Tarih :06.08.2013
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanı Başvuru Tarihleri (15 – 29 Ağustos 2013 )

 SERMAYE PİYASASI KURULU

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece 
kadrolu 20 adet “Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları 
dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer 
alan genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2012 KPSS LİSANS ve 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik
sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları
nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü 
sınava çağrılacaktır.),
3) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve 
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, 
Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, 
Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji 
ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 
Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 
Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri 
Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 
İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme 
Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman 
Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve 
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, 
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 
Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul 
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4) 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem 
dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
7) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 
bulunmamak,
8) Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.
.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde 
sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler / ANKARASınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
BAŞVURU ŞEKLİ 
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 15 – 29 
Ağustos 2013 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden
veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru 
günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde 
yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava 
katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların 
değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” 
Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından 
(www.spk.gov.tr) temin edilebilir.
BAŞVURU BELGELERİ
1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr
adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz 
doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan 
adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi
4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından 
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma 
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek 
adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 
alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş 
olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, 
İşletme İktisadı,b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas 
hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları,
c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye 
Politikası.
d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel 
bilgiler,
f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin 
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden birine çevrilmesi,
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin altı ana sınav grubunun herbiri için 100 
puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden 
en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı 
olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile 
yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit 
olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve 
adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama 
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen 
sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile 
bildirilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en 
geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı 
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda 
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması 
yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 
SERMAYE PİYASASI KURULU 
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr
Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Kitaplarım sadece 1 günde elime ulaştı , her şeyiyle mükemmel. Emeği geçen herkese teşekür ederim.
TUĞÇE TOKAT
04.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
300 400 sayfalık kitabı ve konuları 53 sayfaya sığdırdığınız için emeği geçen herkesden Allah razı olsun çok teşekkür ederim ve gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim 😊😊
Ercan Arvas
02.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bi günde geldi ve kitap çok güzel ben hayatımda bukadar hızlı bukadar etkileyici ve kocamann bi kitap görmemiştim insanın çalışası geliyor kitaba baktıkca inşallah faydasını görürüm sınava bir ay kala emeği geçen herkese teşekkür ederim emeğinize sağlık
Şeyda
07.09.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Site güvenilirliği, kitapların muhteşemliği, konu anlatımı... Her şeyiyle mükemmel. Almak isteyenler tereddüt etmesinler. Emeği geçen herkese teşekkürler
Berra
16.08.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeği geçen herkesin ellerine sağlık çok çok teşekkür ederiz bize böyle güzel bir kaynak hazırladıkları için iyi akşamlar, iyi çalışmalar.
DUYGU D.
19.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy kpss gkgy kitabinizi aldim cok memnunum gercekten.gecmis senelerin guncel bilgileri de cok iyi hir sekilde verilmis.2018 güncellerinin son halini siteden indirebiliceğim yazıyor ancak bi problem var sanırım indiremiyorum.Neden böyle? Yardimci olur musunuz.
Esra seyhan
15.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap özetleri çok güzel emeğinize ve elinize sağlık gerçi yeni çalişmaya başladım ama inşallah yetiştiririm
Sevda
11.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arada pratik tüyolar filan da var çok beğendim. Öz anlatılmış her şey.
Ali Can
25.06.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy genel kültür notları ve Türkçe notlarini sipariş vermiştim.Bugun kargom geldi içinde fazladan genel kültür yaprak testi görünce şaşırdım üzerinde hediyemizdir başarılar notunu görünce çok mutlu oldum çok incesiniz notlar çok güzel çalıştıkça daha iyi anlarım ve yorumlarimi yazarim insaallah teşekkür ederim.
Adalet
03.05.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 önce sipariş verdim bugün elime ulaştı tam istediğim gibi bir kitap Allah razı olsun cok mutlu ettiniz beni hediyeniz icin de ayrıca teşekkür ediyorum 🤗
Nurgül
26.04.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: SPK Uzman Yardımcısı alımı- 4121