Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-3266 29.09.2013
- Zail Nedir?-3307 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-2945 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-2913 29.09.2013
- zahir Nedir?-3259 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-2943 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-2903 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-3003 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-3136 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-2976 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-3301 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-2927 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-3044 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-3008 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-3034 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-2959 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-3165 29.09.2013
- Yed Nedir?-3075 29.09.2013
- Zamin Nedir?-3226 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-2982 29.09.2013
- Ziya Nedir?-3001 29.09.2013
- zîr Nedir?-2971 29.09.2013
- zinhar Nedir?-2943 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-3218 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-3233 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-3031 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-3057 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-3343 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-3038 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-2964 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-3012 29.09.2013
- Zeval Nedir?-2985 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-3082 29.09.2013
- Varant Nedir?-3017 29.09.2013
- Varîd Nedir?-3309 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-2938 29.09.2013
- Vâris Nedir?-2620 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-3348 29.09.2013
- Vasi Nedir?-2948 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-3335 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-2762 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-3048 29.09.2013
- Varaka Nedir?-3086 29.09.2013
- usul Nedir?-2627 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-2988 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-2986 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-2989 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-3408 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-3010 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-3391 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-3018 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-2973 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-3037 29.09.2013
- Urup Nedir?-2671 29.09.2013
- Umur Nedir?-3379 29.09.2013
- Umranî Nedir?-2989 29.09.2013
- Umran Nedir?-3258 29.09.2013
- Vedia Nedir?-2941 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-3125 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-3546 29.09.2013
- Yayla Nedir?-3361 29.09.2013
- Vehle Nedir?-3254 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-3084 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-3384 29.09.2013
- Yargı Nedir?-2840 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-2987 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-3002 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-2906 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-3102 29.09.2013
- Yapı Nedir?-3311 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-3428 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-3296 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-2658 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-3020 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-3010 29.09.2013
- Veli Nedir?-3334 29.09.2013
- Vekil Nedir?-2886 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-3209 29.09.2013
- Velev Nedir?-3225 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-3037 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-2708 29.09.2013
- Verese Nedir?-3050 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-3007 29.09.2013
- Vesait Nedir?-2590 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-2905 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-3248 29.09.2013
- Velayet Nedir?-3065 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-3248 29.09.2013
- Terhin Nedir?-2913 29.09.2013
- Terkin Nedir?-2923 29.09.2013
- Termim Nedir?-2909 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-2667 29.09.2013
- Tertip Nedir?-3220 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-3431 29.09.2013
- Tescil Nedir?-2932 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-2956 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-3276 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-3331 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-3244 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-3294 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-3268 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-3513 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-3061 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-2957 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-3288 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-3321 29.09.2013
- Tensip Nedir?-3304 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-3036 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-3055 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-2968 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-2859 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-2897 29.09.2013
- teşrik Nedir?-2980 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-3282 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-2989 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-2974 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-2955 29.09.2013
- Uhde Nedir?-2961 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-3080 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-2998 29.09.2013
- Trampa Nedir?-2915 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-3346 29.09.2013
- tezyif Nedir?-2994 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-3034 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-2899 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-3012 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-3300 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-3324 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-3387 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-2980 29.09.2013
- Ulak Nedir?-3083 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-2941 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-2966 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-2607 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-3274 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-2994 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-2878 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-3364 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-3265 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-3316 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-3003 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-2975 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-3330 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-3345 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-2919 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-2992 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-2871 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-2948 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-3271 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-2986 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-2992 29.09.2013
- Tediye Nedir?-2862 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-3002 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-2973 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-2932 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-2980 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-3040 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-3244 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-3045 29.09.2013
- Teadül Nedir?-3370 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-3323 29.09.2013
- Teati Nedir?-3005 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-2905 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-2867 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-3383 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-2854 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-3233 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-2909 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-2921 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-2994 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-2894 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-2895 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-2996 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-3333 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-2923 29.09.2013
- Temlik Nedir?-2957 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-2958 29.09.2013
- Teminat Nedir?-3026 29.09.2013
- Temettü Nedir?-2866 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-2945 29.09.2013
- Temadi Nedir?-2926 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-3249 29.09.2013
- Telif Nedir?-2995 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-3079 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-2882 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-3297 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-2988 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-3460 29.09.2013
- Temellük Nedir?-3219 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-3311 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-3287 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-3029 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-2980 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-2755 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-2944 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-2881 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-3391 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-3042 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-3061 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-2867 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-2966 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-2840 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-3309 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-2956 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-2962 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-2879 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-3028 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-3307 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-2964 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-3002 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-2838 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-3214 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-2890 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-2888 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-3220 29.09.2013
- Taht Nedir?-3254 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-2907 29.09.2013
- Tacir Nedir?-3312 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-3232 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-2842 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-2906 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-2899 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-2931 29.09.2013
- Şümul Nedir?-2903 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-3034 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-3277 29.09.2013
- Tadât Nedir?-2514 29.09.2013
- Tadil Nedir?-3342 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-2966 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-2987 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-2933 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-3246 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-2916 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-3324 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-2881 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-3282 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-3339 29.09.2013
- Tathir Nedir?-3232 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-3046 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-3003 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-3008 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-2918 29.09.2013
- Tashih Nedir?-3340 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-3304 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-2642 29.09.2013
- Târik Nedir?-2983 29.09.2013
- Tarik Nedir?-2863 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-2898 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-3266 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-2875 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-2892 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-3333 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-2867 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-3015 29.09.2013
- Takas Nedir?-2967 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-2906 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-2995 29.09.2013
- Taksim Nedir?-2947 29.09.2013
- Taksir Nedir?-3017 29.09.2013
- Takyit Nedir?-3189 29.09.2013
- Takyit Nedir?-2568 29.09.2013
- Talâk Nedir?-2906 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-3194 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-3248 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-3207 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-2888 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-2908 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-2832 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-2859 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-3387 29.09.2013
- Sudur Nedir?-3357 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-2952 29.09.2013
- Sukut Nedir?-2948 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-2983 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-2872 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-3296 29.09.2013
- Sübût Nedir?-2839 29.09.2013
- Senevî Nedir?-2932 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-3259 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-3230 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-3257 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-2938 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-2906 29.09.2013
- Sin Nedir?-3233 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-3277 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-2967 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-2924 29.09.2013
- Senedât Nedir?-3467 29.09.2013
- Semere Nedir?-3299 29.09.2013
- Semen Nedir?-2828 29.09.2013
- Selef Nedir?-2934 29.09.2013
- Sükna Nedir?-3290 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-3271 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-3324 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-3085 29.09.2013
- Şayian Nedir?-2912 29.09.2013
- Şefi Nedir?-2936 29.09.2013
- Şerait Nedir?-2959 29.09.2013
- Şerh Nedir?-3267 29.09.2013
- Şerh Nedir?-2867 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-2952 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-2890 29.09.2013
- Şufa Nedir?-3217 29.09.2013
- şimal Nedir?-3042 29.09.2013
- şira Nedir?-2962 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-3058 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-2898 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-2864 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-3248 29.09.2013
- Şerik Nedir?-2874 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-2968 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-3074 29.09.2013
- Şayi Nedir?-2927 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-3274 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-3072 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-2985 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-2975 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-3019 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-2954 29.09.2013
- Şamil Nedir?-3194 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-2501 29.09.2013
- Şârih Nedir?-2878 29.09.2013
- şark Nedir?-3350 29.09.2013
- Şagil Nedir?-2931 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-2898 29.09.2013
- Râci Nedir?-3238 29.09.2013
- Rahin Nedir?-2947 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-3328 29.09.2013
- Rapt Nedir?-2928 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-2931 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-2660 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-2913 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-2925 29.09.2013
- Nukud Nedir?-3300 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-2940 29.09.2013
- Rehin Nedir?-3272 29.09.2013
- Otlak Nedir?-3005 29.09.2013
- Refik Nedir?-2935 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-2999 29.09.2013
- Parsel Nedir?-3278 29.09.2013
- Pafta Nedir?-2975 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-3311 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-2951 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-2904 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-3018 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-3268 29.09.2013
- ortaç Nedir?-2936 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-2953 29.09.2013
- Olveche Nedir?-2943 29.09.2013
- Nümune Nedir?-3034 29.09.2013
- Reşit Nedir?-3231 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-3123 29.09.2013
- Sari Nedir?-2936 29.09.2013
- Resen Nedir?-2897 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-2962 29.09.2013
- Selb Nedir?-2879 29.09.2013
- Sehim Nedir?-3178 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-3248 29.09.2013
- Sây Nedir?-3369 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-3010 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-2903 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-3393 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-3235 29.09.2013
- Salih Nedir?-2839 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-2972 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-2950 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-2863 29.09.2013
- Resim Nedir?-2545 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-3031 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-2864 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-2963 29.09.2013
- Rücu Nedir?-3277 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-2967 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-3029 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-3048 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-3181 29.09.2013
- Sahih Nedir?-3226 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-3327 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-2889 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-2541 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-2880 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-3078 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-3291 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-2976 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-2984 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-3300 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-3296 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-3213 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-3262 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-2553 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-2985 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-2949 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-3219 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-3083 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-3181 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-2972 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-2930 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-3210 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-2886 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-2903 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-3292 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-3309 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-2858 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-2921 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-2850 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-2845 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-3190 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-3338 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-3314 29.09.2013
- Niza Nedir?-2872 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-2962 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-3041 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-2909 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-3348 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-3222 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-3054 29.09.2013
- Nisap Nedir?-3030 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-2559 29.09.2013
- nısıf Nedir?-3050 29.09.2013
- Nısf Nedir?-2875 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-3219 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-3307 29.09.2013
- Nez' Nedir?-2837 29.09.2013
- Nevi Nedir?-2969 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-2995 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-3150 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-2946 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-3303 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-2960 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-2935 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-3319 29.09.2013
- Navlun Nedir?-2918 29.09.2013
- Neseben Nedir?-2856 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-2886 29.09.2013
- Nebât Nedir?-2883 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-2951 29.09.2013
- Nema Nedir?-3341 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-2993 29.09.2013
- Nesep Nedir?-3245 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-3040 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-2946 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-2957 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-3291 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-3320 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-2924 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-3262 29.09.2013
- müstemir Nedir?-2933 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-3270 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-3379 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-3168 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-2892 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-2944 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-2978 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-2938 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-3323 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-3336 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-2535 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-3282 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-3217 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-2980 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-2939 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-3365 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-2955 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-2934 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-2975 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-2905 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-3316 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-2956 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-3276 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-2955 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-2983 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-3037 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-2921 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-3166 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-3238 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-2903 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-2868 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-2578 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-2935 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-2958 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-3271 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-3261 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-2635 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-3210 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-3042 29.09.2013
- Mülki Nedir?-3269 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-3031 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-3323 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-2941 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-2969 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-2934 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-2897 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-3037 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-3270 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-3170 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-2910 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-2879 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-3226 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-2924 29.09.2013
- Müflis Nedir?-2952 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-2849 29.09.2013
- Müessir Nedir?-3235 29.09.2013
- Müesses Nedir?-2906 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-2558 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-2920 29.09.2013
- Mühür Nedir?-2992 29.09.2013
- Münselip Nedir?-3329 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-3250 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-2940 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-2911 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-2844 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-2925 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-2860 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-3241 29.09.2013
- Münkir Nedir?-3180 29.09.2013
- Münkati Nedir?-2943 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-2890 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-3324 29.09.2013
- Münbais Nedir?-2920 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-2959 29.09.2013
- müntehap Nedir?-3197 29.09.2013
- münhal Nedir?-3245 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-2822 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-3318 29.09.2013
- Müncer Nedir?-3004 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-2988 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-2970 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-3290 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-3198 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-3004 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-3258 29.09.2013
- Mutad Nedir?-2935 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-3213 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-3516 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-2969 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-3261 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-2935 29.09.2013
- Muteber Nedir?-2964 29.09.2013
- Muttali Nedir?-3278 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-3469 29.09.2013
- musakka Nedir?-2738 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-2638 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-3183 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-3215 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-3314 29.09.2013
- Muris Nedir?-2992 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-2972 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-2969 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-2576 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-3274 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-3223 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-2932 29.09.2013
- Munkati Nedir?-2892 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-3316 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-3429 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-2910 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-3347 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-3256 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-2936 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-3179 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-2950 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-2982 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-2951 29.09.2013
- Müddei Nedir?-2851 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-2998 29.09.2013
- Müddea Nedir?-3237 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-2945 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-3388 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-3245 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-2927 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-2971 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-2997 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-2932 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-3323 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-2898 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-3300 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-3259 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-2830 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-2911 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-2920 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-2927 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-3216 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-3287 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-2888 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-3348 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-3090 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-2977 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-2908 29.09.2013
- Muadil Nedir?-2890 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-2872 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-3207 29.09.2013
- Muallak Nedir?-3177 29.09.2013
- Muavin Nedir?-2489 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-2900 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-2960 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-2939 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-2916 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-2901 29.09.2013
- Misillû Nedir?-3160 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-3026 29.09.2013
- Minval Nedir?-3183 29.09.2013
- Milk Nedir?-2886 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-2986 29.09.2013
- Mezun Nedir?-2937 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-2913 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-3296 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-2894 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-2901 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-3194 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-2840 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-2907 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-3401 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-2850 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-3163 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-2821 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-3177 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-3001 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-3232 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-3413 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-3235 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-3263 29.09.2013
- Muhik Nedir?-3261 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-3205 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-2901 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-2822 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-3058 29.09.2013
- Mucip Nedir?-2951 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-2859 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-2829 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-2944 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-2848 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-3171 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-2874 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-2998 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-3001 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-2546 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-2882 29.09.2013
- Mehil Nedir?-2817 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-3219 29.09.2013
- Memalik Nedir?-3290 29.09.2013
- Memnu Nedir?-3165 29.09.2013
- Memur Nedir?-3153 29.09.2013
- Menba' Nedir?-3155 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-2845 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-2959 29.09.2013
- Men Nedir?-2448 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-3231 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-2912 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-3250 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-2832 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-3009 29.09.2013
- Medar Nedir?-3248 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-3166 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-2855 29.09.2013
- meczum Nedir?-2858 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-2974 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-3263 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-3190 29.09.2013
- Mecra Nedir?-3244 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-3251 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-3192 29.09.2013
- Menafil Nedir?-2884 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-2974 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-2945 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-2941 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-2906 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-2878 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-3249 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-2848 29.09.2013
- Mesul Nedir?-2867 29.09.2013
- Mesned Nedir?-3110 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-3178 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-3111 29.09.2013
- Merhun Nedir?-2900 29.09.2013
- Menkul Nedir?-2914 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-3250 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-3153 29.09.2013
- Menşe Nedir?-2498 29.09.2013
- Merbut Nedir?-2890 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-3224 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-3191 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-3238 29.09.2013
- Mersule Nedir?-2880 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-2786 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-2945 29.09.2013
- Mesail Nedir?-2858 29.09.2013
- Mera Nedir?-2867 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-3007 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-3213 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-2951 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-2830 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-2557 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-2924 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-3173 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-2878 29.09.2013
- Maktu Nedir?-2856 29.09.2013
- Makule Nedir?-2819 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-3242 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-2987 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-3298 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-2829 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-3227 29.09.2013
- Malik Nedir?-2882 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-2819 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-2849 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-2806 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-3204 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-2881 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-3207 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-3427 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-2842 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-2889 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-2952 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-3352 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-2841 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-2794 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-2849 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-2960 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-3141 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-2474 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-2760 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-2909 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-2896 29.09.2013
- Mebi Nedir?-3256 29.09.2013
- Mebde Nedir?-3238 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-2895 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-2910 29.09.2013
- Meail Nedir?-2817 29.09.2013
- Maznun Nedir?-2924 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-3149 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-3235 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-2436 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-2883 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-3371 29.09.2013
- Masarif Nedir?-3248 29.09.2013
- Mansub Nedir?-2912 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-2856 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-2840 29.09.2013
- Matbu Nedir?-2853 29.09.2013
- Matlab Nedir?-3269 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-2888 29.09.2013
- Matrah Nedir?-3276 29.09.2013
- Matuf Nedir?-2833 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-2933 29.09.2013
- Maruz Nedir?-2904 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-3071 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-3330 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-3188 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-3302 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-2950 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-2855 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-2794 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-3157 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-3219 29.09.2013
- Kesb Nedir?-2792 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-2926 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-3241 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-3188 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-2905 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-2845 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-2893 29.09.2013
- Kavi Nedir?-3138 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-3213 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-2859 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-2883 29.09.2013
- Karz Nedir?-2904 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-2877 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-3192 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-3261 29.09.2013
- Kat' Nedir?-2876 29.09.2013
- Kast Nedir?-2798 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-3236 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-3275 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-2859 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-3294 29.09.2013
- laakal Nedir?-2884 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-3176 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-3262 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-3221 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-2917 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-2834 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-3238 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-2883 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-3212 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-2891 29.09.2013
- Lükata Nedir?-2831 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-2852 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-3234 29.09.2013
- Maada Nedir?-2838 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-3362 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-3004 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-2888 29.09.2013
- Layiha Nedir?-2719 29.09.2013
- Küşad Nedir?-2775 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-3277 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-2833 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-2858 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-2882 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-2860 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-2795 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-3208 29.09.2013
- Külfet Nedir?-3190 29.09.2013
- Küsur Nedir?-2892 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-3191 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-2880 29.09.2013
- İstizah Nedir?-2935 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-3175 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-2879 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-2968 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-2916 29.09.2013
- Kabil Nedir?-3213 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-3291 29.09.2013
- Kabz Nedir?-2830 29.09.2013
- İvaz Nedir?-2853 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-2810 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-2764 29.09.2013
- İstima Nedir?-3377 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-2865 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-2760 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-3553 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-3244 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-2842 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-2901 29.09.2013
- İzafe Nedir?-3269 29.09.2013
- İzale Nedir?-2870 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-2923 29.09.2013
- İzaa Nedir?-3155 29.09.2013
- İbka Nedir?-2801 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-3255 29.09.2013
- İhtira Nedir?-3194 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-3350 29.09.2013
- İntihab Nedir?-3232 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-2923 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-2781 29.09.2013
- İrae Nedir?-3171 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-2865 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-2996 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-3249 29.09.2013
- Kal' Nedir?-2825 29.09.2013
- Karye Nedir?-3215 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-2907 29.09.2013
- Kârine Nedir?-3300 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-2858 29.09.2013
- Karabet Nedir?-2884 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-3040 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-2931 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-3147 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-2811 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-2871 29.09.2013
- Kanun Nedir?-2907 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-2849 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-2923 29.09.2013
- Kaide Nedir?-2907 29.09.2013
- Kagir Nedir?-2858 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-2927 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-3019 29.09.2013
- Kaim Nedir?-2947 29.09.2013
- Kaime Nedir?-3124 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-3390 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-2913 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-3028 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-2915 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-3146 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-2965 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-2907 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-3308 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-2809 29.09.2013
- İstiane Nedir?-2821 29.09.2013
- İrca Nedir?-2911 29.09.2013
- İsticar Nedir?-3182 29.09.2013
- İsâl Nedir?-2875 29.09.2013
- İsnad Nedir?-2516 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-2558 29.09.2013
- İsbât Nedir?-2901 29.09.2013
- İs'af Nedir?-3217 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-2935 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-2878 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-3201 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-3007 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-2912 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-2651 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-2920 29.09.2013
- İrsen Nedir?-2968 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-2883 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-2897 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-2822 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-2564 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-3067 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-2988 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-3179 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-3182 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-3252 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-2819 29.09.2013
- İstida Nedir?-2914 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-3268 29.09.2013
- İstihap Nedir?-3047 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-3209 29.09.2013
- İstifade Nedir?-2878 29.09.2013
- İstifa Nedir?-2922 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-2852 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-2860 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-3053 29.09.2013
- İta Nedir?-2959 29.09.2013
- İşgal Nedir?-3184 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-2963 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-2856 29.09.2013
- İştigal Nedir?-2839 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-3231 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-3169 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-3053 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-3202 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-2887 29.09.2013
- İtfa Nedir?-2834 29.09.2013
- İtmam Nedir?-3169 29.09.2013
- İttiba Nedir?-3153 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-3221 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-3189 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-2912 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-3168 29.09.2013
- İstina Nedir?-2981 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-3226 29.09.2013
- İstisna Nedir?-3167 29.09.2013
- İstimval Nedir?-3384 29.09.2013
- İstinad Nedir?-2912 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-3205 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-2868 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-3183 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-3934 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-2863 29.09.2013
- İpham Nedir?-3260 29.09.2013
- İptal Nedir?-3219 29.09.2013
- İlga Nedir?-2966 29.09.2013
- İllet Nedir?-3211 29.09.2013
- İras Nedir?-3180 29.09.2013
- İrae Nedir?-2813 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-2944 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-2915 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-3108 29.09.2013
- İpka Nedir?-2886 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-2846 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-2820 29.09.2013
- İpotek Nedir?-3120 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-2902 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-2850 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-2838 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-2769 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-3311 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-3150 29.09.2013
- İndinde Nedir?-2890 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-2948 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-2843 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-2567 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-3221 29.09.2013
- İmtina Nedir?-3269 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-3495 29.09.2013
- İmha Nedir?-2817 29.09.2013
- İmdi Nedir?-2888 29.09.2013
- İmâr Nedir?-3133 29.09.2013
- İmâl Nedir?-3172 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-3169 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-2843 29.09.2013
- İltizam Nedir?-2902 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-3119 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-3034 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-2890 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-3268 29.09.2013
- İntikal Nedir?-3082 29.09.2013
- İlmî Nedir?-3154 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-3143 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-2564 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-3251 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-2856 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-2848 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-2835 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-2519 29.09.2013
- İntikal Nedir?-3159 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-3275 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2786 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-2866 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-3213 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-2888 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-2816 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-2764 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-2845 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-2791 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-3203 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-3300 29.09.2013
- İntac Nedir?-3193 29.09.2013
- İntifa Nedir?-3240 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-2921 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-3263 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-3038 29.09.2013
- İcazet Nedir?-3147 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-2951 29.09.2013
- İcbar Nedir?-3197 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-3228 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-3123 29.09.2013
- İçtima Nedir?-2798 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-2831 29.09.2013
- İkmal Nedir?-2796 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-2806 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-3273 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-2844 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-2877 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-2802 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-2777 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-2833 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-2939 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-3203 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-2801 29.09.2013
- İkâme Nedir?-2841 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-2780 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-2876 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-2896 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-3217 29.09.2013
- İkrar Nedir?-3008 29.09.2013
- İkraz Nedir?-3247 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-3145 29.09.2013
- İktirân Nedir?-2809 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-2791 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-2882 29.09.2013
- İktisap Nedir?-2971 29.09.2013
- İktiza Nedir?-3138 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-3148 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-2956 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-2874 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-2863 29.09.2013
- İfraz Nedir?-2807 29.09.2013
- İdame Nedir?-2883 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-2798 29.09.2013
- İfa Nedir?-2960 29.09.2013
- İfadat Nedir?-2897 29.09.2013
- İfade Nedir?-2794 29.09.2013
- İfham Nedir?-3024 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-3151 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-3118 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-2896 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-2919 29.09.2013
- İhale Nedir?-2876 29.09.2013
- İhâta Nedir?-3190 29.09.2013
- İhraz Nedir?-2866 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-3141 29.09.2013
- İflas Nedir?-2776 29.09.2013
- İhbar Nedir?-3247 29.09.2013
- İhtar Nedir?-2885 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-2854 29.09.2013
- İhraç Nedir?-3223 29.09.2013
- İhmal Nedir?-2721 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-2803 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-3103 29.09.2013
- İhfa Nedir?-2854 29.09.2013
- İhdas Nedir?-2807 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-2884 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-3107 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-3221 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-3204 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-3302 29.09.2013
- Havale Nedir?-2839 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-2835 29.09.2013
- Hâss Nedir?-3266 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-2815 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-2887 29.09.2013
- İaşe Nedir?-2968 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-2811 29.09.2013
- Hazine Nedir?-2880 29.09.2013
- Iskat Nedir?-2879 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-3260 29.09.2013
- Islah Nedir?-2840 29.09.2013
- Islahât Nedir?-3206 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-2819 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-2836 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-2924 29.09.2013
- Izrar Nedir?-2790 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-3141 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-2426 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-3129 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-2802 29.09.2013
- İbâre Nedir?-2878 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-2856 29.09.2013
- İbka Nedir?-3053 29.09.2013
- İbra Nedir?-3046 29.09.2013
- İbraz Nedir?-2823 29.09.2013
- İbtida Nedir?-2871 29.09.2013
- İcâb Nedir?-3143 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-3214 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-3222 29.09.2013
- İcar Nedir?-3131 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-2890 29.09.2013
- İade Nedir?-2809 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-3177 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-2837 29.09.2013
- Hedm Nedir?-2810 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-3192 29.09.2013
- Hibe Nedir?-3117 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-2526 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-2817 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-2949 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-2836 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-2642 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-2850 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-3160 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-2880 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-3303 29.09.2013
- Himaye Nedir?-2828 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-2936 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-2801 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-2855 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-2879 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-2827 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-2861 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-3013 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-3185 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-3207 29.09.2013
- Huda Nedir?-2871 29.09.2013
- Hususî Nedir?-2868 29.09.2013
- garp Nedir?-2901 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-2881 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-2885 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-2972 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-3191 29.09.2013
- Gasp Nedir?-2516 29.09.2013
- Gars Nedir?-2806 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-2880 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-2806 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-2777 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-2855 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-2882 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-3000 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-2842 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-2829 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-3201 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-2920 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-2898 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-3155 29.09.2013
- Has Nedir?-2791 29.09.2013
- Hasren Nedir?-3121 29.09.2013
- Hartama Nedir?-3183 29.09.2013
- Hail Nedir?-2813 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-2905 29.09.2013
- Haiz Nedir?-3106 29.09.2013
- Hak Nedir?-2780 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-3252 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-2975 29.09.2013
- Hakk Nedir?-2744 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-2580 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-3250 29.09.2013
- Halel Nedir?-3117 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-2868 29.09.2013
- Haciz Nedir?-3182 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-2860 29.09.2013
- Hacet Nedir?-2820 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-2819 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-2788 29.09.2013
- Grev Nedir?-2783 29.09.2013
- Girift Nedir?-3109 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-2859 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-2528 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-3134 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-3199 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-2879 29.09.2013
- Halita Nedir?-2697 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-2878 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-2986 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-3143 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-3361 29.09.2013
- Harnup Nedir?-3208 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-2829 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-2860 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-3178 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-2748 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-2882 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-2746 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-3187 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-2849 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-3144 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-2847 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-2833 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-3158 29.09.2013
- Garaz Nedir?-2826 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2659 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3061 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2571 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2670 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2631 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2550 29.09.2013
- Gabin Nedir?-3637 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-2882 29.09.2013
- Galle Nedir?-3071 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2966 29.09.2013
- Gaip Nedir?-2824 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2665 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2668 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2615 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2913 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2602 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2655 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2618 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2571 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2992 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2541 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2644 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2618 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2320 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2999 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2736 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2573 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2546 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2917 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3094 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2969 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2995 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2586 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2879 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2943 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2936 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2656 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2594 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2955 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3014 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2962 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2680 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2891 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2625 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2668 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2533 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2723 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2908 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3065 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3033 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2931 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2655 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2697 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2660 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2881 29.09.2013
- fevk Nedir?-2611 29.09.2013
- fetret Nedir?-2682 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2757 29.09.2013
- Fesh Nedir?-3095 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-3150 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2972 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2659 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2680 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2641 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2942 29.09.2013
- Farz Nedir?-2747 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2732 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2941 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2747 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2632 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2861 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-3020 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2770 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-3087 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2307 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2660 29.09.2013
- Fek Nedir?-3065 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2692 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-3012 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2634 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2665 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2678 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2738 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2695 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2736 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3013 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2679 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2635 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2673 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2370 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2785 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2626 29.09.2013
- Fehime Nedir?-3124 29.09.2013
- Fek Nedir?-2654 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2942 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2690 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2748 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2706 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2616 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2639 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2943 29.09.2013
- fetret Nedir?-2716 29.09.2013
- fevk Nedir?-2735 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2984 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2647 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2950 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2606 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2624 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2662 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-3016 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2997 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-3007 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-3031 29.09.2013
- Etfal Nedir?-3071 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2447 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2795 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-3046 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-3086 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2270 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2628 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2712 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2651 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2699 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2626 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2946 29.09.2013
- Farz Nedir?-2658 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2750 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-3049 29.09.2013
- Eslem Nedir?-2695 29.09.2013
- Esham Nedir?-2770 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-2830 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-3093 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-2991 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-2674 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2679 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-2725 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-2662 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-2711 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-2808 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-3068 29.09.2013
- Emtea Nedir?-3229 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-2994 29.09.2013
- Emval Nedir?-2764 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-2740 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-3057 29.09.2013
- emtia Nedir?-2456 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-3165 29.09.2013
- Dûr Nedir?-2858 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-2934 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-2472 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-3248 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-2837 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-3086 29.09.2013
- Devair Nedir?-2756 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-3184 29.09.2013
- Eda Nedir?-2820 29.09.2013
- Edeb Nedir?-3089 29.09.2013
- Dûn Nedir?-2860 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-2881 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-3124 29.09.2013
- Donatan Nedir?-3125 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-2855 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-2761 29.09.2013
- Deyn Nedir?-2757 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-2575 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-3263 29.09.2013
- Desise Nedir?-2791 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-3238 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-3187 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-2836 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-2893 29.09.2013
- Edim Nedir?-3177 29.09.2013
- Ehil Nedir?-2797 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-3143 29.09.2013
- fevk Nedir?-2306 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2345 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2764 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2678 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2634 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2984 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2355 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2722 29.09.2013
- Fek Nedir?-2767 29.09.2013
- fetret Nedir?-2654 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-2909 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2999 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2984 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2792 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2977 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-2705 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2890 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2653 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2357 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2659 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2644 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2761 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-3030 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2670 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2734 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2736 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2669 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-2741 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-3019 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2949 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-3014 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2736 29.09.2013
- Farz Nedir?-2718 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2609 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-3004 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-3000 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2708 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2670 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-2847 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2546 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-2751 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-2673 29.09.2013
- Emval Nedir?-2749 29.09.2013
- emtia Nedir?-2721 29.09.2013
- Emtea Nedir?-2877 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-3101 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-3021 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-3362 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-2838 29.09.2013
- Elîm Nedir?-2790 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-2804 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-2459 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-2866 29.09.2013
- Ekser Nedir?-2782 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-3168 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-2819 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-2799 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-2421 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2635 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2892 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2970 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2979 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2617 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-2771 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2616 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-3053 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-2753 29.09.2013
- Eslem Nedir?-2720 29.09.2013
- Esham Nedir?-3004 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-2784 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-2801 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-2857 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-2988 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-2856 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-2493 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-2784 29.09.2013
- Berât Nedir?-3228 29.09.2013
- Beraat Nedir?-3087 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-2748 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-2856 29.09.2013
- bilahare Nedir?-2813 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-2842 29.09.2013
- Bila Nedir?-2868 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-3138 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-2758 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-2821 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-2835 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-2760 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-2853 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-2834 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-3207 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-2858 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-3222 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-2822 29.09.2013
- Beyn Nedir?-2812 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-2800 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-3223 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-2942 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-2771 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-2807 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-3181 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-2880 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-2865 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-2871 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-2874 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-2856 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-2881 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-3169 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-3169 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-2781 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-2848 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-2829 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-2873 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-3454 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-2810 29.09.2013
- bisud Nedir?-2867 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-2827 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-2837 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-3145 29.09.2013
- Câmi Nedir?-2796 29.09.2013
- Câmia Nedir?-3132 29.09.2013
- Cânî Nedir?-3151 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-3141 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-3118 29.09.2013
- Canîp Nedir?-2831 29.09.2013
- Cari Nedir?-2846 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-2842 29.09.2013
- Cebel Nedir?-3173 29.09.2013
- Butlan Nedir?-2842 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-2851 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-3203 29.09.2013
- Celile Nedir?-3128 29.09.2013
- Celpname Nedir?-3227 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-2584 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-2822 29.09.2013
- cenup Nedir?-3097 29.09.2013
- Cereme Nedir?-3103 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-3179 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-3182 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-3179 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-3186 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-3188 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-3263 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-2819 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-2851 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-2804 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-2835 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-2833 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-2781 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-3205 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-3230 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-3155 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-3195 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-3137 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-2848 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-2951 29.09.2013
- Bono Nedir?-2793 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-2833 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-2814 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-3249 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-2741 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-2797 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-2864 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-2737 29.09.2013
- Defaât Nedir?-2739 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-2835 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-3164 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-2821 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-2781 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-2860 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-2898 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-2835 29.09.2013
- Çek Nedir?-3137 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-3152 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-2820 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-3179 29.09.2013
- Ciro Nedir?-2858 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-2863 29.09.2013
- Cihet Nedir?-2856 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-2864 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-2843 29.09.2013
- Berhava Nedir?-3145 29.09.2013
- Cüz Nedir?-2454 29.09.2013
- Cevher Nedir?-2865 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-2906 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-2759 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-2877 29.09.2013
- Ceza Nedir?-2832 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-3129 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-2826 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-2860 29.09.2013
- Derç Nedir?-2796 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-3186 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-3175 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-2864 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-3188 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-3118 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-3188 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-3192 29.09.2013
- Delil Nedir?-3096 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-3280 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-3220 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-2456 29.09.2013
- Depozito Nedir?-2762 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-2839 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-3204 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-2841 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-3174 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-3168 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-3188 29.09.2013
- Ahz Nedir?-3195 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-2877 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-2899 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-2909 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-2495 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-3196 29.09.2013
- Ahit Nedir?-2859 29.09.2013
- Âhir Nedir?-2895 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-2947 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-3158 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-3329 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-2897 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-2898 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-3260 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-3125 29.09.2013
- Ahar Nedir?-2495 29.09.2013
- Avârız Nedir?-2857 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-3154 29.09.2013
- Bâb Nedir?-3208 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-3137 29.09.2013
- Azimet Nedir?-2904 29.09.2013
- Azil Nedir?-2873 29.09.2013
- Azamî Nedir?-2894 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-2822 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-3189 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-3280 29.09.2013
- Aynî Nedir?-2538 29.09.2013
- Arsa Nedir?-2811 29.09.2013
- Avdet Nedir?-2799 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-2817 29.09.2013
- Avans Nedir?-3104 29.09.2013
- Aval Nedir?-3168 29.09.2013
- Âtî Nedir?-2758 29.09.2013
- Atıf Nedir?-3190 29.09.2013
- Ateh Nedir?-2604 29.09.2013
- Asrî Nedir?-2888 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-2837 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-3127 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-2757 29.09.2013
- Arz Nedir?-3093 29.09.2013
- Akamet Nedir?-2928 29.09.2013
- Ayn Nedir?-2762 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-3034 29.09.2013
- Belagat Nedir?-2826 29.09.2013
- Beher Nedir?-2955 29.09.2013
- Bediî Nedir?-2826 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-2809 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-3209 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-3157 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-2876 29.09.2013
- Becâ Nedir?-2831 29.09.2013
- Bayi Nedir?-2864 29.09.2013
- Batıl Nedir?-2734 29.09.2013
- Basiret Nedir?-3128 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-3111 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-3249 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-2721 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-2821 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-2797 29.09.2013
- Baki Nedir?-3101 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-3189 29.09.2013
- Baîd Nedir?-3137 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-3129 29.09.2013
- Bahri Nedir?-2764 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-2800 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-3078 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-3209 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-2814 29.09.2013
- Bariz Nedir?-3218 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-3232 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-2852 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-2810 29.09.2013
- Amelî Nedir?-2819 29.09.2013
- Amele Nedir?-2737 29.09.2013
- Amel Nedir?-2834 29.09.2013
- Amade Nedir?-3130 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-3138 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-2854 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-2845 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-2759 29.09.2013
- Âmir Nedir?-3191 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-3110 29.09.2013
- Âmm Nedir?-2770 29.09.2013
- Alât Nedir?-3160 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-3151 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-2892 29.09.2013
- Âkit Nedir?-2808 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-3113 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-3221 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-3200 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-3134 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-2920 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-2830 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-3203 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-2424 29.09.2013
- appel Nedir?-3182 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-2845 29.09.2013
- Âri Nedir?-3105 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-2942 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-2853 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-2852 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-2877 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-2808 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-3204 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-2796 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-2760 29.09.2013
- Âmil Nedir?-2765 29.09.2013
- Âra Nedir?-2766 29.09.2013
- Akar Nedir?-2853 29.09.2013
- apostille Nedir?-2801 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-2832 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-2840 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-2803 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-2812 29.09.2013
- Angaje Nedir?-3186 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-3169 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-2918 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-2921 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-2849 29.09.2013
- Amme Nedir?-3177 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-2869 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-2895 29.09.2013
- Aciz Nedir?-2849 29.09.2013
- Adâd Nedir?-3251 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-3202 29.09.2013
- Acir Nedir?-2497 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-3237 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-3183 29.09.2013
- Ada Nedir?-3145 29.09.2013
- Adalet Nedir?-2804 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-2907 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-2854 29.09.2013
- Acente Nedir?-3208 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-3202 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -3103 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-2905 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-2798 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-2848 29.09.2013
- Valör (Value Date)-2860 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-2532 29.09.2013
- Yatırım Fonları-2877 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-2908 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-3266 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-3358 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-2821 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-2868 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-2836 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-2876 29.09.2013
- Süre (Duration)-3123 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-3002 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-2839 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-2633 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-2838 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-2783 29.09.2013
- Spot Valör-3066 29.09.2013
- Spot Piyasa-2797 29.09.2013
- Stagflasyon-3211 29.09.2013
- Sterilizasyon-2903 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-2917 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-2833 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-2947 29.09.2013
- Tahvil-2793 29.09.2013
- Teknik Analiz-3186 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-2933 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-3142 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2930 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-3000 29.09.2013
- Türev Piyasalar-2493 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-3152 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-2824 29.09.2013
- Reeskont-3170 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-2821 29.09.2013
- Para Piyasası-2809 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-3135 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-3375 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-3178 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-3165 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-2730 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-3101 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-3457 29.09.2013
- Para Politikası-2952 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-2895 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-2839 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-2885 29.09.2013
- Likidite Senetleri-2848 29.09.2013
- Likidite Riski-3208 29.09.2013
- Likidite-3177 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-2617 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-2857 29.09.2013
- Kur Riski-2825 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-2806 29.09.2013
- Morotoryum-3136 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-2935 29.09.2013
- Samurai Bonds-3131 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-2808 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-3106 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-2911 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-2868 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-2810 29.09.2013
- Risk Primi-2820 29.09.2013
- Risk-Getiri-3248 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-3143 29.09.2013
- Revalüasyon-2775 29.09.2013
- Resesyon-2834 29.09.2013
- Petro-dolar-2805 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-2838 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-3209 29.09.2013
- Parite-3168 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-2892 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-2866 29.09.2013
- Portföy Teorileri-2537 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-2871 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-3210 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-2952 29.09.2013
- Forfaiting-3213 29.09.2013
- Konvertibilite-3136 29.09.2013
- İhale (Auction)-2819 29.09.2013
- Forward-3220 29.09.2013
- Forward-Forward-3114 29.09.2013
- Future-2800 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-2845 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-2769 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-3157 29.09.2013
- Kesin Alış-3287 29.09.2013
- Konsolidasyon-2864 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-3163 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-2818 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-2822 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-2815 29.09.2013
- Kesin Satış-2816 29.09.2013
- Dealer-2761 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-2878 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-3188 29.09.2013
- Disponibilite-2826 29.09.2013
- Dezenflasyon-2911 29.09.2013
- Devalüasyon-2806 29.09.2013
- Deflatör-2876 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-2838 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-2872 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-2827 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-3119 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-2862 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-2910 29.09.2013
- Çapraz kur-3282 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-2818 29.09.2013
- Cari Kur-3179 29.09.2013
- Deflasyon-3149 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-2781 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-2825 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-3173 29.09.2013
- Faktoring-3165 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-3181 29.09.2013
- Dolarizasyon-2853 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-2777 29.09.2013
- Efektif-3205 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-2816 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-2798 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-2781 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-2823 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-3164 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-3114 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -2790 29.09.2013
- Enflasyon-2449 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-2847 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-2795 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-2937 29.09.2013
- Akreditif-2804 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-2792 29.09.2013
- Broker-2741 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2882 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-3249 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-2833 29.09.2013
- Cari Açık-2839 29.09.2013
- Arbitraj-2894 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-2889 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-2886 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-2857 29.09.2013
- Alış (Bid)-3319 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-3263 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-3209 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2820 29.09.2013
- Bileşik Faiz-2563 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-3150 29.09.2013
- Banknot-3136 29.09.2013
- Basit Faiz-2802 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-3233 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-2825 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-2429 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-3495 29.09.2013

 

1852---5513419