Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-2874 29.09.2013
- Zail Nedir?-2910 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-2687 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-2661 29.09.2013
- zahir Nedir?-2864 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-2692 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-2635 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-2709 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-2792 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-2667 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-2855 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-2631 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-2701 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-2680 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-2699 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-2706 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-2768 29.09.2013
- Yed Nedir?-2746 29.09.2013
- Zamin Nedir?-2812 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-2645 29.09.2013
- Ziya Nedir?-2670 29.09.2013
- zîr Nedir?-2694 29.09.2013
- zinhar Nedir?-2680 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-2839 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-2820 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-2706 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-2728 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-2914 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-2739 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-2635 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-2698 29.09.2013
- Zeval Nedir?-2714 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-2774 29.09.2013
- Varant Nedir?-2737 29.09.2013
- Varîd Nedir?-2857 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-2664 29.09.2013
- Vâris Nedir?-2449 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-2900 29.09.2013
- Vasi Nedir?-2676 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-2884 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-2505 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-2647 29.09.2013
- Varaka Nedir?-2753 29.09.2013
- usul Nedir?-2495 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-2717 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-2667 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-2679 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-2923 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-2711 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-2920 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-2715 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-2737 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-2736 29.09.2013
- Urup Nedir?-2541 29.09.2013
- Umur Nedir?-2957 29.09.2013
- Umranî Nedir?-2676 29.09.2013
- Umran Nedir?-2867 29.09.2013
- Vedia Nedir?-2684 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-2801 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-2989 29.09.2013
- Yayla Nedir?-2909 29.09.2013
- Vehle Nedir?-2884 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-2727 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-2918 29.09.2013
- Yargı Nedir?-2588 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-2684 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-2723 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-2650 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-2752 29.09.2013
- Yapı Nedir?-2848 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-2990 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-2846 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-2458 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-2719 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-2717 29.09.2013
- Veli Nedir?-2840 29.09.2013
- Vekil Nedir?-2611 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-2817 29.09.2013
- Velev Nedir?-2841 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-2714 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-2581 29.09.2013
- Verese Nedir?-2741 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-2734 29.09.2013
- Vesait Nedir?-2423 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-2666 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-2847 29.09.2013
- Velayet Nedir?-2791 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-2807 29.09.2013
- Terhin Nedir?-2663 29.09.2013
- Terkin Nedir?-2684 29.09.2013
- Termim Nedir?-2633 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-2484 29.09.2013
- Tertip Nedir?-2882 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-2982 29.09.2013
- Tescil Nedir?-2704 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-2652 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-2872 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-2929 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-2851 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-2901 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-2875 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-2988 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-2757 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-2674 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-2890 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-2906 29.09.2013
- Tensip Nedir?-2883 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-2734 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-2778 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-2699 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-2626 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-2669 29.09.2013
- teşrik Nedir?-2682 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-2880 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-2704 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-2688 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-2678 29.09.2013
- Uhde Nedir?-2695 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-2799 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-2743 29.09.2013
- Trampa Nedir?-2671 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-2911 29.09.2013
- tezyif Nedir?-2707 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-2721 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-2647 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-2738 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-2890 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-2904 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-2935 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-2681 29.09.2013
- Ulak Nedir?-2725 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-2678 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-2688 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-2424 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-2806 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-2691 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-2629 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-2901 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-2897 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-2885 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-2627 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-2640 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-2903 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-2894 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-2684 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-2641 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-2642 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-2673 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-2854 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-2680 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-2739 29.09.2013
- Tediye Nedir?-2610 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-2703 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-2695 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-2667 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-2693 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-2728 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-2820 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-2761 29.09.2013
- Teadül Nedir?-2880 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-2907 29.09.2013
- Teati Nedir?-2709 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-2614 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-2582 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-2893 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-2557 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-2809 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-2583 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-2610 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-2709 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-2620 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-2623 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-2634 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-2933 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-2662 29.09.2013
- Temlik Nedir?-2691 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-2672 29.09.2013
- Teminat Nedir?-2744 29.09.2013
- Temettü Nedir?-2603 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-2675 29.09.2013
- Temadi Nedir?-2694 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-2871 29.09.2013
- Telif Nedir?-2693 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-2760 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-2643 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-2882 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-2659 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-2970 29.09.2013
- Temellük Nedir?-2825 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-2930 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-2902 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-2707 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-2688 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-2485 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-2661 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-2622 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-2938 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-2720 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-2739 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-2632 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-2700 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-2591 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-2931 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-2702 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-2688 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-2616 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-2711 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-2906 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-2692 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-2716 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-2561 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-2835 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-2629 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-2595 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-2854 29.09.2013
- Taht Nedir?-2845 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-2651 29.09.2013
- Tacir Nedir?-2902 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-2868 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-2597 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-2629 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-2631 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-2673 29.09.2013
- Şümul Nedir?-2599 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-2745 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-2873 29.09.2013
- Tadât Nedir?-2399 29.09.2013
- Tadil Nedir?-2915 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-2728 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-2697 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-2685 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-2853 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-2667 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-2946 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-2606 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-2874 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-2925 29.09.2013
- Tathir Nedir?-2874 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-2731 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-2692 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-2657 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-2656 29.09.2013
- Tashih Nedir?-2867 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-2925 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-2507 29.09.2013
- Târik Nedir?-2743 29.09.2013
- Tarik Nedir?-2606 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-2647 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-2865 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-2620 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-2601 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-2901 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-2613 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-2719 29.09.2013
- Takas Nedir?-2680 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-2614 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-2717 29.09.2013
- Taksim Nedir?-2674 29.09.2013
- Taksir Nedir?-2709 29.09.2013
- Takyit Nedir?-2806 29.09.2013
- Takyit Nedir?-2414 29.09.2013
- Talâk Nedir?-2653 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-2824 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-2856 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-2812 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-2642 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-2681 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-2540 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-2590 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-2951 29.09.2013
- Sudur Nedir?-2921 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-2698 29.09.2013
- Sukut Nedir?-2680 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-2680 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-2640 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-2886 29.09.2013
- Sübût Nedir?-2601 29.09.2013
- Senevî Nedir?-2659 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-2890 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-2835 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-2851 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-2662 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-2665 29.09.2013
- Sin Nedir?-2842 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-2875 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-2641 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-2681 29.09.2013
- Senedât Nedir?-3016 29.09.2013
- Semere Nedir?-2878 29.09.2013
- Semen Nedir?-2616 29.09.2013
- Selef Nedir?-2655 29.09.2013
- Sükna Nedir?-2877 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-2871 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-2888 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-2737 29.09.2013
- Şayian Nedir?-2670 29.09.2013
- Şefi Nedir?-2648 29.09.2013
- Şerait Nedir?-2675 29.09.2013
- Şerh Nedir?-2862 29.09.2013
- Şerh Nedir?-2608 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-2674 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-2612 29.09.2013
- Şufa Nedir?-2823 29.09.2013
- şimal Nedir?-2764 29.09.2013
- şira Nedir?-2652 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-2717 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-2652 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-2602 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-2864 29.09.2013
- Şerik Nedir?-2627 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-2681 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-2787 29.09.2013
- Şayi Nedir?-2645 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-2852 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-2781 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-2682 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-2691 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-2730 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-2676 29.09.2013
- Şamil Nedir?-2833 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-2385 29.09.2013
- Şârih Nedir?-2654 29.09.2013
- şark Nedir?-2901 29.09.2013
- Şagil Nedir?-2631 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-2627 29.09.2013
- Râci Nedir?-2819 29.09.2013
- Rahin Nedir?-2681 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-2890 29.09.2013
- Rapt Nedir?-2640 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-2660 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-2460 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-2637 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-2674 29.09.2013
- Nukud Nedir?-2901 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-2691 29.09.2013
- Rehin Nedir?-2900 29.09.2013
- Otlak Nedir?-2715 29.09.2013
- Refik Nedir?-2689 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-2718 29.09.2013
- Parsel Nedir?-2864 29.09.2013
- Pafta Nedir?-2666 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-2922 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-2701 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-2681 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-2713 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-2872 29.09.2013
- ortaç Nedir?-2650 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-2678 29.09.2013
- Olveche Nedir?-2680 29.09.2013
- Nümune Nedir?-2712 29.09.2013
- Reşit Nedir?-2802 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-2808 29.09.2013
- Sari Nedir?-2688 29.09.2013
- Resen Nedir?-2660 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-2646 29.09.2013
- Selb Nedir?-2629 29.09.2013
- Sehim Nedir?-2797 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-2863 29.09.2013
- Sây Nedir?-2951 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-2700 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-2634 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-2915 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-2844 29.09.2013
- Salih Nedir?-2581 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-2751 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-2660 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-2597 29.09.2013
- Resim Nedir?-2443 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-2706 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-2610 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-2664 29.09.2013
- Rücu Nedir?-2893 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-2665 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-2703 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-2757 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-2819 29.09.2013
- Sahih Nedir?-2852 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-2849 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-2651 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-2359 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-2615 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-2733 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-2867 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-2675 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-2707 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-2889 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-2886 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-2817 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-2857 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-2447 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-2686 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-2653 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-2836 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-2791 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-2811 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-2710 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-2693 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-2802 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-2658 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-2654 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-2903 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-2886 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-2617 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-2637 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-2611 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-2595 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-2820 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-2935 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-2888 29.09.2013
- Niza Nedir?-2612 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-2683 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-2726 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-2676 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-2895 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-2830 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-2719 29.09.2013
- Nisap Nedir?-2678 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-2426 29.09.2013
- nısıf Nedir?-2734 29.09.2013
- Nısf Nedir?-2631 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-2815 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-2929 29.09.2013
- Nez' Nedir?-2614 29.09.2013
- Nevi Nedir?-2729 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-2708 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-2855 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-2620 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-2873 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-2672 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-2646 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-2935 29.09.2013
- Navlun Nedir?-2648 29.09.2013
- Neseben Nedir?-2637 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-2614 29.09.2013
- Nebât Nedir?-2634 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-2679 29.09.2013
- Nema Nedir?-2869 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-2696 29.09.2013
- Nesep Nedir?-2852 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-2714 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-2662 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-2674 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-2871 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-2899 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-2663 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-2826 29.09.2013
- müstemir Nedir?-2672 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-2871 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-2927 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-2818 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-2661 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-2664 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-2668 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-2622 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-2890 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-2942 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-2380 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-2907 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-2856 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-2686 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-2648 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-2919 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-2695 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-2665 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-2695 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-2667 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-2909 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-2698 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-2871 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-2663 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-2707 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-2734 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-2686 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-2788 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-2835 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-2658 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-2617 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-2476 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-2661 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-2689 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-2866 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-2846 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-2487 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-2822 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-2727 29.09.2013
- Mülki Nedir?-2877 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-2724 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-2880 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-2690 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-2640 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-2644 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-2584 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-2730 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-2866 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-2797 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-2635 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-2585 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-2838 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-2647 29.09.2013
- Müflis Nedir?-2711 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-2612 29.09.2013
- Müessir Nedir?-2866 29.09.2013
- Müesses Nedir?-2614 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-2399 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-2694 29.09.2013
- Mühür Nedir?-2701 29.09.2013
- Münselip Nedir?-2925 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-2876 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-2685 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-2654 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-2601 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-2654 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-2625 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-2823 29.09.2013
- Münkir Nedir?-2813 29.09.2013
- Münkati Nedir?-2658 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-2626 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-2880 29.09.2013
- Münbais Nedir?-2671 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-2667 29.09.2013
- müntehap Nedir?-2811 29.09.2013
- münhal Nedir?-2871 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-2606 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-2899 29.09.2013
- Müncer Nedir?-2749 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-2698 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-2732 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-2895 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-2834 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-2738 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-2873 29.09.2013
- Mutad Nedir?-2685 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-2819 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-3020 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-2695 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-2893 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-2653 29.09.2013
- Muteber Nedir?-2672 29.09.2013
- Muttali Nedir?-2875 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-2969 29.09.2013
- musakka Nedir?-2469 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-2482 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-2796 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-2832 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-2923 29.09.2013
- Muris Nedir?-2719 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-2690 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-2680 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-2431 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-2924 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-2811 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-2686 29.09.2013
- Munkati Nedir?-2618 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-2919 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-2849 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-2630 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-2918 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-2867 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-2654 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-2847 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-2678 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-2692 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-2671 29.09.2013
- Müddei Nedir?-2592 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-2669 29.09.2013
- Müddea Nedir?-2825 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-2691 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-2946 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-2839 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-2654 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-2677 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-2690 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-2660 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-2871 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-2659 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-2885 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-2865 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-2575 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-2672 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-2662 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-2692 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-2801 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-2879 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-2642 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-2923 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-2714 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-2646 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-2623 29.09.2013
- Muadil Nedir?-2619 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-2609 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-2808 29.09.2013
- Muallak Nedir?-2806 29.09.2013
- Muavin Nedir?-2386 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-2626 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-2681 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-2635 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-2638 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-2665 29.09.2013
- Misillû Nedir?-2784 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-2726 29.09.2013
- Minval Nedir?-2802 29.09.2013
- Milk Nedir?-2605 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-2698 29.09.2013
- Mezun Nedir?-2662 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-2630 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-2930 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-2665 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-2655 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-2792 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-2560 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-2664 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-2939 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-2585 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-2766 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-2637 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-2804 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-2720 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-2877 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-2999 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-2810 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-2861 29.09.2013
- Muhik Nedir?-2876 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-2829 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-2658 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-2626 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-2739 29.09.2013
- Mucip Nedir?-2636 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-2601 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-2622 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-2695 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-2616 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-2785 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-2646 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-2722 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-2704 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-2406 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-2631 29.09.2013
- Mehil Nedir?-2562 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-2802 29.09.2013
- Memalik Nedir?-2880 29.09.2013
- Memnu Nedir?-2774 29.09.2013
- Memur Nedir?-2783 29.09.2013
- Menba' Nedir?-2772 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-2640 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-2672 29.09.2013
- Men Nedir?-2382 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-2841 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-2639 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-2885 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-2570 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-2705 29.09.2013
- Medar Nedir?-2830 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-2812 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-2631 29.09.2013
- meczum Nedir?-2611 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-2708 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-2832 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-2840 29.09.2013
- Mecra Nedir?-2812 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-2856 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-2833 29.09.2013
- Menafil Nedir?-2610 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-2688 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-2678 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-2666 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-2627 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-2628 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-2826 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-2632 29.09.2013
- Mesul Nedir?-2630 29.09.2013
- Mesned Nedir?-2784 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-2858 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-2724 29.09.2013
- Merhun Nedir?-2645 29.09.2013
- Menkul Nedir?-2639 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-2820 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-2815 29.09.2013
- Menşe Nedir?-2372 29.09.2013
- Merbut Nedir?-2614 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-2832 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-2765 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-2847 29.09.2013
- Mersule Nedir?-2631 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-2590 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-2621 29.09.2013
- Mesail Nedir?-2608 29.09.2013
- Mera Nedir?-2606 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-2631 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-2804 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-2650 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-2590 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-2415 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-2649 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-2806 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-2639 29.09.2013
- Maktu Nedir?-2599 29.09.2013
- Makule Nedir?-2549 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-2833 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-2711 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-2867 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-2598 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-2808 29.09.2013
- Malik Nedir?-2641 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-2580 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-2607 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-2586 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-2829 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-2616 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-2836 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-2926 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-2606 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-2609 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-2700 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-2972 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-2610 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-2598 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-2594 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-2682 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-2768 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-2408 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-2571 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-2633 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-2616 29.09.2013
- Mebi Nedir?-2841 29.09.2013
- Mebde Nedir?-2847 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-2629 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-2643 29.09.2013
- Meail Nedir?-2598 29.09.2013
- Maznun Nedir?-2635 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-2791 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-2837 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-2377 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-2632 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-2950 29.09.2013
- Masarif Nedir?-2822 29.09.2013
- Mansub Nedir?-2644 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-2616 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-2604 29.09.2013
- Matbu Nedir?-2606 29.09.2013
- Matlab Nedir?-2832 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-2615 29.09.2013
- Matrah Nedir?-2855 29.09.2013
- Matuf Nedir?-2586 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-2662 29.09.2013
- Maruz Nedir?-2649 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-2744 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-2905 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-2799 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-2877 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-2682 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-2600 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-2542 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-2764 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-2813 29.09.2013
- Kesb Nedir?-2593 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-2645 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-2832 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-2820 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-2670 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-2640 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-2632 29.09.2013
- Kavi Nedir?-2787 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-2822 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-2601 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-2630 29.09.2013
- Karz Nedir?-2630 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-2610 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-2819 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-2874 29.09.2013
- Kat' Nedir?-2609 29.09.2013
- Kast Nedir?-2596 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-2851 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-2863 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-2616 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-2841 29.09.2013
- laakal Nedir?-2600 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-2810 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-2836 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-2843 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-2697 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-2597 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-2826 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-2597 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-2815 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-2623 29.09.2013
- Lükata Nedir?-2597 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-2604 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-2828 29.09.2013
- Maada Nedir?-2600 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-2927 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-2694 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-2613 29.09.2013
- Layiha Nedir?-2525 29.09.2013
- Küşad Nedir?-2584 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-2843 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-2604 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-2602 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-2654 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-2619 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-2565 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-2821 29.09.2013
- Külfet Nedir?-2825 29.09.2013
- Küsur Nedir?-2600 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-2804 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-2667 29.09.2013
- İstizah Nedir?-2619 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-2795 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-2658 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-2652 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-2650 29.09.2013
- Kabil Nedir?-2836 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-2876 29.09.2013
- Kabz Nedir?-2638 29.09.2013
- İvaz Nedir?-2634 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-2583 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-2515 29.09.2013
- İstima Nedir?-2927 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-2600 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-2526 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-2982 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-2843 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-2603 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-2691 29.09.2013
- İzafe Nedir?-2808 29.09.2013
- İzale Nedir?-2606 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-2636 29.09.2013
- İzaa Nedir?-2829 29.09.2013
- İbka Nedir?-2557 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-2809 29.09.2013
- İhtira Nedir?-2801 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-2910 29.09.2013
- İntihab Nedir?-2799 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-2664 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-2594 29.09.2013
- İrae Nedir?-2779 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-2638 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-2663 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-2778 29.09.2013
- Kal' Nedir?-2605 29.09.2013
- Karye Nedir?-2822 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-2616 29.09.2013
- Kârine Nedir?-2880 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-2608 29.09.2013
- Karabet Nedir?-2620 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-2718 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-2661 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-2756 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-2588 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-2635 29.09.2013
- Kanun Nedir?-2645 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-2599 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-2656 29.09.2013
- Kaide Nedir?-2622 29.09.2013
- Kagir Nedir?-2620 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-2646 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-2724 29.09.2013
- Kaim Nedir?-2651 29.09.2013
- Kaime Nedir?-2811 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-2966 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-2687 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-2710 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-2616 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-2789 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-2661 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-2650 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-2883 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-2596 29.09.2013
- İstiane Nedir?-2602 29.09.2013
- İrca Nedir?-2643 29.09.2013
- İsticar Nedir?-2792 29.09.2013
- İsâl Nedir?-2603 29.09.2013
- İsnad Nedir?-2436 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-2393 29.09.2013
- İsbât Nedir?-2635 29.09.2013
- İs'af Nedir?-2814 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-2644 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-2640 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-2807 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-2677 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-2677 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-2508 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-2645 29.09.2013
- İrsen Nedir?-2645 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-2632 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-2642 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-2599 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-2413 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-2793 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-2701 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-2811 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-2824 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-2873 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-2592 29.09.2013
- İstida Nedir?-2645 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-2816 29.09.2013
- İstihap Nedir?-2748 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-2809 29.09.2013
- İstifade Nedir?-2619 29.09.2013
- İstifa Nedir?-2628 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-2605 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-2604 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-2720 29.09.2013
- İta Nedir?-2689 29.09.2013
- İşgal Nedir?-2783 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-2660 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-2618 29.09.2013
- İştigal Nedir?-2589 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-2814 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-2783 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-2759 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-2823 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-2581 29.09.2013
- İtfa Nedir?-2626 29.09.2013
- İtmam Nedir?-2776 29.09.2013
- İttiba Nedir?-2819 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-2810 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-2788 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-2632 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-2781 29.09.2013
- İstina Nedir?-2690 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-2836 29.09.2013
- İstisna Nedir?-2760 29.09.2013
- İstimval Nedir?-2949 29.09.2013
- İstinad Nedir?-2646 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-2811 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-2614 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-2812 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-3227 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-2627 29.09.2013
- İpham Nedir?-2860 29.09.2013
- İptal Nedir?-2834 29.09.2013
- İlga Nedir?-2709 29.09.2013
- İllet Nedir?-2805 29.09.2013
- İras Nedir?-2844 29.09.2013
- İrae Nedir?-2515 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-2649 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-2626 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-2819 29.09.2013
- İpka Nedir?-2600 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-2604 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-2592 29.09.2013
- İpotek Nedir?-2791 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-2636 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-2605 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-2574 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-2574 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-2910 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-2800 29.09.2013
- İndinde Nedir?-2629 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-2655 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-2588 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-2435 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-2819 29.09.2013
- İmtina Nedir?-2872 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-2983 29.09.2013
- İmha Nedir?-2576 29.09.2013
- İmdi Nedir?-2629 29.09.2013
- İmâr Nedir?-2785 29.09.2013
- İmâl Nedir?-2824 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-2782 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-2615 29.09.2013
- İltizam Nedir?-2603 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-2779 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-2650 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-2662 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-2847 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2698 29.09.2013
- İlmî Nedir?-2776 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-2788 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-2423 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-2813 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-2599 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-2626 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-2607 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-2377 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2750 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-2864 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2507 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-2643 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-2837 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-2632 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-2572 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-2526 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-2599 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-2569 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-2784 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-2840 29.09.2013
- İntac Nedir?-2798 29.09.2013
- İntifa Nedir?-2814 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-2562 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-2842 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-2724 29.09.2013
- İcazet Nedir?-2823 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-2613 29.09.2013
- İcbar Nedir?-2810 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-2831 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-2754 29.09.2013
- İçtima Nedir?-2562 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-2561 29.09.2013
- İkmal Nedir?-2528 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-2584 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-2852 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-2604 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-2605 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-2601 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-2588 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-2595 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-2676 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-2835 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-2572 29.09.2013
- İkâme Nedir?-2592 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-2565 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-2614 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-2587 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-2817 29.09.2013
- İkrar Nedir?-2703 29.09.2013
- İkraz Nedir?-2833 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-2795 29.09.2013
- İktirân Nedir?-2556 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-2583 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-2597 29.09.2013
- İktisap Nedir?-2653 29.09.2013
- İktiza Nedir?-2795 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-2776 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-2642 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-2620 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-2585 29.09.2013
- İfraz Nedir?-2583 29.09.2013
- İdame Nedir?-2610 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-2531 29.09.2013
- İfa Nedir?-2712 29.09.2013
- İfadat Nedir?-2642 29.09.2013
- İfade Nedir?-2586 29.09.2013
- İfham Nedir?-2625 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-2755 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-2797 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-2619 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-2640 29.09.2013
- İhale Nedir?-2605 29.09.2013
- İhâta Nedir?-2770 29.09.2013
- İhraz Nedir?-2609 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-2770 29.09.2013
- İflas Nedir?-2566 29.09.2013
- İhbar Nedir?-2878 29.09.2013
- İhtar Nedir?-2639 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-2593 29.09.2013
- İhraç Nedir?-2807 29.09.2013
- İhmal Nedir?-2462 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-2586 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-2719 29.09.2013
- İhfa Nedir?-2602 29.09.2013
- İhdas Nedir?-2570 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-2636 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-2763 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-2809 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-2791 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-2909 29.09.2013
- Havale Nedir?-2608 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-2582 29.09.2013
- Hâss Nedir?-2837 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-2591 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-2595 29.09.2013
- İaşe Nedir?-2658 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-2571 29.09.2013
- Hazine Nedir?-2618 29.09.2013
- Iskat Nedir?-2612 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-2846 29.09.2013
- Islah Nedir?-2544 29.09.2013
- Islahât Nedir?-2758 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-2521 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-2597 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-2679 29.09.2013
- Izrar Nedir?-2553 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-2733 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-2362 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-2742 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-2569 29.09.2013
- İbâre Nedir?-2602 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-2570 29.09.2013
- İbka Nedir?-2686 29.09.2013
- İbra Nedir?-2753 29.09.2013
- İbraz Nedir?-2589 29.09.2013
- İbtida Nedir?-2599 29.09.2013
- İcâb Nedir?-2776 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-2812 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-2807 29.09.2013
- İcar Nedir?-2763 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-2611 29.09.2013
- İade Nedir?-2595 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-2787 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-2565 29.09.2013
- Hedm Nedir?-2581 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-2807 29.09.2013
- Hibe Nedir?-2739 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-2379 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-2575 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-2601 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-2589 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-2486 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-2609 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-2818 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-2593 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-2795 29.09.2013
- Himaye Nedir?-2605 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-2638 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-2570 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-2590 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-2608 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-2508 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-2589 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-2680 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-2820 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-2815 29.09.2013
- Huda Nedir?-2591 29.09.2013
- Hususî Nedir?-2604 29.09.2013
- garp Nedir?-2639 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-2597 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-2608 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-2644 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-2825 29.09.2013
- Gasp Nedir?-2364 29.09.2013
- Gars Nedir?-2567 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-2622 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-2611 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-2599 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-2595 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-2582 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-2619 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-2568 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-2597 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-2813 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-2590 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-2636 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-2774 29.09.2013
- Has Nedir?-2513 29.09.2013
- Hasren Nedir?-2727 29.09.2013
- Hartama Nedir?-2768 29.09.2013
- Hail Nedir?-2606 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-2626 29.09.2013
- Haiz Nedir?-2753 29.09.2013
- Hak Nedir?-2523 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-2808 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-2569 29.09.2013
- Hakk Nedir?-2551 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-2395 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-2816 29.09.2013
- Halel Nedir?-2792 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-2565 29.09.2013
- Haciz Nedir?-2783 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-2564 29.09.2013
- Hacet Nedir?-2544 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-2516 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-2540 29.09.2013
- Grev Nedir?-2543 29.09.2013
- Girift Nedir?-2770 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-2594 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-2384 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-2783 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-2814 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-2653 29.09.2013
- Halita Nedir?-2452 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-2582 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-2652 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-2788 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-2800 29.09.2013
- Harnup Nedir?-2786 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-2568 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-2588 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-2764 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-2462 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-2639 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-2552 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-2808 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-2633 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-2797 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-2609 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-2568 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-2776 29.09.2013
- Garaz Nedir?-2588 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2395 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2623 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2349 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2391 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2392 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2360 29.09.2013
- Gabin Nedir?-2997 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-2575 29.09.2013
- Galle Nedir?-2710 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2587 29.09.2013
- Gaip Nedir?-2547 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2370 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2364 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2391 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2544 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2323 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2382 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2340 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2367 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2592 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2350 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2363 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2392 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2164 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2635 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2463 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2383 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2345 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2595 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2647 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2561 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2604 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2373 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2575 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2598 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2584 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2379 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2383 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2556 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2587 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2584 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2398 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2535 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2379 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2362 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2347 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2410 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2582 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2588 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2614 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2542 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2367 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2409 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2358 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2517 29.09.2013
- fevk Nedir?-2433 29.09.2013
- fetret Nedir?-2374 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2477 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2655 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2757 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2641 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2426 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2469 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2431 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2597 29.09.2013
- Farz Nedir?-2493 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2458 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2572 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2490 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2397 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2544 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-2648 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2491 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2704 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2209 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2425 29.09.2013
- Fek Nedir?-2673 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2393 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2649 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2440 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2435 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2408 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2457 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2434 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2456 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2604 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2401 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2371 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2374 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2245 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2488 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2400 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2713 29.09.2013
- Fek Nedir?-2435 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2579 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2444 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2506 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2437 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2388 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2427 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2529 29.09.2013
- fetret Nedir?-2460 29.09.2013
- fevk Nedir?-2461 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2567 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2378 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2564 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2347 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2375 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2393 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2662 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2591 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-2598 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2651 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2646 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2282 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2514 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-2649 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-2712 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2199 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2375 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2431 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2412 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2435 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2380 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2604 29.09.2013
- Farz Nedir?-2449 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2440 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2629 29.09.2013
- Eslem Nedir?-2471 29.09.2013
- Esham Nedir?-2480 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-2415 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-2704 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-2636 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-2449 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2454 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-2460 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-2459 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-2471 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-2514 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-2649 29.09.2013
- Emtea Nedir?-2797 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-2676 29.09.2013
- Emval Nedir?-2505 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-2514 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-2690 29.09.2013
- emtia Nedir?-2308 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-2784 29.09.2013
- Dûr Nedir?-2620 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-2655 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-2353 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-2769 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-2570 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-2721 29.09.2013
- Devair Nedir?-2540 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-2781 29.09.2013
- Eda Nedir?-2571 29.09.2013
- Edeb Nedir?-2725 29.09.2013
- Dûn Nedir?-2571 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-2581 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-2752 29.09.2013
- Donatan Nedir?-2771 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-2601 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-2547 29.09.2013
- Deyn Nedir?-2512 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-2406 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-2813 29.09.2013
- Desise Nedir?-2548 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-2808 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-2763 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-2566 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-2605 29.09.2013
- Edim Nedir?-2811 29.09.2013
- Ehil Nedir?-2580 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-2775 29.09.2013
- fevk Nedir?-2241 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2198 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2440 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2401 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2394 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2608 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2201 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2423 29.09.2013
- Fek Nedir?-2508 29.09.2013
- fetret Nedir?-2397 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-2656 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2579 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2561 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2488 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2587 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-2467 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2510 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2450 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2215 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2406 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2413 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2436 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-2650 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2421 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2435 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2478 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2423 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-2519 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2602 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2544 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2627 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2463 29.09.2013
- Farz Nedir?-2454 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2416 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2643 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2613 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2444 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2442 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-2617 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2355 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-2471 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-2439 29.09.2013
- Emval Nedir?-2489 29.09.2013
- emtia Nedir?-2456 29.09.2013
- Emtea Nedir?-2617 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-2722 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-2640 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-2809 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-2537 29.09.2013
- Elîm Nedir?-2558 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-2557 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-2359 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-2589 29.09.2013
- Ekser Nedir?-2542 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-2770 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-2550 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-2549 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-2261 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2389 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2555 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2588 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2543 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2359 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-2445 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2399 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-2704 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-2505 29.09.2013
- Eslem Nedir?-2413 29.09.2013
- Esham Nedir?-2637 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-2518 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-2512 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-2448 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-2657 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-2588 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-2384 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-2576 29.09.2013
- Berât Nedir?-2778 29.09.2013
- Beraat Nedir?-2727 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-2510 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-2581 29.09.2013
- bilahare Nedir?-2572 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-2581 29.09.2013
- Bila Nedir?-2577 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-2781 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-2550 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-2603 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-2564 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-2522 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-2589 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-2556 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-2848 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-2590 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-2844 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-2559 29.09.2013
- Beyn Nedir?-2579 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-2553 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-2837 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-2667 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-2565 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-2563 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-2772 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-2623 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-2604 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-2590 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-2591 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-2594 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-2610 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-2767 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-2791 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-2531 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-2571 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-2585 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-2600 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-3053 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-2570 29.09.2013
- bisud Nedir?-2606 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-2597 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-2601 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-2805 29.09.2013
- Câmi Nedir?-2595 29.09.2013
- Câmia Nedir?-2759 29.09.2013
- Cânî Nedir?-2789 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-2773 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-2749 29.09.2013
- Canîp Nedir?-2561 29.09.2013
- Cari Nedir?-2556 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-2598 29.09.2013
- Cebel Nedir?-2763 29.09.2013
- Butlan Nedir?-2577 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-2587 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-2791 29.09.2013
- Celile Nedir?-2810 29.09.2013
- Celpname Nedir?-2781 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-2389 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-2578 29.09.2013
- cenup Nedir?-2753 29.09.2013
- Cereme Nedir?-2751 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-2801 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-2789 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-2791 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-2787 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-2804 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-2851 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-2531 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-2555 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-2578 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-2539 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-2554 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-2580 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-2774 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-2835 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-2781 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-2775 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-2805 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-2605 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-2690 29.09.2013
- Bono Nedir?-2539 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-2600 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-2578 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-2806 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-2517 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-2532 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-2588 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-2525 29.09.2013
- Defaât Nedir?-2542 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-2563 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-2775 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-2530 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-2567 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-2586 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-2594 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-2570 29.09.2013
- Çek Nedir?-2762 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-2750 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-2593 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-2800 29.09.2013
- Ciro Nedir?-2564 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-2584 29.09.2013
- Cihet Nedir?-2611 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-2620 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-2579 29.09.2013
- Berhava Nedir?-2794 29.09.2013
- Cüz Nedir?-2375 29.09.2013
- Cevher Nedir?-2598 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-2603 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-2572 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-2590 29.09.2013
- Ceza Nedir?-2569 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-2768 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-2589 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-2608 29.09.2013
- Derç Nedir?-2572 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-2791 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-2756 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-2590 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-2784 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-2757 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-2747 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-2808 29.09.2013
- Delil Nedir?-2776 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-2796 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-2835 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-2357 29.09.2013
- Depozito Nedir?-2570 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-2594 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-2779 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-2583 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-2768 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-2774 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-2758 29.09.2013
- Ahz Nedir?-2773 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-2616 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-2613 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-2618 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-2356 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-2769 29.09.2013
- Ahit Nedir?-2604 29.09.2013
- Âhir Nedir?-2586 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-2640 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-2747 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-2910 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-2641 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-2664 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-2860 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-2762 29.09.2013
- Ahar Nedir?-2361 29.09.2013
- Avârız Nedir?-2579 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-2766 29.09.2013
- Bâb Nedir?-2809 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-2793 29.09.2013
- Azimet Nedir?-2593 29.09.2013
- Azil Nedir?-2615 29.09.2013
- Azamî Nedir?-2639 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-2613 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-2790 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-2811 29.09.2013
- Aynî Nedir?-2377 29.09.2013
- Arsa Nedir?-2584 29.09.2013
- Avdet Nedir?-2564 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-2552 29.09.2013
- Avans Nedir?-2736 29.09.2013
- Aval Nedir?-2775 29.09.2013
- Âtî Nedir?-2549 29.09.2013
- Atıf Nedir?-2805 29.09.2013
- Ateh Nedir?-2377 29.09.2013
- Asrî Nedir?-2607 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-2574 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-2765 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-2535 29.09.2013
- Arz Nedir?-2749 29.09.2013
- Akamet Nedir?-2656 29.09.2013
- Ayn Nedir?-2518 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-2599 29.09.2013
- Belagat Nedir?-2574 29.09.2013
- Beher Nedir?-2637 29.09.2013
- Bediî Nedir?-2565 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-2587 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-2785 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-2790 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-2589 29.09.2013
- Becâ Nedir?-2532 29.09.2013
- Bayi Nedir?-2551 29.09.2013
- Batıl Nedir?-2508 29.09.2013
- Basiret Nedir?-2746 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-2760 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-2806 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-2545 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-2610 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-2532 29.09.2013
- Baki Nedir?-2735 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-2787 29.09.2013
- Baîd Nedir?-2760 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-2790 29.09.2013
- Bahri Nedir?-2495 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-2556 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-2755 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-2794 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-2546 29.09.2013
- Bariz Nedir?-2806 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-2795 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-2573 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-2568 29.09.2013
- Amelî Nedir?-2551 29.09.2013
- Amele Nedir?-2556 29.09.2013
- Amel Nedir?-2597 29.09.2013
- Amade Nedir?-2742 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-2777 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-2607 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-2544 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-2565 29.09.2013
- Âmir Nedir?-2800 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-2755 29.09.2013
- Âmm Nedir?-2539 29.09.2013
- Alât Nedir?-2735 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-2751 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-2607 29.09.2013
- Âkit Nedir?-2543 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-2717 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-2803 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-2775 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-2772 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-2652 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-2570 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-2796 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-2318 29.09.2013
- appel Nedir?-2816 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-2596 29.09.2013
- Âri Nedir?-2737 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-2630 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-2593 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-2578 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-2623 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-2524 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-2737 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-2554 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-2554 29.09.2013
- Âmil Nedir?-2535 29.09.2013
- Âra Nedir?-2538 29.09.2013
- Akar Nedir?-2581 29.09.2013
- apostille Nedir?-2559 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-2606 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-2585 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-2546 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-2587 29.09.2013
- Angaje Nedir?-2783 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-2739 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-2593 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-2597 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-2593 29.09.2013
- Amme Nedir?-2784 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-2605 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-2611 29.09.2013
- Aciz Nedir?-2562 29.09.2013
- Adâd Nedir?-2820 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-2790 29.09.2013
- Acir Nedir?-2356 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-2842 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-2790 29.09.2013
- Ada Nedir?-2756 29.09.2013
- Adalet Nedir?-2570 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-2608 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-2568 29.09.2013
- Acente Nedir?-2828 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-2788 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -2724 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-2621 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-2565 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-2564 29.09.2013
- Valör (Value Date)-2579 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-2387 29.09.2013
- Yatırım Fonları-2605 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-2578 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-2834 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-2900 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-2561 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-2573 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-2582 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-2589 29.09.2013
- Süre (Duration)-2727 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-2667 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-2565 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-2447 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-2593 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-2553 29.09.2013
- Spot Valör-2723 29.09.2013
- Spot Piyasa-2559 29.09.2013
- Stagflasyon-2796 29.09.2013
- Sterilizasyon-2619 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-2590 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-2595 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-2648 29.09.2013
- Tahvil-2539 29.09.2013
- Teknik Analiz-2780 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-2640 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-2763 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2634 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-2726 29.09.2013
- Türev Piyasalar-2372 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-2721 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-2545 29.09.2013
- Reeskont-2753 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-2572 29.09.2013
- Para Piyasası-2544 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-2754 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-2900 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-2811 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-2768 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-2475 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-2731 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-2877 29.09.2013
- Para Politikası-2643 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-2578 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-2550 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-2602 29.09.2013
- Likidite Senetleri-2570 29.09.2013
- Likidite Riski-2807 29.09.2013
- Likidite-2794 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-2425 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-2582 29.09.2013
- Kur Riski-2558 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-2551 29.09.2013
- Morotoryum-2773 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-2626 29.09.2013
- Samurai Bonds-2728 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-2524 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-2723 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-2630 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-2601 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-2565 29.09.2013
- Risk Primi-2554 29.09.2013
- Risk-Getiri-2785 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-2778 29.09.2013
- Revalüasyon-2519 29.09.2013
- Resesyon-2564 29.09.2013
- Petro-dolar-2568 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-2585 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-2822 29.09.2013
- Parite-2807 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-2614 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-2619 29.09.2013
- Portföy Teorileri-2441 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-2607 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-2817 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-2683 29.09.2013
- Forfaiting-2793 29.09.2013
- Konvertibilite-2712 29.09.2013
- İhale (Auction)-2597 29.09.2013
- Forward-2787 29.09.2013
- Forward-Forward-2727 29.09.2013
- Future-2570 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-2586 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-2535 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-2771 29.09.2013
- Kesin Alış-2825 29.09.2013
- Konsolidasyon-2575 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-2782 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-2527 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-2585 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-2542 29.09.2013
- Kesin Satış-2546 29.09.2013
- Dealer-2546 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-2577 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-2784 29.09.2013
- Disponibilite-2533 29.09.2013
- Dezenflasyon-2614 29.09.2013
- Devalüasyon-2540 29.09.2013
- Deflatör-2610 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-2585 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-2598 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-2552 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-2773 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-2585 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-2644 29.09.2013
- Çapraz kur-2744 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-2540 29.09.2013
- Cari Kur-2725 29.09.2013
- Deflasyon-2749 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-2555 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-2555 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-2786 29.09.2013
- Faktoring-2764 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-2803 29.09.2013
- Dolarizasyon-2574 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-2551 29.09.2013
- Efektif-2808 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-2586 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-2561 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-2548 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-2572 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-2748 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-2726 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -2550 29.09.2013
- Enflasyon-2345 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-2581 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-2544 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-2595 29.09.2013
- Akreditif-2553 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-2545 29.09.2013
- Broker-2514 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2597 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-2819 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-2590 29.09.2013
- Cari Açık-2587 29.09.2013
- Arbitraj-2634 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-2650 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-2606 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-2591 29.09.2013
- Alış (Bid)-2874 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-2839 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2816 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2570 29.09.2013
- Bileşik Faiz-2405 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-2753 29.09.2013
- Banknot-2750 29.09.2013
- Basit Faiz-2535 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-2814 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-2553 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-2323 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-3018 29.09.2013

 

1852---4941183