Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-2396 29.09.2013
- Zail Nedir?-2411 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-2330 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-2313 29.09.2013
- zahir Nedir?-2377 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-2354 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-2272 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-2324 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-2375 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-2320 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-2370 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-2281 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-2356 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-2324 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-2340 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-2333 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-2298 29.09.2013
- Yed Nedir?-2352 29.09.2013
- Zamin Nedir?-2374 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-2295 29.09.2013
- Ziya Nedir?-2317 29.09.2013
- zîr Nedir?-2324 29.09.2013
- zinhar Nedir?-2309 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-2373 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-2335 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-2328 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-2322 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-2401 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-2318 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-2276 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-2347 29.09.2013
- Zeval Nedir?-2324 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-2379 29.09.2013
- Varant Nedir?-2330 29.09.2013
- Varîd Nedir?-2379 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-2307 29.09.2013
- Vâris Nedir?-2241 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-2401 29.09.2013
- Vasi Nedir?-2327 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-2415 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-2261 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-2318 29.09.2013
- Varaka Nedir?-2351 29.09.2013
- usul Nedir?-2231 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-2352 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-2321 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-2323 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-2396 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-2320 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-2408 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-2353 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-2375 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-2331 29.09.2013
- Urup Nedir?-2279 29.09.2013
- Umur Nedir?-2434 29.09.2013
- Umranî Nedir?-2318 29.09.2013
- Umran Nedir?-2389 29.09.2013
- Vedia Nedir?-2300 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-2371 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-2424 29.09.2013
- Yayla Nedir?-2414 29.09.2013
- Vehle Nedir?-2379 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-2344 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-2411 29.09.2013
- Yargı Nedir?-2283 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-2327 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-2377 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-2312 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-2342 29.09.2013
- Yapı Nedir?-2349 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-2406 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-2380 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-2239 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-2358 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-2312 29.09.2013
- Veli Nedir?-2363 29.09.2013
- Vekil Nedir?-2289 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-2357 29.09.2013
- Velev Nedir?-2360 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-2329 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-2294 29.09.2013
- Verese Nedir?-2374 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-2366 29.09.2013
- Vesait Nedir?-2211 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-2311 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-2370 29.09.2013
- Velayet Nedir?-2388 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-2322 29.09.2013
- Terhin Nedir?-2309 29.09.2013
- Terkin Nedir?-2328 29.09.2013
- Termim Nedir?-2303 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-2236 29.09.2013
- Tertip Nedir?-2396 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-2474 29.09.2013
- Tescil Nedir?-2332 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-2300 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-2402 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-2396 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-2349 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-2422 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-2402 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-2443 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-2389 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-2336 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-2412 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-2413 29.09.2013
- Tensip Nedir?-2398 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-2356 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-2381 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-2325 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-2285 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-2326 29.09.2013
- teşrik Nedir?-2331 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-2422 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-2328 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-2327 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-2330 29.09.2013
- Uhde Nedir?-2349 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-2370 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-2350 29.09.2013
- Trampa Nedir?-2347 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-2413 29.09.2013
- tezyif Nedir?-2324 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-2336 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-2319 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-2349 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-2388 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-2427 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-2407 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-2331 29.09.2013
- Ulak Nedir?-2349 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-2336 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-2329 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-2228 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-2337 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-2333 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-2277 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-2376 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-2416 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-2419 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-2282 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-2295 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-2422 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-2396 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-2316 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-2293 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-2299 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-2312 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-2369 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-2312 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-2359 29.09.2013
- Tediye Nedir?-2296 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-2350 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-2328 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-2313 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-2322 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-2336 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-2355 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-2389 29.09.2013
- Teadül Nedir?-2382 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-2422 29.09.2013
- Teati Nedir?-2361 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-2301 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-2270 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-2386 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-2235 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-2334 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-2254 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-2267 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-2342 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-2304 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-2289 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-2282 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-2408 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-2315 29.09.2013
- Temlik Nedir?-2364 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-2328 29.09.2013
- Teminat Nedir?-2320 29.09.2013
- Temettü Nedir?-2274 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-2334 29.09.2013
- Temadi Nedir?-2340 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-2392 29.09.2013
- Telif Nedir?-2319 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-2366 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-2292 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-2399 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-2295 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-2403 29.09.2013
- Temellük Nedir?-2365 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-2422 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-2414 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-2332 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-2310 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-2231 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-2303 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-2286 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-2422 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-2349 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-2357 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-2272 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-2335 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-2269 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-2438 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-2328 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-2355 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-2268 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-2336 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-2404 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-2324 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-2374 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-2278 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-2356 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-2310 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-2286 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-2385 29.09.2013
- Taht Nedir?-2373 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-2262 29.09.2013
- Tacir Nedir?-2414 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-2391 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-2274 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-2297 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-2299 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-2319 29.09.2013
- Şümul Nedir?-2272 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-2348 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-2384 29.09.2013
- Tadât Nedir?-2202 29.09.2013
- Tadil Nedir?-2431 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-2365 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-2324 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-2300 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-2368 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-2318 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-2408 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-2311 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-2383 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-2415 29.09.2013
- Tathir Nedir?-2383 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-2300 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-2362 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-2309 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-2322 29.09.2013
- Tashih Nedir?-2385 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-2430 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-2260 29.09.2013
- Târik Nedir?-2351 29.09.2013
- Tarik Nedir?-2293 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-2285 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-2399 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-2291 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-2287 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-2400 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-2301 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-2306 29.09.2013
- Takas Nedir?-2321 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-2293 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-2374 29.09.2013
- Taksim Nedir?-2348 29.09.2013
- Taksir Nedir?-2338 29.09.2013
- Takyit Nedir?-2338 29.09.2013
- Takyit Nedir?-2193 29.09.2013
- Talâk Nedir?-2333 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-2377 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-2395 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-2362 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-2316 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-2327 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-2220 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-2265 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-2415 29.09.2013
- Sudur Nedir?-2397 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-2327 29.09.2013
- Sukut Nedir?-2339 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-2328 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-2309 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-2395 29.09.2013
- Sübût Nedir?-2288 29.09.2013
- Senevî Nedir?-2307 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-2397 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-2367 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-2375 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-2331 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-2334 29.09.2013
- Sin Nedir?-2377 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-2377 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-2303 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-2302 29.09.2013
- Senedât Nedir?-2462 29.09.2013
- Semere Nedir?-2412 29.09.2013
- Semen Nedir?-2285 29.09.2013
- Selef Nedir?-2320 29.09.2013
- Sükna Nedir?-2393 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-2379 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-2393 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-2342 29.09.2013
- Şayian Nedir?-2322 29.09.2013
- Şefi Nedir?-2309 29.09.2013
- Şerait Nedir?-2310 29.09.2013
- Şerh Nedir?-2374 29.09.2013
- Şerh Nedir?-2256 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-2313 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-2288 29.09.2013
- Şufa Nedir?-2354 29.09.2013
- şimal Nedir?-2344 29.09.2013
- şira Nedir?-2314 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-2332 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-2308 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-2272 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-2391 29.09.2013
- Şerik Nedir?-2299 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-2358 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-2363 29.09.2013
- Şayi Nedir?-2297 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-2355 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-2376 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-2312 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-2331 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-2361 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-2313 29.09.2013
- Şamil Nedir?-2391 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-2198 29.09.2013
- Şârih Nedir?-2292 29.09.2013
- şark Nedir?-2434 29.09.2013
- Şagil Nedir?-2283 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-2321 29.09.2013
- Râci Nedir?-2349 29.09.2013
- Rahin Nedir?-2317 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-2418 29.09.2013
- Rapt Nedir?-2313 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-2322 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-2223 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-2311 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-2353 29.09.2013
- Nukud Nedir?-2400 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-2316 29.09.2013
- Rehin Nedir?-2395 29.09.2013
- Otlak Nedir?-2338 29.09.2013
- Refik Nedir?-2310 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-2339 29.09.2013
- Parsel Nedir?-2380 29.09.2013
- Pafta Nedir?-2327 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-2412 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-2351 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-2319 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-2325 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-2389 29.09.2013
- ortaç Nedir?-2293 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-2319 29.09.2013
- Olveche Nedir?-2318 29.09.2013
- Nümune Nedir?-2336 29.09.2013
- Reşit Nedir?-2331 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-2357 29.09.2013
- Sari Nedir?-2317 29.09.2013
- Resen Nedir?-2342 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-2301 29.09.2013
- Selb Nedir?-2292 29.09.2013
- Sehim Nedir?-2333 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-2412 29.09.2013
- Sây Nedir?-2458 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-2350 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-2286 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-2411 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-2359 29.09.2013
- Salih Nedir?-2287 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-2387 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-2291 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-2280 29.09.2013
- Resim Nedir?-2224 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-2307 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-2309 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-2320 29.09.2013
- Rücu Nedir?-2384 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-2331 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-2315 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-2377 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-2377 29.09.2013
- Sahih Nedir?-2371 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-2367 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-2304 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-2180 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-2303 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-2362 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-2382 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-2338 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-2331 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-2376 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-2391 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-2364 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-2380 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-2247 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-2296 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-2309 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-2348 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-2362 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-2378 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-2355 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-2316 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-2369 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-2330 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-2287 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-2417 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-2414 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-2295 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-2313 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-2308 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-2276 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-2379 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-2412 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-2425 29.09.2013
- Niza Nedir?-2293 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-2325 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-2340 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-2324 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-2382 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-2353 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-2334 29.09.2013
- Nisap Nedir?-2307 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-2243 29.09.2013
- nısıf Nedir?-2332 29.09.2013
- Nısf Nedir?-2305 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-2397 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-2426 29.09.2013
- Nez' Nedir?-2289 29.09.2013
- Nevi Nedir?-2333 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-2346 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-2440 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-2308 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-2412 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-2337 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-2306 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-2423 29.09.2013
- Navlun Nedir?-2330 29.09.2013
- Neseben Nedir?-2292 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-2299 29.09.2013
- Nebât Nedir?-2276 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-2300 29.09.2013
- Nema Nedir?-2379 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-2340 29.09.2013
- Nesep Nedir?-2396 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-2367 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-2317 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-2336 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-2386 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-2417 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-2306 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-2363 29.09.2013
- müstemir Nedir?-2298 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-2423 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-2409 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-2345 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-2324 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-2318 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-2315 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-2275 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-2406 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-2421 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-2189 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-2403 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-2383 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-2326 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-2309 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-2390 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-2345 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-2320 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-2336 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-2325 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-2391 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-2333 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-2372 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-2299 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-2329 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-2366 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-2351 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-2316 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-2360 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-2306 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-2280 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-2240 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-2329 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-2327 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-2398 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-2381 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-2253 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-2358 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-2315 29.09.2013
- Mülki Nedir?-2379 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-2339 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-2394 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-2323 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-2282 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-2301 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-2286 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-2336 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-2366 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-2373 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-2307 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-2253 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-2357 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-2311 29.09.2013
- Müflis Nedir?-2355 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-2300 29.09.2013
- Müessir Nedir?-2388 29.09.2013
- Müesses Nedir?-2307 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-2214 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-2382 29.09.2013
- Mühür Nedir?-2347 29.09.2013
- Münselip Nedir?-2406 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-2374 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-2302 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-2312 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-2271 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-2294 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-2306 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-2330 29.09.2013
- Münkir Nedir?-2353 29.09.2013
- Münkati Nedir?-2332 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-2285 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-2391 29.09.2013
- Münbais Nedir?-2330 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-2315 29.09.2013
- müntehap Nedir?-2355 29.09.2013
- münhal Nedir?-2398 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-2293 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-2390 29.09.2013
- Müncer Nedir?-2345 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-2339 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-2352 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-2433 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-2364 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-2334 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-2375 29.09.2013
- Mutad Nedir?-2292 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-2355 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-2494 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-2318 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-2399 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-2304 29.09.2013
- Muteber Nedir?-2317 29.09.2013
- Muttali Nedir?-2390 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-2436 29.09.2013
- musakka Nedir?-2224 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-2222 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-2358 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-2377 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-2361 29.09.2013
- Muris Nedir?-2355 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-2346 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-2308 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-2247 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-2404 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-2327 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-2321 29.09.2013
- Munkati Nedir?-2307 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-2429 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-2348 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-2292 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-2391 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-2386 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-2310 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-2427 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-2311 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-2330 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-2323 29.09.2013
- Müddei Nedir?-2270 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-2327 29.09.2013
- Müddea Nedir?-2383 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-2333 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-2414 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-2391 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-2319 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-2314 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-2339 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-2318 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-2394 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-2298 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-2397 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-2389 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-2286 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-2310 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-2336 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-2296 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-2333 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-2403 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-2324 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-2393 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-2293 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-2292 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-2295 29.09.2013
- Muadil Nedir?-2287 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-2272 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-2364 29.09.2013
- Muallak Nedir?-2370 29.09.2013
- Muavin Nedir?-2180 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-2281 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-2318 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-2280 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-2297 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-2321 29.09.2013
- Misillû Nedir?-2360 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-2319 29.09.2013
- Minval Nedir?-2365 29.09.2013
- Milk Nedir?-2269 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-2326 29.09.2013
- Mezun Nedir?-2306 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-2294 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-2419 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-2327 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-2284 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-2342 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-2268 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-2308 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-2400 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-2288 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-2302 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-2310 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-2366 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-2340 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-2394 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-2433 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-2358 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-2388 29.09.2013
- Muhik Nedir?-2388 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-2388 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-2325 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-2276 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-2356 29.09.2013
- Mucip Nedir?-2295 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-2256 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-2288 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-2343 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-2288 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-2342 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-2312 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-2374 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-2333 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-2191 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-2277 29.09.2013
- Mehil Nedir?-2290 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-2357 29.09.2013
- Memalik Nedir?-2387 29.09.2013
- Memnu Nedir?-2348 29.09.2013
- Memur Nedir?-2348 29.09.2013
- Menba' Nedir?-2337 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-2297 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-2305 29.09.2013
- Men Nedir?-2198 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-2351 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-2295 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-2406 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-2230 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-2320 29.09.2013
- Medar Nedir?-2364 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-2358 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-2296 29.09.2013
- meczum Nedir?-2273 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-2332 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-2374 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-2388 29.09.2013
- Mecra Nedir?-2336 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-2373 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-2382 29.09.2013
- Menafil Nedir?-2289 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-2309 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-2331 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-2302 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-2290 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-2303 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-2364 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-2278 29.09.2013
- Mesul Nedir?-2316 29.09.2013
- Mesned Nedir?-2348 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-2381 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-2287 29.09.2013
- Merhun Nedir?-2313 29.09.2013
- Menkul Nedir?-2276 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-2340 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-2377 29.09.2013
- Menşe Nedir?-2218 29.09.2013
- Merbut Nedir?-2279 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-2354 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-2329 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-2374 29.09.2013
- Mersule Nedir?-2317 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-2281 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-2298 29.09.2013
- Mesail Nedir?-2281 29.09.2013
- Mera Nedir?-2302 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-2289 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-2342 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-2283 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-2256 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-2216 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-2286 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-2358 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-2287 29.09.2013
- Maktu Nedir?-2288 29.09.2013
- Makule Nedir?-2236 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-2361 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-2355 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-2390 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-2272 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-2342 29.09.2013
- Malik Nedir?-2299 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-2294 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-2269 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-2283 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-2361 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-2295 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-2375 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-2390 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-2283 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-2309 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-2342 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-2421 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-2281 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-2286 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-2297 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-2330 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-2334 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-2212 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-2275 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-2272 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-2327 29.09.2013
- Mebi Nedir?-2364 29.09.2013
- Mebde Nedir?-2386 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-2302 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-2298 29.09.2013
- Meail Nedir?-2288 29.09.2013
- Maznun Nedir?-2298 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-2347 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-2357 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-2206 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-2297 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-2406 29.09.2013
- Masarif Nedir?-2352 29.09.2013
- Mansub Nedir?-2296 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-2269 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-2285 29.09.2013
- Matbu Nedir?-2270 29.09.2013
- Matlab Nedir?-2366 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-2294 29.09.2013
- Matrah Nedir?-2354 29.09.2013
- Matuf Nedir?-2287 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-2302 29.09.2013
- Maruz Nedir?-2336 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-2330 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-2400 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-2330 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-2403 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-2307 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-2272 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-2232 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-2303 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-2374 29.09.2013
- Kesb Nedir?-2290 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-2282 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-2356 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-2329 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-2329 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-2311 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-2307 29.09.2013
- Kavi Nedir?-2335 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-2364 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-2290 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-2291 29.09.2013
- Karz Nedir?-2288 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-2313 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-2359 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-2387 29.09.2013
- Kat' Nedir?-2312 29.09.2013
- Kast Nedir?-2260 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-2388 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-2363 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-2297 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-2349 29.09.2013
- laakal Nedir?-2279 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-2352 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-2345 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-2371 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-2362 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-2290 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-2358 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-2276 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-2353 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-2298 29.09.2013
- Lükata Nedir?-2287 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-2294 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-2370 29.09.2013
- Maada Nedir?-2281 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-2395 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-2326 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-2287 29.09.2013
- Layiha Nedir?-2273 29.09.2013
- Küşad Nedir?-2284 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-2347 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-2283 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-2266 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-2302 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-2271 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-2236 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-2361 29.09.2013
- Külfet Nedir?-2344 29.09.2013
- Küsur Nedir?-2278 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-2351 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-2335 29.09.2013
- İstizah Nedir?-2279 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-2354 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-2310 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-2291 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-2300 29.09.2013
- Kabil Nedir?-2374 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-2377 29.09.2013
- Kabz Nedir?-2291 29.09.2013
- İvaz Nedir?-2269 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-2278 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-2232 29.09.2013
- İstima Nedir?-2438 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-2296 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-2199 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-2444 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-2364 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-2279 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-2321 29.09.2013
- İzafe Nedir?-2357 29.09.2013
- İzale Nedir?-2272 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-2285 29.09.2013
- İzaa Nedir?-2378 29.09.2013
- İbka Nedir?-2250 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-2315 29.09.2013
- İhtira Nedir?-2359 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-2413 29.09.2013
- İntihab Nedir?-2338 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-2315 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-2275 29.09.2013
- İrae Nedir?-2290 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-2296 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-2309 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-2352 29.09.2013
- Kal' Nedir?-2278 29.09.2013
- Karye Nedir?-2349 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-2286 29.09.2013
- Kârine Nedir?-2362 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-2293 29.09.2013
- Karabet Nedir?-2306 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-2357 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-2286 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-2299 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-2267 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-2297 29.09.2013
- Kanun Nedir?-2300 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-2275 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-2301 29.09.2013
- Kaide Nedir?-2300 29.09.2013
- Kagir Nedir?-2290 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-2304 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-2354 29.09.2013
- Kaim Nedir?-2302 29.09.2013
- Kaime Nedir?-2352 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-2492 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-2337 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-2306 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-2271 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-2337 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-2308 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-2278 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-2361 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-2293 29.09.2013
- İstiane Nedir?-2275 29.09.2013
- İrca Nedir?-2321 29.09.2013
- İsticar Nedir?-2344 29.09.2013
- İsâl Nedir?-2269 29.09.2013
- İsnad Nedir?-2213 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-2197 29.09.2013
- İsbât Nedir?-2302 29.09.2013
- İs'af Nedir?-2357 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-2284 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-2283 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-2355 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-2293 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-2318 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-2243 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-2280 29.09.2013
- İrsen Nedir?-2288 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-2316 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-2294 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-2247 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-2211 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-2400 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-2323 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-2359 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-2332 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-2394 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-2274 29.09.2013
- İstida Nedir?-2293 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-2356 29.09.2013
- İstihap Nedir?-2330 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-2345 29.09.2013
- İstifade Nedir?-2304 29.09.2013
- İstifa Nedir?-2299 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-2280 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-2282 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-2325 29.09.2013
- İta Nedir?-2291 29.09.2013
- İşgal Nedir?-2335 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-2316 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-2299 29.09.2013
- İştigal Nedir?-2290 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-2375 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-2353 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-2358 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-2337 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-2263 29.09.2013
- İtfa Nedir?-2282 29.09.2013
- İtmam Nedir?-2364 29.09.2013
- İttiba Nedir?-2362 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-2348 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-2344 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-2310 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-2334 29.09.2013
- İstina Nedir?-2337 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-2344 29.09.2013
- İstisna Nedir?-2334 29.09.2013
- İstimval Nedir?-2430 29.09.2013
- İstinad Nedir?-2303 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-2370 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-2293 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-2369 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-2577 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-2292 29.09.2013
- İpham Nedir?-2359 29.09.2013
- İptal Nedir?-2364 29.09.2013
- İlga Nedir?-2342 29.09.2013
- İllet Nedir?-2379 29.09.2013
- İras Nedir?-2388 29.09.2013
- İrae Nedir?-2209 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-2317 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-2293 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-2414 29.09.2013
- İpka Nedir?-2297 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-2271 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-2288 29.09.2013
- İpotek Nedir?-2380 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-2307 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-2298 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-2266 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-2293 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-2412 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-2351 29.09.2013
- İndinde Nedir?-2296 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-2317 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-2282 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-2216 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-2354 29.09.2013
- İmtina Nedir?-2377 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-2433 29.09.2013
- İmha Nedir?-2292 29.09.2013
- İmdi Nedir?-2307 29.09.2013
- İmâr Nedir?-2340 29.09.2013
- İmâl Nedir?-2372 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-2355 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-2293 29.09.2013
- İltizam Nedir?-2296 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-2357 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-2265 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-2299 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-2370 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2279 29.09.2013
- İlmî Nedir?-2361 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-2366 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-2225 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-2362 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-2283 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-2295 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-2275 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-2194 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2303 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-2370 29.09.2013
- İntikal Nedir?-2195 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-2298 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-2389 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-2303 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-2267 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-2203 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-2278 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-2272 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-2331 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-2371 29.09.2013
- İntac Nedir?-2332 29.09.2013
- İntifa Nedir?-2339 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-2238 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-2366 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-2323 29.09.2013
- İcazet Nedir?-2356 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-2281 29.09.2013
- İcbar Nedir?-2338 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-2347 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-2362 29.09.2013
- İçtima Nedir?-2259 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-2264 29.09.2013
- İkmal Nedir?-2213 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-2255 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-2347 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-2279 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-2279 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-2277 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-2284 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-2284 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-2302 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-2337 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-2251 29.09.2013
- İkâme Nedir?-2264 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-2248 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-2288 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-2274 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-2355 29.09.2013
- İkrar Nedir?-2298 29.09.2013
- İkraz Nedir?-2387 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-2345 29.09.2013
- İktirân Nedir?-2267 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-2269 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-2266 29.09.2013
- İktisap Nedir?-2305 29.09.2013
- İktiza Nedir?-2330 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-2331 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-2287 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-2264 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-2273 29.09.2013
- İfraz Nedir?-2240 29.09.2013
- İdame Nedir?-2290 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-2234 29.09.2013
- İfa Nedir?-2323 29.09.2013
- İfadat Nedir?-2289 29.09.2013
- İfade Nedir?-2273 29.09.2013
- İfham Nedir?-2268 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-2325 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-2361 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-2271 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-2326 29.09.2013
- İhale Nedir?-2247 29.09.2013
- İhâta Nedir?-2347 29.09.2013
- İhraz Nedir?-2265 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-2306 29.09.2013
- İflas Nedir?-2256 29.09.2013
- İhbar Nedir?-2385 29.09.2013
- İhtar Nedir?-2274 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-2260 29.09.2013
- İhraç Nedir?-2328 29.09.2013
- İhmal Nedir?-2184 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-2258 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-2321 29.09.2013
- İhfa Nedir?-2258 29.09.2013
- İhdas Nedir?-2264 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-2278 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-2335 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-2363 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-2369 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-2423 29.09.2013
- Havale Nedir?-2276 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-2250 29.09.2013
- Hâss Nedir?-2343 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-2300 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-2300 29.09.2013
- İaşe Nedir?-2303 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-2264 29.09.2013
- Hazine Nedir?-2270 29.09.2013
- Iskat Nedir?-2273 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-2324 29.09.2013
- Islah Nedir?-2239 29.09.2013
- Islahât Nedir?-2299 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-2245 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-2284 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-2304 29.09.2013
- Izrar Nedir?-2231 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-2322 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-2184 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-2330 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-2247 29.09.2013
- İbâre Nedir?-2285 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-2271 29.09.2013
- İbka Nedir?-2222 29.09.2013
- İbra Nedir?-2350 29.09.2013
- İbraz Nedir?-2261 29.09.2013
- İbtida Nedir?-2294 29.09.2013
- İcâb Nedir?-2331 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-2330 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-2346 29.09.2013
- İcar Nedir?-2323 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-2259 29.09.2013
- İade Nedir?-2307 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-2327 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-2260 29.09.2013
- Hedm Nedir?-2264 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-2335 29.09.2013
- Hibe Nedir?-2329 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-2172 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-2256 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-2254 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-2261 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-2241 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-2259 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-2350 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-2265 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-2332 29.09.2013
- Himaye Nedir?-2281 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-2273 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-2275 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-2271 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-2269 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-2222 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-2259 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-2320 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-2354 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-2338 29.09.2013
- Huda Nedir?-2269 29.09.2013
- Hususî Nedir?-2256 29.09.2013
- garp Nedir?-2292 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-2273 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-2267 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-2286 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-2361 29.09.2013
- Gasp Nedir?-2182 29.09.2013
- Gars Nedir?-2266 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-2284 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-2272 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-2295 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-2264 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-2274 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-2221 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-2280 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-2278 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-2346 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-2255 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-2315 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-2324 29.09.2013
- Has Nedir?-2222 29.09.2013
- Hasren Nedir?-2304 29.09.2013
- Hartama Nedir?-2315 29.09.2013
- Hail Nedir?-2282 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-2292 29.09.2013
- Haiz Nedir?-2304 29.09.2013
- Hak Nedir?-2227 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-2335 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-2226 29.09.2013
- Hakk Nedir?-2246 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-2195 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-2325 29.09.2013
- Halel Nedir?-2327 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-2242 29.09.2013
- Haciz Nedir?-2327 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-2240 29.09.2013
- Hacet Nedir?-2238 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-2177 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-2242 29.09.2013
- Grev Nedir?-2253 29.09.2013
- Girift Nedir?-2310 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-2255 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-2182 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-2334 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-2342 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-2274 29.09.2013
- Halita Nedir?-2156 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-2263 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-2270 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-2319 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-2335 29.09.2013
- Harnup Nedir?-2326 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-2248 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-2256 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-2309 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-2186 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-2269 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-2241 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-2319 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-2263 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-2345 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-2253 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-2263 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-2322 29.09.2013
- Garaz Nedir?-2236 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2152 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2206 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2094 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2107 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2126 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2099 29.09.2013
- Gabin Nedir?-2426 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-2250 29.09.2013
- Galle Nedir?-2263 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2189 29.09.2013
- Gaip Nedir?-2248 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2124 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2097 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2104 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2153 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2100 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2097 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2121 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2106 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2180 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2088 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2114 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2112 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2036 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2215 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2190 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2131 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2078 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2160 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2230 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2185 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2194 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2109 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2176 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2195 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2199 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2115 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2140 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2182 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2201 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2159 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2125 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2167 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2119 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2127 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2091 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2138 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2161 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2216 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2207 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2155 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2091 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2129 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2110 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2129 29.09.2013
- fevk Nedir?-2139 29.09.2013
- fetret Nedir?-2080 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2147 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2221 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2279 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2217 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2131 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2185 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2149 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2192 29.09.2013
- Farz Nedir?-2162 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2171 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2151 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2197 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2125 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2191 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-2216 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2223 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2221 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2070 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2149 29.09.2013
- Fek Nedir?-2239 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2105 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2240 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2151 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2140 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2124 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2156 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2140 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2166 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2178 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2119 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2129 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2105 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2081 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2171 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2126 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2275 29.09.2013
- Fek Nedir?-2131 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2201 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2166 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2169 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2143 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2135 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2148 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2136 29.09.2013
- fetret Nedir?-2163 29.09.2013
- fevk Nedir?-2170 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2165 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2092 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2162 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2098 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2108 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2089 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2270 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2201 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-2206 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2213 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2225 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2093 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2166 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-2215 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-2271 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2045 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2098 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2122 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2132 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2138 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2138 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2152 29.09.2013
- Farz Nedir?-2137 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2146 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2209 29.09.2013
- Eslem Nedir?-2154 29.09.2013
- Esham Nedir?-2210 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-2152 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-2261 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-2248 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-2169 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2161 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-2169 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-2177 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-2186 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-2163 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-2248 29.09.2013
- Emtea Nedir?-2284 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-2275 29.09.2013
- Emval Nedir?-2208 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-2196 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-2261 29.09.2013
- emtia Nedir?-2105 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-2335 29.09.2013
- Dûr Nedir?-2296 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-2320 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-2166 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-2320 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-2230 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-2297 29.09.2013
- Devair Nedir?-2241 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-2306 29.09.2013
- Eda Nedir?-2252 29.09.2013
- Edeb Nedir?-2305 29.09.2013
- Dûn Nedir?-2230 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-2233 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-2316 29.09.2013
- Donatan Nedir?-2311 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-2232 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-2212 29.09.2013
- Deyn Nedir?-2244 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-2189 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-2305 29.09.2013
- Desise Nedir?-2248 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-2326 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-2295 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-2256 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-2270 29.09.2013
- Edim Nedir?-2331 29.09.2013
- Ehil Nedir?-2254 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-2327 29.09.2013
- fevk Nedir?-2065 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2061 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-2165 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-2103 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-2127 29.09.2013
- Ferd Nedir?-2206 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2042 29.09.2013
- Fesh Nedir?-2149 29.09.2013
- Fek Nedir?-2144 29.09.2013
- fetret Nedir?-2116 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-2269 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-2180 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-2195 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-2180 29.09.2013
- Fırka Nedir?-2187 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-2170 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-2148 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2130 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2066 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-2136 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2137 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-2137 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-2201 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-2098 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-2136 29.09.2013
- Etfal Nedir?-2158 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-2144 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-2224 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-2173 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-2150 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-2200 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-2188 29.09.2013
- Farz Nedir?-2164 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-2124 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-2219 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-2159 29.09.2013
- Fehime Nedir?-2115 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-2141 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-2262 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2125 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-2161 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-2159 29.09.2013
- Emval Nedir?-2168 29.09.2013
- emtia Nedir?-2150 29.09.2013
- Emtea Nedir?-2280 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-2243 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-2223 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-2320 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-2196 29.09.2013
- Elîm Nedir?-2248 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-2242 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-2164 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-2240 29.09.2013
- Ekser Nedir?-2228 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-2323 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-2229 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-2242 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-2093 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2106 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-2168 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-2196 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-2153 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-2127 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-2172 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-2110 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-2240 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-2162 29.09.2013
- Eslem Nedir?-2136 29.09.2013
- Esham Nedir?-2218 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-2206 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-2184 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-2160 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-2272 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-2235 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-2180 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-2250 29.09.2013
- Berât Nedir?-2318 29.09.2013
- Beraat Nedir?-2274 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-2208 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-2247 29.09.2013
- bilahare Nedir?-2232 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-2234 29.09.2013
- Bila Nedir?-2247 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-2328 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-2229 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-2243 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-2265 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-2235 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-2253 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-2233 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-2379 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-2256 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-2368 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-2253 29.09.2013
- Beyn Nedir?-2256 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-2231 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-2335 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-2314 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-2259 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-2249 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-2335 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-2280 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-2257 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-2269 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-2281 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-2247 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-2262 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-2324 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-2353 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-2226 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-2250 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-2249 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-2258 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-2436 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-2238 29.09.2013
- bisud Nedir?-2273 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-2246 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-2259 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-2320 29.09.2013
- Câmi Nedir?-2264 29.09.2013
- Câmia Nedir?-2331 29.09.2013
- Cânî Nedir?-2335 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-2316 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-2305 29.09.2013
- Canîp Nedir?-2260 29.09.2013
- Cari Nedir?-2228 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-2264 29.09.2013
- Cebel Nedir?-2337 29.09.2013
- Butlan Nedir?-2254 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-2234 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-2359 29.09.2013
- Celile Nedir?-2328 29.09.2013
- Celpname Nedir?-2322 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-2183 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-2244 29.09.2013
- cenup Nedir?-2330 29.09.2013
- Cereme Nedir?-2320 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-2344 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-2334 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-2343 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-2330 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-2324 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-2365 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-2206 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-2252 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-2236 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-2197 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-2239 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-2260 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-2327 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-2347 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-2333 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-2323 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-2333 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-2246 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-2318 29.09.2013
- Bono Nedir?-2238 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-2269 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-2251 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-2341 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-2241 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-2232 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-2255 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-2224 29.09.2013
- Defaât Nedir?-2234 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-2236 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-2334 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-2194 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-2247 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-2257 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-2249 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-2252 29.09.2013
- Çek Nedir?-2323 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-2312 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-2278 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-2347 29.09.2013
- Ciro Nedir?-2244 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-2260 29.09.2013
- Cihet Nedir?-2246 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-2266 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-2253 29.09.2013
- Berhava Nedir?-2318 29.09.2013
- Cüz Nedir?-2161 29.09.2013
- Cevher Nedir?-2263 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-2268 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-2251 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-2253 29.09.2013
- Ceza Nedir?-2254 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-2324 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-2267 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-2278 29.09.2013
- Derç Nedir?-2247 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-2333 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-2309 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-2227 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-2342 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-2310 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-2297 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-2337 29.09.2013
- Delil Nedir?-2307 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-2315 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-2362 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-2166 29.09.2013
- Depozito Nedir?-2245 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-2263 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-2312 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-2253 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-2312 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-2332 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-2329 29.09.2013
- Ahz Nedir?-2324 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-2276 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-2271 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-2266 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-2167 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-2315 29.09.2013
- Ahit Nedir?-2269 29.09.2013
- Âhir Nedir?-2251 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-2256 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-2299 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-2402 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-2314 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-2345 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-2355 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-2318 29.09.2013
- Ahar Nedir?-2178 29.09.2013
- Avârız Nedir?-2268 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-2334 29.09.2013
- Bâb Nedir?-2338 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-2338 29.09.2013
- Azimet Nedir?-2268 29.09.2013
- Azil Nedir?-2273 29.09.2013
- Azamî Nedir?-2267 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-2263 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-2345 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-2336 29.09.2013
- Aynî Nedir?-2165 29.09.2013
- Arsa Nedir?-2239 29.09.2013
- Avdet Nedir?-2263 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-2255 29.09.2013
- Avans Nedir?-2297 29.09.2013
- Aval Nedir?-2315 29.09.2013
- Âtî Nedir?-2232 29.09.2013
- Atıf Nedir?-2352 29.09.2013
- Ateh Nedir?-2177 29.09.2013
- Asrî Nedir?-2253 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-2261 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-2330 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-2216 29.09.2013
- Arz Nedir?-2306 29.09.2013
- Akamet Nedir?-2265 29.09.2013
- Ayn Nedir?-2230 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-2233 29.09.2013
- Belagat Nedir?-2253 29.09.2013
- Beher Nedir?-2250 29.09.2013
- Bediî Nedir?-2249 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-2229 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-2345 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-2325 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-2255 29.09.2013
- Becâ Nedir?-2223 29.09.2013
- Bayi Nedir?-2237 29.09.2013
- Batıl Nedir?-2192 29.09.2013
- Basiret Nedir?-2289 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-2326 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-2346 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-2259 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-2249 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-2238 29.09.2013
- Baki Nedir?-2271 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-2331 29.09.2013
- Baîd Nedir?-2290 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-2317 29.09.2013
- Bahri Nedir?-2181 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-2245 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-2306 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-2355 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-2230 29.09.2013
- Bariz Nedir?-2332 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-2343 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-2230 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-2241 29.09.2013
- Amelî Nedir?-2245 29.09.2013
- Amele Nedir?-2246 29.09.2013
- Amel Nedir?-2255 29.09.2013
- Amade Nedir?-2257 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-2323 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-2258 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-2263 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-2275 29.09.2013
- Âmir Nedir?-2351 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-2294 29.09.2013
- Âmm Nedir?-2252 29.09.2013
- Alât Nedir?-2305 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-2313 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-2263 29.09.2013
- Âkit Nedir?-2226 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-2292 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-2333 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-2322 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-2337 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-2263 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-2252 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-2324 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-2157 29.09.2013
- appel Nedir?-2339 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-2246 29.09.2013
- Âri Nedir?-2299 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-2273 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-2256 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-2251 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-2257 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-2234 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-2276 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-2264 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-2240 29.09.2013
- Âmil Nedir?-2239 29.09.2013
- Âra Nedir?-2242 29.09.2013
- Akar Nedir?-2256 29.09.2013
- apostille Nedir?-2243 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-2278 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-2280 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-2231 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-2242 29.09.2013
- Angaje Nedir?-2327 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-2316 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-2244 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-2258 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-2244 29.09.2013
- Amme Nedir?-2313 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-2265 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-2281 29.09.2013
- Aciz Nedir?-2260 29.09.2013
- Adâd Nedir?-2343 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-2356 29.09.2013
- Acir Nedir?-2159 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-2383 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-2327 29.09.2013
- Ada Nedir?-2304 29.09.2013
- Adalet Nedir?-2249 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-2268 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-2253 29.09.2013
- Acente Nedir?-2368 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-2330 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -2291 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-2262 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-2260 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-2237 29.09.2013
- Valör (Value Date)-2268 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-2203 29.09.2013
- Yatırım Fonları-2260 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-2252 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-2377 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-2371 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-2240 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-2271 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-2293 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-2262 29.09.2013
- Süre (Duration)-2290 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-2325 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-2278 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-2247 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-2275 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-2246 29.09.2013
- Spot Valör-2288 29.09.2013
- Spot Piyasa-2245 29.09.2013
- Stagflasyon-2338 29.09.2013
- Sterilizasyon-2266 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-2246 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-2265 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-2304 29.09.2013
- Tahvil-2249 29.09.2013
- Teknik Analiz-2344 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-2283 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-2328 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2286 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-2344 29.09.2013
- Türev Piyasalar-2186 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-2308 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-2247 29.09.2013
- Reeskont-2315 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-2270 29.09.2013
- Para Piyasası-2231 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-2325 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-2394 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-2364 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-2326 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-2199 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-2293 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-2352 29.09.2013
- Para Politikası-2288 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-2266 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-2242 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-2259 29.09.2013
- Likidite Senetleri-2264 29.09.2013
- Likidite Riski-2355 29.09.2013
- Likidite-2332 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-2192 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-2279 29.09.2013
- Kur Riski-2239 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-2254 29.09.2013
- Morotoryum-2321 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-2260 29.09.2013
- Samurai Bonds-2271 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-2234 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-2306 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-2285 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-2283 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-2259 29.09.2013
- Risk Primi-2264 29.09.2013
- Risk-Getiri-2323 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-2336 29.09.2013
- Revalüasyon-2200 29.09.2013
- Resesyon-2267 29.09.2013
- Petro-dolar-2262 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-2264 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-2332 29.09.2013
- Parite-2334 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-2272 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-2275 29.09.2013
- Portföy Teorileri-2259 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-2296 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-2335 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-2305 29.09.2013
- Forfaiting-2339 29.09.2013
- Konvertibilite-2293 29.09.2013
- İhale (Auction)-2289 29.09.2013
- Forward-2301 29.09.2013
- Forward-Forward-2314 29.09.2013
- Future-2245 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-2269 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-2261 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-2331 29.09.2013
- Kesin Alış-2336 29.09.2013
- Konsolidasyon-2255 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-2343 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-2245 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-2280 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-2258 29.09.2013
- Kesin Satış-2250 29.09.2013
- Dealer-2251 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-2245 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-2301 29.09.2013
- Disponibilite-2233 29.09.2013
- Dezenflasyon-2281 29.09.2013
- Devalüasyon-2256 29.09.2013
- Deflatör-2242 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-2262 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-2269 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-2281 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-2339 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-2250 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-2310 29.09.2013
- Çapraz kur-2304 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-2244 29.09.2013
- Cari Kur-2273 29.09.2013
- Deflasyon-2317 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-2250 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-2234 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-2312 29.09.2013
- Faktoring-2299 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-2336 29.09.2013
- Dolarizasyon-2238 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-2262 29.09.2013
- Efektif-2344 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-2288 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-2238 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-2233 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-2259 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-2311 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-2300 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -2263 29.09.2013
- Enflasyon-2174 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-2262 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-2234 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-2266 29.09.2013
- Akreditif-2254 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-2260 29.09.2013
- Broker-2231 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2256 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-2346 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-2279 29.09.2013
- Cari Açık-2250 29.09.2013
- Arbitraj-2293 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-2293 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-2256 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-2273 29.09.2013
- Alış (Bid)-2366 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-2330 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2359 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-2249 29.09.2013
- Bileşik Faiz-2191 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-2317 29.09.2013
- Banknot-2313 29.09.2013
- Basit Faiz-2259 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-2338 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-2254 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-2155 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-2488 29.09.2013

 

1852---4248394