Tarih :24.08.2013
POMEM 13. Dönem Başvuruları Başlıyor- Başvuru Tarihleri (09.09.2013-27.09.2013)

 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

 

POLİS MESLEK EĞİTİMMERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;

Polis Meslek Eğitim MerkezleriEmniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız,yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

2013 yılındabaşlatılacak olan 13 üncüdönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2012 ve 2013 yılları KamuPersonel Seçme Sınavının birinden (KPSS- P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretimkurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretimkurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

13 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (3.170) Erkek, (130) Bayan toplam (3.300) aday asıl, bu miktarların %30’u olan (951) Erkek, (39) Bayan toplam (990) aday yedek olarak alınacaktır.

MÜRACAAT İŞLEMLERİ

Adaylar, ikametettikleri İl’deki İl Emniyeti Müdürlüklerine 09/09/2013–27/09/2013 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Müracaatlar 27/09/2013 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksikbelge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılanmüracaatlar kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VESEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU

Adayların,katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 11/10/2013 tarihindeEğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internetadresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.

İnternetadresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğedilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VESEÇME İŞLEMLERİ

Değerlendirmeve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölgemerkezlerinde 21/10/2013 tarihindebaşlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 13 üncüdönem için geçerli olacaktır.

 

DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVISONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Polis Meslek EğitimMerkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat(2. Aşama)ve fizikî yeterlik (3. Aşama)puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmaküzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde,KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre,belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar adayyedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığınınwww.egitim.pol.tr internet adresindenduyurulacaktır.

 

POLİSMESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA

Polis Meslek Eğitim Merkezlerisınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek EğitimMerkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıcaduyurulacaktır.

Eğitim-öğretim başladıktan sonraherhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığıiçin başvuruda bulunamazlar.

Ayrıca, 5336 Sayılı EmniyetTeşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerindeeğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına adaypolis memuru olarak atanırlar.

Buşekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlaranakil yoluyla atanamazlar.

POLİS MESLEK EĞİTİMMERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretimkurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilenyurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerininilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamışolmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmedenönceki yaş dikkate alınır.)

· Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 21/10/1986tarihi ve sonrasında doğanlar,

· Askerliğini yapan, butarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 21/10/1984 tarihi ve sonrasında doğanlar.

ç) Erkekleriçin 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boyluolmamak.

d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı SağlıkŞartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında;genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibiyerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş,kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veyaidarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırımuygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşmayoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarakmahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya dabaşka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veyayasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşısuçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturmasıuzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşihakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi birsiyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği varise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerinekatılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkeklenikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcıkullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görevyapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-ÖğretimYönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, GenelMüdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya daherhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamışolmak.

k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) tabanpuan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacakgüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

şartları aranır.

 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinceverilecektir.)

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuruesnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

c)Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezunolduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınanlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabuledilecektir.)

d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi,sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,

e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıylayürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık veKıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4)adet vesikalık fotoğraf,

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl EmniyetMüdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlıolmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerdeolduklarına dair belge getireceklerdir.

h) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:09/09/2013–27/09/2013

BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet EğitimŞube Müdürlükleri

 

İRTİBAT ADRESİ:

Emniyet Genel Müdürlüğü

Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

M. Kemal Mah. 2143 Sokak No:16

Çankaya / ANKARA

 

Tel: 0312 462 43 34

0312 462 43 35

Faks: 0312 425 43 15

 

Detaylıbilgi için www.egitim.pol.tr

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beklentimin çok çok üstünde geldi.Notlar inanılmaz güzel ve pratik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun :))
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bugün sipariş ettim umarım gönlümce olur 🤗
Merve
05.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize yüreğinize sağlik, müthiş Notlar hazırlamışsınız, Allah razı olsun çok beğendim.netlerim arttı. asla asla pisman olmayacaksınız. Saygılarımla
Ö.akbar
13.04.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: POMEM 2013 Başvuruları- 7095