Tarih :24.08.2013
SGK 65 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı - Başvuru Tarihleri (09.09.2013-20.09.2013)

T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş 
Yardımcısı, 65 kişi, 
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olan 50 Müfettiş Yardımcısı,
- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 müfettiş yardımcısı,
- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
Alınacaktır.
- Geçerli KPSS sınavları: 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları
- Yazılı Sınav Tarihi: 26-27 Ekim 2013 (Cumartesi ve Pazar Günleri)
- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 09 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2013
tarihinde sona erecektir.
- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 
Balgat/ANKARA
- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya 
posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 20 Eylül 2013 günü mesai 
bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve 
eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 
yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.
Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten 
fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine 
posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik 
tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak 
zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi 
gönderilmeyecektir. - Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden 
adayların, yazılı bölümü kazanan adayların ve giriş sınavını kazanan adayların listesi 
www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır. 
2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
- Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp ve eczacılık fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin 
işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,
- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
- ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, 
sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde 
bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya 
eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
b- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve 
üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi 
içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son 
sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
c- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 
80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 
kişi içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son 
sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
d- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde 
puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde 
bulunmak (2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki 
adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
(b), (c) ve (d) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen 
kişi sayısından az olması halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik 
başvuru sayısı kadar arttırılacaktır.- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,
şartları aranır.
3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI
- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 
60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan 
üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.
- Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü 
sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav 
notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
4 – YAZILI SINAV KONULARI
a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular
b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye 
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası,
Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik 
Sorunlar, 
ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 
Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,
İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, 
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, 
e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.
Mühendislik(elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, işletme, yazılım ve bilgisayar), tıp ve
eczacılık fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için 
belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer 
konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar. 
İlanen duyurulur
 
 

 

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Kitaplarım sadece 1 günde elime ulaştı , her şeyiyle mükemmel. Emeği geçen herkese teşekür ederim.
TUĞÇE TOKAT
04.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
300 400 sayfalık kitabı ve konuları 53 sayfaya sığdırdığınız için emeği geçen herkesden Allah razı olsun çok teşekkür ederim ve gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim 😊😊
Ercan Arvas
02.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bi günde geldi ve kitap çok güzel ben hayatımda bukadar hızlı bukadar etkileyici ve kocamann bi kitap görmemiştim insanın çalışası geliyor kitaba baktıkca inşallah faydasını görürüm sınava bir ay kala emeği geçen herkese teşekkür ederim emeğinize sağlık
Şeyda
07.09.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Site güvenilirliği, kitapların muhteşemliği, konu anlatımı... Her şeyiyle mükemmel. Almak isteyenler tereddüt etmesinler. Emeği geçen herkese teşekkürler
Berra
16.08.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeği geçen herkesin ellerine sağlık çok çok teşekkür ederiz bize böyle güzel bir kaynak hazırladıkları için iyi akşamlar, iyi çalışmalar.
DUYGU D.
19.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy kpss gkgy kitabinizi aldim cok memnunum gercekten.gecmis senelerin guncel bilgileri de cok iyi hir sekilde verilmis.2018 güncellerinin son halini siteden indirebiliceğim yazıyor ancak bi problem var sanırım indiremiyorum.Neden böyle? Yardimci olur musunuz.
Esra seyhan
15.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap özetleri çok güzel emeğinize ve elinize sağlık gerçi yeni çalişmaya başladım ama inşallah yetiştiririm
Sevda
11.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arada pratik tüyolar filan da var çok beğendim. Öz anlatılmış her şey.
Ali Can
25.06.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy genel kültür notları ve Türkçe notlarini sipariş vermiştim.Bugun kargom geldi içinde fazladan genel kültür yaprak testi görünce şaşırdım üzerinde hediyemizdir başarılar notunu görünce çok mutlu oldum çok incesiniz notlar çok güzel çalıştıkça daha iyi anlarım ve yorumlarimi yazarim insaallah teşekkür ederim.
Adalet
03.05.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 önce sipariş verdim bugün elime ulaştı tam istediğim gibi bir kitap Allah razı olsun cok mutlu ettiniz beni hediyeniz icin de ayrıca teşekkür ediyorum 🤗
Nurgül
26.04.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı,SGK Müfettiş Yardımcısı Sınavı,SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı- 4806