Tarih :04.09.2013
MGK Uzman yardımcılığı Sınavı ile 31 Uzman Yardımcısı Alıyor- Başvuru Tarihleri ( 02/09/2013- 02/10/2013)

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak üzere uzman yardımcıları alınacaktır. Alınacak 31 (otuzbir) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm Kadro Adedi Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan
1. Grup Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları 4 16 -KPSSP30 -KPSSP64 80
2. Grup Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları 10 40 -KPSSP36 -KPSSP82 80
3. Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 5 20 -KPSSP103 80
4. Grup İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Mezunları 12 48 -KPSSP88 80
Toplam 31 124    

Adaylar yukarıda belirtilen puan türlerinden sadece birisini tercih ederek başvuruda bulunabilirler.

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerine yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin merkezi sınav puanı en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),

4 - 2013 Yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1978 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5 - Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

III - BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı başvuruları 02 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 02 Ekim 2013 tarihinde saat 18:00 da sona erecektir.

IV - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Çankaya/ANKARA veya www.mgk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Sekreterliğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler sebebiyle veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihten en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarına asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına (sözlü sınav) katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler:

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) İki adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. Kimlik Numarasını gösterir kimlik belgesi.

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Sekreterlikçe de onaylanabilir.

VI - GİRİŞ SINAVI VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü yapılmak suretiyle tek aşamalıdır.

İlanda belirtilen bölüm ve puan türlerinde en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavında adaylar;

a) Alan bilgisi ve Genel Sekreterliğin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII - GİRİŞ SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı (sözlü sınav) 04 Kasım – 14 Kasım 2013 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, alanlara göre sınavın tarihi saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VIII - GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için sözlü sınavda en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, sözlü sınav notu esas alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların sözlü sınav notlarının eşitliği durumunda her grup kendi içerisinde kalmak kaydıyla KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavında (sözlü sınav) yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterliğimiz www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ataması bu şekilde iptal edilenler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.mgk.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254

Çankaya/ANKARA

Tlf : 0(312) 289 6117 - 6119 – 6122

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: MGK Uzman yardımcılığı Sınavı ile 31 Uzman Yardımcısı 2013- 7253