Tarih :09.09.2013
Diyanet İşleri Başkanlığı PDR Mezunu 30 Öğretmen Alıyor! - Başvuru Tarihleri (06/09/2013-20/09/2013)

 Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Öğretmen” kadrolarına 2012 ve 2013 lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P-10 puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır.

I- ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

SINIFI UNVANI BULUNDUĞU YER TAHSİL DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ ve PUANI KADR. DERC. KONT. SAY.
E.H.S. ÖĞRETMEN TAŞRA TEŞKİLATI En az lisans düzeyinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mezunu P10/50 01-Eyl 30
 

II- BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az lisans düzeyinde 4 yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü; mezunu olmak,

c) 2012-2013 lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-10 puan türünden en az elli (50) puan almış olmak.

III- BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İşlemleri

 

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 06/09/2013 (18:00)–20/09/2013 (16:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile sınav için e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3. İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi” yerine geçmez.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 20/09/2013 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

8. Başkanlığımız (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

b) Sınav İşlemleri

1. Sınava başvuru yapan adaylar arasından en yüksek 2012-2013 lisans düzeyi KPSS P-10 puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç (3) katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sınavda başarılı olabilmek için sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde sözlü sınava alınacaklardır.

4. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.

6. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

7. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden alabileceklerdir.

8. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

9. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

10. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde, KPSS P-10 puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

2. Sözlü Sınava katılarak başarılı olan ve atama kontenjanına giren adaylar Başkanlığımız Taşra Teşkilatı il müftülüklerindeki (İstanbul, Konya, Rize, Trabzon, Erzurum, İzmir, Kayseri, Ankara, Ordu, Kocaeli, Manisa, Mersin, Giresun, Adana, Malatya, Isparta, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Gaziantep) öğretmen kadrolarına atanacaklardır.Atama işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

3. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

 

d) Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3. Bu duyuruda yer alan hususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde veya aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- SÖZLÜ SINAV KONULARI

1. Alan Bilgisi (40 puan)

2. Başkanlığımız faaliyetleri ve hizmet alanı (30 puan)

3. Genel Kültür-Genel yetenek (30 puan)

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. T.C Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. En az lisans düzeyinde 4 yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü, mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

4. Askerlik, arşiv ve sabıka durumuyla ilgili adayın yazılı beyanı,

5. Görevini yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Yazılı beyanlar tek bir dilekçede beyan edilecektir.

VI- İletişim

Yazışma adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 77 73-74-75

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Emeğinize yüreğinize sağlik, müthiş Notlar hazırlamışsınız, Allah razı olsun çok beğendim.netlerim arttı. asla asla pisman olmayacaksınız. Saygılarımla
Ö.akbar
13.04.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gayet güzel ve bilinmesi gerekenleri anlatmış teşekkürler :)
Birol
24.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Açıkçası bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim.gerçekten büyük özen ve çaba var.kısa zamanda bu kadar net bilgiyi başka kaynaktan çalışmak çok da mümkün değil.gereksiz şeyler çıkarılmış.aldığım için bi kere daha mutlu oldum.hemen başlamayı düşünüyorum.teşekkürler
M.
24.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ürün zaten çok güzel ama satıcının kargolaması ve yurtiçi kargonun hızı efsane . Siparişim ertesi gün geldi.
Bilal t
23.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerçekten açar açmaz sayfaları çalışasım geldi hemen. Çok güzel hazırlanmış İnşallah atanmama da vesile olur. Emeğinize sağlık . Çok teşekkür ederim.
Nadir
20.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ünitede 1 konu bitiyor bütün konular var renkli oluşu da ayrı güzel çok beğendim.
tuba
17.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben ikisini de aldım gördüğüm en en iyi notlar eğitimi çok detaylı ve güzel anlatıyor çıkmış sorularla da desteklenmiş genel kültür genel yeteneğe bayıldım :)
Elif
17.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kitabım geldi çok teşekkürler inceledim. Dedim ki selin Coğrafya tarih ve Vatandaşlık bunlardan soru kaçırmayacaksın çok beğendim. :)
Selin
03.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap elime ulaştı. Gayet güzel çok beğendim. Diğer kitapları sanırım kenara atmam lazım mükemmel bir kitap ellerinize sağlık.
Büşra
03.01.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım sadece 1 günde elime ulaştı , her şeyiyle mükemmel. Emeği geçen herkese teşekür ederim.
TUĞÇE TOKAT
04.12.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Diyanet Öğretmen alımı- 5992