Tarih :18.09.2013
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı - Başvuru Tarihleri (30.09.2013-11.10.2013)

İLÂN

Adalet Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 2 kimya mühendisi, 3 kimyager, 1 inşaat mühendisi, 3 makine mühendisi, 1 elektrik elektronik mühendisi, 2 biyolog, 2 fizikçi, 1 elektrik teknisyeni, 1 sıhhi tesisat teknisyeni, 1 inşaat teknisyeni, 6 laborant, 2 bilgisayar teknikeri, 3 kimya teknikeri, 1 radyoloji teknikeri, 1 fotoğraf teknikeri, 8 memur ve 19 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınava, 2012 ve 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır

4)Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 11.10.2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve özrü bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:

a) Kimya Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya mühendisliği lisans programından mezun olmak.

b) Kimyager kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya bölümü lisans programından mezun olmak.

c) İnşaat Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının inşaat mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ç) Makine Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının makine mühendisliği lisans programından mezun olmak.

d) Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının elektrik elektronik mühendisliği lisans programından mezun olmak.

e) Fizikçi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının fen edebiyat fakültelerinin fizik bölümünden mezun olmak.

f) Biyolog kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının moleküler biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik lisans programından mezun olmak.

g) Laborant kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar veya sağlık laboratuvarı önlisans programlarından mezun olmak.

h) Bilgisayar Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ı) Kimya Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya veya kimya teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak.

i) Radyoloji Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının radyoloji veya tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.

j) Fotoğraf Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının fotoğraf, fotoğrafçılık, fotoğrafçılık ve kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

k) Sıhhi Tesisat Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının sıhhi tesisat, sıhhi tesisat ve kalorifer, sıhhi tesisat-ısıtma, sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma, ısıtma-havalandırma, tesisat teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

l) Elektrik Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının elektrik, galvanoteknik, elektrik-elektronik, otomatik kumanda, elektrik tesisatçılığı, bobinajcılık, elektrikçilik, elektrik-elektronik teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

m) İnşaat Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının inşaat, yapı, kagir yapı, ahşap yapı, yapıcılık, üst yapı, üst yapı - inşaat, inşaat teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

n) Memur kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

o) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek için adalet önlisans programından veya adalet meslek yüksekokulundan mezun olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:Başvuruların; sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakını aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Örneğin: Adana kimya mühendisliği için başvuran aday, Trabzon kimya mühendisliği için başvuramayacaktır.)

6) Başvuru tarihi: Başvurular 30 Eylül 2013 günü başlayıp, 11 Ekim 2013 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 04 Kasım 2013 tarihinde açıklanacaktır.

7) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati : İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 11-15 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen günlerde sözlü sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı başvuru sonuçları ve sıralama listeleriyle birlikte ilan edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu EK-2,

b) Öğrenim belgesi fotokopisi

c) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

d) Nüfus cüzdan fotokopisi

9) Başvuruların değerlendirilmesi :

a) Başvuruları kabul edilen adayların KPSS puanları (KPSSP94-Ortaöğretim, KPSSP93-Önlisans, KPSSP3-Lisans) esas alınarak her kadro için en yüksek puandan başlayarak en düşük puana doğru sıralama listeleri hazırlanacaktır. Bu sıralama sonucunda oluşan listelere göre ilan edilen her bir kadronun beş katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

b) Sıralamalar kadro yeri ve unvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örneğin: Adana Kimya Mühendisliği için ayrı, Trabzon Kimya Mühendisliği için ayrı sıralama yapılacaktır.)

c) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında ayrıca genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d) Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilân ve bilgilendirmeler tebligât mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligât yapılmayacaktır.

10) Sonuçların açıklanması : Sözlü sınav sonuçları 21 Kasım 2013 tarihinde ilân edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 29 Kasım 2013 günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6 Adet Fotoğraf (Yeni çekilmiş).

Adli Sicil Kaydı

Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.

Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.

 

İLAN OLUNUR

EK-1

EK-2

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Adli Tıp Kurumu Personel Alımı- 6924