Tarih :05.08.2013
Türkiye Kalkınma Bankası 17 Uzman Yardımcısı alıyor. Başvuru tarihleri (07/08/2013–19/08/2013)

UZMAN YARDIMCISIGİRİŞ SINAV İLANI

UZMAN YARDIMCILARI YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, PARASAL HAKLAR VE DİĞER İMKÂNLAR

Uzman yardımcıları, 3 yıllık yetiştirilme programı sonunda, Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir konuda tez hazırlamak ve bu tezi sınav kurulu önünde sözlü olarak savunmak suretiyle uzmanlığa atanırlar. Uzman olarak atanmış bulunanlar; beş yıllık fiili hizmet süresini tamamlamaları, Kıdem Sınav Kurulu tarafından belirlenecek konularda tez hazırlamaları, bu tezin Kıdem Sınav Kurulu tarafından kabulü ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde kıdemli uzman olarak atanabilirler.

Bankamızda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Kıdemli Uzman olmak üzere toplam 252 ihtisas personeli bulunmaktadır.

Uzman Yardımcılığına atanacakların alacakları ücret, her üç ayda bir ödenen ikramiyelerle birlikte ortalama 3.000 TL civarındadır.

İhtisas personeli gerekli hallerde geçici görevle yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde bulunmaktadır. Yurt içi görevlendirmelerde günlük yevmiye 46TL olup konaklama ücretinin 216 TL’ye kadar olan kısmı Bankamız tarafından karşılanmaktadır. Yurt dışı görevlendirmelerde ise günlük yevmiye tutarı 150$olup konaklama ücretinin 150$’a kadar olan kısmı ile gidiş dönüş yol ücretleri Bankamız tarafından karşılanmaktadır.

KPDS sonucu esas alınmak suretiyle derecesine göre brüt 427 TL ile 160 TL arasında yabancı dil tazminatı ödenmektedir. Ayrıca personele eğitim durumuna göre brüt 128 TL ile 64 TL arasında eğitim tazminat ıödemesi yapılmaktadır.

Bankakarının birinci temettüden sonra kalan kısmının, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan bölümü, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak ve Banka Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere, personele temettü olarak ödenebilmektedir.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ’ye sınavla;

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri yada en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 10 Uzman Yardımcısı,

-Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliğinden birini bitirmiş olanlardan 7 Uzman Yardımcısı

olmak üzere toplam 17 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 14 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

A) Sınava başvuracak adayların;

1 - a) Türk vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

ç)Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

d) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

e) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

f) Mevzuatlamali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.

g) 01/01/2013 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,

ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

h) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

2 -Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS)’ndan;

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların KPSS26, KPSS32, KPSS35, KPSS40, KPSS45, KPSS51, KPSS53, KPSS55,KPSS61, KPSS 73, KPSS76 veya KPPS113 puan türlerinin herhangi birinden en az 70puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek180 aday içerisinde bulunması,

- Hukuk fakültelerinden mezun olanların KPSS11, KPSS12, KPSS13, KPSS15, KPSS21 veyaKPSS103 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 20 aday içerisinde bulunması,

- Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veya KPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 100 aday içerisinde bulunması,

- Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veyaKPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 40 aday içerisinde bulunması,

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.)

3 -Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS2011 sonbahar, 2012 ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 50 puan almış olması,

- Hukuk fakülteleri mezunları için ise ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından(İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden)en az 42 doğru cevap sayısına sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS 2011 sonbahar, 2012ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 70 puan almış olması,

4 – Gazi Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma MerkeziTürkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti alınmaksızın 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırılması

gerekmektedir.

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar 07/08/2013–19/08/2013 tarihleri arasında www.kalkinma.com.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru koşullarına uygun olduğu belirlenen adaylar anılan internet sitesinden temin edecekleri Giriş Sınavı Başvuru Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.

1) 2 adet vesikalık fotoğraf,

2) KPSS Sonuç Belgesi (Geçerli KPSS ve KPSS yabancı dil doğru cevap sayısı farklı yıllara ait olan adaylar her iki KPSS Sonuç Belgesini de ibraz edeceklerdir.),KPDS veya YDS sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesinde yabancı dil şartı sağlanmıyorsa),

3) Gazi Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırıldığına dair dekontun aslı.

Adaylar, Giriş Sınavı Başvuru Formunu ve eklerini 26/08/2013tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakları eksik olan, evraklarında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.kalkinma.com.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara 09/09/2013-13/09/2013tarihleri arasında http://gazisem.gazi.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava cep telefonu, cep bilgisayarı vb. elektronik araçlarla girilmesi kesinlikle yasaktır.

D) Yazılı Sınav ve Konuları:

Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 20genel kültür genel yetenek ile 100 alan bilgisi olmak üzere toplam 120 sorudan oluşacaktır.

- Sınav konuları;

Genel kültür genel yetenek konuları;

- Güncel sosyal ve ekonomik olaylar

- Türkçe Dilbilgisi

- Matematik

- Türkiye Coğrafyası

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

I – Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

- Mikro İktisat

- Makro İktisat

- Para-Banka ve Finansal Piyasalar

- İşletme İktisadı

- Finansal Matematik

- Muhasebe

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Hukuk

- Anayasa Hukuku

- İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı )

- Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)

- Borçla Hukuku (Genel Hükümler)

- Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku)

- İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

- Mali Analiz

II – Hukuk fakültesinden mezun olanlar için;

- Hukuk

- HukukunTemel İlkeleri

- AnayasaHukuku

- İdareHukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı)

- MedeniHukuk (Aile Hukuku hariç)

- BorçlarHukuku

- TicaretHukuku

- İcra veİflas Hukuku

- UsulHukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri)

III -Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-ElektronikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için;

-Mühendislik

- Matematikve mühendislik uygulamaları

- Sayısalmantık tasarımı

- Bilgisayarmimarisi

- Verihaberleşmesi

- Bilgisayarprogramlama

- Bilgisayarağları

- Veriyapıları ve algoritmalar

- İnternetve bilgi güvenliği

- Ağ vebilgi güvenliği

- Genelmatematik

- Genelistatistik

- Olasılıkhesapları

IV- EndüstriMühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için;

- Endüstri Mühendisliği

- Matematik(calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineercebir)

- İstatistik

- YöneylemAraştırması

- YatırımAnalizi

- ServisSistemleri

- ÜretimPlanlama ve Kontrolü

- Benzetim

- Yönetim veOrganizasyon

- FinansalModelleme

sorularından oluşacaktır.

- Sınavdahesap makinası vb. kullanılmayacaktır.

E)Değerlendirme

- Yazılı sınava katılan adaylar arasından en yüksek puan alandanbaşlamak üzere yapılacak sıralamada hukuk fakülteleri mezunlarından ilk 4 aday,siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerimezunlarından ilk 36 aday, mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliğibölümü mezunlarından ilk 8 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-ElektronikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veYazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından da ilk 20 aday sözlü sınavaçağrılacaktır. Son sıradakiadaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

- Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konularailişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğeuygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genelkültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurulüyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.

- Adaylarınyazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almalarışarttır.

- Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlünotlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonuca göre;hukuk ile siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimlerfakülteleri mezunu ve mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümümezunu ile diğer mühendislik bölümleri mezunu adayların giriş sınavı puanı vebaşarı sırası belirlenecektir. Eşitpuan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu,yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğündeasil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

- Adaylar,sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren engeç 5 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40 TL(Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarakaldıkları banka dekontu ile birlikte Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonrayapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlardikkate alınmayacaktır.

F) Sözlüsınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecekdiğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri Bankanın internet sayfasında(www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir.

 

Giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internetsayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecek, ayrıca kazananların adreslerineyazılı olarak tebliğ edilecektir.

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı alımı- 6144