Tarih :06.08.2013
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanı Başvuru Tarihleri (15 – 29 Ağustos 2013 )

 SERMAYE PİYASASI KURULU

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece 
kadrolu 20 adet “Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları 
dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer 
alan genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2012 KPSS LİSANS ve 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik
sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları
nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü 
sınava çağrılacaktır.),
3) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve 
Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, 
Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, 
Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji 
ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 
Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 
Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri 
Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 
İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme 
Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman 
Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve 
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, 
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 
Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul 
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4) 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem 
dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
7) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 
bulunmamak,
8) Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.
.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde 
sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler / ANKARASınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
BAŞVURU ŞEKLİ 
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 15 – 29 
Ağustos 2013 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden
veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru 
günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde 
yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava 
katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların 
değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” 
Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından 
(www.spk.gov.tr) temin edilebilir.
BAŞVURU BELGELERİ
1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr
adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz 
doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan 
adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi
4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından 
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma 
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek 
adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 
alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş 
olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, 
İşletme İktisadı,b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas 
hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları,
c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye 
Politikası.
d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel 
bilgiler,
f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin 
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden birine çevrilmesi,
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin altı ana sınav grubunun herbiri için 100 
puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden 
en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı 
olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile 
yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit 
olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve 
adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama 
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen 
sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile 
bildirilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en 
geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı 
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda 
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması 
yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 
SERMAYE PİYASASI KURULU 
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr
Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: SPK Uzman Yardımcısı alımı- 5957