Tarih :01.10.2013
Basın ve Enformasyon 34 Uzman Yardımcısı Alıyor. Başvuru Tarihleri(30.09.2013-11.10.2013)

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SINAVLA BASIN VE ENFORMASYON UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I-GENEL BİLGİLER

(1) Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 34 (otuz dört) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9'uncu derece kadrolara yapılacaktır.

(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara'da yapılacaktır

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 20/09/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliğimde yer almaktadır. Yönetmeliğe Genel Müdürlük internet sitesi (www.byegm.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisahs eğitimi veren iletişim, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) 2012 veya 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan puan türleri için belirtilen taban puanı almış olmak.

(2) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen kadro sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

(3) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(4) ilgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümden alım yapılacaktır.

(5) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre her bir bölüm için tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Genel Müdürlüğün (www.byegm.gov.tr) adresli internet sitesi üzerinden 11/10/2013 tarihinde ilan edilecektir.

(6) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III- BAŞVURU

(1) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 30/09/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

(2) Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a)"Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Nol22 Balgat/ ANKARA" adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

(3) 11/10/2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Genel Müdürlük Genel Evrak Arşiv ve Dağıtım Birimine en geç 11/10/2013 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

IV-BAŞVURU BELGELERİ

(1) Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Genel Müdürlüğün internet sayfasından veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları "İş Talep Formu",

b) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

ç) Kimlik fotokopisi,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

V-SINAV ŞEKLİ

(1) Sınav, yazılı (çoktan seçmeli) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

(2) Çoktan seçmeli yazılı sınav aşağıda belirtilen 5 grupta yapılacaktır. Çoktan seçmeli sınav her bir bölüm için 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecektir.

(a) Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, işletme ve iktisat sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Türkiye'nin Dış Politikası (20 soru)

- Siyasi Tarih (20 soru) - Kamu Diplomasisi (20 soru)

- Uluslararası Örgütler (20 soru)

- Uluslararası Hukuk (20 soru)

(b) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (b bölümü) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- HTML5 (10 soru)

- Asp.Net (15 soru)

- Java (10 soru) - Java Scrıpt (10 soru) -SQL(10soru)

- C# (15 sorul -MVC4(10soru)

- Bootstrap (10 soru)

- Json (10 sorul

(c) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (c bölümü) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Microsoft Exchance (10 soru)

- Microsoft Server (15 soru)

- Active Directory (10 soru)

- DHCP (10 soru)

- Hyper-V (10 sorul

- Network/TCP-IP (20 soru)

-VOIP(5soru)

- Güvenlik Duvarı (10 soru)

- Storage (10 soru)

(ç) Hukuk sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:

- Basın Hukuku (20 soru)

- Mali Hukuk (10 soru)

- Anayasa Hukuku (10 sorul)

-Kamu Hukuku (15 soru)

- İdari Hukuku (15 soru)

- Fikri ve Sınai Haklar (10 soru)

- Kamu ihale Hukuku (10 soru)

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (10 soru)

(d) iletişim sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için

- Türkiye Basın Tarihi (20 soru)

- iletişim Hukuku 120 soru)

- iletişim Tarihi (10 soru)

- Uluslararası iletişim (20 soru)

- Medya Teorisi (20 sorul

- Yeni Medya (10 soru)

(3) Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 136 aday sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(4) Yazılı sınavdan sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

(5) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak en fazla kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

(6) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan kadro Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer bölümlerden atama yaparak doldurulabilecektir.

(7) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday.olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

VI-SINAV TARİHİ VE YERİ

(1) Yazılı sınav 02/11/2013 tarihinde saat 14:00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

(2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yeri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www byegm.gov.tr) ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(3) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir.

VII- KİMLİK BELGESİ

-Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir

VIII- KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Genel Müdürlükçe kendilerine bildirilen süre içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası : (0 312) 583 63 82

İnternet/web Sayfası: http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası : http://www.facebook.com/BBYEGM

Twitter Sayfası : http://www.twitter.com/byegm

Linkedin Sayfası : http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdsrlüğü insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı alım ilanı- 6203