Tarih :27.11.2013
KYK 33 Müfettiş Yardımcısı Alıyor. Başvuru Şartları ( 02.12.2013-)

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu:


T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci dereceden boş bulunan 33 (otuzüç) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.
 
A- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 
b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan türünden asgari 75 (yetmişbeş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 660 (altıyüzaltmış) aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),
 
ç) 2014 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
 
d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,
 
e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,
 
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
 
g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.
 
B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
 
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 02.12.2013 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekleri Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmaları, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgelerini tarayarak eklemeleri ve Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri 16.12.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar “Kıbrıs Cad. No: 3 06600 Kurtuluş/ ANKARA” adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
 
Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.
 
Başvuru Formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 20.12.2013 tarihinden sonra www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Adaylık Belgesi”ni imza karşılığı şahsen alacaklar veya Başvuru Formunda belirtilmek şartıyla ikametgâh veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir.
 
Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
Giriş Sınavı şartlarına haiz olmayanların kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, bu belgeler kendilerine teslim edilecek ya da posta yoluyla adreslerine gönderilecektir.

C- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:
 
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır.
 
Yazılı sınav konuları ile Giriş Sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü”nde açıklanmıştır. Söz konusu broşür yukarıda adresi belirtilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

D- SINAV YERİ VE TARİHİ:
 
Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 
Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav yeri, tarihi ve saati yazılı sınavı sonuçları ile birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
E- GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
 
Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Giriş Sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan adayların verdikleri posta adresine de gerekli tebligat yapılacaktır.
 
Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte gönderilecek belgeler şunlardır:
 
1. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış sureti ya da bilgisayar çıktısı,
 
2. Yüksek Öğrenim Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da Üniversite veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış sureti,
 
3. 4.5 x 6 cm ebadında ve son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 20.12.2013 tarihinden sonra www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek olan kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Adaylık Belgesini” imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtmek şartıyla ikametgâh veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir. Adaylık Belgesi’ni elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyen adayların Adaylık Belgelerinin çıktılarını renkli bir yazıcıdan almaları gerekmektedir.
 
Giriş Sınavı şartlarına haiz olmayanlara, talepleri halinde belgeleri iade edilecektir.
 
GİRİŞ SINAVI KONULARI
 
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle olacaktır.
Yazılı sınav;
 
a) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hariç),
 
b) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat) ve Ceza Hukuku (Genel Esaslar)
 
c) Maliye (Genel Maliye, Kamu Kredisi, Kamu Geliri, Bütçe)
 
ç) Ekonomi (Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi)
 
d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi)
 
e) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)
 
Konularından oluşacaktır. Yabancı dil sınavı değerlendirmeye alınmayacak, yabancı dil puanı tercih nedeni olarak kullanılacaktır.
 
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Maliye, Ekonomi, Muhasebe bilgileri ile zekâ, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.
 
SINAV TARİHİ, YERİ ve DİĞER İŞLEMLER
 
Giriş Sınavının yazılı bölümü 18.01.2014 Cumartesi günü “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Bulvarı 06590 Cebeci/Ankara” adresinde yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlayacaktır. Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik aygıtlar getirilmeyecektir.
 
Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanıp sözlü sınava girecek olan adaylardan istenecek diğer belgeler, sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylara sınav sonucu, yazılı olarak adreslerine bildirilecektir.
 
SINAV DENETİMİ, DİSİPLİNİ VE KÂĞITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Sınav Kurulunca belirlenip aday sayısına göre teksir edilmiş soru kâğıtları sınav saatinde adaylara dağıtılır. Soru kâğıtları dağıtıldıktan sonra gelecek olan adaylar sınava alınmazlar.
 
a)Sınav Denetimi
 
Yazılı sınavlar, Sınav Kurulu Üyeleri ve yeterli sayıda gözlemci tarafından gözetlenir.
 
Cevap formu, Genel Müdürlükçe mühürlenmiş olarak soru kâğıtları ile birlikte dağıtılır. Aday buraya aday numarasını, T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını yazıp, sınav kâğıdını ve soru kitapçığını gözlemciye teslim eder.
 
b) Sınavlara Ait Disiplin Hükümleri
 
Yanlarında sınav konularıyla ilgili not bulunduran, çevresindekilerin cevaplarına bakan ya da başka yollara başvurarak kopya teşebbüsünde bulunanların cevap formları derhal alınarak, durum Sınav Kurulu üyelerince bir tutanakla tespit edilir. Bu yolda hareketleri tespit edilenler sınav salonundan çıkarılır. Bunlar bir daha Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına alınamazlar.
 
c) Sınav Kâğıtlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 
1. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki sınav konularının her birinden alınan notların 50’den, ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu tercih sebebidir. Sınav neticeleri Komisyonca bir tutanakla tespit edilir.
 
2.Yazılı sınavı kazananların Kurum Müfettişliği karakter ve vasıflarına haiz bulunup, bulunmadıkları Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak araştırma ile tespit edilir. Bu vasfı taşımadığı anlaşılanlar Müfettiş Yardımcılığına alınamazlar.
 
3.Yazılı sınavı başaranlar sözlü sınava çağırılırlar. Sözlü sınav, Sınav Kurulu Üyelerince tespit edilen yerde yapılır. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller uygulanır.
 
4.Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının 65’ten aşağı olmaması gerekir. Sonuç bir tutanakla tespit edilir.
 
5.Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlar, not yüksekliğine göre Sınav Kurulunca sıraya konur, en yüksek not alandan başlamak üzere sırayla boş Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir raporla Genel Müdürlüğe bildirilir.
 
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN SONRASI İŞLEMLER
 
Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
EK BİLGİ
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ile ilgili olarak ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na başvurulabilir veya www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden Teftiş Kurulu Başkanlığı ve sınavla ilgili bilgi alınabilir. İrtibat Telefonu: 0-312-551 67 47-48
Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı Alımı- 6080