Tarih :03.12.2013
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alıyor. Son Başvuru Tarihi : 17.12.2013

 Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO

KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

A. Genel

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav

yöntemiyle;

20 (yirmi) adet Proje Mühendisi ve 4 (dört) adet Proje Asistanı olmak üzere toplam 24 (yirmi dört) adet kadro pozisyonu için

aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız

sözleşmeli personel alınacaktır.

 

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN; 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektrik Mühendisliği

6

Bilgisayar/ Yazılım Mühendisliği

2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

5

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği

2

Kimya Mühendisliği

1

Fizik Mühendisliği

1

 

2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN; 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin;

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

4

 

B. Sınav Başvuru Şartları 

1. Genel Şartlar 

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

2. Özel Şartlar: 
a. Proje Mühendisi Pozisyonu için; 
(1) Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları, 
(2) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden 
KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları, 
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) / 
Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 75 (yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği 
bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, 
(4) Alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmaları, 
gerekmektedir. 
(5) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir. 
 
b. Proje Asistanı için; 
(1) Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları, 
(2) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden 
KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları, 
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) / 
Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği 
bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, 
gerekmektedir. 
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir. 
 
C. Başvuruda İstenen Belgeler 
Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri 
eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar 
(saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir. 
a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, iş 
tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ). 
b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı. 
c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için). 
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen 
puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi. 
d) Proje Mühendisi için başvuruda bulunacak adaylar; alanında en az 2 yıl iş tecrübesini, Müsteşarlığın internet adresinde 
bulunan “İş Tecrübesi Beyannamesi” ’ne uygun olarak doldurdukları form (Bu beyannamedeki bilgileri içerecek şekilde 
işyeri yetkilisince düzenlenmiş ve onaylanmış belge asılları atama esnasında istenecektir.) ve bu beyanlarına uygun olarak 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden temin edecekleri sigortalı hizmet dökümleri. 
Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava 
çağrılmayacaktır. 
 
Ç. Sınav Çağrısı:
(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek 
puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) 
katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. 
(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet 
sitesinde ayrıca ilan edilecektir. 
 
D. Sınav 
Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin 
ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır. 
 
E. Değerlendirme ve Atama 
(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı 
ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 
70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. 
(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir. 
(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. 
(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asil olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir. 
(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması , şartları 
taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen 
öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir. 
(6) Asil ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. 
Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Başarılı bulunan adaylar, sınav sonucunun Müsteşarlığın internet sitesinde 
duyuru tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde atama için gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamak suretiyle Müsteşarlığa 
teslim edeceklerdir. 
(7) Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip, 
Müsteşarlık tarafından Müsteşarlığın internet sitesinde yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş gün) içerisinde göreve 
başlayacaklardır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybedeceklerdir. 
(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile sınavları geçersiz sayılır. 
Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 
F. Bilgi Alma 
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 
411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 
 
Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Kitaplarım sadece 1 günde elime ulaştı , her şeyiyle mükemmel. Emeği geçen herkese teşekür ederim.
TUĞÇE TOKAT
04.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
300 400 sayfalık kitabı ve konuları 53 sayfaya sığdırdığınız için emeği geçen herkesden Allah razı olsun çok teşekkür ederim ve gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim 😊😊
Ercan Arvas
02.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bi günde geldi ve kitap çok güzel ben hayatımda bukadar hızlı bukadar etkileyici ve kocamann bi kitap görmemiştim insanın çalışası geliyor kitaba baktıkca inşallah faydasını görürüm sınava bir ay kala emeği geçen herkese teşekkür ederim emeğinize sağlık
Şeyda
07.09.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Site güvenilirliği, kitapların muhteşemliği, konu anlatımı... Her şeyiyle mükemmel. Almak isteyenler tereddüt etmesinler. Emeği geçen herkese teşekkürler
Berra
16.08.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeği geçen herkesin ellerine sağlık çok çok teşekkür ederiz bize böyle güzel bir kaynak hazırladıkları için iyi akşamlar, iyi çalışmalar.
DUYGU D.
19.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy kpss gkgy kitabinizi aldim cok memnunum gercekten.gecmis senelerin guncel bilgileri de cok iyi hir sekilde verilmis.2018 güncellerinin son halini siteden indirebiliceğim yazıyor ancak bi problem var sanırım indiremiyorum.Neden böyle? Yardimci olur musunuz.
Esra seyhan
15.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap özetleri çok güzel emeğinize ve elinize sağlık gerçi yeni çalişmaya başladım ama inşallah yetiştiririm
Sevda
11.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arada pratik tüyolar filan da var çok beğendim. Öz anlatılmış her şey.
Ali Can
25.06.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy genel kültür notları ve Türkçe notlarini sipariş vermiştim.Bugun kargom geldi içinde fazladan genel kültür yaprak testi görünce şaşırdım üzerinde hediyemizdir başarılar notunu görünce çok mutlu oldum çok incesiniz notlar çok güzel çalıştıkça daha iyi anlarım ve yorumlarimi yazarim insaallah teşekkür ederim.
Adalet
03.05.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 önce sipariş verdim bugün elime ulaştı tam istediğim gibi bir kitap Allah razı olsun cok mutlu ettiniz beni hediyeniz icin de ayrıca teşekkür ediyorum 🤗
Nurgül
26.04.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: - 5034