Tarih :06.12.2013
Diyanet İşleri 50 Personel Alıyor. Başvuru Tarihleri (09.12.2013-16.12.2013)

 2013 Yılı Açıktan(Sabık) Atama Sözlü Sınav Duyurusu(2013-III)

BAŞKANLIK

Revizyon Tarihi : 05.12.2013-16:25

D U Y U R U

 

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan 5 adet sabık Kuran kursu öğreticisi, 40 adet sabıkimam-hatip ve 5 adet sabık müezzin-kayyım olmak üzere toplam 50 kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan (sabık) atama suretiyle personel alınacaktır.

 

A- AÇIKTAN (SABIK) ATAMAYAPILACAK KADROLARIN SINIF, UNVAN VE KONTENJANLARA GÖRE DAĞILIMI

 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ KONTENJAN SAYISI
DHS Kuran Kursu Öğreticisi 5-11 5
DHS İmam-Hatip 5-11 40
DHS Müezzin-Kayyım 5-11 5
Toplam 50

 

 

B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindebelirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgiliyönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel içinaranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesigereğince görevine son verilmemiş olmak.

4. a) Kuran kursu öğreticiliği için bu unvandamüktesebi bulunmak.

b) İmam-hatiplik için bu unvanda müktesebi bulunmak.

c) Müezzin Kayyımlık için bu unvanda müktesebi bulunmak.

5. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlık için erkek olmak.

6. Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/Amaddesi kapsamında devlet memuru olarak çalışıyor olmamak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilikveya yaşlılık aylığı almamak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun,

a) 56ve 57 inci maddeleri hükümlerine göre, adaylık devresi içinde veya sonundailişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) ilişikkesilmesi üzerinden en az 3 yıl geçmiş olmak.

b) 63üncü maddesine göre, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynıyerdeki görevlere atananlardan atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde;başka yerdeki görevlere atananlardan, atama emirlerinin kendilerine tebliğtarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresiniizleyen iş günü içinde işe başlamayanların atamalarının üzerinden en az bir yılgeçmiş olmak.

c) 92inci maddesine göre, iki defadan fazla devlet memurluğundan çekilmemiş olmak.

d) 94üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenleriçin en az altı ayı doldurmuş olmak.

e) 92inci maddesinin 2 inci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar için en azbir yıl geçmiş olmak.

f) 95inci maddesinde yazılı zorunluluklara uymayanlar için memurluktan ayrılışlarıüzerinden en az üç yıl geçmiş olmak.

g) 96ncı maddesine aykırı şekilde memurluktan çekilmemiş olmak.

 

§ Sınavişlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. İlgili mevzuatta aranan devlet memuruolmak için gerekli şartlar ile yukarıdaki şartları taşımadığı sınav veya atamasürecinde anlaşılan adaylar ile sınavöncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğeaykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru vesınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyleilişikleri kesilecektir.

 

C- BAŞVURU,SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

a) Başvuru İşlemleri

 

1. Yukarıdaki şartlarıtaşıyan adaylar, 09/12/2013(08:30) – 16/12/2013 (16:30) tarihlerinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile sınav için e-başvuru formunu kendileridoldurduktan sonra başvuru için gerekli belgelerle birlikte e-başvurularınonaylanması için herhangi bir İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Başvuruiçin gerekli belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecekadaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Her aday sadece bir unvan grubu için müracaattabulunabilecektir. Sınava birden fazla unvan grubunda müracaat eden adaylarınbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri,adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdekibilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra başvuru onaylama işleminigerçekleştireceklerdir.

5. Başvuru için gerekli belgeleri eksik olanadayların e-başvuru onaylama ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

6. Başvuru onaylama işleminden sonra, adayınbaşvuru yaptığına dair belge müracaatı gerçekleştiren görevli personeltarafından onaylanarak adaya verilecektir.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayanveya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 16/12/2013 (16:30)tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Başvuruişlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarakyapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

9. Müracaatların sona ermesinden sonra adayınbaşvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklikyapılmayacaktır.

10. Başkanlığımızhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayanveya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adaylarınmüracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

b) Sınavİşlemleri

1. Sözlü sınav, Başkanlık merkezinde 23/12/2013tarihinde başlatılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav GirişBelgesi”ni, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.

3. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav GirişBelgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfuscüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Sözlü sınava girmeyehak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavakatılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara nesebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70puan almak şarttır. Atamalar ise, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasındanen yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

6. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internetsitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynısitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

7. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

 

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar; başarılı olan adaylar arasından sözlü sınav sonucubaşarı sırasına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle, her bir unvan içinbelirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecektarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.

3. Kur’an kursu öğreticisi ve müezzin-kayyım unvanında sınavakatılan adaylar en fazla 5 (beş), imam-hatip unvanında sınava katılanlar enfazla 10 (on) yer tercihinde bulunabileceklerdir.

4. Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde, Başkanlıkteşkilatında çalışma süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır.

5. Atamalar adayların tercih formundaki yertercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu unvan grubunda münhalkalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

6. Tercih yapmayan adaylar ait olduğu unvan grubundaboş kalan yerlere Başkanlıkça re’senatanacaktır.

7. Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresindeki tercih formunu doldurmayan/dolduramayanadaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerininkendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcısebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptaledilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdamedilemezler.

 

d) Diğer Hususlar

1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esasalınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir.Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belgetalep edebilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve busınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar içinmüktesep teşkil etmez.

3. Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.trinternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaduyurulacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızıninternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındayapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mailile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar DaireBaşkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalıve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar DaireBaşkanlığına ulaştırılmayan, T.C.kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail vefaksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7. Buduyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların KariyerBasamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

D- BAŞVURUİÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının tasdiklenmişfotokopisi,

2. Öğrenim durumunugösterir mezuniyet belgesi veya diploma,

3. Hizmet cetveli,

a) Adayın en son görev yaptığı yerden alacağıonaylı hizmet cetveli,

b) Başkanlığımız dışında başka bir kurumda daçalışmış olanların ayrıca ilgili kurumlardan getirecekleri onaylanmış hizmetcetveli.

4. SabıkaKayıt Belgesi,

Sabıkakayıt belgesinde sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararları Başkanlığımızcadeğerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksla ivedi olarak resmi yazı ile ilmüftülüklerince gönderilecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığıtakdirde il müftülüklerince adayın müracaatları kabul edilecektir.

5. Adayın; askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya manibir özrü bulunmadığına, halen herhangi bir kurumda çalışmadığına ve herhangibir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almadığınailişkin yazılı beyanı.

 

NOT:

1- Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri”başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmelerigerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontroledildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçedeyer alacaktır.

3- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

 

E- Sınav Konuları

Sözlüsınavlara katılacak adayların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde,Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığıteşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleriesas alınır.

 

1- Kur'anKursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ıKerim, (70 puan)

b) Dinibilgiler (İtikad, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Hitabet veetik ilkeleri. (10 puan)

 

2. Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ıKerim, (70 puan)

b) Dinibilgiler (İtikad, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Ezan,ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

F- İletişim

Yazışmaadresi :ÜniversitelerM. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312)295 70 00

Fax :(0312)285 85 72

 

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Diyanet İşleri Personel Alımı 2013- 5883