Tarih :28.02.2014
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 152 Personel Alıyor!

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

1. UZMAN PERSONEL İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (143 ADET)

1.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI:

1.1.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (140 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda bel irtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

140 (Yüz Kırk) Uzman Alımı Yapı acaktır.

1.1.2 KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (3 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan; Kurumun Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere KAMUDAN ALIM şeklinde;

       
BÖLÜM KOD MERKEZ TOPLAM
       
İstatistik, Ekonometri KUZ01 2 2
Gıda Mühendisliği KUZ94 1 1
     
TOPLAM 3 3
     

3 (Üç) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

 

2. DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

2.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 12 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, üniversitelerin en az LİSANS düzeyinde ve en az 4 yıl eğitim veren fakültelerininveya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünün mezunları arasından (ADP01) ve Meslek Yüksek Okullarının 2 yıllık eğitim veren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bahçe Ziraatı, Meyve ve Sebze İşleme programlarının mezunları arasından (ADP02) açıktan atama şeklinde;

BOLÜM KOD MERKEZ ANKARA KARS KASTA- MONU MERSİN MUŞ YOZGAT TOPLAM
Üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren lisans bölümü mezunları ADP01 4 2     1   1 8
Meslek Yüksek Okullarının 2 yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bahçe Ziraatı, Meyve ve Sebze İşleme. ADP02     2 1   1   4
TOPLAM 4 2 2 1 1 1 1 12

12 (On iki ) Destek Personel alımı yapılacaktır.

3. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

3.1 GENEL ŞARTLAR:

1- ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- ) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- ) Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle;

a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak şartlarını taşıması gerekir.

3.2 ÖZEL ŞARTLAR:

3.2.1 Kamudan Uzman Alımları için;

1- )10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak.

2- ) Kamudan Uzman alımına Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylardan İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 80 (Seksen) puan almak ya da KPDS, ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

3- ) Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak.

3.2.2 Açıktan Uzman Alımları İçin;

1- ) 2012 yılında ÖSYM'ce yapılan 2012-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari Elli (50) puan almış olmaları.

2- ) Açıktan Uzman alımına;

Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adayların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmaları ya da KPDS, ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması,

Taşra İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere başvuranların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmaları ya da KPDS, ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması,

3- ) Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar için Avukatlık stajını tamamlamış olma ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş Tecrübesi gerekmektedir.

3.2.3 Destek Personel Alımları için;

1-) ADP01 kodundan başvuracakların 2012 yılında ÖSYM'ce yapılan 2012-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 50 (Elli) puan almış olmaları.

2- ) ADP02 kodundan başvuracakların 2012 yılında ÖSYM'ce yapılan 2012-KPSS (Ortaöğretim/ Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP93" puan türünden asgari 75 (Yetmiş Beş)

puan almış olmaları.

3- ) Destek Personeli alımı için ADP01 başvuru kodundan sınava başvuranlar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Merkez Teşkilatı ve Taşra İl Koordinatörlüğü'nde görev yapmak üzere sınava başvuranların asgari 60 (Altmış) puan almış olmaları ya da KPDS, ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birisinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.

4. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adayların, Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgeleri (belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri de kabul edilecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir:

4.1 Uzman ve Destek Personeli İçin Gerekli Ortak Belgeler

1 -) Aday Bilgi Formunun[-] çıktısı

2- ) Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti. (Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

3- ) 2012 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı (Açıktan Uzman ve Destek Personeli Alımına Başvuranlar)

4- ) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı (Başvuru esnasında matbu form olarak doldurulacaktır).

5- ) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan (Sınavı kazanan adaylar askerlik durum belgesi teslim edeceklerdir)

6- ) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7- ) Özgeçmiş[†](Sınavı kazanan adaylar İngilizce Özgeçmiş teslim edeceklerdir)

8- ) Kamudan ve Açıktan Uzman Pozisyonları ile Açıktan Destek Personeli Pozisyonuna (ADP01) kodundan başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesinin internet çıktısı olması durumunda kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri ya da sonuç belgesi kontrol kodu.)

9- ) Kamudan Uzman Alımlarına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

5. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

5.1 Uzman Sınavı Konu Başlıkları

1- ) T.C. Anayasaları ile ilgili konular,

2- ) IPARD Programı,

3- ) Türkçe Dil Bilgisi,

4- ) Genel Kültür (Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular)

5- ) TKDK Mevzuatı (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)'nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

6- ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

7- ) AB Kurumsal yapısı, işleyişi ve tarihçesi.

5.2 Destek Personeli Sınavı Konu Başlıkları

I. Genel Kültür

1 -) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

2- ) T.C. Anayasaları ile ilgili konular,

3- ) Temel Vatandaşlık Bilgisi,

4- ) Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

5- ) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular.

II. Genel Yetenek

1 -) Türkçe Dil Bilgisi, 2-) Matematik.

III. TKDK Mevzuat

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, PDSK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

6. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

22.03.2014 tarihinde yapılacak Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 05.03.2014 tarihinde başlayacak olup, 07.03.2014 tarihi saat: 17.00'de (bu tarih dâhil) sona erecektir.

Adaylar 05.03.2014 tarihinden itibaren Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri Aday Bilgi Formuna başvuru kodunu işaretleyip ilgili diğer alanları doldurduktan sonra Aday Bilgi Formunu Kurum (http://sinav.tkdk.gov.tr) web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderecekler ve başvuru esnasında Kuruma teslim edilmek üzere Aday Bilgi Formunun çıktısını alacaklardır.

Adaylar çıktısı alınan formun "Aday Tercihi Bölümüne" atanmak istedikleri yalnızca bir İl Koordinatörlüğünü (Örneğin Uzman Kadrosu İçin Aydın İl Koordinatörlüğü, Destek Personel için Merkez Teşkilatı ya da tercih edecekleri İl Koordinatörlüğünü) el yazılarıyla yazarak Aday Bilgi Formunu imzalayacaklar ve "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER' i de eksiksiz olarak tamamlayıp birlikte tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 10.03.2014 tarihinden, 12.03.2014 tarihi saat: 17.00'ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 12.03.2014 tarihi saat: 17.00'den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SINAVI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

7.1 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- ) Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca;

Kamudan Uzman (KUZ01 ve KUZ94 Başvuru Kodları) alımı pozisyonlarına başvuran ve ilanın (3.1 ve 3.2.1)'deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

2- ) Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca;

Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına (AUZ01-AUZ95 Arası Başvuru Kodlarından) başvuran adaylar için ilanın (3.1 ve 3.2.2)'deki Genel ve Özel Şartları taşımaları şartıyla başvurulan Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüğü için KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

3-) Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca;

Destek Personeli Alımı seçme sınavına açıktan atama yoluyla istihdam edilmek üzere (ADP01) kodundan başvuran adaylar için ilanın (3.1 ve 3.2.3)'deki Genel ve Özel Şartları taşımaları şartıyla KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlarının eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

Destek Personeli Alımı seçme sınavına açıktan atama yoluyla istihdam edilmek üzere (ADP02) kodundan başvuran adaylar için ilanın (3.1 ve 3.2.3)'deki Genel ve Özel Şartları taşımaları şartıyla KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

4- ) Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve Merkez/İl Koordinatörlüğü ilgili KPSS puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl' de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, başka bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl'de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

5- ) Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

7.2 SINAVA ÇAĞRI

1- ) Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 14.03.2014 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

2- ) Yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar, 17.03.2014-19.03.2014 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Başkent Şubesi TR81 0001 5001 5800 7290 0586 07 Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank'ın tüm şubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

3- ) Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumlarda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

4- ) Söz konusu ilanda isimleri belirlenen ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden 20.03.2014 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

5- ) Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

8. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

8.1 Uzman Seçme Sınavı

1- ) Uzman Alımı Seçme Sınavı çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 80 soru sorulacak olup, her bir sorunun doğru cevabı 1.25 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1.25 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

2- ) Uzman Personel Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesi'nde (ANKARA) 22.03.2014 saat 10.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

3- ) Sınav Süresi 90 dakikadır.

8.2 Destek Personeli Seçme Sınavı

1 -) Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Destek Personeli Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

2- ) Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı Gazi Üniversitesi'nde (ANKARA) 22.03.2014 saat 10.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

3- ) Sınav Süresi 60 dakikadır.

9. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 9.1 Uzman Seçme Sınavı Değerlendirme Esasları

1 -) Uzman Personel Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır.

2- ) Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3- ) İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca kamudan alım pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

4- ) İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan alım pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

5- ) Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl' de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, tercih edilmeyen başka bir başvuru kodunda ve İl'de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

6-) Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

9.2 Destek Personeli Seçme Sınavı Değerlendirme Esasları

1 -) Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır.

2- ) Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3- ) İlanda yer alan bölümler itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca sınava (ADP01) kodundan başvuran destek personel adaylarından, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

4- ) İlanda yer alan bölümler itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca sınava (ADP02) kodundan başvuran destek personel adaylarından, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP93 puanının da eşit olması halinde noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

5- ) Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3/KPSSP93 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl' de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, tercih edilmeyen başka bir başvuru kodunda ve İl'de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

6- ) Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

9.3 Ortak Değerlendirme Esasları

1 -) Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

2- ) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

3- ) Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

4- ) Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

5- ) Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6- ) Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- ) Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

8- ) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

[-]Aday Bilgi Formu 05.03.2014-07.03.2014 tarihleri arasında Kurumun internet adresinden (http://sinav.tkdk.gov.tr) temin edilebilecektir.

[†]Özgeçmişin 07.03.2014 saat 17:00'e kadar Kurumun internet adresinden (http://sinav.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de kurumun tkdkpersonel@tkdk.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.)

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
ürün gerçekten çok kaliteli kuşe kağıda baskılı.ve tüm konuları birarada görmek çok güzel insanın zevkle çalışmasını sağlıyor.ürünün diğer dersler için hazırlanan çarşaf boy notlarını da almayı düşünüyorum.gece sipariş verdim sabah elimdeydi bu harika oldu.
n11.com üyesi
28.11.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çalışmak hic bu kadar zevkli olmamıştı bunu derleyen öğretmenlere emeği geçen herkese çalıştıkça minnet duyuyorum teşekkürler
Arzu
25.11.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sitedeki numarayı arıyorum böyle bir numara yok diyor.acaba neden..
ersin
14.11.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yorumlara bakarak sipariş ettiğim bir kitap 3 gün içerisinde elime ulaştı gayet güzel ve pratik hazırlanmış.
Furkan KUL
11.11.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
arkadaşlar alıp almamakta cok tereddüt etmiştim, sınava 1 ay kala aldım ve ciddi anlamda netlerim arttı, konular zihnimde oturdu. samimiyetle herkese tavsiye ediyorum. yapanlardan Allah razı olsun..
gül
06.11.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bana göre asıl olan konuya ana hatlarıyla hakim olmak. Detaylar zaman kaybı.
ramazan
29.10.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabah elime ulaştı çok beğendim 1 sayfada herşeyi görebiliyorum harika inş atanıncada yazarım teşekkürler
Fnur
24.10.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kargom hala gelmedi. 3 ekimde sipariş verdim bugün 12 ekim hala hazırlanıyormuş. ve hiç dönen yok. yazık. hep güzel yorumlar var lütfen bunu da yorumlara ekleyin
yasemin
12.10.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bende aldim bitirdim cok memnun kaldim, inşallah sinavda mükafatını alırım az kaldi sinava hayırlısi olsun sinava girecek arkadaşlarıma başarılar dilerim😊
Eda
10.10.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerçekten çok beğendim anlatım tarzı olsun kitabın konuya hakimliği olsun ben az zaman kala farkettim ama yinede sipariş ettim kargomu heyecan içinde bekledim pişman değilim çok beğendim teşekkürler 😊
Burcu nur arslan
10.10.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 71-80 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: - 6853