Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-6583 29.09.2013
- Zail Nedir?-6816 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-6251 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-6189 29.09.2013
- zahir Nedir?-6526 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-6254 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-6152 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-6327 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-6505 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-6298 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-6738 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-6141 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-6371 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-6267 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-6437 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-6235 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6564 29.09.2013
- Yed Nedir?-6380 29.09.2013
- Zamin Nedir?-6554 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6263 29.09.2013
- Ziya Nedir?-6337 29.09.2013
- zîr Nedir?-6155 29.09.2013
- zinhar Nedir?-6162 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-6784 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-6492 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-6592 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-6305 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-6755 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-6465 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-6322 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-6391 29.09.2013
- Zeval Nedir?-6286 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-6368 29.09.2013
- Varant Nedir?-6194 29.09.2013
- Varîd Nedir?-6646 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-6211 29.09.2013
- Vâris Nedir?-5893 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-6732 29.09.2013
- Vasi Nedir?-6560 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-6723 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-6053 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-6005 29.09.2013
- Varaka Nedir?-6395 29.09.2013
- usul Nedir?-5743 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-6290 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-6465 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-6222 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-6808 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-6513 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-6557 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-6243 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-5412 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-5590 29.09.2013
- Urup Nedir?-4506 29.09.2013
- Umur Nedir?-6335 29.09.2013
- Umranî Nedir?-5566 29.09.2013
- Umran Nedir?-5264 29.09.2013
- Vedia Nedir?-5487 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5138 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-6794 29.09.2013
- Yayla Nedir?-6472 29.09.2013
- Vehle Nedir?-6353 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-5713 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-5920 29.09.2013
- Yargı Nedir?-4680 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-5389 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-4927 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-4848 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-5615 29.09.2013
- Yapı Nedir?-6358 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-6987 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-6503 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-5554 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-6071 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-5446 29.09.2013
- Veli Nedir?-6216 29.09.2013
- Vekil Nedir?-5818 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5139 29.09.2013
- Velev Nedir?-5045 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-6095 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-5165 29.09.2013
- Verese Nedir?-5972 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-5448 29.09.2013
- Vesait Nedir?-4981 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-5270 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-6087 29.09.2013
- Velayet Nedir?-6091 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-6401 29.09.2013
- Terhin Nedir?-5256 29.09.2013
- Terkin Nedir?-5417 29.09.2013
- Termim Nedir?-5845 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-5206 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5141 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-6427 29.09.2013
- Tescil Nedir?-5246 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-5472 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-6332 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-6598 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-6221 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-6217 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-6175 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-7335 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-5719 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-4800 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-5846 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-5866 29.09.2013
- Tensip Nedir?-6422 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-5276 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-5581 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-4950 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-5881 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-5745 29.09.2013
- teşrik Nedir?-5952 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-6272 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-6042 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-6084 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-5527 29.09.2013
- Uhde Nedir?-5840 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-6231 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-5952 29.09.2013
- Trampa Nedir?-5957 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5272 29.09.2013
- tezyif Nedir?-5797 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-6230 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-5293 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-5398 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-5724 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-5932 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-5474 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-6027 29.09.2013
- Ulak Nedir?-5856 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-5451 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-5434 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5064 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-6419 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-5449 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-4960 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-5825 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-5721 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5364 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-5597 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-5369 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-6509 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-6490 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-5299 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-5349 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-5854 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-4942 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-6244 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-5442 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-5472 29.09.2013
- Tediye Nedir?-5182 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-5582 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-4838 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-5338 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-5910 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-5568 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-5791 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-5871 29.09.2013
- Teadül Nedir?-6430 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-6513 29.09.2013
- Teati Nedir?-5514 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-5384 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-5249 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-5783 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-5202 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-6369 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5291 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5889 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-5814 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-5287 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-5289 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-6090 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-5736 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-5425 29.09.2013
- Temlik Nedir?-5475 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-5476 29.09.2013
- Teminat Nedir?-5989 29.09.2013
- Temettü Nedir?-5925 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-5450 29.09.2013
- Temadi Nedir?-5294 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-6127 29.09.2013
- Telif Nedir?-5452 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-6158 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-5214 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-6346 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-5516 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-6646 29.09.2013
- Temellük Nedir?-6171 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-5604 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-6281 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-5452 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-5431 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-5113 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-5378 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-4740 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5164 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-5993 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-4861 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-5676 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-5344 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-5215 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-5654 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-5474 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-5314 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-4910 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-6390 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-4833 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-4931 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5814 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5172 29.09.2013
- Taht Nedir?-6495 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-6310 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-5363 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-6172 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-4722 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-4690 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-5347 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-6176 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-6225 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-5386 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-5264 29.09.2013
- Tadât Nedir?-4723 29.09.2013
- Tacir Nedir?-6611 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-5629 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-5317 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-5357 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-4656 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-4804 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-5775 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-4871 29.09.2013
- Şümul Nedir?-4704 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5141 29.09.2013
- Târik Nedir?-5376 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-4479 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-6196 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-5331 29.09.2013
- Tashih Nedir?-6323 29.09.2013
- Tarik Nedir?-4709 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-5929 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-5860 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-5349 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-5656 29.09.2013
- Tathir Nedir?-6239 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-5911 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-5742 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-5878 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5071 29.09.2013
- Takas Nedir?-6006 29.09.2013
- Tadil Nedir?-6295 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-6097 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-5402 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-5789 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-5330 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-5908 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-5355 29.09.2013
- Taksim Nedir?-5350 29.09.2013
- Taksir Nedir?-5474 29.09.2013
- Takyit Nedir?-6234 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4286 29.09.2013
- Talâk Nedir?-5823 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-6155 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-6358 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-5550 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-5715 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-4705 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-5323 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4591 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4670 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-6469 29.09.2013
- Sudur Nedir?-6246 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-4796 29.09.2013
- Sukut Nedir?-5801 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-4968 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-5711 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-6244 29.09.2013
- Sübût Nedir?-5116 29.09.2013
- Senevî Nedir?-5896 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-5658 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-5650 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-6093 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-4862 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-4758 29.09.2013
- Sin Nedir?-6163 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-6209 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-5353 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-5254 29.09.2013
- Senedât Nedir?-6497 29.09.2013
- Semere Nedir?-5893 29.09.2013
- Semen Nedir?-5111 29.09.2013
- Selef Nedir?-5914 29.09.2013
- Sükna Nedir?-6190 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-5684 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-6293 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-4783 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-5196 29.09.2013
- Şayian Nedir?-5315 29.09.2013
- Şefi Nedir?-5385 29.09.2013
- Şerait Nedir?-5463 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5636 29.09.2013
- Şayi Nedir?-5799 29.09.2013
- Şerik Nedir?-4715 29.09.2013
- şira Nedir?-5239 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-5593 29.09.2013
- şimal Nedir?-4876 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-5640 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5069 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5015 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5121 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5221 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-5869 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-5890 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-5161 29.09.2013
- şark Nedir?-5796 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-6091 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-6130 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-5432 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-5780 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-4880 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-4782 29.09.2013
- Şamil Nedir?-6102 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4223 29.09.2013
- Şârih Nedir?-5838 29.09.2013
- Şagil Nedir?-5353 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-5933 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-5820 29.09.2013
- Râci Nedir?-6233 29.09.2013
- Rahin Nedir?-4925 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-6406 29.09.2013
- Rapt Nedir?-5335 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-5358 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-5037 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-5939 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5164 29.09.2013
- Rehin Nedir?-6216 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-5225 29.09.2013
- Refik Nedir?-5779 29.09.2013
- Parsel Nedir?-6414 29.09.2013
- Pafta Nedir?-5982 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-5733 29.09.2013
- Nukud Nedir?-6290 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-5739 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-5727 29.09.2013
- ortaç Nedir?-6518 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-5284 29.09.2013
- Olveche Nedir?-4750 29.09.2013
- Nümune Nedir?-5873 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-5753 29.09.2013
- Resen Nedir?-5845 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-4812 29.09.2013
- Otlak Nedir?-6033 29.09.2013
- Sari Nedir?-4659 29.09.2013
- Resim Nedir?-4815 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-4950 29.09.2013
- Selb Nedir?-4872 29.09.2013
- Sehim Nedir?-6231 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-5768 29.09.2013
- Sây Nedir?-6402 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-6041 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-5775 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-5331 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-6271 29.09.2013
- Salih Nedir?-5731 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-5441 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-5641 29.09.2013
- Rücu Nedir?-6256 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-5284 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-5331 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-4613 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-5319 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-4767 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-5414 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-4890 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-5906 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-4918 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-6219 29.09.2013
- Sahih Nedir?-6228 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-6472 29.09.2013
- Reşit Nedir?-6194 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-6674 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-6183 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-6856 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-6335 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-6232 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-4997 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-6239 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-6160 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-5846 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-4963 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-5596 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5105 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-5546 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-5907 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-4971 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5322 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-6353 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-6243 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-5333 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-4748 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-5527 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-5702 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-6475 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-4791 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-5323 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-6711 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-5992 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-5257 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-5952 29.09.2013
- Niza Nedir?-5263 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-5276 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-6237 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-5363 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-4699 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5181 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-5515 29.09.2013
- Nisap Nedir?-5853 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-4860 29.09.2013
- nısıf Nedir?-5936 29.09.2013
- Nısf Nedir?-5534 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-5675 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-5822 29.09.2013
- Nez' Nedir?-5717 29.09.2013
- Nevi Nedir?-5300 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-6006 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5290 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-5867 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-5308 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-4990 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-5887 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-5940 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-6309 29.09.2013
- Nema Nedir?-5210 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5144 29.09.2013
- Neseben Nedir?-5709 29.09.2013
- Navlun Nedir?-6287 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-5378 29.09.2013
- Nebât Nedir?-4645 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-5277 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-4908 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-5427 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-5457 29.09.2013
- müstemir Nedir?-5429 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-6304 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-5807 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-5970 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-5373 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-5954 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5228 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-5593 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-5711 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-6240 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-5735 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-6068 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-5511 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-5507 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-6318 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-4379 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-6425 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-6303 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-5388 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-5344 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-5817 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-5282 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-6410 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-5643 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-6223 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-5282 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-6574 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-5942 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-6382 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-5988 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-6373 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-5762 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-5376 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-5963 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-6122 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-6087 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-5308 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-4440 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-5674 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-5288 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-6222 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-4385 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-5996 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-5706 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-4918 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-5559 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-6128 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-5363 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-4862 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-5382 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5301 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-5468 29.09.2013
- Mülki Nedir?-5651 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-5787 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-5336 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-5403 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-4970 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-6235 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-5820 29.09.2013
- Mühür Nedir?-5497 29.09.2013
- Müflis Nedir?-4941 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-6276 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-5331 29.09.2013
- Müessir Nedir?-6230 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5297 29.09.2013
- Müesses Nedir?-5382 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-6284 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-4876 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-5917 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-5317 29.09.2013
- müntehap Nedir?-6329 29.09.2013
- Münselip Nedir?-5847 29.09.2013
- Münkir Nedir?-6205 29.09.2013
- Münkati Nedir?-5401 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-5244 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-6132 29.09.2013
- münhal Nedir?-6172 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-4777 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-5290 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-5286 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-5942 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-5807 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-5499 29.09.2013
- Münbais Nedir?-4749 29.09.2013
- Müncer Nedir?-4886 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-5900 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-5323 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-5910 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-6032 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-6341 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-6276 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-7046 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-6389 29.09.2013
- Mutad Nedir?-4851 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-4909 29.09.2013
- Muteber Nedir?-5361 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-6310 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-6694 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-6372 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-5626 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-5859 29.09.2013
- Muttali Nedir?-5740 29.09.2013
- musakka Nedir?-5464 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-5629 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-5771 29.09.2013
- Muris Nedir?-5648 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-4911 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-6057 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-4438 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-5833 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-5787 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-5421 29.09.2013
- Munkati Nedir?-5284 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-5916 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-4556 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-4764 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-4743 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-4739 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-5267 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-5675 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-5780 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-4827 29.09.2013
- Müddei Nedir?-5262 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-5856 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5107 29.09.2013
- Müddea Nedir?-6279 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-5176 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-6365 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-5758 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-4794 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-5248 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-5779 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-5300 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-6356 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-6244 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-5419 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-5364 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-5851 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-4715 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-6229 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-6263 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-5742 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-6306 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-6243 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-5295 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-5338 29.09.2013
- Muadil Nedir?-5798 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-5900 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-6239 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-5349 29.09.2013
- Muallak Nedir?-5647 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-5620 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-5818 29.09.2013
- Muavin Nedir?-4870 29.09.2013
- Mezun Nedir?-5351 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-5345 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-5868 29.09.2013
- Misillû Nedir?-6055 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-5646 29.09.2013
- Minval Nedir?-4961 29.09.2013
- Milk Nedir?-5501 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-4586 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-4819 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-5864 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-5646 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-5298 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-5628 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-6111 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-5880 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-5259 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-5214 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-5802 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-6987 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-5363 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-6177 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-6156 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-5760 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-4730 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-6585 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-6259 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-6306 29.09.2013
- Mucip Nedir?-5293 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-6504 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5078 29.09.2013
- Muhik Nedir?-5593 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-5758 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-5236 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-5401 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-5584 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-5816 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-5568 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-5934 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-5385 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-5252 29.09.2013
- Menafil Nedir?-5330 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-5259 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5096 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-5622 29.09.2013
- Memalik Nedir?-6365 29.09.2013
- Memnu Nedir?-5600 29.09.2013
- Memur Nedir?-6086 29.09.2013
- Men Nedir?-4184 29.09.2013
- Menba' Nedir?-6147 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-4863 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-6119 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-5864 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-5132 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-6094 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-5777 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-6328 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-5220 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-6033 29.09.2013
- Medar Nedir?-5273 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-5621 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-5258 29.09.2013
- meczum Nedir?-4826 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-6328 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-5653 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-6155 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5149 29.09.2013
- Mesul Nedir?-4618 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-5669 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-5956 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-5292 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-5356 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5288 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-5551 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-5707 29.09.2013
- Mesned Nedir?-6029 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-5496 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-6045 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-5590 29.09.2013
- Mesail Nedir?-5708 29.09.2013
- Menkul Nedir?-5422 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-6223 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-5611 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-4789 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5232 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4285 29.09.2013
- Mera Nedir?-5726 29.09.2013
- Merbut Nedir?-4729 29.09.2013
- Merhun Nedir?-5350 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-5631 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-5608 29.09.2013
- Mersule Nedir?-5814 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-4595 29.09.2013
- Maktu Nedir?-4728 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-5627 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-6086 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-5231 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-4885 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-5814 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-5435 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-6236 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-5245 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-6267 29.09.2013
- Makule Nedir?-4583 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-6497 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-5998 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-5865 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-5773 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-5627 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5055 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-4757 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-6125 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-6511 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5099 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-5747 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-5341 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-5832 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-6456 29.09.2013
- Malik Nedir?-4757 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-5344 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-4636 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-5321 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-5303 29.09.2013
- Mansub Nedir?-5349 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5052 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4309 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-5139 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-4858 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-5853 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5122 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-4794 29.09.2013
- Meail Nedir?-5746 29.09.2013
- Maznun Nedir?-4790 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-6051 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-5798 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-5718 29.09.2013
- Maruz Nedir?-5213 29.09.2013
- Mebi Nedir?-6317 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-5335 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-6630 29.09.2013
- Masarif Nedir?-5681 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-4662 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-5740 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-5726 29.09.2013
- Matbu Nedir?-5833 29.09.2013
- Matlab Nedir?-6357 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-5794 29.09.2013
- Matrah Nedir?-6217 29.09.2013
- Matuf Nedir?-5196 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-4840 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-5550 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-5323 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-5609 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-6494 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-4977 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-6267 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-5381 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-5265 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-4713 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-6120 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-6232 29.09.2013
- Kesb Nedir?-5123 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-5350 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-5697 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-6279 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-6320 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-5257 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-5832 29.09.2013
- Kavi Nedir?-5561 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5263 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-5143 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-5839 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-5471 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-4732 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-6131 29.09.2013
- Karz Nedir?-5337 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-5709 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-6280 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-6160 29.09.2013
- Kast Nedir?-5013 29.09.2013
- Kat' Nedir?-5326 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-4645 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-6349 29.09.2013
- Maada Nedir?-4680 29.09.2013
- Lükata Nedir?-5276 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-5309 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-6433 29.09.2013
- Layiha Nedir?-4973 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-6301 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-5286 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-6234 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-6168 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-6089 29.09.2013
- laakal Nedir?-4855 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-5204 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-6082 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-6493 29.09.2013
- Küşad Nedir?-5712 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-5433 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-6247 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-5652 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-5246 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-4911 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-5190 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-5958 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-4615 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-5595 29.09.2013
- Külfet Nedir?-5540 29.09.2013
- Küsur Nedir?-5889 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-5787 29.09.2013
- İrae Nedir?-6083 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-5406 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-6424 29.09.2013
- İstima Nedir?-6517 29.09.2013
- İstizah Nedir?-4768 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-5708 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-5358 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-5519 29.09.2013
- Kabil Nedir?-6307 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-5728 29.09.2013
- Kabz Nedir?-5066 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-5152 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-5268 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-5636 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5101 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-5320 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-5693 29.09.2013
- İvaz Nedir?-5246 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-5568 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-5258 29.09.2013
- İzaa Nedir?-5934 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-5284 29.09.2013
- İzale Nedir?-5841 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-5423 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-4830 29.09.2013
- İbka Nedir?-4677 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-7200 29.09.2013
- İhtira Nedir?-6217 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-6600 29.09.2013
- İntihab Nedir?-6377 29.09.2013
- İzafe Nedir?-6301 29.09.2013
- Karabet Nedir?-5372 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-6322 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-5163 29.09.2013
- Kanun Nedir?-6038 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-5328 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-5694 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-4937 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-6314 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-5400 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-6289 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-5423 29.09.2013
- Kârine Nedir?-6397 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-5994 29.09.2013
- Kagir Nedir?-5189 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5152 29.09.2013
- Karye Nedir?-6264 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5266 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-5689 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5155 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-5763 29.09.2013
- Kaime Nedir?-5343 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-5232 29.09.2013
- Kaim Nedir?-4840 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-7605 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-6304 29.09.2013
- Kaide Nedir?-5810 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-4796 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-4925 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-5364 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-5520 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-4843 29.09.2013
- Kal' Nedir?-5102 29.09.2013
- İsticar Nedir?-6179 29.09.2013
- İs'af Nedir?-5767 29.09.2013
- İstiane Nedir?-4566 29.09.2013
- İsnad Nedir?-4851 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-4975 29.09.2013
- İsbât Nedir?-4789 29.09.2013
- İsâl Nedir?-5256 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-5329 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-5322 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-5615 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-6112 29.09.2013
- İrsen Nedir?-5534 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-5315 29.09.2013
- İrca Nedir?-4826 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-5527 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-5403 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-5501 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-6310 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-4883 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-4825 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-5851 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-5607 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-6181 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-6151 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-5676 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-4697 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-4568 29.09.2013
- İstihap Nedir?-5830 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-6248 29.09.2013
- İstifade Nedir?-5263 29.09.2013
- İstifa Nedir?-5298 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-4686 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-5293 29.09.2013
- İstida Nedir?-5260 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-5120 29.09.2013
- İstinad Nedir?-4857 29.09.2013
- İstisna Nedir?-5646 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-7857 29.09.2013
- İstimval Nedir?-6384 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-5885 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-4402 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-6294 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-5204 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-6180 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-6323 29.09.2013
- İşgal Nedir?-6278 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-6287 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-5279 29.09.2013
- İttiba Nedir?-6109 29.09.2013
- İstina Nedir?-5514 29.09.2013
- İştigal Nedir?-5176 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-5774 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-5730 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-5917 29.09.2013
- İtmam Nedir?-6049 29.09.2013
- İtfa Nedir?-5152 29.09.2013
- İta Nedir?-5427 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5208 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-5969 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-6198 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-6330 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-5261 29.09.2013
- İrae Nedir?-5695 29.09.2013
- İpotek Nedir?-5950 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-5661 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-5334 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-5285 29.09.2013
- İptal Nedir?-5541 29.09.2013
- İpka Nedir?-6269 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-5289 29.09.2013
- İras Nedir?-5493 29.09.2013
- İllet Nedir?-5708 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-6523 29.09.2013
- İlmî Nedir?-6042 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4245 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-5882 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-4594 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-5730 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5007 29.09.2013
- İmtina Nedir?-6268 29.09.2013
- İpham Nedir?-5053 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-5319 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-6189 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-5421 29.09.2013
- İndinde Nedir?-5370 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-5934 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-5357 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-4753 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5116 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-5236 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5135 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-6385 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-5689 29.09.2013
- İmha Nedir?-5659 29.09.2013
- İmdi Nedir?-5214 29.09.2013
- İmâr Nedir?-5493 29.09.2013
- İmâl Nedir?-6066 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-5437 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-5296 29.09.2013
- İltizam Nedir?-5332 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-6367 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-5798 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5119 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-4923 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6043 29.09.2013
- İntikal Nedir?-4922 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5236 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-5740 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5049 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-7040 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-5121 29.09.2013
- İntac Nedir?-5618 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-4691 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-6235 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-5540 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-5219 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-6245 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-4621 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-5714 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-6035 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-5810 29.09.2013
- İlga Nedir?-5515 29.09.2013
- İntifa Nedir?-5712 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-5730 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-5158 29.09.2013
- İfraz Nedir?-5598 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-6118 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-5721 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-4712 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5027 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-5619 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5200 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-5730 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-5632 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-5682 29.09.2013
- İkâme Nedir?-5072 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-4679 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-5316 29.09.2013
- İhraz Nedir?-5368 29.09.2013
- İhmal Nedir?-5670 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-4567 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-6688 29.09.2013
- İhfa Nedir?-5652 29.09.2013
- İhdas Nedir?-5705 29.09.2013
- İhbar Nedir?-5595 29.09.2013
- İhâta Nedir?-5568 29.09.2013
- İhale Nedir?-5653 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-4755 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-6156 29.09.2013
- İktisap Nedir?-5918 29.09.2013
- İçtima Nedir?-5077 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-5633 29.09.2013
- İcazet Nedir?-6399 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-5938 29.09.2013
- İcbar Nedir?-5479 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-5636 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-5804 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-5596 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-5755 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-5354 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-4520 29.09.2013
- İktiza Nedir?-6001 29.09.2013
- İhraç Nedir?-6178 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-5646 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-5524 29.09.2013
- İktirân Nedir?-5141 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-4608 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-5393 29.09.2013
- İkraz Nedir?-5548 29.09.2013
- İkrar Nedir?-6000 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-5704 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5138 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-5717 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-5553 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-5680 29.09.2013
- İhtar Nedir?-5701 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-5644 29.09.2013
- İdame Nedir?-4708 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-5168 29.09.2013
- İfa Nedir?-4833 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-5822 29.09.2013
- İfade Nedir?-5110 29.09.2013
- İfham Nedir?-4904 29.09.2013
- İflas Nedir?-5083 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-5530 29.09.2013
- İfadat Nedir?-5189 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-5143 29.09.2013
- Hususî Nedir?-4759 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-5445 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5241 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-5274 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-4782 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-5340 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-4768 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5102 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-5741 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5152 29.09.2013
- İbraz Nedir?-5689 29.09.2013
- Islahât Nedir?-5741 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-5659 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-5856 29.09.2013
- İbra Nedir?-6097 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-6148 29.09.2013
- İade Nedir?-5049 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-6071 29.09.2013
- İaşe Nedir?-5468 29.09.2013
- İbâre Nedir?-5767 29.09.2013
- İcâb Nedir?-5995 29.09.2013
- İbka Nedir?-5496 29.09.2013
- İcar Nedir?-6042 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-5989 29.09.2013
- İbtida Nedir?-5281 29.09.2013
- Islah Nedir?-5732 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-6111 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-6093 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4163 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-5148 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-6147 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-4677 29.09.2013
- Izrar Nedir?-5206 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-5934 29.09.2013
- Hâss Nedir?-6224 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-5248 29.09.2013
- Havale Nedir?-5191 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-6118 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-5763 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-5588 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-6276 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-5201 29.09.2013
- Hazine Nedir?-4715 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-5661 29.09.2013
- Hedm Nedir?-5635 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-6119 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-6294 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-5677 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-6166 29.09.2013
- Huda Nedir?-5744 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-5823 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-4770 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-5706 29.09.2013
- Iskat Nedir?-4666 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-5260 29.09.2013
- Himaye Nedir?-5788 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-5805 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5139 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-4367 29.09.2013
- Hibe Nedir?-5554 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-5723 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-5275 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-5440 29.09.2013
- Hakk Nedir?-4524 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-5822 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-5836 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-4638 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-4945 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-5809 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-5276 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-5219 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-5380 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-4492 29.09.2013
- Halel Nedir?-5467 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-6211 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-5387 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-6129 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-5227 29.09.2013
- Hasren Nedir?-6217 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-6241 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-5583 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-5229 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-5900 29.09.2013
- Halita Nedir?-4918 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-5680 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-5804 29.09.2013
- Has Nedir?-5118 29.09.2013
- Hartama Nedir?-6125 29.09.2013
- Harnup Nedir?-6257 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-6560 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-6259 29.09.2013
- Hak Nedir?-5177 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-6137 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-5574 29.09.2013
- Gars Nedir?-5114 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-5037 29.09.2013
- Gasp Nedir?-4374 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-5480 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-5662 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-4461 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-5653 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-5160 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-6055 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-5872 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-5989 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-5157 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-5412 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-5832 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-5331 29.09.2013
- garp Nedir?-5796 29.09.2013
- Haiz Nedir?-5518 29.09.2013
- Hail Nedir?-4569 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-5822 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-4754 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-5187 29.09.2013
- Haciz Nedir?-6236 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-5712 29.09.2013
- Hacet Nedir?-4746 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-5203 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-5682 29.09.2013
- Grev Nedir?-5302 29.09.2013
- Girift Nedir?-6116 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-5233 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-5303 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4752 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4774 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5101 29.09.2013
- Galle Nedir?-5469 29.09.2013
- Gaip Nedir?-4619 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-5284 29.09.2013
- Gabin Nedir?-7910 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4162 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4809 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4802 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4156 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4265 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4325 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5773 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5782 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4828 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5759 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4910 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5414 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5278 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4686 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4818 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5276 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4593 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5944 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4941 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5770 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4281 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4209 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5170 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5950 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5863 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4229 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5652 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4793 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5806 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5729 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4456 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5315 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4772 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5395 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5020 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5854 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5083 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5285 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5374 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4937 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5232 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5057 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5483 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4260 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5287 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5632 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5478 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5937 29.09.2013
- fetret Nedir?-4977 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5206 29.09.2013
- Fesih Nedir?-5738 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5709 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5949 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5466 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5227 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4354 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5334 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5377 29.09.2013
- fevk Nedir?-5358 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5620 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4873 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-3956 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4978 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4957 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5281 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4383 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5437 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5326 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5776 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5843 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5112 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5147 29.09.2013
- Farz Nedir?-4970 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4901 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4280 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4835 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5524 29.09.2013
- Fek Nedir?-5422 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4375 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4423 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5379 29.09.2013
- Farz Nedir?-4930 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4311 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4281 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4856 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5020 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-5891 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4347 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4845 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5876 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5212 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5509 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5491 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5124 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5385 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5302 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4996 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4306 29.09.2013
- Esham Nedir?-5333 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-4571 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6034 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5735 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5402 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5393 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5044 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4178 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4495 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4903 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5407 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4722 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5495 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4733 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5734 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5360 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4905 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4280 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5553 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5337 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5199 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5974 29.09.2013
- Fek Nedir?-5352 29.09.2013
- fetret Nedir?-5036 29.09.2013
- Fesih Nedir?-3988 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5010 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5340 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5010 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4974 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5020 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5657 29.09.2013
- fevk Nedir?-5111 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4268 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4388 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6009 29.09.2013
- Emtea Nedir?-5611 29.09.2013
- emtia Nedir?-4773 29.09.2013
- Emval Nedir?-5532 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5938 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5344 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-5837 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5426 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4956 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4551 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4586 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4793 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5362 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-6044 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4452 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4564 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5132 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5074 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4617 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-5928 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5044 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5214 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-5557 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4364 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4927 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5372 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4913 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5863 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5166 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-6027 29.09.2013
- Edim Nedir?-5741 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-6182 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5866 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-5917 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-5711 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-5208 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5112 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-4987 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-6033 29.09.2013
- Ehil Nedir?-5593 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-4747 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-5094 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5085 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-4629 29.09.2013
- Esham Nedir?-5273 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-4678 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5589 29.09.2013
- Emtea Nedir?-5848 29.09.2013
- emtia Nedir?-5033 29.09.2013
- Emval Nedir?-5563 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5008 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4455 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5060 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5435 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5210 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5186 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-4717 29.09.2013
- Eda Nedir?-5670 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5305 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-6058 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4070 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5231 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4863 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4471 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5190 29.09.2013
- Fek Nedir?-5624 29.09.2013
- Fehime Nedir?-4906 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5272 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5817 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4831 29.09.2013
- Edeb Nedir?-5343 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-5690 29.09.2013
- fetret Nedir?-4918 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-5669 29.09.2013
- Desise Nedir?-4539 29.09.2013
- Devair Nedir?-4462 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-6107 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-6138 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-4876 29.09.2013
- Deyn Nedir?-4489 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-5005 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-4769 29.09.2013
- Donatan Nedir?-4961 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-5860 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5312 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5619 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-6411 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-4965 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-5238 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-6200 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-4744 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-5250 29.09.2013
- Dûr Nedir?-4543 29.09.2013
- Dûn Nedir?-5247 29.09.2013
- Farz Nedir?-5567 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5587 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4919 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4140 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5230 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5104 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5817 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4060 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5262 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5797 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5783 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5360 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5305 29.09.2013
- fevk Nedir?-3931 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5329 29.09.2013
- Bila Nedir?-5207 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-5303 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-5272 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-5770 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-5655 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-4976 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-5048 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5027 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-5609 29.09.2013
- bilahare Nedir?-5992 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-5200 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5020 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-6216 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-5195 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-5809 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-5812 29.09.2013
- Beyn Nedir?-5716 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-5133 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-5074 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-5724 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-5618 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-5689 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-5066 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-4694 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-6033 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-4726 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-5675 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-5236 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-4737 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-5360 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-6282 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-5807 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-5249 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-6017 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-5137 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-4565 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-5289 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-5231 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5139 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-6514 29.09.2013
- bisud Nedir?-5305 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-5350 29.09.2013
- Depozito Nedir?-5551 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-5215 29.09.2013
- Berhava Nedir?-6107 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-6194 29.09.2013
- Berât Nedir?-6171 29.09.2013
- Beraat Nedir?-5989 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-6300 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-4658 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-5554 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-4931 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-5691 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-6132 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4235 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-5619 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-6210 29.09.2013
- Delil Nedir?-5425 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5116 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-6208 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-5164 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-5233 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-4394 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-6179 29.09.2013
- Câmi Nedir?-5182 29.09.2013
- Cânî Nedir?-6105 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5010 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-5297 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-5312 29.09.2013
- Bono Nedir?-5055 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-5169 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-5189 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-6178 29.09.2013
- Butlan Nedir?-6071 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-5386 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-5085 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-6136 29.09.2013
- Câmia Nedir?-5964 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-5558 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-6117 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-6182 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-4543 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-5276 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-5376 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-4571 29.09.2013
- Derç Nedir?-5028 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-5785 29.09.2013
- Cevher Nedir?-5209 29.09.2013
- Ciro Nedir?-4706 29.09.2013
- Celile Nedir?-6028 29.09.2013
- Celpname Nedir?-6280 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-5396 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-4682 29.09.2013
- cenup Nedir?-6024 29.09.2013
- Cereme Nedir?-4923 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-6101 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-5451 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-6150 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-4952 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-4707 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-5454 29.09.2013
- Ceza Nedir?-5190 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-5669 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-5445 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5066 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-6121 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-4564 29.09.2013
- Cihet Nedir?-5306 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-5713 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-5758 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-5873 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-5693 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-5668 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5107 29.09.2013
- Defaât Nedir?-5006 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-5231 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-5984 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-5512 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-5842 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-5016 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-5631 29.09.2013
- Cüz Nedir?-5084 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-5135 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-5569 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-6162 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-4623 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5136 29.09.2013
- Cari Nedir?-5185 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-5769 29.09.2013
- Cebel Nedir?-5984 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-5212 29.09.2013
- Çek Nedir?-5520 29.09.2013
- Bayi Nedir?-4639 29.09.2013
- Bâb Nedir?-6125 29.09.2013
- Baki Nedir?-5961 29.09.2013
- Avdet Nedir?-5139 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-6270 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4179 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-5572 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-5991 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-4983 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5053 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-5664 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-5885 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-5213 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5057 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-6002 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-5733 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-5589 29.09.2013
- Belagat Nedir?-5212 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5095 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5022 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-5512 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-6406 29.09.2013
- Bariz Nedir?-6195 29.09.2013
- Basiret Nedir?-6036 29.09.2013
- Batıl Nedir?-5026 29.09.2013
- Becâ Nedir?-5719 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-5551 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-6107 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-5121 29.09.2013
- Bediî Nedir?-5677 29.09.2013
- Beher Nedir?-5459 29.09.2013
- Baîd Nedir?-6015 29.09.2013
- Amade Nedir?-6117 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-5234 29.09.2013
- Angaje Nedir?-6051 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-4971 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-5387 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-5321 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-5096 29.09.2013
- Amme Nedir?-5089 29.09.2013
- Âmm Nedir?-4531 29.09.2013
- Âmir Nedir?-5612 29.09.2013
- Âmil Nedir?-5210 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-5114 29.09.2013
- Amelî Nedir?-4653 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-6241 29.09.2013
- Amel Nedir?-5183 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-5842 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-5472 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5088 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-5260 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5026 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4227 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-5914 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-5670 29.09.2013
- Alât Nedir?-5433 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-5528 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-5402 29.09.2013
- Âkit Nedir?-5113 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-5584 29.09.2013
- Ayn Nedir?-5098 29.09.2013
- Amele Nedir?-5059 29.09.2013
- Âri Nedir?-5996 29.09.2013
- Avârız Nedir?-4563 29.09.2013
- Avans Nedir?-5963 29.09.2013
- Aval Nedir?-5503 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5114 29.09.2013
- Atıf Nedir?-6118 29.09.2013
- Ateh Nedir?-4440 29.09.2013
- Asrî Nedir?-5216 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-5168 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-4965 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5088 29.09.2013
- Arz Nedir?-5476 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5120 29.09.2013
- Arsa Nedir?-5123 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-5654 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-5588 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-5884 29.09.2013
- apostille Nedir?-4996 29.09.2013
- appel Nedir?-6034 29.09.2013
- Âra Nedir?-5084 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-5606 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-5208 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-5600 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-5165 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-4588 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-5466 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-5268 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5077 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-5368 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-5190 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-5620 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-5535 29.09.2013
- Ahar Nedir?-4819 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-6234 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-5695 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-4805 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-5143 29.09.2013
- Âhir Nedir?-5860 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-5948 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5094 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-4644 29.09.2013
- Azamî Nedir?-5626 29.09.2013
- Azil Nedir?-5888 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-6134 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5079 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-5417 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-6186 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-5526 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-5765 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-5735 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-5647 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-6064 29.09.2013
- Akar Nedir?-4681 29.09.2013
- Akamet Nedir?-5249 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-5790 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-5922 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-6156 29.09.2013
- Ahz Nedir?-6162 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-5277 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-5157 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-5794 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4158 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-5408 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5123 29.09.2013
- Acente Nedir?-6259 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-5860 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-6147 29.09.2013
- Aciz Nedir?-5187 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-6190 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-5197 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-5273 29.09.2013
- Adalet Nedir?-5693 29.09.2013
- Ada Nedir?-5107 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-5617 29.09.2013
- Acir Nedir?-4158 29.09.2013
- Adâd Nedir?-5675 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-5657 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-5176 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-5330 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-5654 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-5222 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-5549 29.09.2013
- Valör (Value Date)-5198 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -6032 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4233 29.09.2013
- Yatırım Fonları-5136 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-5812 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-5174 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-6349 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5021 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-4597 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-5226 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-5372 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-6139 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4218 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-4832 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-6014 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-6121 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-4795 29.09.2013
- Teknik Analiz-6143 29.09.2013
- Tahvil-5645 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-5178 29.09.2013
- Süre (Duration)-4936 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-5221 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-5126 29.09.2013
- Sterilizasyon-5324 29.09.2013
- Stagflasyon-5553 29.09.2013
- Spot Piyasa-5150 29.09.2013
- Spot Valör-5395 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5058 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-5149 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-5817 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-5713 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-5268 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-5554 29.09.2013
- Parite-5972 29.09.2013
- Petro-dolar-5512 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-5078 29.09.2013
- Portföy Teorileri-4370 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-4565 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-6160 29.09.2013
- Reeskont-6129 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-6131 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-5781 29.09.2013
- Revalüasyon-5735 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-5184 29.09.2013
- Risk-Getiri-6107 29.09.2013
- Risk Primi-5228 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-5793 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-5974 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-5252 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-5186 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5124 29.09.2013
- Samurai Bonds-6042 29.09.2013
- Resesyon-4654 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-5451 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-5328 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-4587 29.09.2013
- Likidite-6099 29.09.2013
- Likidite Riski-5047 29.09.2013
- Likidite Senetleri-4635 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-5261 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-5122 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-4807 29.09.2013
- Morotoryum-5539 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-5468 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-5990 29.09.2013
- Kur Riski-5023 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-5635 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5022 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-5604 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5094 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-5862 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-4863 29.09.2013
- Para Piyasası-4674 29.09.2013
- Para Politikası-4717 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-6693 29.09.2013
- Future-5173 29.09.2013
- Enflasyon-4137 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-5123 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-5017 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-5672 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-5556 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-4560 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-6140 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-5648 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-4536 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-6141 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -5640 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-4527 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-5621 29.09.2013
- Efektif-5538 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-5782 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-5241 29.09.2013
- Forward-5604 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-4706 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-5208 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-5224 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-6162 29.09.2013
- Konvertibilite-6194 29.09.2013
- Konsolidasyon-4815 29.09.2013
- Kesin Satış-4635 29.09.2013
- Kesin Alış-6135 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-6087 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-5748 29.09.2013
- İhale (Auction)-4571 29.09.2013
- Faktoring-6129 29.09.2013
- Forward-Forward-5480 29.09.2013
- Forfaiting-5094 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-5485 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-5797 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-5149 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-5352 29.09.2013
- Dolarizasyon-4789 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-5067 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-5681 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-5206 29.09.2013
- Cari Kur-5501 29.09.2013
- Çapraz kur-6132 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-5344 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-5724 29.09.2013
- Dealer-5022 29.09.2013
- Deflatör-5287 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-5315 29.09.2013
- Devalüasyon-5131 29.09.2013
- Dezenflasyon-5287 29.09.2013
- Deflasyon-6145 29.09.2013
- Disponibilite-5176 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-5278 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-6174 29.09.2013
- Arbitraj-5404 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4663 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-6875 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-6289 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-4637 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5049 29.09.2013
- Akreditif-5096 29.09.2013
- Banknot-6152 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-5642 29.09.2013
- Alış (Bid)-5653 29.09.2013
- Basit Faiz-5208 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-5723 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-5213 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-4711 29.09.2013
- Bileşik Faiz-4839 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5064 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-5402 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4834 29.09.2013
- Broker-5101 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-5124 29.09.2013
- Cari Açık-5645 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-5884 29.09.2013

 

1852---10211802