Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-6800 29.09.2013
- Zail Nedir?-7060 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-6472 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-6401 29.09.2013
- zahir Nedir?-6749 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-6476 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-6381 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-6559 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-6722 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-6503 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-6944 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-6367 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-6591 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-6480 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-6677 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-6503 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6789 29.09.2013
- Yed Nedir?-6597 29.09.2013
- Zamin Nedir?-6791 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6480 29.09.2013
- Ziya Nedir?-6558 29.09.2013
- zîr Nedir?-6365 29.09.2013
- zinhar Nedir?-6380 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-7029 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-6711 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-6855 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-6522 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-6981 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-6672 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-6540 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-6621 29.09.2013
- Zeval Nedir?-6524 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-6582 29.09.2013
- Varant Nedir?-6406 29.09.2013
- Varîd Nedir?-6862 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-6431 29.09.2013
- Vâris Nedir?-6114 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-6945 29.09.2013
- Vasi Nedir?-6788 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-6949 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-6272 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-6234 29.09.2013
- Varaka Nedir?-6616 29.09.2013
- usul Nedir?-5966 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-6544 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-6681 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-6450 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-7030 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-6748 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-6767 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-6471 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-5590 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-5770 29.09.2013
- Urup Nedir?-4648 29.09.2013
- Umur Nedir?-6551 29.09.2013
- Umranî Nedir?-5743 29.09.2013
- Umran Nedir?-5418 29.09.2013
- Vedia Nedir?-5700 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5291 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-6983 29.09.2013
- Yayla Nedir?-6690 29.09.2013
- Vehle Nedir?-6570 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-5892 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-6097 29.09.2013
- Yargı Nedir?-4827 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-5589 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-5073 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-5008 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-5786 29.09.2013
- Yapı Nedir?-6564 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-7199 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-6712 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-5766 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-6301 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-5635 29.09.2013
- Veli Nedir?-6436 29.09.2013
- Vekil Nedir?-6029 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5294 29.09.2013
- Velev Nedir?-5193 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-6317 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-5349 29.09.2013
- Verese Nedir?-6174 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-5636 29.09.2013
- Vesait Nedir?-5183 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-5436 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-6303 29.09.2013
- Velayet Nedir?-6310 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-6629 29.09.2013
- Terhin Nedir?-5437 29.09.2013
- Terkin Nedir?-5612 29.09.2013
- Termim Nedir?-6067 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-5418 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5293 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-6664 29.09.2013
- Tescil Nedir?-5433 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-5643 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-6560 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-6813 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-6444 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-6421 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-6396 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-7561 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-5911 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-4942 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-6047 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-6038 29.09.2013
- Tensip Nedir?-6644 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-5466 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-5759 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-5116 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-6125 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-5956 29.09.2013
- teşrik Nedir?-6162 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-6479 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-6257 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-6291 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-5707 29.09.2013
- Uhde Nedir?-6055 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-6448 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-6164 29.09.2013
- Trampa Nedir?-6191 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5411 29.09.2013
- tezyif Nedir?-6006 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-6456 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-5475 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-5572 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-5918 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-6119 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-5626 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-6244 29.09.2013
- Ulak Nedir?-6027 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-5648 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-5600 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5249 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-6634 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-5633 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-5124 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-6016 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-5916 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5512 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-5783 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-5558 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-6743 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-6704 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-5472 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-5524 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-6062 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-5092 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-6477 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-5619 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-5669 29.09.2013
- Tediye Nedir?-5384 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-5757 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-4983 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-5526 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-6142 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-5756 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-5969 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-6100 29.09.2013
- Teadül Nedir?-6642 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-6755 29.09.2013
- Teati Nedir?-5686 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-5582 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-5438 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-5968 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-5376 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-6578 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5480 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6104 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-6001 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-5468 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-5480 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-6294 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-5910 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-5611 29.09.2013
- Temlik Nedir?-5657 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-5659 29.09.2013
- Teminat Nedir?-6200 29.09.2013
- Temettü Nedir?-6147 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-5629 29.09.2013
- Temadi Nedir?-5478 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-6342 29.09.2013
- Telif Nedir?-5657 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-6373 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-5405 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-6569 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-5721 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-6858 29.09.2013
- Temellük Nedir?-6379 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-5775 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-6499 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-5651 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-5613 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-5300 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-5564 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-4888 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5318 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-6214 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-5009 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-5898 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-5531 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-5403 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-5854 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-5650 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-5509 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-5071 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-6622 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-4988 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-5101 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6038 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5372 29.09.2013
- Taht Nedir?-6704 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-6528 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-5531 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-6393 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-4861 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-4830 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-5523 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-6407 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-6455 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-5565 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-5445 29.09.2013
- Tadât Nedir?-4891 29.09.2013
- Tacir Nedir?-6847 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-5821 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-5512 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-5541 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-4806 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-4953 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-6008 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-5041 29.09.2013
- Şümul Nedir?-4859 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5308 29.09.2013
- Târik Nedir?-5563 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-4622 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-6409 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-5518 29.09.2013
- Tashih Nedir?-6547 29.09.2013
- Tarik Nedir?-4849 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-6156 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-6068 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-5533 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-5862 29.09.2013
- Tathir Nedir?-6459 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-6121 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-5925 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-6089 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5240 29.09.2013
- Takas Nedir?-6229 29.09.2013
- Tadil Nedir?-6509 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-6302 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-5574 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-5994 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-5502 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-6144 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-5540 29.09.2013
- Taksim Nedir?-5532 29.09.2013
- Taksir Nedir?-5676 29.09.2013
- Takyit Nedir?-6459 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4450 29.09.2013
- Talâk Nedir?-6028 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-6363 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-6573 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-5719 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-5909 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-4858 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-5504 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4737 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4810 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-6688 29.09.2013
- Sudur Nedir?-6457 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-4956 29.09.2013
- Sukut Nedir?-6028 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-5111 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-5916 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-6455 29.09.2013
- Sübût Nedir?-5308 29.09.2013
- Senevî Nedir?-6113 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-5845 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-5828 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-6305 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-5011 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-4942 29.09.2013
- Sin Nedir?-6379 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-6441 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-5541 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-5461 29.09.2013
- Senedât Nedir?-6724 29.09.2013
- Semere Nedir?-6070 29.09.2013
- Semen Nedir?-5286 29.09.2013
- Selef Nedir?-6124 29.09.2013
- Sükna Nedir?-6403 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-5863 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-6504 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-4937 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-5379 29.09.2013
- Şayian Nedir?-5495 29.09.2013
- Şefi Nedir?-5559 29.09.2013
- Şerait Nedir?-5640 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5802 29.09.2013
- Şayi Nedir?-6019 29.09.2013
- Şerik Nedir?-4859 29.09.2013
- şira Nedir?-5447 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-5797 29.09.2013
- şimal Nedir?-5024 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-5826 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5214 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5167 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5263 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5406 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-6089 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-6115 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-5345 29.09.2013
- şark Nedir?-5985 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-6295 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-6343 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-5612 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-6004 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-5024 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-4946 29.09.2013
- Şamil Nedir?-6304 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4392 29.09.2013
- Şârih Nedir?-6068 29.09.2013
- Şagil Nedir?-5543 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-6178 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-6036 29.09.2013
- Râci Nedir?-6460 29.09.2013
- Rahin Nedir?-5075 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-6619 29.09.2013
- Rapt Nedir?-5523 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-5562 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-5209 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-6169 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5303 29.09.2013
- Rehin Nedir?-6469 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-5403 29.09.2013
- Refik Nedir?-5999 29.09.2013
- Parsel Nedir?-6657 29.09.2013
- Pafta Nedir?-6185 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-5923 29.09.2013
- Nukud Nedir?-6517 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-5926 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-5908 29.09.2013
- ortaç Nedir?-6746 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-5450 29.09.2013
- Olveche Nedir?-4902 29.09.2013
- Nümune Nedir?-6093 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-5997 29.09.2013
- Resen Nedir?-6057 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-4968 29.09.2013
- Otlak Nedir?-6235 29.09.2013
- Sari Nedir?-4810 29.09.2013
- Resim Nedir?-5013 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-5097 29.09.2013
- Selb Nedir?-5005 29.09.2013
- Sehim Nedir?-6451 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-5943 29.09.2013
- Sây Nedir?-6619 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-6246 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-5996 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-5481 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-6519 29.09.2013
- Salih Nedir?-5955 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-5634 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-5821 29.09.2013
- Rücu Nedir?-6479 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-5479 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-5522 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-4779 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-5508 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-4916 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-5597 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-5047 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-6136 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-5078 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-6434 29.09.2013
- Sahih Nedir?-6444 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-6682 29.09.2013
- Reşit Nedir?-6414 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-6878 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-6389 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-7080 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-6561 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-6450 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-5156 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-6453 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-6384 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-6065 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-5171 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-5774 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5291 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-5723 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-6142 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-5151 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5488 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-6576 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-6464 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-5518 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-4900 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-5719 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-5879 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-6683 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-4967 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-5509 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-6922 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-6192 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-5442 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-6173 29.09.2013
- Niza Nedir?-5438 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-5483 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-6483 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-5563 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-4858 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5324 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-5705 29.09.2013
- Nisap Nedir?-6079 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-5036 29.09.2013
- nısıf Nedir?-6145 29.09.2013
- Nısf Nedir?-5739 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-5856 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-6022 29.09.2013
- Nez' Nedir?-5922 29.09.2013
- Nevi Nedir?-5500 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-6222 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5450 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-6084 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-5483 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-5134 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-6115 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-6154 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-6505 29.09.2013
- Nema Nedir?-5346 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5281 29.09.2013
- Neseben Nedir?-5933 29.09.2013
- Navlun Nedir?-6518 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-5565 29.09.2013
- Nebât Nedir?-4803 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-5460 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-5059 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-5596 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-5702 29.09.2013
- müstemir Nedir?-5639 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-6529 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-5991 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-6162 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-5560 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-6172 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5387 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-5771 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-5898 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-6530 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-5944 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-6299 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-5715 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-5709 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-6541 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-4525 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-6647 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-6518 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-5558 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-5533 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-6014 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-5472 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-6625 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-5819 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-6437 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-5467 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-6788 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-6153 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-6603 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-6208 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-6591 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-5980 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-5562 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-6172 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-6367 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-6306 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-5509 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-4575 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-5893 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-5467 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-6444 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-4523 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-6206 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-5909 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-5117 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-5751 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-6337 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-5547 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-5017 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-5555 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5449 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-5667 29.09.2013
- Mülki Nedir?-5827 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-6005 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-5530 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-5612 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-5129 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-6434 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-6039 29.09.2013
- Mühür Nedir?-5700 29.09.2013
- Müflis Nedir?-5080 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-6488 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-5533 29.09.2013
- Müessir Nedir?-6461 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5449 29.09.2013
- Müesses Nedir?-5554 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-6554 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-5062 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-6196 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-5495 29.09.2013
- müntehap Nedir?-6544 29.09.2013
- Münselip Nedir?-6052 29.09.2013
- Münkir Nedir?-6443 29.09.2013
- Münkati Nedir?-5599 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-5429 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-6355 29.09.2013
- münhal Nedir?-6373 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-4927 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-5468 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-5466 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-6143 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-5989 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-5699 29.09.2013
- Münbais Nedir?-4896 29.09.2013
- Müncer Nedir?-5045 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-6150 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-5512 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-6090 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-6311 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-6572 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-6499 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-7266 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-6618 29.09.2013
- Mutad Nedir?-5027 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-5068 29.09.2013
- Muteber Nedir?-5561 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-6529 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-6920 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-6579 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-5823 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-6038 29.09.2013
- Muttali Nedir?-5939 29.09.2013
- musakka Nedir?-5680 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-5809 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-5962 29.09.2013
- Muris Nedir?-5841 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-5115 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-6285 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-4599 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-6004 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-5993 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-5591 29.09.2013
- Munkati Nedir?-5493 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-6106 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-4707 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-4953 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-4889 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-4884 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-5499 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-5868 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-6008 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-5000 29.09.2013
- Müddei Nedir?-5456 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-6040 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5300 29.09.2013
- Müddea Nedir?-6492 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-5369 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-6578 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-5957 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-4933 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-5423 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-5989 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-5488 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-6579 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-6444 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-5606 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-5576 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-6100 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-4869 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-6452 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-6531 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-5918 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-6524 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-6469 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-5496 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-5519 29.09.2013
- Muadil Nedir?-6013 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-6115 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-6460 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-5539 29.09.2013
- Muallak Nedir?-5832 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-5827 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-6046 29.09.2013
- Muavin Nedir?-5058 29.09.2013
- Mezun Nedir?-5531 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-5536 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-6088 29.09.2013
- Misillû Nedir?-6289 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-5827 29.09.2013
- Minval Nedir?-5104 29.09.2013
- Milk Nedir?-5689 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-4728 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-4963 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-6070 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-5822 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-5473 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-5806 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-6327 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-6104 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-5438 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-5385 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-6029 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-7197 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-5550 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-6428 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-6364 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-5943 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-4878 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-6816 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-6495 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-6523 29.09.2013
- Mucip Nedir?-5490 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-6736 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5276 29.09.2013
- Muhik Nedir?-5782 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-5969 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-5415 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-5574 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-5752 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-6038 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-5746 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-6156 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-5574 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-5442 29.09.2013
- Menafil Nedir?-5524 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-5443 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5270 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-5811 29.09.2013
- Memalik Nedir?-6591 29.09.2013
- Memnu Nedir?-5813 29.09.2013
- Memur Nedir?-6299 29.09.2013
- Men Nedir?-4328 29.09.2013
- Menba' Nedir?-6370 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-5032 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-6330 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-6095 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-5315 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-6311 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-6003 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-6548 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-5411 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-6255 29.09.2013
- Medar Nedir?-5426 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-5810 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-5451 29.09.2013
- meczum Nedir?-4967 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-6533 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-5837 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-6380 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5297 29.09.2013
- Mesul Nedir?-4766 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-5877 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-6198 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-5480 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-5537 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5432 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-5742 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-5895 29.09.2013
- Mesned Nedir?-6241 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-5680 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-6290 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-5773 29.09.2013
- Mesail Nedir?-5930 29.09.2013
- Menkul Nedir?-5595 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-6434 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-5797 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-4929 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5416 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4437 29.09.2013
- Mera Nedir?-5954 29.09.2013
- Merbut Nedir?-4880 29.09.2013
- Merhun Nedir?-5536 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-5842 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-5796 29.09.2013
- Mersule Nedir?-6027 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-4753 29.09.2013
- Maktu Nedir?-4880 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-5800 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-6324 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-5428 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-5056 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-6024 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-5615 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-6442 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-5420 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-6483 29.09.2013
- Makule Nedir?-4727 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-6741 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-6231 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-6086 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-5994 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-5843 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5201 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-4912 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-6366 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-6698 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5285 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-5972 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-5511 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-6072 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-6679 29.09.2013
- Malik Nedir?-4920 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-5514 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-4784 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-5491 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-5476 29.09.2013
- Mansub Nedir?-5532 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5199 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4463 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-5326 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-5002 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-6088 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5278 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-4955 29.09.2013
- Meail Nedir?-5962 29.09.2013
- Maznun Nedir?-4940 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-6266 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-5962 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-5929 29.09.2013
- Maruz Nedir?-5394 29.09.2013
- Mebi Nedir?-6532 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-5517 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-6864 29.09.2013
- Masarif Nedir?-5869 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-4867 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-5970 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-5954 29.09.2013
- Matbu Nedir?-6041 29.09.2013
- Matlab Nedir?-6562 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-6036 29.09.2013
- Matrah Nedir?-6433 29.09.2013
- Matuf Nedir?-5386 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-4994 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-5729 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-5530 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-5792 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-6703 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-5146 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-6465 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-5584 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-5449 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-4864 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-6323 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-6439 29.09.2013
- Kesb Nedir?-5296 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-5546 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-5887 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-6522 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-6544 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-5440 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-6048 29.09.2013
- Kavi Nedir?-5736 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5416 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-5314 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-6065 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-5666 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-4879 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-6362 29.09.2013
- Karz Nedir?-5509 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-5877 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-6486 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-6386 29.09.2013
- Kast Nedir?-5204 29.09.2013
- Kat' Nedir?-5522 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-4792 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-6577 29.09.2013
- Maada Nedir?-4816 29.09.2013
- Lükata Nedir?-5473 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-5500 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-6644 29.09.2013
- Layiha Nedir?-5115 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-6510 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-5462 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-6455 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-6380 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-6305 29.09.2013
- laakal Nedir?-5009 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-5393 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-6303 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-6702 29.09.2013
- Küşad Nedir?-5946 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-5606 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-6448 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-5878 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-5411 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-5070 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-5382 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-6168 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-4786 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-5773 29.09.2013
- Külfet Nedir?-5724 29.09.2013
- Küsur Nedir?-6105 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-6021 29.09.2013
- İrae Nedir?-6294 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-5586 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-6639 29.09.2013
- İstima Nedir?-6748 29.09.2013
- İstizah Nedir?-4930 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-5919 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-5568 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-5745 29.09.2013
- Kabil Nedir?-6526 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-5920 29.09.2013
- Kabz Nedir?-5242 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-5335 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-5455 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-5855 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5296 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-5502 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-5885 29.09.2013
- İvaz Nedir?-5423 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-5746 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-5440 29.09.2013
- İzaa Nedir?-6151 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-5466 29.09.2013
- İzale Nedir?-6052 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-5604 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-4965 29.09.2013
- İbka Nedir?-4835 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-7429 29.09.2013
- İhtira Nedir?-6450 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-6850 29.09.2013
- İntihab Nedir?-6609 29.09.2013
- İzafe Nedir?-6509 29.09.2013
- Karabet Nedir?-5553 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-6494 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-5337 29.09.2013
- Kanun Nedir?-6248 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-5519 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-5905 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-5084 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-6535 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-5567 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-6501 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-5597 29.09.2013
- Kârine Nedir?-6624 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-6214 29.09.2013
- Kagir Nedir?-5377 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5336 29.09.2013
- Karye Nedir?-6471 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5406 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-5903 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5298 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-5973 29.09.2013
- Kaime Nedir?-5518 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-5450 29.09.2013
- Kaim Nedir?-4989 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-7820 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-6530 29.09.2013
- Kaide Nedir?-6034 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-4947 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-5076 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-5550 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-5698 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-4990 29.09.2013
- Kal' Nedir?-5306 29.09.2013
- İsticar Nedir?-6396 29.09.2013
- İs'af Nedir?-5974 29.09.2013
- İstiane Nedir?-4726 29.09.2013
- İsnad Nedir?-5030 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-5165 29.09.2013
- İsbât Nedir?-4927 29.09.2013
- İsâl Nedir?-5443 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-5516 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-5502 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-5794 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-6344 29.09.2013
- İrsen Nedir?-5720 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-5495 29.09.2013
- İrca Nedir?-4975 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-5750 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-5588 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-5684 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-6536 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-5034 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-4968 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-6045 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-5812 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-6386 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-6375 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-5850 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-4848 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-4730 29.09.2013
- İstihap Nedir?-6024 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-6467 29.09.2013
- İstifade Nedir?-5444 29.09.2013
- İstifa Nedir?-5486 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-4859 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-5474 29.09.2013
- İstida Nedir?-5436 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-5296 29.09.2013
- İstinad Nedir?-5013 29.09.2013
- İstisna Nedir?-5834 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-8050 29.09.2013
- İstimval Nedir?-6588 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-6089 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-4549 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-6510 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-5404 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-6394 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-6623 29.09.2013
- İşgal Nedir?-6488 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-6502 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-5477 29.09.2013
- İttiba Nedir?-6329 29.09.2013
- İstina Nedir?-5729 29.09.2013
- İştigal Nedir?-5359 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-5950 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-5916 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-6153 29.09.2013
- İtmam Nedir?-6246 29.09.2013
- İtfa Nedir?-5331 29.09.2013
- İta Nedir?-5632 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5374 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-6194 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-6413 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-6549 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-5441 29.09.2013
- İrae Nedir?-5896 29.09.2013
- İpotek Nedir?-6156 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-5885 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-5513 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-5462 29.09.2013
- İptal Nedir?-5708 29.09.2013
- İpka Nedir?-6480 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-5461 29.09.2013
- İras Nedir?-5677 29.09.2013
- İllet Nedir?-5898 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-6718 29.09.2013
- İlmî Nedir?-6246 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4394 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-6091 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-4741 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-5950 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5151 29.09.2013
- İmtina Nedir?-6476 29.09.2013
- İpham Nedir?-5200 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-5515 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-6400 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-5595 29.09.2013
- İndinde Nedir?-5550 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-6169 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-5540 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-4950 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5320 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-5413 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5315 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-6598 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-5900 29.09.2013
- İmha Nedir?-5875 29.09.2013
- İmdi Nedir?-5383 29.09.2013
- İmâr Nedir?-5670 29.09.2013
- İmâl Nedir?-6272 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-5620 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-5488 29.09.2013
- İltizam Nedir?-5501 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-6587 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-5974 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5299 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-5080 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6251 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5078 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5421 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-5948 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5246 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-7265 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-5296 29.09.2013
- İntac Nedir?-5789 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-4844 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-6445 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-5758 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-5403 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-6449 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-4761 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-5884 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-6238 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-5991 29.09.2013
- İlga Nedir?-5710 29.09.2013
- İntifa Nedir?-5894 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-5925 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-5327 29.09.2013
- İfraz Nedir?-5824 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-6341 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-5907 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-4852 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5210 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-5829 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5370 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-5931 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-5844 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-5904 29.09.2013
- İkâme Nedir?-5255 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-4829 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-5504 29.09.2013
- İhraz Nedir?-5551 29.09.2013
- İhmal Nedir?-5898 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-4719 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-6919 29.09.2013
- İhfa Nedir?-5863 29.09.2013
- İhdas Nedir?-5921 29.09.2013
- İhbar Nedir?-5791 29.09.2013
- İhâta Nedir?-5762 29.09.2013
- İhale Nedir?-5869 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-4896 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-6379 29.09.2013
- İktisap Nedir?-6120 29.09.2013
- İçtima Nedir?-5256 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-5835 29.09.2013
- İcazet Nedir?-6617 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-6148 29.09.2013
- İcbar Nedir?-5669 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-5813 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-6007 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-5785 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-5969 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-5521 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-4665 29.09.2013
- İktiza Nedir?-6219 29.09.2013
- İhraç Nedir?-6393 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-5855 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-5721 29.09.2013
- İktirân Nedir?-5331 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-4757 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-5564 29.09.2013
- İkraz Nedir?-5737 29.09.2013
- İkrar Nedir?-6232 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-5874 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5323 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-5927 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-5724 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-5852 29.09.2013
- İhtar Nedir?-5916 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-5815 29.09.2013
- İdame Nedir?-4850 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-5344 29.09.2013
- İfa Nedir?-4982 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-6040 29.09.2013
- İfade Nedir?-5278 29.09.2013
- İfham Nedir?-5049 29.09.2013
- İflas Nedir?-5262 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-5710 29.09.2013
- İfadat Nedir?-5370 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-5353 29.09.2013
- Hususî Nedir?-4922 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-5642 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5403 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-5452 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-4949 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-5532 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-4918 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5275 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-5965 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5342 29.09.2013
- İbraz Nedir?-5909 29.09.2013
- Islahât Nedir?-5920 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-5866 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-6064 29.09.2013
- İbra Nedir?-6317 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-6355 29.09.2013
- İade Nedir?-5230 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-6275 29.09.2013
- İaşe Nedir?-5663 29.09.2013
- İbâre Nedir?-5981 29.09.2013
- İcâb Nedir?-6208 29.09.2013
- İbka Nedir?-5692 29.09.2013
- İcar Nedir?-6256 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-6215 29.09.2013
- İbtida Nedir?-5469 29.09.2013
- Islah Nedir?-5952 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-6329 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-6300 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4321 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-5333 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-6361 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-4826 29.09.2013
- Izrar Nedir?-5384 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-6145 29.09.2013
- Hâss Nedir?-6434 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-5437 29.09.2013
- Havale Nedir?-5361 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-6330 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-5962 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-5768 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-6491 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-5385 29.09.2013
- Hazine Nedir?-4850 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-5893 29.09.2013
- Hedm Nedir?-5863 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-6344 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-6528 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-5854 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-6385 29.09.2013
- Huda Nedir?-5961 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-6046 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-4919 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-5918 29.09.2013
- Iskat Nedir?-4809 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-5439 29.09.2013
- Himaye Nedir?-6018 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-6020 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5310 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-4527 29.09.2013
- Hibe Nedir?-5747 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-5917 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-5485 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-5646 29.09.2013
- Hakk Nedir?-4681 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-6038 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-6024 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-4778 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-5094 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-6037 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-5451 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-5416 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-5572 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-4633 29.09.2013
- Halel Nedir?-5660 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-6412 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-5577 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-6349 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-5395 29.09.2013
- Hasren Nedir?-6440 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-6456 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-5769 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-5412 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-6124 29.09.2013
- Halita Nedir?-5109 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-5894 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-6012 29.09.2013
- Has Nedir?-5302 29.09.2013
- Hartama Nedir?-6350 29.09.2013
- Harnup Nedir?-6470 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-6780 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-6455 29.09.2013
- Hak Nedir?-5378 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-6362 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-5758 29.09.2013
- Gars Nedir?-5296 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-5227 29.09.2013
- Gasp Nedir?-4519 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-5660 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-5874 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-4606 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-5858 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-5321 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-6257 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-6093 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-6213 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-5324 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-5587 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-6051 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-5523 29.09.2013
- garp Nedir?-6002 29.09.2013
- Haiz Nedir?-5705 29.09.2013
- Hail Nedir?-4727 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-6036 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-4904 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-5374 29.09.2013
- Haciz Nedir?-6445 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-5893 29.09.2013
- Hacet Nedir?-4888 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-5379 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-5906 29.09.2013
- Grev Nedir?-5492 29.09.2013
- Girift Nedir?-6324 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-5434 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-5474 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4926 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4954 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5285 29.09.2013
- Galle Nedir?-5637 29.09.2013
- Gaip Nedir?-4764 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-5472 29.09.2013
- Gabin Nedir?-8140 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4324 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4990 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4974 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4294 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4400 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4484 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5997 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6005 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5023 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5987 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5086 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5608 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5498 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4856 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5008 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5479 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4764 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6144 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5112 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5979 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4434 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4360 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5353 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6153 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6075 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4363 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5864 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4968 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6002 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5933 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4614 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5521 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4927 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5599 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5199 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6064 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5254 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5496 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5605 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5138 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5404 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5248 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5687 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4398 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5491 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5837 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5650 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6145 29.09.2013
- fetret Nedir?-5143 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5381 29.09.2013
- Fesih Nedir?-5959 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5926 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6139 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5662 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5399 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4489 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5546 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5579 29.09.2013
- fevk Nedir?-5573 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5826 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5040 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4102 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5154 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5154 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5461 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4519 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5648 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5529 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6000 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6054 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5281 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5308 29.09.2013
- Farz Nedir?-5143 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5094 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4407 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4979 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5722 29.09.2013
- Fek Nedir?-5588 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4512 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4576 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5542 29.09.2013
- Farz Nedir?-5106 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4453 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4433 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5048 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5194 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6101 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4523 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4987 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6091 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5387 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5712 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5667 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5303 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5570 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5474 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5169 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4437 29.09.2013
- Esham Nedir?-5509 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-4727 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6248 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5936 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5632 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5584 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5216 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4334 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4628 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5096 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5609 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4889 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5682 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4912 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5949 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5542 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5081 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4427 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5769 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5507 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5370 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6185 29.09.2013
- Fek Nedir?-5558 29.09.2013
- fetret Nedir?-5220 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4120 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5175 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5530 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5199 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5166 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5186 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5882 29.09.2013
- fevk Nedir?-5279 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4401 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4517 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6209 29.09.2013
- Emtea Nedir?-5777 29.09.2013
- emtia Nedir?-4956 29.09.2013
- Emval Nedir?-5750 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-6144 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5516 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6048 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5638 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5134 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4694 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4732 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4983 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5536 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-6262 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4602 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4693 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5302 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5246 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4762 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-6144 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5205 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5388 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-5763 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4500 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5094 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5558 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5087 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-6075 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5333 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-6234 29.09.2013
- Edim Nedir?-5939 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-6407 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6075 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6127 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-5929 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-5381 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5293 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-5124 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-6253 29.09.2013
- Ehil Nedir?-5795 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-4925 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-5277 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5266 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-4771 29.09.2013
- Esham Nedir?-5436 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-4864 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5803 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6049 29.09.2013
- emtia Nedir?-5205 29.09.2013
- Emval Nedir?-5766 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5173 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4586 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5236 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5599 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5396 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5357 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-4872 29.09.2013
- Eda Nedir?-5879 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5448 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-6287 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4212 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5408 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5042 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4619 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5369 29.09.2013
- Fek Nedir?-5821 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5090 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5434 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6025 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5025 29.09.2013
- Edeb Nedir?-5512 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-5897 29.09.2013
- fetret Nedir?-5090 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-5844 29.09.2013
- Desise Nedir?-4677 29.09.2013
- Devair Nedir?-4614 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-6315 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-6333 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-5052 29.09.2013
- Deyn Nedir?-4633 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-5183 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-4923 29.09.2013
- Donatan Nedir?-5096 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-6069 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5477 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5809 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-6620 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-5112 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-5427 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-6420 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-4928 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-5443 29.09.2013
- Dûr Nedir?-4694 29.09.2013
- Dûn Nedir?-5421 29.09.2013
- Farz Nedir?-5759 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5799 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5097 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4285 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5405 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5281 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6018 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4197 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5479 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6014 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5979 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5537 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5484 29.09.2013
- fevk Nedir?-4090 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5542 29.09.2013
- Bila Nedir?-5390 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-5483 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-5452 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-5977 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-5862 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-5122 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-5220 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5202 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-5780 29.09.2013
- bilahare Nedir?-6212 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-5381 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5200 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-6427 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-5403 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-5993 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-6014 29.09.2013
- Beyn Nedir?-5924 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-5305 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-5244 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-5929 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-5854 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-5888 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-5269 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-4848 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-6243 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-4871 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-5882 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-5419 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-4886 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-5537 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-6507 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-6028 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-5437 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-6223 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-5304 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-4717 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-5484 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-5412 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5313 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-6727 29.09.2013
- bisud Nedir?-5487 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-5541 29.09.2013
- Depozito Nedir?-5765 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-5392 29.09.2013
- Berhava Nedir?-6323 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-6399 29.09.2013
- Berât Nedir?-6379 29.09.2013
- Beraat Nedir?-6213 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-6552 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-4802 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-5739 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-5067 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-5883 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-6340 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4371 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-5810 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-6417 29.09.2013
- Delil Nedir?-5589 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5254 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-6420 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-5347 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-5404 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-4550 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-6390 29.09.2013
- Câmi Nedir?-5354 29.09.2013
- Cânî Nedir?-6317 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5151 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-5479 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-5495 29.09.2013
- Bono Nedir?-5226 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-5353 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-5363 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-6385 29.09.2013
- Butlan Nedir?-6281 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-5550 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-5274 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-6338 29.09.2013
- Câmia Nedir?-6180 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-5743 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-6332 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-6396 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-4684 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-5457 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-5548 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-4712 29.09.2013
- Derç Nedir?-5218 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-5991 29.09.2013
- Cevher Nedir?-5397 29.09.2013
- Ciro Nedir?-4855 29.09.2013
- Celile Nedir?-6237 29.09.2013
- Celpname Nedir?-6488 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-5597 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-4827 29.09.2013
- cenup Nedir?-6240 29.09.2013
- Cereme Nedir?-5070 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-6323 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-5633 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-6347 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-5129 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-4849 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-5636 29.09.2013
- Ceza Nedir?-5363 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-5878 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-5655 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5248 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-6315 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-4714 29.09.2013
- Cihet Nedir?-5480 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-5925 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-5966 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-6094 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-5901 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-5875 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5285 29.09.2013
- Defaât Nedir?-5178 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-5415 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-6202 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-5687 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-6049 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-5198 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-5812 29.09.2013
- Cüz Nedir?-5292 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-5324 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-5754 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-6380 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-4783 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5324 29.09.2013
- Cari Nedir?-5348 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-5937 29.09.2013
- Cebel Nedir?-6191 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-5397 29.09.2013
- Çek Nedir?-5689 29.09.2013
- Bayi Nedir?-4774 29.09.2013
- Bâb Nedir?-6342 29.09.2013
- Baki Nedir?-6188 29.09.2013
- Avdet Nedir?-5320 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-6492 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4327 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-5756 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-6224 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-5165 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5225 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-5847 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-6100 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-5375 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5244 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-6214 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-5951 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-5761 29.09.2013
- Belagat Nedir?-5389 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5296 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5217 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-5691 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-6632 29.09.2013
- Bariz Nedir?-6414 29.09.2013
- Basiret Nedir?-6255 29.09.2013
- Batıl Nedir?-5210 29.09.2013
- Becâ Nedir?-5933 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-5786 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-6318 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-5285 29.09.2013
- Bediî Nedir?-5881 29.09.2013
- Beher Nedir?-5645 29.09.2013
- Baîd Nedir?-6236 29.09.2013
- Amade Nedir?-6337 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-5411 29.09.2013
- Angaje Nedir?-6256 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-5109 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-5565 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-5499 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-5276 29.09.2013
- Amme Nedir?-5246 29.09.2013
- Âmm Nedir?-4668 29.09.2013
- Âmir Nedir?-5786 29.09.2013
- Âmil Nedir?-5398 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-5300 29.09.2013
- Amelî Nedir?-4810 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-6447 29.09.2013
- Amel Nedir?-5367 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-6063 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-5638 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5261 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-5447 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5192 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4366 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-6138 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-5840 29.09.2013
- Alât Nedir?-5617 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-5706 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-5574 29.09.2013
- Âkit Nedir?-5285 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-5748 29.09.2013
- Ayn Nedir?-5267 29.09.2013
- Amele Nedir?-5227 29.09.2013
- Âri Nedir?-6201 29.09.2013
- Avârız Nedir?-4702 29.09.2013
- Avans Nedir?-6171 29.09.2013
- Aval Nedir?-5682 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5286 29.09.2013
- Atıf Nedir?-6323 29.09.2013
- Ateh Nedir?-4597 29.09.2013
- Asrî Nedir?-5388 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-5352 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-5101 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5257 29.09.2013
- Arz Nedir?-5653 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5299 29.09.2013
- Arsa Nedir?-5302 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-5862 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-5775 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-6095 29.09.2013
- apostille Nedir?-5161 29.09.2013
- appel Nedir?-6252 29.09.2013
- Âra Nedir?-5261 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-5809 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-5385 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-5809 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-5340 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-4730 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-5641 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-5453 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5259 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-5555 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-5360 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-5825 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-5707 29.09.2013
- Ahar Nedir?-4992 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-6452 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-5873 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-4953 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-5323 29.09.2013
- Âhir Nedir?-6075 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-6167 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5268 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-4794 29.09.2013
- Azamî Nedir?-5837 29.09.2013
- Azil Nedir?-6091 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-6336 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5255 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-5594 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-6394 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-5695 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-5987 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-5970 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-5828 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-6260 29.09.2013
- Akar Nedir?-4831 29.09.2013
- Akamet Nedir?-5425 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-5995 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-6137 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-6356 29.09.2013
- Ahz Nedir?-6368 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-5455 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-5357 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-6018 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4306 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-5581 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5295 29.09.2013
- Acente Nedir?-6469 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-6074 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-6343 29.09.2013
- Aciz Nedir?-5375 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-6382 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-5389 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-5453 29.09.2013
- Adalet Nedir?-5910 29.09.2013
- Ada Nedir?-5265 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-5776 29.09.2013
- Acir Nedir?-4327 29.09.2013
- Adâd Nedir?-5867 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-5881 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-5356 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-5496 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-5839 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-5392 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-5753 29.09.2013
- Valör (Value Date)-5367 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -6232 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4370 29.09.2013
- Yatırım Fonları-5301 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-6021 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-5340 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-6568 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5160 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-4749 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-5426 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-5559 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-6352 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4355 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-4966 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-6223 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-6317 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-4945 29.09.2013
- Teknik Analiz-6351 29.09.2013
- Tahvil-5846 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-5360 29.09.2013
- Süre (Duration)-5075 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-5401 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-5312 29.09.2013
- Sterilizasyon-5507 29.09.2013
- Stagflasyon-5737 29.09.2013
- Spot Piyasa-5331 29.09.2013
- Spot Valör-5580 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5240 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-5327 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-6029 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-5920 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-5433 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-5717 29.09.2013
- Parite-6179 29.09.2013
- Petro-dolar-5726 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-5254 29.09.2013
- Portföy Teorileri-4509 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-4710 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-6390 29.09.2013
- Reeskont-6338 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-6346 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-5991 29.09.2013
- Revalüasyon-5950 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-5366 29.09.2013
- Risk-Getiri-6309 29.09.2013
- Risk Primi-5411 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-6008 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-6177 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-5411 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-5358 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5300 29.09.2013
- Samurai Bonds-6234 29.09.2013
- Resesyon-4797 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-5639 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-5514 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-4732 29.09.2013
- Likidite-6316 29.09.2013
- Likidite Riski-5201 29.09.2013
- Likidite Senetleri-4797 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-5438 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-5310 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-4943 29.09.2013
- Morotoryum-5703 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-5647 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-6208 29.09.2013
- Kur Riski-5213 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-5864 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5186 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-5778 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5242 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-6045 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-5008 29.09.2013
- Para Piyasası-4807 29.09.2013
- Para Politikası-4863 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-6911 29.09.2013
- Future-5340 29.09.2013
- Enflasyon-4286 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-5304 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-5206 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-5883 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-5781 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-4694 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-6345 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-5831 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-4685 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-6350 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -5833 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-4671 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-5810 29.09.2013
- Efektif-5712 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-5982 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-5415 29.09.2013
- Forward-5795 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-4844 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-5388 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-5408 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-6374 29.09.2013
- Konvertibilite-6400 29.09.2013
- Konsolidasyon-4959 29.09.2013
- Kesin Satış-4787 29.09.2013
- Kesin Alış-6346 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-6304 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-5958 29.09.2013
- İhale (Auction)-4697 29.09.2013
- Faktoring-6328 29.09.2013
- Forward-Forward-5668 29.09.2013
- Forfaiting-5238 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-5645 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-6019 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-5334 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-5532 29.09.2013
- Dolarizasyon-4945 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-5250 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-5890 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-5383 29.09.2013
- Cari Kur-5682 29.09.2013
- Çapraz kur-6350 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-5527 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-5955 29.09.2013
- Dealer-5203 29.09.2013
- Deflatör-5470 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-5486 29.09.2013
- Devalüasyon-5312 29.09.2013
- Dezenflasyon-5462 29.09.2013
- Deflasyon-6357 29.09.2013
- Disponibilite-5352 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-5445 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-6394 29.09.2013
- Arbitraj-5579 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4805 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-7082 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-6511 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-4784 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5188 29.09.2013
- Akreditif-5271 29.09.2013
- Banknot-6357 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-5826 29.09.2013
- Alış (Bid)-5849 29.09.2013
- Basit Faiz-5393 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-5889 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-5388 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-4881 29.09.2013
- Bileşik Faiz-5026 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5246 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-5577 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4994 29.09.2013
- Broker-5293 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-5295 29.09.2013
- Cari Açık-5856 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-6103 29.09.2013

 

1852---10565100