Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-4421 29.09.2013
- Zail Nedir?-4522 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-4087 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-4036 29.09.2013
- zahir Nedir?-4368 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-4084 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-3993 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-4171 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-4362 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-4152 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-4563 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-4009 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-4217 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-4185 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-4276 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-4072 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-4296 29.09.2013
- Yed Nedir?-4238 29.09.2013
- Zamin Nedir?-4434 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-4173 29.09.2013
- Ziya Nedir?-4185 29.09.2013
- zîr Nedir?-3971 29.09.2013
- zinhar Nedir?-4034 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-4531 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-4386 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-4239 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-4184 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-4677 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-4237 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-4090 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-4200 29.09.2013
- Zeval Nedir?-4150 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-4190 29.09.2013
- Varant Nedir?-4042 29.09.2013
- Varîd Nedir?-4556 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-4095 29.09.2013
- Vâris Nedir?-3698 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-4589 29.09.2013
- Vasi Nedir?-4195 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-4456 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-3964 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-3861 29.09.2013
- Varaka Nedir?-4155 29.09.2013
- usul Nedir?-3552 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-4088 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-4244 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-4099 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-4570 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-4302 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-4438 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-4081 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-3754 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-3888 29.09.2013
- Urup Nedir?-3176 29.09.2013
- Umur Nedir?-4407 29.09.2013
- Umranî Nedir?-3902 29.09.2013
- Umran Nedir?-3974 29.09.2013
- Vedia Nedir?-3776 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-3813 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-4677 29.09.2013
- Yayla Nedir?-4490 29.09.2013
- Vehle Nedir?-4345 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-3964 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-4291 29.09.2013
- Yargı Nedir?-3456 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-3799 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-3646 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-3580 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-4005 29.09.2013
- Yapı Nedir?-4418 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-4791 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-4468 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-3599 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-4010 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-3820 29.09.2013
- Veli Nedir?-4270 29.09.2013
- Vekil Nedir?-3815 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-3897 29.09.2013
- Velev Nedir?-3807 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-4028 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-3488 29.09.2013
- Verese Nedir?-3976 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-3832 29.09.2013
- Vesait Nedir?-3368 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-3643 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-4167 29.09.2013
- Velayet Nedir?-4072 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-4358 29.09.2013
- Terhin Nedir?-3577 29.09.2013
- Terkin Nedir?-3785 29.09.2013
- Termim Nedir?-3873 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-3564 29.09.2013
- Tertip Nedir?-3820 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-4433 29.09.2013
- Tescil Nedir?-3636 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-3771 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-4282 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-4504 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-4215 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-4237 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-4171 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-4945 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-3994 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-3528 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-4207 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-4182 29.09.2013
- Tensip Nedir?-4366 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-3649 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-3874 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-3615 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-3889 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-3777 29.09.2013
- teşrik Nedir?-3965 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-4262 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-4021 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-4005 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-3834 29.09.2013
- Uhde Nedir?-3825 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-4184 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-3980 29.09.2013
- Trampa Nedir?-3877 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-4009 29.09.2013
- tezyif Nedir?-3853 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-4121 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-3724 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-3775 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-4089 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-4266 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-4190 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-3998 29.09.2013
- Ulak Nedir?-4021 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-3767 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-3802 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-3433 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-4332 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-3843 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-3668 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-4139 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-4113 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-4044 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-3959 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-3779 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-4436 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-4414 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-3672 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-3669 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-3818 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-3608 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-4272 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-3820 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-3868 29.09.2013
- Tediye Nedir?-3596 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-3906 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-3601 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-3693 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-3927 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-3917 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-4173 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-3962 29.09.2013
- Teadül Nedir?-4417 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-4550 29.09.2013
- Teati Nedir?-3921 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-3773 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-3684 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-4164 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-3640 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-4352 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-3671 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-3921 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-4038 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-3662 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-3626 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-4075 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-4121 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-3816 29.09.2013
- Temlik Nedir?-3829 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-3817 29.09.2013
- Teminat Nedir?-3954 29.09.2013
- Temettü Nedir?-3909 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-3820 29.09.2013
- Temadi Nedir?-3648 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-4127 29.09.2013
- Telif Nedir?-3785 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-4116 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-3600 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-4334 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-3860 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-4641 29.09.2013
- Temellük Nedir?-4161 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-4013 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-4267 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-3865 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-3838 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-3541 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-3773 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-3484 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-3952 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-4248 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-3597 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-3704 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-3721 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-3604 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-4016 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-3809 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-3669 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-3667 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-4443 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-3583 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-3716 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-3817 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-3569 29.09.2013
- Taht Nedir?-4493 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-4323 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-3730 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-4208 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-3460 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-3488 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-3801 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-4203 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-4253 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-3730 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-3682 29.09.2013
- Tadât Nedir?-3171 29.09.2013
- Tacir Nedir?-4482 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-3974 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-3727 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-3702 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-3425 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-3541 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-3786 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-3616 29.09.2013
- Şümul Nedir?-3474 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-3783 29.09.2013
- Târik Nedir?-3755 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-3199 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-4265 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-3749 29.09.2013
- Tashih Nedir?-4307 29.09.2013
- Tarik Nedir?-3450 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-3922 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-4174 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-3763 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-3960 29.09.2013
- Tathir Nedir?-4287 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-4259 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-4080 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-3876 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-3752 29.09.2013
- Takas Nedir?-3982 29.09.2013
- Tadil Nedir?-4289 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-4110 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-3784 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-4170 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-3702 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-3880 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-3757 29.09.2013
- Taksim Nedir?-3726 29.09.2013
- Taksir Nedir?-3820 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4223 29.09.2013
- Takyit Nedir?-3060 29.09.2013
- Talâk Nedir?-3845 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-4175 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-4410 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-3978 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-4096 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-3472 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-3700 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-3392 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-3446 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-4473 29.09.2013
- Sudur Nedir?-4252 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-3553 29.09.2013
- Sukut Nedir?-3868 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-3686 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-3736 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-4274 29.09.2013
- Sübût Nedir?-3496 29.09.2013
- Senevî Nedir?-3928 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-4004 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-4028 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-4199 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-3647 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-3491 29.09.2013
- Sin Nedir?-4214 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-4248 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-3765 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-3667 29.09.2013
- Senedât Nedir?-4472 29.09.2013
- Semere Nedir?-4233 29.09.2013
- Semen Nedir?-3534 29.09.2013
- Selef Nedir?-3894 29.09.2013
- Sükna Nedir?-4233 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-3943 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-4344 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-3567 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-3638 29.09.2013
- Şayian Nedir?-3642 29.09.2013
- Şefi Nedir?-3753 29.09.2013
- Şerait Nedir?-3790 29.09.2013
- Şerh Nedir?-4001 29.09.2013
- Şayi Nedir?-3872 29.09.2013
- Şerik Nedir?-3520 29.09.2013
- şira Nedir?-3661 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-3934 29.09.2013
- şimal Nedir?-3635 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-3925 29.09.2013
- Şufa Nedir?-3873 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-3748 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-3928 29.09.2013
- Şerh Nedir?-3576 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-3893 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-3921 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-3566 29.09.2013
- şark Nedir?-4164 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-4157 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-4137 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-3824 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-3817 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-3596 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-3566 29.09.2013
- Şamil Nedir?-4149 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-2941 29.09.2013
- Şârih Nedir?-3832 29.09.2013
- Şagil Nedir?-3735 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-3864 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-3817 29.09.2013
- Râci Nedir?-4238 29.09.2013
- Rahin Nedir?-3627 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-4424 29.09.2013
- Rapt Nedir?-3738 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-3719 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-3444 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-3926 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-3807 29.09.2013
- Rehin Nedir?-4299 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-3659 29.09.2013
- Refik Nedir?-3846 29.09.2013
- Parsel Nedir?-4387 29.09.2013
- Pafta Nedir?-3930 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-4084 29.09.2013
- Nukud Nedir?-4307 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-4108 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-4103 29.09.2013
- ortaç Nedir?-4072 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-3671 29.09.2013
- Olveche Nedir?-3494 29.09.2013
- Nümune Nedir?-3930 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-3811 29.09.2013
- Resen Nedir?-3846 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-3570 29.09.2013
- Otlak Nedir?-4009 29.09.2013
- Sari Nedir?-3488 29.09.2013
- Resim Nedir?-3213 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-3656 29.09.2013
- Selb Nedir?-3624 29.09.2013
- Sehim Nedir?-4175 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-4117 29.09.2013
- Sây Nedir?-4428 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-4000 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-3795 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-4068 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-4236 29.09.2013
- Salih Nedir?-3732 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-3761 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-3993 29.09.2013
- Rücu Nedir?-4202 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-3651 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-3691 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-3406 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-3682 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-3492 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-3794 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-3564 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-3884 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-3697 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-4239 29.09.2013
- Sahih Nedir?-4223 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-4466 29.09.2013
- Reşit Nedir?-4257 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-4497 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-4219 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-4374 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-4328 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-4143 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-3644 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-4236 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-4251 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-4153 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-3266 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-4045 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-3507 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-3944 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-3946 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-3314 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-4052 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-4442 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-4260 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-3697 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-3520 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-3871 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-4100 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-4491 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-3421 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-3646 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-4483 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-4011 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-3602 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-3905 29.09.2013
- Niza Nedir?-3648 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-3624 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-4236 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-3738 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-3418 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-3887 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-3793 29.09.2013
- Nisap Nedir?-3932 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-3245 29.09.2013
- nısıf Nedir?-3919 29.09.2013
- Nısf Nedir?-3814 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-4094 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-4145 29.09.2013
- Nez' Nedir?-3737 29.09.2013
- Nevi Nedir?-3709 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-3946 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-4009 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-3847 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-3742 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-3672 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-3857 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-3951 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-4333 29.09.2013
- Nema Nedir?-3957 29.09.2013
- Nesep Nedir?-3824 29.09.2013
- Neseben Nedir?-3720 29.09.2013
- Navlun Nedir?-4025 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-3716 29.09.2013
- Nebât Nedir?-3424 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-3664 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-3674 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-3822 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-3819 29.09.2013
- müstemir Nedir?-3747 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-4333 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-4187 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-4246 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-3738 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-3971 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-3896 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-3972 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-4035 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-4239 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-3767 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-3982 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-3807 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-3839 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-4306 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-3132 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-4364 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-4254 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-3818 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-3688 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-4154 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-3658 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-4377 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-3962 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-4253 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-3665 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-4561 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-3949 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-4389 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-3967 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-4358 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-3805 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-3748 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-3925 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-4079 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-4066 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-3700 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-3099 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-3691 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-3666 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-4255 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-3166 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-3946 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-3943 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-3610 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-3939 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-4124 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-3730 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-3567 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-3722 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-4038 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-3894 29.09.2013
- Mülki Nedir?-4035 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-3815 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-3748 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-3738 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-3681 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-4229 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-3922 29.09.2013
- Mühür Nedir?-3828 29.09.2013
- Müflis Nedir?-3661 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-4323 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-3729 29.09.2013
- Müessir Nedir?-4270 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-4016 29.09.2013
- Müesses Nedir?-3697 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-4288 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-3302 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-3896 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-3724 29.09.2013
- müntehap Nedir?-4350 29.09.2013
- Münselip Nedir?-4205 29.09.2013
- Münkir Nedir?-4202 29.09.2013
- Münkati Nedir?-3814 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-3625 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-4223 29.09.2013
- münhal Nedir?-4166 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-3443 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-3687 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-3667 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-3937 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-4244 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-3803 29.09.2013
- Münbais Nedir?-3474 29.09.2013
- Müncer Nedir?-3607 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-3903 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-3706 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-4205 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-3973 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-4370 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-4331 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-4830 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-4360 29.09.2013
- Mutad Nedir?-3585 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-3657 29.09.2013
- Muteber Nedir?-3751 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-4249 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-4579 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-4445 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-3916 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-4218 29.09.2013
- Muttali Nedir?-4071 29.09.2013
- musakka Nedir?-3579 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-4037 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-4148 29.09.2013
- Muris Nedir?-3963 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-3611 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-4025 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-3158 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-4134 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-4091 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-3776 29.09.2013
- Munkati Nedir?-3658 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-4286 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-3251 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-3553 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-3495 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-3496 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-3661 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-4126 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-3777 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-3575 29.09.2013
- Müddei Nedir?-3634 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-4166 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-3786 29.09.2013
- Müddea Nedir?-4285 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-3584 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-4424 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-4127 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-3491 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-3585 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-3833 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-3692 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-4163 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-4272 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-3816 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-3765 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-3871 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-3435 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-4290 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-4289 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-4137 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-4340 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-4249 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-3676 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-3607 29.09.2013
- Muadil Nedir?-3832 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-3863 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-4221 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-3738 29.09.2013
- Muallak Nedir?-4043 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-3979 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-3840 29.09.2013
- Muavin Nedir?-3217 29.09.2013
- Mezun Nedir?-3718 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-3735 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-3875 29.09.2013
- Misillû Nedir?-4161 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-3989 29.09.2013
- Minval Nedir?-3746 29.09.2013
- Milk Nedir?-3819 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-3358 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-3561 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-3905 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-4062 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-3698 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-4037 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-4146 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-3874 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-3674 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-3584 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-3778 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-4692 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-3741 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-4178 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-4158 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-4010 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-3520 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-4556 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-4261 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-4291 29.09.2013
- Mucip Nedir?-3666 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-4476 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-3468 29.09.2013
- Muhik Nedir?-4027 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-3773 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-3606 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-3755 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-3985 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-3789 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-3900 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-3981 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-3764 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-3687 29.09.2013
- Menafil Nedir?-3712 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-3621 29.09.2013
- Mehil Nedir?-3517 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-4005 29.09.2013
- Memalik Nedir?-4352 29.09.2013
- Memnu Nedir?-4033 29.09.2013
- Memur Nedir?-4117 29.09.2013
- Men Nedir?-2980 29.09.2013
- Menba' Nedir?-4191 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-3304 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-4143 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-3821 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-3560 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-4151 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-3775 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-4305 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-3609 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-4035 29.09.2013
- Medar Nedir?-3973 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-3989 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-3685 29.09.2013
- meczum Nedir?-3571 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-4349 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-4032 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-4242 29.09.2013
- Mecra Nedir?-3875 29.09.2013
- Mesul Nedir?-3406 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-3736 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-3933 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-3680 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-3675 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-3995 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-3819 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-3882 29.09.2013
- Mesned Nedir?-4045 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-3873 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-4117 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-3993 29.09.2013
- Mesail Nedir?-3751 29.09.2013
- Menkul Nedir?-3762 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-4168 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-3909 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-3544 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-3946 29.09.2013
- Menşe Nedir?-3070 29.09.2013
- Mera Nedir?-3726 29.09.2013
- Merbut Nedir?-3500 29.09.2013
- Merhun Nedir?-3693 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-4060 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-4012 29.09.2013
- Mersule Nedir?-3809 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-3335 29.09.2013
- Maktu Nedir?-3458 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-4040 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-4029 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-3588 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-3278 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-3858 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-3770 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-4282 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-3646 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-4248 29.09.2013
- Makule Nedir?-3349 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-4432 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-4106 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-3785 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-3761 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-3703 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-3782 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-3501 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-4147 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-4727 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-3482 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-3734 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-3699 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-3843 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-4419 29.09.2013
- Malik Nedir?-3502 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-3723 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-3376 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-3692 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-3622 29.09.2013
- Mansub Nedir?-3742 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-3856 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-3053 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-3495 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-3609 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-3880 29.09.2013
- Mebde Nedir?-3866 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-3494 29.09.2013
- Meail Nedir?-3696 29.09.2013
- Maznun Nedir?-3572 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-4055 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-4145 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-3722 29.09.2013
- Maruz Nedir?-3665 29.09.2013
- Mebi Nedir?-4300 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-3683 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-4405 29.09.2013
- Masarif Nedir?-4017 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-3079 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-3747 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-3745 29.09.2013
- Matbu Nedir?-3819 29.09.2013
- Matlab Nedir?-4319 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-3898 29.09.2013
- Matrah Nedir?-4248 29.09.2013
- Matuf Nedir?-3563 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-3586 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-3850 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-3690 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-4015 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-4469 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-3693 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-4288 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-3748 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-3642 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-3483 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-4157 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-4285 29.09.2013
- Kesb Nedir?-3473 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-3755 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-4059 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-4272 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-4287 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-3597 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-3861 29.09.2013
- Kavi Nedir?-3940 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-3964 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-3583 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-3892 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-3767 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-3493 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-4143 29.09.2013
- Karz Nedir?-3734 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-4058 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-4332 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-4235 29.09.2013
- Kast Nedir?-3444 29.09.2013
- Kat' Nedir?-3745 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-3423 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-4297 29.09.2013
- Maada Nedir?-3428 29.09.2013
- Lükata Nedir?-3600 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-3656 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-4460 29.09.2013
- Layiha Nedir?-3662 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-4318 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-3695 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-4272 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-4223 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-4104 29.09.2013
- laakal Nedir?-3596 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-3591 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-4090 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-4487 29.09.2013
- Küşad Nedir?-3697 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-3754 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-4271 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-3703 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-3607 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-3678 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-3587 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-3904 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-3363 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-3992 29.09.2013
- Külfet Nedir?-3963 29.09.2013
- Küsur Nedir?-3905 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-3788 29.09.2013
- İrae Nedir?-4095 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-3712 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-4344 29.09.2013
- İstima Nedir?-4515 29.09.2013
- İstizah Nedir?-3470 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-3755 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-3691 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-3809 29.09.2013
- Kabil Nedir?-4327 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-4022 29.09.2013
- Kabz Nedir?-3484 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-3551 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-3636 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-3652 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-3493 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-3733 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-4059 29.09.2013
- İvaz Nedir?-3554 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-3976 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-3589 29.09.2013
- İzaa Nedir?-3978 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-3687 29.09.2013
- İzale Nedir?-3789 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-3732 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-3492 29.09.2013
- İbka Nedir?-3403 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-4896 29.09.2013
- İhtira Nedir?-4252 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-4410 29.09.2013
- İntihab Nedir?-4369 29.09.2013
- İzafe Nedir?-4319 29.09.2013
- Karabet Nedir?-3696 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-4285 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-3558 29.09.2013
- Kanun Nedir?-3972 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-3617 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-3668 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-3590 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-4387 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-3677 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-4205 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-3716 29.09.2013
- Kârine Nedir?-4306 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-3879 29.09.2013
- Kagir Nedir?-3619 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-3530 29.09.2013
- Karye Nedir?-4235 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-3800 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-4106 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-3769 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-3809 29.09.2013
- Kaime Nedir?-3774 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-3613 29.09.2013
- Kaim Nedir?-3586 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-5132 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-3945 29.09.2013
- Kaide Nedir?-3859 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-3507 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-3650 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-3718 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-3891 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-3568 29.09.2013
- Kal' Nedir?-3484 29.09.2013
- İsticar Nedir?-4160 29.09.2013
- İs'af Nedir?-4117 29.09.2013
- İstiane Nedir?-3329 29.09.2013
- İsnad Nedir?-3184 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-3359 29.09.2013
- İsbât Nedir?-3573 29.09.2013
- İsâl Nedir?-3656 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-3725 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-3698 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-4053 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-4146 29.09.2013
- İrsen Nedir?-3909 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-3715 29.09.2013
- İrca Nedir?-3537 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-3496 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-3741 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-3859 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-4332 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-3629 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-3555 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-4068 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-3986 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-4177 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-3975 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-4039 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-3481 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-3313 29.09.2013
- İstihap Nedir?-4077 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-4261 29.09.2013
- İstifade Nedir?-3663 29.09.2013
- İstifa Nedir?-3706 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-3450 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-3677 29.09.2013
- İstida Nedir?-3685 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-3463 29.09.2013
- İstinad Nedir?-3590 29.09.2013
- İstisna Nedir?-4033 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-5629 29.09.2013
- İstimval Nedir?-4267 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-3821 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-3151 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-4329 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-3599 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-4142 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-4109 29.09.2013
- İşgal Nedir?-4282 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-4229 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-3666 29.09.2013
- İttiba Nedir?-4137 29.09.2013
- İstina Nedir?-3792 29.09.2013
- İştigal Nedir?-3560 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-4131 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-4148 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-3894 29.09.2013
- İtmam Nedir?-4102 29.09.2013
- İtfa Nedir?-3487 29.09.2013
- İta Nedir?-3831 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-3920 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-4045 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-4230 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-4326 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-3664 29.09.2013
- İrae Nedir?-3739 29.09.2013
- İpotek Nedir?-4005 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-3950 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-3710 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-3649 29.09.2013
- İptal Nedir?-3949 29.09.2013
- İpka Nedir?-4105 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-3663 29.09.2013
- İras Nedir?-3894 29.09.2013
- İllet Nedir?-4097 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-4573 29.09.2013
- İlmî Nedir?-4098 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-3062 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-3917 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-3382 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-3746 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-3770 29.09.2013
- İmtina Nedir?-4300 29.09.2013
- İpham Nedir?-3865 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-3369 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-4178 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-3868 29.09.2013
- İndinde Nedir?-3779 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-3966 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-3696 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-3199 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-3521 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-3601 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-3574 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-4417 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-3773 29.09.2013
- İmha Nedir?-3655 29.09.2013
- İmdi Nedir?-3599 29.09.2013
- İmâr Nedir?-3873 29.09.2013
- İmâl Nedir?-4122 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-3853 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-3647 29.09.2013
- İltizam Nedir?-3745 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-4346 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-4220 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-3522 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-3649 29.09.2013
- İntikal Nedir?-4091 29.09.2013
- İntikal Nedir?-3714 29.09.2013
- İntikal Nedir?-3638 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-3763 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-3425 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-4557 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-3496 29.09.2013
- İntac Nedir?-4041 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-3473 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-4283 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-3560 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-3623 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-4270 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-3404 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-4203 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-4060 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-4157 29.09.2013
- İlga Nedir?-3800 29.09.2013
- İntifa Nedir?-4092 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-4140 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-3549 29.09.2013
- İfraz Nedir?-3680 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-4155 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-3917 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-3459 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-3406 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-3647 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-3597 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-3750 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-3659 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-3768 29.09.2013
- İkâme Nedir?-3526 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-3510 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-3672 29.09.2013
- İhraz Nedir?-3742 29.09.2013
- İhmal Nedir?-3731 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-3362 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-4379 29.09.2013
- İhfa Nedir?-3632 29.09.2013
- İhdas Nedir?-3731 29.09.2013
- İhbar Nedir?-4035 29.09.2013
- İhâta Nedir?-4012 29.09.2013
- İhale Nedir?-3731 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-3550 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-4108 29.09.2013
- İktisap Nedir?-3913 29.09.2013
- İçtima Nedir?-3514 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-3995 29.09.2013
- İcazet Nedir?-4315 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-3999 29.09.2013
- İcbar Nedir?-3911 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-4026 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-3784 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-3966 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-3774 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-3824 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-3293 29.09.2013
- İktiza Nedir?-4049 29.09.2013
- İhraç Nedir?-4268 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-3720 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-3612 29.09.2013
- İktirân Nedir?-3605 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-3412 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-3841 29.09.2013
- İkraz Nedir?-3990 29.09.2013
- İkrar Nedir?-3812 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-4117 29.09.2013
- İkmal Nedir?-3558 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-3743 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-3956 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-4082 29.09.2013
- İhtar Nedir?-3733 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-4053 29.09.2013
- İdame Nedir?-3455 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-3557 29.09.2013
- İfa Nedir?-3552 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-3850 29.09.2013
- İfade Nedir?-3475 29.09.2013
- İfham Nedir?-3643 29.09.2013
- İflas Nedir?-3525 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-3919 29.09.2013
- İfadat Nedir?-3595 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-3442 29.09.2013
- Hususî Nedir?-3493 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-3804 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-4025 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-3617 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-3482 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-3678 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-3492 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-3524 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-3756 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-3566 29.09.2013
- İbraz Nedir?-3737 29.09.2013
- Islahât Nedir?-4102 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-3750 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-3818 29.09.2013
- İbra Nedir?-4082 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-4174 29.09.2013
- İade Nedir?-3491 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-4056 29.09.2013
- İaşe Nedir?-3760 29.09.2013
- İbâre Nedir?-3823 29.09.2013
- İcâb Nedir?-4008 29.09.2013
- İbka Nedir?-3780 29.09.2013
- İcar Nedir?-4075 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-4031 29.09.2013
- İbtida Nedir?-3672 29.09.2013
- Islah Nedir?-3724 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-4215 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-4185 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-2970 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-3575 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-4149 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-3390 29.09.2013
- Izrar Nedir?-3549 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-3919 29.09.2013
- Hâss Nedir?-4282 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-3593 29.09.2013
- Havale Nedir?-3570 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-4046 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-4132 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-4030 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-4270 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-3494 29.09.2013
- Hazine Nedir?-3496 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-3678 29.09.2013
- Hedm Nedir?-3667 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-4170 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-4065 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-4033 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-4178 29.09.2013
- Huda Nedir?-3742 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-3848 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-3478 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-3764 29.09.2013
- Iskat Nedir?-3440 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-3623 29.09.2013
- Himaye Nedir?-3788 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-3862 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-3585 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-3127 29.09.2013
- Hibe Nedir?-3991 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-4090 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-3645 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-3770 29.09.2013
- Hakk Nedir?-3266 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-3700 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-4194 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-3366 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-3677 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-3871 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-3626 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-3625 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-3736 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-3236 29.09.2013
- Halel Nedir?-3925 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-4160 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-3709 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-4160 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-3631 29.09.2013
- Hasren Nedir?-4165 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-4328 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-3971 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-3618 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-3845 29.09.2013
- Halita Nedir?-3349 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-3733 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-3824 29.09.2013
- Has Nedir?-3538 29.09.2013
- Hartama Nedir?-4216 29.09.2013
- Harnup Nedir?-4257 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-4504 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-4184 29.09.2013
- Hak Nedir?-3563 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-4137 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-3967 29.09.2013
- Gars Nedir?-3529 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-3441 29.09.2013
- Gasp Nedir?-3133 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-3903 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-3738 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-3234 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-3740 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-3580 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-4131 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-3860 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-4086 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-3538 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-3799 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-3917 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-3718 29.09.2013
- garp Nedir?-3812 29.09.2013
- Haiz Nedir?-3921 29.09.2013
- Hail Nedir?-3323 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-3763 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-3550 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-3626 29.09.2013
- Haciz Nedir?-4258 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-4140 29.09.2013
- Hacet Nedir?-3496 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-3586 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-3653 29.09.2013
- Grev Nedir?-3645 29.09.2013
- Girift Nedir?-4089 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-3614 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-3702 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3274 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3243 29.09.2013
- Garaz Nedir?-3516 29.09.2013
- Galle Nedir?-3881 29.09.2013
- Gaip Nedir?-3416 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-3703 29.09.2013
- Gabin Nedir?-5494 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-2941 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3261 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3300 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3038 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3115 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3153 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3833 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3958 29.09.2013
- Fırka Nedir?-3333 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-3866 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3377 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3515 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3383 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3113 29.09.2013
- Fırka Nedir?-3293 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3390 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-2926 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3965 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3430 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-3871 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3092 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3007 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3566 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4017 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3927 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3077 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3693 29.09.2013
- Fırka Nedir?-3263 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3912 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3746 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3268 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3406 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3583 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3801 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3556 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3914 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-3545 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3360 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3458 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-3437 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3671 29.09.2013
- Fırka Nedir?-3543 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3542 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3104 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3359 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3754 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3860 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4054 29.09.2013
- fetret Nedir?-3383 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3579 29.09.2013
- Fesih Nedir?-3819 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3851 29.09.2013
- Fesh Nedir?-4018 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-3906 29.09.2013
- Ferd Nedir?-3719 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-3148 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-3391 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-3475 29.09.2013
- fevk Nedir?-3407 29.09.2013
- Etfal Nedir?-3631 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-3345 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-2736 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-3433 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-3447 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-3715 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-3202 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-3514 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-3414 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-3805 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-3950 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-3477 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-3639 29.09.2013
- Farz Nedir?-3445 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-3333 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-3079 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-3622 29.09.2013
- Fehime Nedir?-3584 29.09.2013
- Fek Nedir?-3895 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-3139 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-3213 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-3776 29.09.2013
- Farz Nedir?-3321 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-3095 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-3105 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-3294 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-3499 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-3950 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-2832 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-3604 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-3964 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-3600 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-3593 29.09.2013
- Etfal Nedir?-3881 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-3587 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-3849 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-3789 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-3404 29.09.2013
- Eslem Nedir?-3151 29.09.2013
- Esham Nedir?-3722 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-3366 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-4092 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-3843 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-3487 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-3505 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-3494 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-3035 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3236 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3378 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3491 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3217 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3492 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3241 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3862 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3769 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3315 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3121 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-3621 29.09.2013
- Fırka Nedir?-3781 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-3609 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4062 29.09.2013
- Fek Nedir?-3424 29.09.2013
- fetret Nedir?-3442 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2816 29.09.2013
- Fesh Nedir?-3422 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-3764 29.09.2013
- Ferd Nedir?-3497 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-3322 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-3401 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-3796 29.09.2013
- fevk Nedir?-3530 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-3118 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3205 29.09.2013
- Fehime Nedir?-4154 29.09.2013
- Emtea Nedir?-4041 29.09.2013
- emtia Nedir?-3129 29.09.2013
- Emval Nedir?-3620 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-4055 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-3821 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-3866 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-3528 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-3324 29.09.2013
- Eslem Nedir?-3310 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-3338 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3246 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-3811 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-4030 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-3212 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-3329 29.09.2013
- Etfal Nedir?-3538 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-3483 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-3299 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-3878 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-3493 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-3565 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-3554 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-3204 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-3352 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-3773 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-3299 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-3916 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-3631 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-4083 29.09.2013
- Edim Nedir?-4160 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-4244 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-3966 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-3962 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-3716 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-3541 29.09.2013
- Ekser Nedir?-3486 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-3662 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-3935 29.09.2013
- Ehil Nedir?-3650 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-3160 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-3555 29.09.2013
- Elîm Nedir?-3489 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-3449 29.09.2013
- Esham Nedir?-3674 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-3108 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-3660 29.09.2013
- Emtea Nedir?-3830 29.09.2013
- emtia Nedir?-3416 29.09.2013
- Emval Nedir?-3639 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-3433 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-3309 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-3492 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-3865 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-3568 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-3615 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-3496 29.09.2013
- Eda Nedir?-3742 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-4101 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-4122 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-2889 29.09.2013
- Ferd Nedir?-3721 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-3302 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-3247 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-3607 29.09.2013
- Fek Nedir?-3597 29.09.2013
- Fehime Nedir?-3378 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-3721 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-3928 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-3264 29.09.2013
- Edeb Nedir?-3771 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-3718 29.09.2013
- fetret Nedir?-3340 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-4074 29.09.2013
- Desise Nedir?-3303 29.09.2013
- Devair Nedir?-3263 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-4187 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-4202 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-3301 29.09.2013
- Deyn Nedir?-3293 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-3433 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-3553 29.09.2013
- Donatan Nedir?-3726 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-3923 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3792 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-3645 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-4357 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-3711 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-3687 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-4228 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-3218 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-3655 29.09.2013
- Dûr Nedir?-3354 29.09.2013
- Dûn Nedir?-3625 29.09.2013
- Farz Nedir?-3637 29.09.2013
- Fesh Nedir?-3694 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3385 29.09.2013
- Fesih Nedir?-2888 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3652 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-3583 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3875 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-2873 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3330 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3861 29.09.2013
- Fırka Nedir?-3894 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3793 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-3757 29.09.2013
- fevk Nedir?-2697 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-3389 29.09.2013
- Bila Nedir?-3658 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-3714 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-3631 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-3812 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-3731 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-3762 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-3467 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-3431 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-4039 29.09.2013
- bilahare Nedir?-3946 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-3579 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-3490 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-4247 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-3607 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-4168 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-3824 29.09.2013
- Beyn Nedir?-3712 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-3556 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-3483 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-3741 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-3639 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-3739 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-3445 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-3476 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-4172 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-3461 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-3757 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-3681 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-3496 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-3716 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-4232 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-3873 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-3599 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-4099 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-3618 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-3274 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-3715 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-3611 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-3563 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-4430 29.09.2013
- bisud Nedir?-3685 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-3714 29.09.2013
- Depozito Nedir?-3571 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-3622 29.09.2013
- Berhava Nedir?-4126 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-4220 29.09.2013
- Berât Nedir?-4227 29.09.2013
- Beraat Nedir?-4043 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-4270 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-3439 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-3980 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-3683 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-4109 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-4271 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-3024 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-3991 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-4260 29.09.2013
- Delil Nedir?-3834 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-3914 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-4248 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-3625 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-3600 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-3124 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-4191 29.09.2013
- Câmi Nedir?-3578 29.09.2013
- Cânî Nedir?-4149 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-3808 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-3662 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-3663 29.09.2013
- Bono Nedir?-3455 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-3560 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-3542 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-4289 29.09.2013
- Butlan Nedir?-4008 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-3685 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-3503 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-4195 29.09.2013
- Câmia Nedir?-4039 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-3951 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-4181 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-4250 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-3297 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-3697 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-3683 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-3339 29.09.2013
- Derç Nedir?-3496 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-3846 29.09.2013
- Cevher Nedir?-3624 29.09.2013
- Ciro Nedir?-3460 29.09.2013
- Celile Nedir?-4099 29.09.2013
- Celpname Nedir?-4278 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-3511 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-3447 29.09.2013
- cenup Nedir?-4075 29.09.2013
- Cereme Nedir?-3716 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-4125 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-3874 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-4169 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-3356 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-3446 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-3937 29.09.2013
- Ceza Nedir?-3615 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-3685 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-3921 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-3486 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-4131 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-3363 29.09.2013
- Cihet Nedir?-3683 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-3775 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-3804 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-3878 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-3792 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-3716 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-3481 29.09.2013
- Defaât Nedir?-3446 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-3668 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-4062 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-3928 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-3799 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-3468 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-4028 29.09.2013
- Cüz Nedir?-3177 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-3549 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-3980 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-4209 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-3361 29.09.2013
- Canîp Nedir?-3538 29.09.2013
- Cari Nedir?-3593 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-4101 29.09.2013
- Cebel Nedir?-4056 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-3621 29.09.2013
- Çek Nedir?-3925 29.09.2013
- Bayi Nedir?-3464 29.09.2013
- Bâb Nedir?-4150 29.09.2013
- Baki Nedir?-4029 29.09.2013
- Avdet Nedir?-3552 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-4364 29.09.2013
- Aynî Nedir?-3049 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-4040 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-4076 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-3441 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-3481 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-4077 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-3909 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-3554 29.09.2013
- Bahri Nedir?-3489 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-4045 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-3815 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-3976 29.09.2013
- Belagat Nedir?-3639 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-3536 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-3476 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-3855 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-4385 29.09.2013
- Bariz Nedir?-4262 29.09.2013
- Basiret Nedir?-4072 29.09.2013
- Batıl Nedir?-3450 29.09.2013
- Becâ Nedir?-3767 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-3985 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-4226 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-3539 29.09.2013
- Bediî Nedir?-3752 29.09.2013
- Beher Nedir?-3805 29.09.2013
- Baîd Nedir?-4113 29.09.2013
- Amade Nedir?-4216 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-3607 29.09.2013
- Angaje Nedir?-4088 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-3742 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-3777 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-3686 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-3587 29.09.2013
- Amme Nedir?-3835 29.09.2013
- Âmm Nedir?-3266 29.09.2013
- Âmir Nedir?-3964 29.09.2013
- Âmil Nedir?-3580 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-3489 29.09.2013
- Amelî Nedir?-3436 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-4274 29.09.2013
- Amel Nedir?-3633 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-3867 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-3870 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-3502 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-3712 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-3486 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-2976 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-4014 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-4086 29.09.2013
- Alât Nedir?-3909 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-3925 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-3722 29.09.2013
- Âkit Nedir?-3565 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-4000 29.09.2013
- Ayn Nedir?-3496 29.09.2013
- Amele Nedir?-3450 29.09.2013
- Âri Nedir?-4056 29.09.2013
- Avârız Nedir?-3385 29.09.2013
- Avans Nedir?-4057 29.09.2013
- Aval Nedir?-3918 29.09.2013
- Âtî Nedir?-3541 29.09.2013
- Atıf Nedir?-4230 29.09.2013
- Ateh Nedir?-3206 29.09.2013
- Asrî Nedir?-3634 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-3607 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-3784 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-3478 29.09.2013
- Arz Nedir?-3920 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-3562 29.09.2013
- Arsa Nedir?-3516 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-3638 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-3985 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-3968 29.09.2013
- apostille Nedir?-3436 29.09.2013
- appel Nedir?-4086 29.09.2013
- Âra Nedir?-3538 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-3667 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-3636 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-3678 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-3586 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-3411 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-3815 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-3634 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-3523 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-3785 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-3653 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-3674 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-3968 29.09.2013
- Ahar Nedir?-3217 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-4272 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-4108 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-3568 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-3560 29.09.2013
- Âhir Nedir?-3911 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-4020 29.09.2013
- Ahit Nedir?-3488 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-3446 29.09.2013
- Azamî Nedir?-3718 29.09.2013
- Azil Nedir?-3907 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-4252 29.09.2013
- Azimet Nedir?-3557 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-3860 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-4238 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-3955 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-3748 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-3737 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-4048 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-4085 29.09.2013
- Akar Nedir?-3430 29.09.2013
- Akamet Nedir?-3649 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-3799 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-4014 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-4211 29.09.2013
- Ahz Nedir?-4185 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-3682 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-3598 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-3845 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-2988 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-3860 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-3540 29.09.2013
- Acente Nedir?-4263 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-3889 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-4194 29.09.2013
- Aciz Nedir?-3640 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-4243 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-3576 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-3722 29.09.2013
- Adalet Nedir?-3725 29.09.2013
- Ada Nedir?-3854 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-3983 29.09.2013
- Acir Nedir?-2985 29.09.2013
- Adâd Nedir?-4038 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-3715 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-3572 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-3686 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-4039 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-3617 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-3645 29.09.2013
- Valör (Value Date)-3631 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -4098 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-3052 29.09.2013
- Yatırım Fonları-3591 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-3837 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-3591 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-4436 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-3779 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-3381 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-3572 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-3793 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-4203 29.09.2013
- Türev Piyasalar-3053 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-3606 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-3989 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-4111 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-3569 29.09.2013
- Teknik Analiz-4162 29.09.2013
- Tahvil-3713 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-3609 29.09.2013
- Süre (Duration)-3692 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-3621 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-3575 29.09.2013
- Sterilizasyon-3719 29.09.2013
- Stagflasyon-3954 29.09.2013
- Spot Piyasa-3592 29.09.2013
- Spot Valör-3833 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-3479 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-3456 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-3942 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-3804 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-3732 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-3977 29.09.2013
- Parite-4052 29.09.2013
- Petro-dolar-3617 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-3519 29.09.2013
- Portföy Teorileri-3128 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-3410 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-4230 29.09.2013
- Reeskont-4184 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-4215 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-3791 29.09.2013
- Revalüasyon-3809 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-3550 29.09.2013
- Risk-Getiri-4235 29.09.2013
- Risk Primi-3620 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-3848 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-3977 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-3700 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-3647 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-3591 29.09.2013
- Samurai Bonds-4105 29.09.2013
- Resesyon-3420 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-3884 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-3689 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-3320 29.09.2013
- Likidite-4145 29.09.2013
- Likidite Riski-3800 29.09.2013
- Likidite Senetleri-3442 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-3631 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-3527 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-3575 29.09.2013
- Morotoryum-3965 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-3802 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-4029 29.09.2013
- Kur Riski-3494 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-3633 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-3519 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-3981 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-3849 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-4191 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-3684 29.09.2013
- Para Piyasası-3465 29.09.2013
- Para Politikası-3515 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-4668 29.09.2013
- Future-3580 29.09.2013
- Enflasyon-2930 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-3564 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-3452 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-3733 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-3666 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-3388 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-4188 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-4090 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-3355 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-4186 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -3650 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-3314 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-4044 29.09.2013
- Efektif-3952 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-3824 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-3669 29.09.2013
- Forward-3991 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-3410 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-3635 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-3635 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-4197 29.09.2013
- Konvertibilite-4177 29.09.2013
- Konsolidasyon-3541 29.09.2013
- Kesin Satış-3402 29.09.2013
- Kesin Alış-4226 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-4161 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-4042 29.09.2013
- İhale (Auction)-3326 29.09.2013
- Faktoring-4153 29.09.2013
- Forward-Forward-3926 29.09.2013
- Forfaiting-3876 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-3858 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-3792 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-3664 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-3734 29.09.2013
- Dolarizasyon-3572 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-3540 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-3723 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-3665 29.09.2013
- Cari Kur-3875 29.09.2013
- Çapraz kur-4194 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-3698 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-3759 29.09.2013
- Dealer-3414 29.09.2013
- Deflatör-3668 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-3726 29.09.2013
- Devalüasyon-3561 29.09.2013
- Dezenflasyon-3638 29.09.2013
- Deflasyon-4145 29.09.2013
- Disponibilite-3605 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-3686 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-4219 29.09.2013
- Arbitraj-3752 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-3407 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-4720 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-4261 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-3406 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-3805 29.09.2013
- Akreditif-3494 29.09.2013
- Banknot-4182 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-4020 29.09.2013
- Alış (Bid)-4034 29.09.2013
- Basit Faiz-3593 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-4128 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-3602 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-3120 29.09.2013
- Bileşik Faiz-3252 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-3492 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-3728 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-3529 29.09.2013
- Broker-3501 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-3510 29.09.2013
- Cari Açık-3768 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-3944 29.09.2013

 

1852---7060004