Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-7726 29.09.2013
- Zail Nedir?-7939 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-7385 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-7255 29.09.2013
- zahir Nedir?-7628 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-7343 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-7253 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-7450 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-7566 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-7380 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-7855 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-7250 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-7461 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-7365 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-7565 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-7400 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7729 29.09.2013
- Yed Nedir?-7484 29.09.2013
- Zamin Nedir?-7637 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7416 29.09.2013
- Ziya Nedir?-7409 29.09.2013
- zîr Nedir?-7381 29.09.2013
- zinhar Nedir?-7223 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-7890 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-7587 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-7815 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-7423 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-7833 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-7525 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-7415 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-7517 29.09.2013
- Zeval Nedir?-7397 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-7483 29.09.2013
- Varant Nedir?-7325 29.09.2013
- Varîd Nedir?-7793 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-7315 29.09.2013
- Vâris Nedir?-6990 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-7765 29.09.2013
- Vasi Nedir?-7698 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-7838 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-7197 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-7060 29.09.2013
- Varaka Nedir?-7493 29.09.2013
- usul Nedir?-6837 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-7442 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-7653 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-7356 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-7888 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-7640 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-7676 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-7377 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-6206 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-6445 29.09.2013
- Urup Nedir?-5180 29.09.2013
- Umur Nedir?-7440 29.09.2013
- Umranî Nedir?-6364 29.09.2013
- Umran Nedir?-5938 29.09.2013
- Vedia Nedir?-6473 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5810 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-7684 29.09.2013
- Yayla Nedir?-7490 29.09.2013
- Vehle Nedir?-7439 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-6620 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-6721 29.09.2013
- Yargı Nedir?-5362 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-6149 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-5540 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-5441 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-6405 29.09.2013
- Yapı Nedir?-7433 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-8025 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-7566 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-6604 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-7138 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-6236 29.09.2013
- Veli Nedir?-7265 29.09.2013
- Vekil Nedir?-6872 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5765 29.09.2013
- Velev Nedir?-5709 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-7126 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-5997 29.09.2013
- Verese Nedir?-6984 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-6281 29.09.2013
- Vesait Nedir?-5793 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-6041 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-7131 29.09.2013
- Velayet Nedir?-7121 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-7485 29.09.2013
- Terhin Nedir?-6040 29.09.2013
- Terkin Nedir?-6385 29.09.2013
- Termim Nedir?-6948 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-6061 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5795 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-7477 29.09.2013
- Tescil Nedir?-6022 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-6245 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-7441 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-7665 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-7276 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-7260 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-7240 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-8445 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-6681 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-5439 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-6751 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-6670 29.09.2013
- Tensip Nedir?-7461 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-6091 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-6535 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-5582 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-6941 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-6809 29.09.2013
- teşrik Nedir?-7009 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-7265 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-7129 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-7179 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-6435 29.09.2013
- Uhde Nedir?-6902 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-7308 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-6988 29.09.2013
- Trampa Nedir?-7005 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5984 29.09.2013
- tezyif Nedir?-6823 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-7302 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-6210 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-6360 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-6533 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-6838 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-6152 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-7090 29.09.2013
- Ulak Nedir?-6674 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-6401 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-6285 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5834 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-7484 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-6363 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-5646 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-6786 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-6659 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5996 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-6493 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-6198 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-7625 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-7522 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-6098 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-6151 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-6896 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-5619 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-7289 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-6370 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-6421 29.09.2013
- Tediye Nedir?-5946 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-6569 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-5488 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-6133 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-6969 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-6553 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-6547 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-6921 29.09.2013
- Teadül Nedir?-7546 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-7643 29.09.2013
- Teati Nedir?-6438 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-6324 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-6214 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-6587 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-6121 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-7454 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6260 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6989 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-6747 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-6174 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-6113 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-7075 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-6504 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-6210 29.09.2013
- Temlik Nedir?-6448 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-6403 29.09.2013
- Teminat Nedir?-7040 29.09.2013
- Temettü Nedir?-7005 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-6243 29.09.2013
- Temadi Nedir?-6237 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-7152 29.09.2013
- Telif Nedir?-6371 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-7247 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-6012 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-7412 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-6355 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-7775 29.09.2013
- Temellük Nedir?-7278 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-6392 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-7351 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-6367 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-6376 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-5940 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-6210 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-5440 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5813 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-6853 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-5551 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-6745 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-6292 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-6112 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-6470 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-6277 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-6234 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-5536 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-7446 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-5494 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-5617 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6877 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6135 29.09.2013
- Taht Nedir?-7458 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-7319 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-6154 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-7200 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-5357 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-5314 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-6281 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-7259 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-7281 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-6221 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-6161 29.09.2013
- Tadât Nedir?-5461 29.09.2013
- Tacir Nedir?-7684 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-6403 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-6234 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-6144 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-5334 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-5440 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-6800 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-5545 29.09.2013
- Şümul Nedir?-5372 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5823 29.09.2013
- Târik Nedir?-6315 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-5126 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-7289 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-6232 29.09.2013
- Tashih Nedir?-7399 29.09.2013
- Tarik Nedir?-5363 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-6947 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-6770 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-6278 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-6669 29.09.2013
- Tathir Nedir?-7368 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-6764 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-6703 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-6942 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5874 29.09.2013
- Takas Nedir?-7075 29.09.2013
- Tadil Nedir?-7412 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-7163 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-6364 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-6647 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-6327 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-7090 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-6295 29.09.2013
- Taksim Nedir?-6184 29.09.2013
- Taksir Nedir?-6320 29.09.2013
- Takyit Nedir?-7323 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4965 29.09.2013
- Talâk Nedir?-6870 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-7201 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-7396 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-6365 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-6631 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-5481 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-6242 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5218 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5302 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-7511 29.09.2013
- Sudur Nedir?-7290 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-5428 29.09.2013
- Sukut Nedir?-6854 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-5650 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-6715 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-7282 29.09.2013
- Sübût Nedir?-6040 29.09.2013
- Senevî Nedir?-6910 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-6575 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-6481 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-7161 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-5521 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-5509 29.09.2013
- Sin Nedir?-7229 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-7269 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-6167 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-6204 29.09.2013
- Senedât Nedir?-7535 29.09.2013
- Semere Nedir?-6678 29.09.2013
- Semen Nedir?-6058 29.09.2013
- Selef Nedir?-6944 29.09.2013
- Sükna Nedir?-7208 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-6627 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-7361 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-5483 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-5952 29.09.2013
- Şayian Nedir?-6124 29.09.2013
- Şefi Nedir?-6342 29.09.2013
- Şerait Nedir?-6368 29.09.2013
- Şerh Nedir?-6492 29.09.2013
- Şayi Nedir?-6874 29.09.2013
- Şerik Nedir?-5366 29.09.2013
- şira Nedir?-6037 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-6404 29.09.2013
- şimal Nedir?-5530 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-6543 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5758 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5715 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5740 29.09.2013
- Şerh Nedir?-6173 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-6910 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-6966 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-6094 29.09.2013
- şark Nedir?-6607 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-7152 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-7197 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-6332 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-6858 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-5594 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-5405 29.09.2013
- Şamil Nedir?-7134 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4890 29.09.2013
- Şârih Nedir?-6924 29.09.2013
- Şagil Nedir?-6181 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-7011 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-6849 29.09.2013
- Râci Nedir?-7348 29.09.2013
- Rahin Nedir?-5571 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-7499 29.09.2013
- Rapt Nedir?-6173 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-6280 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-5946 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-7141 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5831 29.09.2013
- Rehin Nedir?-7335 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-5997 29.09.2013
- Refik Nedir?-6832 29.09.2013
- Parsel Nedir?-7542 29.09.2013
- Pafta Nedir?-7090 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-6528 29.09.2013
- Nukud Nedir?-7315 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-6641 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-6617 29.09.2013
- ortaç Nedir?-7658 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-6058 29.09.2013
- Olveche Nedir?-5452 29.09.2013
- Nümune Nedir?-6909 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-6853 29.09.2013
- Resen Nedir?-6906 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-5431 29.09.2013
- Otlak Nedir?-7076 29.09.2013
- Sari Nedir?-5301 29.09.2013
- Resim Nedir?-5640 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-5579 29.09.2013
- Selb Nedir?-5480 29.09.2013
- Sehim Nedir?-7354 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-6598 29.09.2013
- Sây Nedir?-7474 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-7052 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-6863 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-6028 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-7430 29.09.2013
- Salih Nedir?-6755 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-6361 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-6593 29.09.2013
- Rücu Nedir?-7277 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-6266 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-6140 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-5311 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-6285 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-5440 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-6179 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-5558 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-6971 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-5616 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-7261 29.09.2013
- Sahih Nedir?-7302 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-7542 29.09.2013
- Reşit Nedir?-7312 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-7746 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-7245 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-8015 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-7391 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-7257 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-5685 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-7265 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-7193 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-6664 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-5787 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-6377 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5928 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-6483 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-6986 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-5755 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5976 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-7422 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-7312 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-6152 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-5395 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-6378 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-6509 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-7488 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-5503 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-6133 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-7811 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-7021 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-6159 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-7017 29.09.2013
- Niza Nedir?-6093 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-6202 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-7296 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-6175 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-5346 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5798 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-6348 29.09.2013
- Nisap Nedir?-6895 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-5679 29.09.2013
- nısıf Nedir?-6967 29.09.2013
- Nısf Nedir?-6381 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-6450 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-6804 29.09.2013
- Nez' Nedir?-6703 29.09.2013
- Nevi Nedir?-6246 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-7064 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5979 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-6915 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-6202 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-5644 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-6946 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-6949 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-7391 29.09.2013
- Nema Nedir?-5944 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5795 29.09.2013
- Neseben Nedir?-6791 29.09.2013
- Navlun Nedir?-7417 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-6231 29.09.2013
- Nebât Nedir?-5249 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-6063 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-5551 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-6245 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-6444 29.09.2013
- müstemir Nedir?-6260 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-7374 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-6578 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-6793 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-6300 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-7029 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5907 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-6319 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-6503 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-7371 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-6758 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-7170 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-6342 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-6442 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-7374 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-5038 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-7482 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-7392 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-6303 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-6055 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-6602 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-6183 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-7440 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-6585 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-7230 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-6085 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-7675 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-7051 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-7476 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-7100 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-7444 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-6905 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-6124 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-7018 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-7270 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-7175 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-6230 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-5109 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-6692 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-6073 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-7251 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-5067 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-7052 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-6551 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-5793 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-6369 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-7246 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-6163 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-5536 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-6307 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5918 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-6256 29.09.2013
- Mülki Nedir?-6451 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-6918 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-6284 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-6314 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-5671 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-7289 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-6878 29.09.2013
- Mühür Nedir?-6405 29.09.2013
- Müflis Nedir?-5608 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-7336 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-6103 29.09.2013
- Müessir Nedir?-7304 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5993 29.09.2013
- Müesses Nedir?-6291 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-7377 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-5696 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-7026 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-6231 29.09.2013
- müntehap Nedir?-7403 29.09.2013
- Münselip Nedir?-6645 29.09.2013
- Münkir Nedir?-7286 29.09.2013
- Münkati Nedir?-6332 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-6003 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-7166 29.09.2013
- münhal Nedir?-7200 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-5481 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-6265 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-6107 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-6997 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-6905 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-6487 29.09.2013
- Münbais Nedir?-5380 29.09.2013
- Müncer Nedir?-5546 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-7174 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-6285 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-6732 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-7142 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-7347 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-7349 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-8138 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-7383 29.09.2013
- Mutad Nedir?-5462 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-5556 29.09.2013
- Muteber Nedir?-6293 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-7429 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-7754 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-7436 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-6611 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-6805 29.09.2013
- Muttali Nedir?-6559 29.09.2013
- musakka Nedir?-6549 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-6382 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-6606 29.09.2013
- Muris Nedir?-6589 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-5598 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-7150 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-5137 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-6564 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-6738 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-6232 29.09.2013
- Munkati Nedir?-6051 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-6704 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-5180 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-5505 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-5391 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-5395 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-6220 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-6439 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-6854 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-5507 29.09.2013
- Müddei Nedir?-6143 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-6788 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5853 29.09.2013
- Müddea Nedir?-7348 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-5963 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-7420 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-6542 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-5453 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-6177 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-6832 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-6181 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-7465 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-7248 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-6329 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-6350 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-6926 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-5431 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-7339 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-7349 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-6620 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-7360 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-7286 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-6086 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-6143 29.09.2013
- Muadil Nedir?-6834 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-6964 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-7278 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-6207 29.09.2013
- Muallak Nedir?-6588 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-6430 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-6914 29.09.2013
- Muavin Nedir?-5634 29.09.2013
- Mezun Nedir?-6229 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-6287 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-6975 29.09.2013
- Misillû Nedir?-7085 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-6412 29.09.2013
- Minval Nedir?-5547 29.09.2013
- Milk Nedir?-6284 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-5134 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-5445 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-6888 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-6408 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-6033 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-6580 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-7228 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-6943 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-6186 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-5971 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-6902 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-8061 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-6343 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-7294 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-7207 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-6719 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-5406 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-7680 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-7331 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-7393 29.09.2013
- Mucip Nedir?-6074 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-7588 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5856 29.09.2013
- Muhik Nedir?-6544 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-6820 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-6170 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-6203 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-6357 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-6848 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-6475 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-7008 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-6130 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-6210 29.09.2013
- Menafil Nedir?-6282 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-6196 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5873 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-6426 29.09.2013
- Memalik Nedir?-7421 29.09.2013
- Memnu Nedir?-6393 29.09.2013
- Memur Nedir?-7142 29.09.2013
- Men Nedir?-4891 29.09.2013
- Menba' Nedir?-7226 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-5634 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-7145 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-6956 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-6085 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-7162 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-6779 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-7404 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-6015 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-7065 29.09.2013
- Medar Nedir?-5919 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-6376 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-6074 29.09.2013
- meczum Nedir?-5454 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-7358 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-6508 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-7245 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5807 29.09.2013
- Mesul Nedir?-5257 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-6724 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-7076 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-6253 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-6113 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5926 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-6452 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-6669 29.09.2013
- Mesned Nedir?-7019 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-6347 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-7117 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-6382 29.09.2013
- Mesail Nedir?-6803 29.09.2013
- Menkul Nedir?-6191 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-7292 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-6559 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-5453 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5943 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4926 29.09.2013
- Mera Nedir?-6786 29.09.2013
- Merbut Nedir?-5359 29.09.2013
- Merhun Nedir?-6275 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-6423 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-6394 29.09.2013
- Mersule Nedir?-6867 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-5247 29.09.2013
- Maktu Nedir?-5398 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-6405 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-7177 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-6039 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-5787 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-6819 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-6234 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-7315 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-6047 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-7266 29.09.2013
- Makule Nedir?-5258 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-7542 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-7085 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-6954 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-6829 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-6690 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5708 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-5399 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-7222 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-7330 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5861 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-6800 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-6197 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-6896 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-7622 29.09.2013
- Malik Nedir?-5440 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-6269 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-5277 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-6206 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-6082 29.09.2013
- Mansub Nedir?-6125 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5704 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4891 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-6049 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-5544 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-6922 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5762 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-5486 29.09.2013
- Meail Nedir?-6829 29.09.2013
- Maznun Nedir?-5430 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-7078 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-6727 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-6837 29.09.2013
- Maruz Nedir?-6021 29.09.2013
- Mebi Nedir?-7414 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-6221 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-7745 29.09.2013
- Masarif Nedir?-6625 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-5482 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-6817 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-6786 29.09.2013
- Matbu Nedir?-6861 29.09.2013
- Matlab Nedir?-7461 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-6848 29.09.2013
- Matrah Nedir?-7284 29.09.2013
- Matuf Nedir?-5972 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-5495 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-6521 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-6136 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-6531 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-7534 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-5635 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-7317 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-6309 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-6234 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-5399 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-7140 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-7241 29.09.2013
- Kesb Nedir?-6060 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-6290 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-6514 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-7353 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-7377 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-6178 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-6868 29.09.2013
- Kavi Nedir?-6392 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5899 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-6038 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-6884 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-6416 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-5416 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-7113 29.09.2013
- Karz Nedir?-6220 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-6528 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-7313 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-7223 29.09.2013
- Kast Nedir?-5905 29.09.2013
- Kat' Nedir?-6223 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-5324 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-7440 29.09.2013
- Maada Nedir?-5314 29.09.2013
- Lükata Nedir?-6092 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-6262 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-7487 29.09.2013
- Layiha Nedir?-5662 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-7411 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-6081 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-7331 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-7234 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-7128 29.09.2013
- laakal Nedir?-5550 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-6112 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-7155 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-7602 29.09.2013
- Küşad Nedir?-6793 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-6321 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-7281 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-6709 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-6014 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-5565 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-5984 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-7009 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-5288 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-6292 29.09.2013
- Külfet Nedir?-6306 29.09.2013
- Küsur Nedir?-6940 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-6889 29.09.2013
- İrae Nedir?-7126 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-6350 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-7482 29.09.2013
- İstima Nedir?-7604 29.09.2013
- İstizah Nedir?-5433 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-6750 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-6342 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-6483 29.09.2013
- Kabil Nedir?-7368 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-6668 29.09.2013
- Kabz Nedir?-6013 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-6111 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-6220 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-6688 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-6031 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-6288 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-6499 29.09.2013
- İvaz Nedir?-6153 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-6352 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-6216 29.09.2013
- İzaa Nedir?-7025 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-6232 29.09.2013
- İzale Nedir?-6886 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-6442 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-5497 29.09.2013
- İbka Nedir?-5384 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-8305 29.09.2013
- İhtira Nedir?-7312 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-7683 29.09.2013
- İntihab Nedir?-7541 29.09.2013
- İzafe Nedir?-7387 29.09.2013
- Karabet Nedir?-6272 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-7077 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-5940 29.09.2013
- Kanun Nedir?-7045 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-6310 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-6765 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-5571 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-7389 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-6328 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-7343 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-6212 29.09.2013
- Kârine Nedir?-7529 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-7018 29.09.2013
- Kagir Nedir?-5980 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-6087 29.09.2013
- Karye Nedir?-7316 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5947 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-6526 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5881 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-6806 29.09.2013
- Kaime Nedir?-6133 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-6028 29.09.2013
- Kaim Nedir?-5466 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-8752 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-7429 29.09.2013
- Kaide Nedir?-6901 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-5427 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-5596 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-6201 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-6450 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-5556 29.09.2013
- Kal' Nedir?-6078 29.09.2013
- İsticar Nedir?-7227 29.09.2013
- İs'af Nedir?-6698 29.09.2013
- İstiane Nedir?-5229 29.09.2013
- İsnad Nedir?-5632 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-5780 29.09.2013
- İsbât Nedir?-5439 29.09.2013
- İsâl Nedir?-6087 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-6092 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-6274 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-6416 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-7206 29.09.2013
- İrsen Nedir?-6456 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-6237 29.09.2013
- İrca Nedir?-5484 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-6635 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-6359 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-6398 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-7370 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-5605 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-5468 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-6666 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-6417 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-7236 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-7241 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-6523 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-5344 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-5240 29.09.2013
- İstihap Nedir?-6756 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-7292 29.09.2013
- İstifade Nedir?-6119 29.09.2013
- İstifa Nedir?-6217 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-5409 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-6192 29.09.2013
- İstida Nedir?-6175 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-6007 29.09.2013
- İstinad Nedir?-5576 29.09.2013
- İstisna Nedir?-6456 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-8713 29.09.2013
- İstimval Nedir?-7420 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-6963 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-5041 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-7403 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-5990 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-7244 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-7492 29.09.2013
- İşgal Nedir?-7302 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-7408 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-6240 29.09.2013
- İttiba Nedir?-7141 29.09.2013
- İstina Nedir?-6387 29.09.2013
- İştigal Nedir?-6099 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-6551 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-6547 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-7071 29.09.2013
- İtmam Nedir?-7088 29.09.2013
- İtfa Nedir?-5998 29.09.2013
- İta Nedir?-6358 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5877 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-7035 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-7253 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-7426 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-6197 29.09.2013
- İrae Nedir?-6718 29.09.2013
- İpotek Nedir?-7016 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-6693 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-6265 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-6226 29.09.2013
- İptal Nedir?-6313 29.09.2013
- İpka Nedir?-7348 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-6052 29.09.2013
- İras Nedir?-6310 29.09.2013
- İllet Nedir?-6456 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-7417 29.09.2013
- İlmî Nedir?-7078 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4904 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-6958 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-5264 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-6818 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5678 29.09.2013
- İmtina Nedir?-7293 29.09.2013
- İpham Nedir?-5688 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-6354 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-7264 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-6343 29.09.2013
- İndinde Nedir?-6259 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-6989 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-6265 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-5594 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5921 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-6047 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5918 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-7432 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-6758 29.09.2013
- İmha Nedir?-6729 29.09.2013
- İmdi Nedir?-6098 29.09.2013
- İmâr Nedir?-6293 29.09.2013
- İmâl Nedir?-7131 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-6233 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-6105 29.09.2013
- İltizam Nedir?-6253 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-7423 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-6586 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5883 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-5543 29.09.2013
- İntikal Nedir?-7072 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5572 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6141 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-6776 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5946 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-8186 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-6031 29.09.2013
- İntac Nedir?-6543 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-5325 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-7305 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-6612 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-6115 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-7264 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-5285 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-6503 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-7056 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-6753 29.09.2013
- İlga Nedir?-6341 29.09.2013
- İntifa Nedir?-6618 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-6659 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-5946 29.09.2013
- İfraz Nedir?-6684 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-7154 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-6632 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-5335 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5849 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-6693 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5891 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-6826 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-6652 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-6721 29.09.2013
- İkâme Nedir?-6018 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-5325 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-6133 29.09.2013
- İhraz Nedir?-6173 29.09.2013
- İhmal Nedir?-6708 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-5244 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-7833 29.09.2013
- İhfa Nedir?-6724 29.09.2013
- İhdas Nedir?-6764 29.09.2013
- İhbar Nedir?-6399 29.09.2013
- İhâta Nedir?-6371 29.09.2013
- İhale Nedir?-6663 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-5401 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-7229 29.09.2013
- İktisap Nedir?-6973 29.09.2013
- İçtima Nedir?-5991 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-6459 29.09.2013
- İcazet Nedir?-7489 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-6971 29.09.2013
- İcbar Nedir?-6395 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-6390 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-6858 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-6367 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-6792 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-6280 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-5136 29.09.2013
- İktiza Nedir?-7047 29.09.2013
- İhraç Nedir?-7254 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-6700 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-6550 29.09.2013
- İktirân Nedir?-6104 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-5296 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-6146 29.09.2013
- İkraz Nedir?-6477 29.09.2013
- İkrar Nedir?-7096 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-6595 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5907 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-6742 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-6311 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-6441 29.09.2013
- İhtar Nedir?-6768 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-6544 29.09.2013
- İdame Nedir?-5370 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-6077 29.09.2013
- İfa Nedir?-5500 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-6876 29.09.2013
- İfade Nedir?-5985 29.09.2013
- İfham Nedir?-5538 29.09.2013
- İflas Nedir?-5986 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-6472 29.09.2013
- İfadat Nedir?-6105 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-5972 29.09.2013
- Hususî Nedir?-5417 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-6387 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5869 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-6059 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-5454 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-6106 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-5399 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5874 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-6824 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5886 29.09.2013
- İbraz Nedir?-6745 29.09.2013
- Islahât Nedir?-6665 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-6675 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-6917 29.09.2013
- İbra Nedir?-7207 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-7163 29.09.2013
- İade Nedir?-6015 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-7156 29.09.2013
- İaşe Nedir?-6300 29.09.2013
- İbâre Nedir?-6823 29.09.2013
- İcâb Nedir?-7043 29.09.2013
- İbka Nedir?-6318 29.09.2013
- İcar Nedir?-7134 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-7046 29.09.2013
- İbtida Nedir?-6207 29.09.2013
- Islah Nedir?-6797 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-7147 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-7108 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4812 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-6074 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-7216 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-5328 29.09.2013
- Izrar Nedir?-5995 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-6986 29.09.2013
- Hâss Nedir?-7263 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-6155 29.09.2013
- Havale Nedir?-5987 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-7160 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-6568 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-6351 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-7323 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-5973 29.09.2013
- Hazine Nedir?-5319 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-6724 29.09.2013
- Hedm Nedir?-6664 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-7206 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-7400 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-6588 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-7218 29.09.2013
- Huda Nedir?-6799 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-6902 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-5382 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-6746 29.09.2013
- Iskat Nedir?-5309 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-6067 29.09.2013
- Himaye Nedir?-6905 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-6856 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5903 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-5011 29.09.2013
- Hibe Nedir?-6321 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-6438 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-6203 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-6267 29.09.2013
- Hakk Nedir?-5140 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-6880 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-6779 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-5299 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-5608 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-6880 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-6060 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-6170 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-6166 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-5165 29.09.2013
- Halel Nedir?-6389 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-7226 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-6337 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-7175 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-6107 29.09.2013
- Hasren Nedir?-7261 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-7326 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-6361 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-6131 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-6978 29.09.2013
- Halita Nedir?-5807 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-6721 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-6882 29.09.2013
- Has Nedir?-5908 29.09.2013
- Hartama Nedir?-7167 29.09.2013
- Harnup Nedir?-7344 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-7623 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-7290 29.09.2013
- Hak Nedir?-5997 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-7176 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-6487 29.09.2013
- Gars Nedir?-6037 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-5964 29.09.2013
- Gasp Nedir?-5012 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-6271 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-6684 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-5075 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-6674 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-6043 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-7139 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-6882 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-7088 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-6053 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-6345 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-6890 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-6157 29.09.2013
- garp Nedir?-6827 29.09.2013
- Haiz Nedir?-6409 29.09.2013
- Hail Nedir?-5212 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-6925 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-5414 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-6122 29.09.2013
- Haciz Nedir?-7314 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-6627 29.09.2013
- Hacet Nedir?-5392 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-5963 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-6768 29.09.2013
- Grev Nedir?-6087 29.09.2013
- Girift Nedir?-7140 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-6179 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-6234 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5509 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5558 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5887 29.09.2013
- Galle Nedir?-6203 29.09.2013
- Gaip Nedir?-5270 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-6205 29.09.2013
- Gabin Nedir?-9014 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4783 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5723 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5551 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4767 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4891 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4976 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6829 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6793 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5606 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6810 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5656 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-6394 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6320 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5583 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5726 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6308 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5365 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6922 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5734 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6800 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4917 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4845 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5907 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6973 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6882 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4830 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6666 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5691 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6816 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6771 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5097 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6331 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5418 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6212 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5790 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6879 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5858 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-6307 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6416 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5716 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5973 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5816 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6502 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4909 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6365 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6660 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6269 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6970 29.09.2013
- fetret Nedir?-5875 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6061 29.09.2013
- Fesih Nedir?-6798 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-6743 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6988 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-6274 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5996 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4948 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-6388 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6392 29.09.2013
- fevk Nedir?-6408 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6646 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5657 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4580 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5873 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5787 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6055 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5004 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-6461 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6332 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6842 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6812 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5965 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5902 29.09.2013
- Farz Nedir?-5902 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5792 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4897 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5440 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6516 29.09.2013
- Fek Nedir?-6275 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4989 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5042 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-6132 29.09.2013
- Farz Nedir?-5714 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4927 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4925 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5643 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5934 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6913 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5118 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5483 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6931 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6088 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-6531 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6258 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5879 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-6164 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-6217 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5775 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4930 29.09.2013
- Esham Nedir?-6103 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5192 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-7064 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-6791 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-6501 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6400 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5939 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4811 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5107 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5821 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6422 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5455 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6502 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5613 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6753 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6139 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5714 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4850 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-6567 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6062 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6111 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-7033 29.09.2013
- Fek Nedir?-6401 29.09.2013
- fetret Nedir?-5952 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4645 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5900 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-6128 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5848 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5699 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5901 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6708 29.09.2013
- fevk Nedir?-5896 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4898 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5010 29.09.2013
- Fehime Nedir?-7037 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6352 29.09.2013
- emtia Nedir?-5679 29.09.2013
- Emval Nedir?-6574 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-6977 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-6085 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6886 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-6428 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5740 29.09.2013
- Eslem Nedir?-5168 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5215 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5706 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-6123 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-7108 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5104 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5163 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5914 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-6005 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5277 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-7027 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5923 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6089 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6573 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5007 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5834 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6190 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5678 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-6905 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5861 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-7085 29.09.2013
- Edim Nedir?-6676 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-7256 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6880 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6994 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-6797 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-6115 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5887 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-5650 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-7109 29.09.2013
- Ehil Nedir?-6620 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-5570 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-6042 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5796 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-5248 29.09.2013
- Esham Nedir?-6181 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5499 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-6674 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6855 29.09.2013
- emtia Nedir?-5923 29.09.2013
- Emval Nedir?-6609 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5939 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5055 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5971 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6189 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5972 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5942 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5389 29.09.2013
- Eda Nedir?-6741 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5962 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-7110 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4750 29.09.2013
- Ferd Nedir?-6004 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5620 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5104 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5998 29.09.2013
- Fek Nedir?-6625 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5660 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-6028 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6848 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5603 29.09.2013
- Edeb Nedir?-6220 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-6738 29.09.2013
- fetret Nedir?-5684 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-6451 29.09.2013
- Desise Nedir?-5190 29.09.2013
- Devair Nedir?-5062 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-7136 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-7113 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-5674 29.09.2013
- Deyn Nedir?-5120 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-5954 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-5434 29.09.2013
- Donatan Nedir?-5595 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-7008 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6203 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6591 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-7383 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-5613 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-6054 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-7255 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-5676 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-6189 29.09.2013
- Dûr Nedir?-5179 29.09.2013
- Dûn Nedir?-6137 29.09.2013
- Farz Nedir?-6577 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6619 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5649 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4774 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5993 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5877 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6866 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4674 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6290 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6811 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6811 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6268 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6102 29.09.2013
- fevk Nedir?-4582 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6363 29.09.2013
- Bila Nedir?-5988 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-6064 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-6046 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-6795 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-6676 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-5660 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-5965 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5800 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-6396 29.09.2013
- bilahare Nedir?-7082 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-6084 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5810 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-7291 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-6032 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-6737 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-6829 29.09.2013
- Beyn Nedir?-6755 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-6073 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-6023 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-6773 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-6721 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-6733 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-6042 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-5378 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-7093 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-5391 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-6759 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-6067 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-5427 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-6313 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-7338 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-6865 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-6185 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-7065 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-6011 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-5214 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-6087 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-6158 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5911 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-7598 29.09.2013
- bisud Nedir?-6118 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-6302 29.09.2013
- Depozito Nedir?-6614 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-6144 29.09.2013
- Berhava Nedir?-7121 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-7266 29.09.2013
- Berât Nedir?-7189 29.09.2013
- Beraat Nedir?-7042 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-7357 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-5328 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-6330 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-5546 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-6517 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-7181 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4889 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-6586 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-7272 29.09.2013
- Delil Nedir?-6331 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5778 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-7275 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-6076 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-6133 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-5048 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-7252 29.09.2013
- Câmi Nedir?-5945 29.09.2013
- Cânî Nedir?-7151 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5632 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-6198 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-6267 29.09.2013
- Bono Nedir?-5953 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-6068 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-5960 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-7243 29.09.2013
- Butlan Nedir?-7128 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-6306 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-5986 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-7113 29.09.2013
- Câmia Nedir?-7006 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-6518 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-7166 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-7237 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-5170 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-6194 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-6179 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-5212 29.09.2013
- Derç Nedir?-5797 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-6820 29.09.2013
- Cevher Nedir?-6123 29.09.2013
- Ciro Nedir?-5401 29.09.2013
- Celile Nedir?-7077 29.09.2013
- Celpname Nedir?-7386 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-6432 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-5318 29.09.2013
- cenup Nedir?-7112 29.09.2013
- Cereme Nedir?-5589 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-7150 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-6376 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-7175 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-5744 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-5389 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-6340 29.09.2013
- Ceza Nedir?-6128 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-6711 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-6380 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5859 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-7137 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-5175 29.09.2013
- Cihet Nedir?-6195 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-6764 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-6814 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-6944 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-6770 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-6705 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5877 29.09.2013
- Defaât Nedir?-5925 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-6149 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-7036 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-6270 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-6918 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-6000 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-6573 29.09.2013
- Cüz Nedir?-6146 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-5943 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-6392 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-7234 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-5307 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5929 29.09.2013
- Cari Nedir?-5944 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-6569 29.09.2013
- Cebel Nedir?-7053 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-6198 29.09.2013
- Çek Nedir?-6420 29.09.2013
- Bayi Nedir?-5282 29.09.2013
- Bâb Nedir?-7243 29.09.2013
- Baki Nedir?-7031 29.09.2013
- Avdet Nedir?-6075 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-7372 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4880 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-6364 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-7064 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-5927 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5904 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-6481 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-6946 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-6127 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5853 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-7065 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-6822 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-6383 29.09.2013
- Belagat Nedir?-6188 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5898 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5850 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-6405 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-7501 29.09.2013
- Bariz Nedir?-7284 29.09.2013
- Basiret Nedir?-7138 29.09.2013
- Batıl Nedir?-5957 29.09.2013
- Becâ Nedir?-6807 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-6406 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-7175 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-6069 29.09.2013
- Bediî Nedir?-6719 29.09.2013
- Beher Nedir?-6382 29.09.2013
- Baîd Nedir?-7073 29.09.2013
- Amade Nedir?-7162 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-6185 29.09.2013
- Angaje Nedir?-7131 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-5550 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-6212 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-6269 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-6047 29.09.2013
- Amme Nedir?-5766 29.09.2013
- Âmm Nedir?-5197 29.09.2013
- Âmir Nedir?-6425 29.09.2013
- Âmil Nedir?-6088 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-6073 29.09.2013
- Amelî Nedir?-5290 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-7316 29.09.2013
- Amel Nedir?-6102 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-6935 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-6264 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5901 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-6097 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5873 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4869 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-7087 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-6581 29.09.2013
- Alât Nedir?-6214 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-6311 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-6210 29.09.2013
- Âkit Nedir?-5979 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-6442 29.09.2013
- Ayn Nedir?-6080 29.09.2013
- Amele Nedir?-5958 29.09.2013
- Âri Nedir?-7074 29.09.2013
- Avârız Nedir?-5255 29.09.2013
- Avans Nedir?-7031 29.09.2013
- Aval Nedir?-6289 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5933 29.09.2013
- Atıf Nedir?-7148 29.09.2013
- Ateh Nedir?-5090 29.09.2013
- Asrî Nedir?-6140 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-6024 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-5594 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5882 29.09.2013
- Arz Nedir?-6185 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5904 29.09.2013
- Arsa Nedir?-6026 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-6757 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-6390 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-7018 29.09.2013
- apostille Nedir?-5846 29.09.2013
- appel Nedir?-7133 29.09.2013
- Âra Nedir?-5986 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-6711 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-6007 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-6669 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-6108 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-5234 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-6412 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-6235 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5842 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-6315 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-6141 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-6654 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-6345 29.09.2013
- Ahar Nedir?-5604 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-7326 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-6485 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-5491 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-6104 29.09.2013
- Âhir Nedir?-6957 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-7025 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5909 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-5280 29.09.2013
- Azamî Nedir?-6690 29.09.2013
- Azil Nedir?-6930 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-7227 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5866 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-6242 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-7273 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-6497 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-6865 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-6824 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-6441 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-7113 29.09.2013
- Akar Nedir?-5375 29.09.2013
- Akamet Nedir?-6237 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-6855 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-7003 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-7220 29.09.2013
- Ahz Nedir?-7249 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-6212 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-6129 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-6890 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4830 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-6212 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5927 29.09.2013
- Acente Nedir?-7317 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-6941 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-7166 29.09.2013
- Aciz Nedir?-6118 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-7240 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-6120 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-6220 29.09.2013
- Adalet Nedir?-6787 29.09.2013
- Ada Nedir?-5781 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-6459 29.09.2013
- Acir Nedir?-4848 29.09.2013
- Adâd Nedir?-6496 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-6735 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-5970 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-6220 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-6580 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-6136 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-6591 29.09.2013
- Valör (Value Date)-5984 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -7084 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4904 29.09.2013
- Yatırım Fonları-6042 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-6936 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-6119 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-7485 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5679 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-5274 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-6063 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-6320 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-7209 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4905 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-5492 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-7084 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-7113 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-5441 29.09.2013
- Teknik Analiz-7135 29.09.2013
- Tahvil-6716 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-6127 29.09.2013
- Süre (Duration)-5651 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-6011 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-6038 29.09.2013
- Sterilizasyon-6282 29.09.2013
- Stagflasyon-6479 29.09.2013
- Spot Piyasa-6067 29.09.2013
- Spot Valör-6222 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5879 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-5987 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-6881 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-6794 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-6187 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-6325 29.09.2013
- Parite-7030 29.09.2013
- Petro-dolar-6571 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-5996 29.09.2013
- Portföy Teorileri-5019 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-5228 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-7204 29.09.2013
- Reeskont-7175 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-7185 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-6811 29.09.2013
- Revalüasyon-6761 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-6136 29.09.2013
- Risk-Getiri-7142 29.09.2013
- Risk Primi-6197 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-6896 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-7048 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-6162 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-6054 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5900 29.09.2013
- Samurai Bonds-7114 29.09.2013
- Resesyon-5303 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-6233 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-6263 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-5220 29.09.2013
- Likidite-7178 29.09.2013
- Likidite Riski-5735 29.09.2013
- Likidite Senetleri-5303 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-6067 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-6024 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-5453 29.09.2013
- Morotoryum-6420 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-6408 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-7028 29.09.2013
- Kur Riski-5817 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-6701 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5779 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-6414 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5724 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-6649 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-5497 29.09.2013
- Para Piyasası-5305 29.09.2013
- Para Politikası-5393 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-7783 29.09.2013
- Future-6090 29.09.2013
- Enflasyon-4821 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-6051 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-5979 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-6741 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-6596 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-5203 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-7133 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-6454 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-5159 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-7224 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -6681 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-5167 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-6533 29.09.2013
- Efektif-6354 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-6827 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-6049 29.09.2013
- Forward-6406 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-5359 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-6123 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-6146 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-7236 29.09.2013
- Konvertibilite-7262 29.09.2013
- Konsolidasyon-5493 29.09.2013
- Kesin Satış-5315 29.09.2013
- Kesin Alış-7230 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-7163 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-6579 29.09.2013
- İhale (Auction)-5195 29.09.2013
- Faktoring-7145 29.09.2013
- Forward-Forward-6252 29.09.2013
- Forfaiting-5772 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-6233 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-6869 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-6065 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-6144 29.09.2013
- Dolarizasyon-5458 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-6048 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-6745 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-6115 29.09.2013
- Cari Kur-6353 29.09.2013
- Çapraz kur-7183 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-6259 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-6767 29.09.2013
- Dealer-5933 29.09.2013
- Deflatör-6126 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-6198 29.09.2013
- Devalüasyon-6028 29.09.2013
- Dezenflasyon-6084 29.09.2013
- Deflasyon-7242 29.09.2013
- Disponibilite-5979 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-6171 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-7218 29.09.2013
- Arbitraj-6194 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5279 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-7933 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-7376 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-5258 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5699 29.09.2013
- Akreditif-5980 29.09.2013
- Banknot-7204 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-6554 29.09.2013
- Alış (Bid)-6625 29.09.2013
- Basit Faiz-6028 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-6500 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-6108 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-5490 29.09.2013
- Bileşik Faiz-5604 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5877 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-6141 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5520 29.09.2013
- Broker-6012 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-6051 29.09.2013
- Cari Açık-6720 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-6950 29.09.2013

 

1852---11888571