Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-7841 29.09.2013
- Zail Nedir?-8049 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-7508 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-7377 29.09.2013
- zahir Nedir?-7734 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-7461 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-7382 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-7566 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-7658 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-7500 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-7973 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-7361 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-7583 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-7496 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-7684 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-7511 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7856 29.09.2013
- Yed Nedir?-7592 29.09.2013
- Zamin Nedir?-7759 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7534 29.09.2013
- Ziya Nedir?-7525 29.09.2013
- zîr Nedir?-7510 29.09.2013
- zinhar Nedir?-7339 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-8003 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-7699 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-7951 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-7535 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-7941 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-7662 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-7523 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-7651 29.09.2013
- Zeval Nedir?-7512 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-7611 29.09.2013
- Varant Nedir?-7455 29.09.2013
- Varîd Nedir?-7911 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-7424 29.09.2013
- Vâris Nedir?-7113 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-7857 29.09.2013
- Vasi Nedir?-7837 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-7960 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-7344 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-7170 29.09.2013
- Varaka Nedir?-7624 29.09.2013
- usul Nedir?-6963 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-7551 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-7784 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-7472 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-7982 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-7751 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-7797 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-7514 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-6258 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-6502 29.09.2013
- Urup Nedir?-5250 29.09.2013
- Umur Nedir?-7549 29.09.2013
- Umranî Nedir?-6433 29.09.2013
- Umran Nedir?-6010 29.09.2013
- Vedia Nedir?-6594 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5875 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-7763 29.09.2013
- Yayla Nedir?-7582 29.09.2013
- Vehle Nedir?-7567 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-6736 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-6791 29.09.2013
- Yargı Nedir?-5421 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-6197 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-5606 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-5489 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-6468 29.09.2013
- Yapı Nedir?-7538 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-8123 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-7686 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-6707 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-7271 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-6316 29.09.2013
- Veli Nedir?-7387 29.09.2013
- Vekil Nedir?-6974 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5840 29.09.2013
- Velev Nedir?-5782 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-7227 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-6057 29.09.2013
- Verese Nedir?-7102 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-6372 29.09.2013
- Vesait Nedir?-5858 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-6106 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-7249 29.09.2013
- Velayet Nedir?-7233 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-7603 29.09.2013
- Terhin Nedir?-6107 29.09.2013
- Terkin Nedir?-6507 29.09.2013
- Termim Nedir?-7062 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-6123 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5849 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-7576 29.09.2013
- Tescil Nedir?-6096 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-6310 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-7557 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-7793 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-7395 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-7379 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-7354 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-8579 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-6801 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-5499 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-6873 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-6717 29.09.2013
- Tensip Nedir?-7577 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-6149 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-6658 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-5620 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-7055 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-6913 29.09.2013
- teşrik Nedir?-7112 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-7366 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-7247 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-7320 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-6568 29.09.2013
- Uhde Nedir?-7027 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-7432 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-7090 29.09.2013
- Trampa Nedir?-7100 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-6053 29.09.2013
- tezyif Nedir?-6937 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-7407 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-6328 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-6481 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-6599 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-6951 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-6216 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-7206 29.09.2013
- Ulak Nedir?-6770 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-6522 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-6363 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5902 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-7603 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-6477 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-5715 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-6910 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-6764 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-6063 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-6554 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-6250 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-7714 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-7621 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-6172 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-6225 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-6991 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-5690 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-7396 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-6475 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-6535 29.09.2013
- Tediye Nedir?-6000 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-6670 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-5556 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-6190 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-7082 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-6645 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-6572 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-7016 29.09.2013
- Teadül Nedir?-7651 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-7745 29.09.2013
- Teati Nedir?-6543 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-6449 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-6333 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-6641 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-6231 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-7579 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6387 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-7105 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-6852 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-6294 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-6180 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-7163 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-6547 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-6274 29.09.2013
- Temlik Nedir?-6575 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-6530 29.09.2013
- Teminat Nedir?-7173 29.09.2013
- Temettü Nedir?-7113 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-6303 29.09.2013
- Temadi Nedir?-6345 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-7253 29.09.2013
- Telif Nedir?-6488 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-7363 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-6078 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-7543 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-6419 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-7891 29.09.2013
- Temellük Nedir?-7389 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-6460 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-7457 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-6463 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-6491 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-6013 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-6274 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-5503 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5858 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-6908 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-5622 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-6862 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-6386 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-6236 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-6526 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-6353 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-6347 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-5586 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-7549 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-5554 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-5696 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6979 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6262 29.09.2013
- Taht Nedir?-7537 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-7432 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-6211 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-7305 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-5414 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-5374 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-6390 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-7370 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-7408 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-6279 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-6283 29.09.2013
- Tadât Nedir?-5491 29.09.2013
- Tacir Nedir?-7793 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-6430 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-6340 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-6198 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-5395 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-5511 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-6897 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-5599 29.09.2013
- Şümul Nedir?-5433 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5881 29.09.2013
- Târik Nedir?-6434 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-5186 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-7401 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-6325 29.09.2013
- Tashih Nedir?-7500 29.09.2013
- Tarik Nedir?-5426 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-7059 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-6834 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-6382 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-6790 29.09.2013
- Tathir Nedir?-7469 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-6815 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-6827 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-7051 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5946 29.09.2013
- Takas Nedir?-7180 29.09.2013
- Tadil Nedir?-7508 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-7271 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-6472 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-6706 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-6443 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-7220 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-6399 29.09.2013
- Taksim Nedir?-6247 29.09.2013
- Taksir Nedir?-6390 29.09.2013
- Takyit Nedir?-7445 29.09.2013
- Takyit Nedir?-5035 29.09.2013
- Talâk Nedir?-6982 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-7311 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-7512 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-6428 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-6744 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-5538 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-6361 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5292 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5357 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-7610 29.09.2013
- Sudur Nedir?-7399 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-5507 29.09.2013
- Sukut Nedir?-6954 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-5712 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-6828 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-7415 29.09.2013
- Sübût Nedir?-6138 29.09.2013
- Senevî Nedir?-7022 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-6675 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-6549 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-7263 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-5580 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-5583 29.09.2013
- Sin Nedir?-7357 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-7380 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-6214 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-6310 29.09.2013
- Senedât Nedir?-7646 29.09.2013
- Semere Nedir?-6737 29.09.2013
- Semen Nedir?-6176 29.09.2013
- Selef Nedir?-7050 29.09.2013
- Sükna Nedir?-7319 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-6738 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-7457 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-5533 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-6028 29.09.2013
- Şayian Nedir?-6189 29.09.2013
- Şefi Nedir?-6460 29.09.2013
- Şerait Nedir?-6473 29.09.2013
- Şerh Nedir?-6548 29.09.2013
- Şayi Nedir?-6983 29.09.2013
- Şerik Nedir?-5419 29.09.2013
- şira Nedir?-6096 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-6470 29.09.2013
- şimal Nedir?-5591 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-6632 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5826 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5772 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5803 29.09.2013
- Şerh Nedir?-6285 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-7020 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-7076 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-6191 29.09.2013
- şark Nedir?-6669 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-7247 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-7319 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-6431 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-6962 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-5656 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-5463 29.09.2013
- Şamil Nedir?-7207 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4951 29.09.2013
- Şârih Nedir?-7039 29.09.2013
- Şagil Nedir?-6249 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-7121 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-6946 29.09.2013
- Râci Nedir?-7476 29.09.2013
- Rahin Nedir?-5639 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-7588 29.09.2013
- Rapt Nedir?-6240 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-6384 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-6064 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-7254 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5909 29.09.2013
- Rehin Nedir?-7435 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-6059 29.09.2013
- Refik Nedir?-6957 29.09.2013
- Parsel Nedir?-7664 29.09.2013
- Pafta Nedir?-7192 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-6587 29.09.2013
- Nukud Nedir?-7435 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-6749 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-6733 29.09.2013
- ortaç Nedir?-7763 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-6125 29.09.2013
- Olveche Nedir?-5529 29.09.2013
- Nümune Nedir?-7015 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-6953 29.09.2013
- Resen Nedir?-7027 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-5488 29.09.2013
- Otlak Nedir?-7188 29.09.2013
- Sari Nedir?-5360 29.09.2013
- Resim Nedir?-5705 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-5646 29.09.2013
- Selb Nedir?-5555 29.09.2013
- Sehim Nedir?-7464 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-6664 29.09.2013
- Sây Nedir?-7582 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-7174 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-6968 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-6087 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-7528 29.09.2013
- Salih Nedir?-6828 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-6464 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-6698 29.09.2013
- Rücu Nedir?-7364 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-6377 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-6207 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-5374 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-6390 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-5498 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-6233 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-5615 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-7071 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-5686 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-7368 29.09.2013
- Sahih Nedir?-7404 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-7660 29.09.2013
- Reşit Nedir?-7430 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-7854 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-7369 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-8142 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-7514 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-7384 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-5753 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-7382 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-7305 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-6729 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-5849 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-6448 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5997 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-6613 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-7105 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-5816 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-6033 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-7520 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-7421 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-6221 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-5449 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-6445 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-6582 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-7600 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-5571 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-6198 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-7907 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-7137 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-6259 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-7127 29.09.2013
- Niza Nedir?-6150 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-6312 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-7425 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-6263 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-5397 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5850 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-6420 29.09.2013
- Nisap Nedir?-7020 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-5738 29.09.2013
- nısıf Nedir?-7081 29.09.2013
- Nısf Nedir?-6446 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-6510 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-6908 29.09.2013
- Nez' Nedir?-6795 29.09.2013
- Nevi Nedir?-6352 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-7184 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-6045 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-7023 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-6310 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-5704 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-7057 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-7062 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-7504 29.09.2013
- Nema Nedir?-6007 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5870 29.09.2013
- Neseben Nedir?-6917 29.09.2013
- Navlun Nedir?-7535 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-6273 29.09.2013
- Nebât Nedir?-5287 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-6130 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-5613 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-6301 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-6538 29.09.2013
- müstemir Nedir?-6316 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-7481 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-6639 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-6853 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-6424 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-7157 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5968 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-6344 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-6568 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-7471 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-6879 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-7290 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-6409 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-6569 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-7488 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-5110 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-7622 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-7520 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-6414 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-6092 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-6674 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-6293 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-7542 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-6699 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-7343 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-6153 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-7789 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-7166 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-7571 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-7221 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-7539 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-7019 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-6177 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-7128 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-7393 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-7285 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-6342 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-5172 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-6790 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-6132 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-7358 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-5126 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-7161 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-6608 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-5863 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-6439 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-7357 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-6219 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-5581 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-6415 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5969 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-6323 29.09.2013
- Mülki Nedir?-6520 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-7035 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-6394 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-6425 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-5737 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-7401 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-6983 29.09.2013
- Mühür Nedir?-6506 29.09.2013
- Müflis Nedir?-5673 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-7453 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-6169 29.09.2013
- Müessir Nedir?-7417 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-6049 29.09.2013
- Müesses Nedir?-6374 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-7479 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-5757 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-7142 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-6351 29.09.2013
- müntehap Nedir?-7514 29.09.2013
- Münselip Nedir?-6704 29.09.2013
- Münkir Nedir?-7405 29.09.2013
- Münkati Nedir?-6442 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-6062 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-7270 29.09.2013
- münhal Nedir?-7319 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-5546 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-6383 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-6171 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-7118 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-7026 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-6606 29.09.2013
- Münbais Nedir?-5423 29.09.2013
- Müncer Nedir?-5603 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-7293 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-6410 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-6781 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-7262 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-7438 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-7450 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-8250 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-7463 29.09.2013
- Mutad Nedir?-5493 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-5623 29.09.2013
- Muteber Nedir?-6426 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-7547 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-7869 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-7540 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-6732 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-6924 29.09.2013
- Muttali Nedir?-6621 29.09.2013
- musakka Nedir?-6682 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-6441 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-6664 29.09.2013
- Muris Nedir?-6702 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-5658 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-7268 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-5219 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-6616 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-6861 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-6296 29.09.2013
- Munkati Nedir?-6110 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-6763 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-5238 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-5569 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-5452 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-5445 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-6286 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-6506 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-6966 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-5560 29.09.2013
- Müddei Nedir?-6243 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-6914 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5906 29.09.2013
- Müddea Nedir?-7459 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-6021 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-7522 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-6595 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-5519 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-6307 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-6945 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-6284 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-7600 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-7370 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-6441 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-6457 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-7030 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-5497 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-7449 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-7460 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-6719 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-7477 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-7401 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-6149 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-6188 29.09.2013
- Muadil Nedir?-6950 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-7077 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-7372 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-6265 29.09.2013
- Muallak Nedir?-6721 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-6501 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-7037 29.09.2013
- Muavin Nedir?-5720 29.09.2013
- Mezun Nedir?-6331 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-6394 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-7099 29.09.2013
- Misillû Nedir?-7200 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-6461 29.09.2013
- Minval Nedir?-5582 29.09.2013
- Milk Nedir?-6357 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-5172 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-5495 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-7016 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-6484 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-6097 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-6693 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-7347 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-7059 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-6288 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-6036 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-7031 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-8178 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-6447 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-7412 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-7336 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-6844 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-5477 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-7801 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-7461 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-7515 29.09.2013
- Mucip Nedir?-6132 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-7713 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5926 29.09.2013
- Muhik Nedir?-6663 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-6940 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-6283 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-6279 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-6430 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-6958 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-6575 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-7111 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-6171 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-6316 29.09.2013
- Menafil Nedir?-6388 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-6310 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5945 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-6486 29.09.2013
- Memalik Nedir?-7538 29.09.2013
- Memnu Nedir?-6452 29.09.2013
- Memur Nedir?-7262 29.09.2013
- Men Nedir?-4947 29.09.2013
- Menba' Nedir?-7341 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-5687 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-7259 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-7076 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-6185 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-7268 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-6869 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-7520 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-6079 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-7143 29.09.2013
- Medar Nedir?-5985 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-6432 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-6143 29.09.2013
- meczum Nedir?-5507 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-7467 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-6584 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-7371 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5880 29.09.2013
- Mesul Nedir?-5336 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-6834 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-7182 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-6361 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-6139 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-6003 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-6545 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-6790 29.09.2013
- Mesned Nedir?-7104 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-6392 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-7216 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-6432 29.09.2013
- Mesail Nedir?-6931 29.09.2013
- Menkul Nedir?-6261 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-7419 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-6676 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-5535 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-6001 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4972 29.09.2013
- Mera Nedir?-6903 29.09.2013
- Merbut Nedir?-5433 29.09.2013
- Merhun Nedir?-6387 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-6493 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-6452 29.09.2013
- Mersule Nedir?-6982 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-5322 29.09.2013
- Maktu Nedir?-5470 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-6468 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-7289 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-6106 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-5893 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-6910 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-6283 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-7428 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-6108 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-7353 29.09.2013
- Makule Nedir?-5320 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-7640 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-7192 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-7077 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-6931 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-6810 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5768 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-5448 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-7347 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-7384 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5921 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-6912 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-6256 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-7018 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-7746 29.09.2013
- Malik Nedir?-5514 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-6394 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-5337 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-6316 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-6159 29.09.2013
- Mansub Nedir?-6200 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5771 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4926 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-6158 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-5620 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-7028 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5827 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-5566 29.09.2013
- Meail Nedir?-6948 29.09.2013
- Maznun Nedir?-5484 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-7190 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-6857 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-6959 29.09.2013
- Maruz Nedir?-6078 29.09.2013
- Mebi Nedir?-7514 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-6326 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-7850 29.09.2013
- Masarif Nedir?-6752 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-5543 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-6919 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-6891 29.09.2013
- Matbu Nedir?-6969 29.09.2013
- Matlab Nedir?-7573 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-6947 29.09.2013
- Matrah Nedir?-7394 29.09.2013
- Matuf Nedir?-6035 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-5548 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-6621 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-6187 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-6635 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-7660 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-5680 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-7432 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-6409 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-6350 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-5461 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-7225 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-7351 29.09.2013
- Kesb Nedir?-6184 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-6401 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-6570 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-7460 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-7495 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-6301 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-6974 29.09.2013
- Kavi Nedir?-6468 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5958 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-6157 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-6994 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-6526 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-5491 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-7195 29.09.2013
- Karz Nedir?-6341 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-6593 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-7416 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-7337 29.09.2013
- Kast Nedir?-6017 29.09.2013
- Kat' Nedir?-6330 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-5395 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-7565 29.09.2013
- Maada Nedir?-5369 29.09.2013
- Lükata Nedir?-6157 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-6380 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-7579 29.09.2013
- Layiha Nedir?-5710 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-7529 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-6149 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-7438 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-7352 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-7239 29.09.2013
- laakal Nedir?-5611 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-6216 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-7260 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-7723 29.09.2013
- Küşad Nedir?-6916 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-6441 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-7386 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-6809 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-6062 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-5621 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-6044 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-7105 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-5350 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-6324 29.09.2013
- Külfet Nedir?-6355 29.09.2013
- Küsur Nedir?-7039 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-7003 29.09.2013
- İrae Nedir?-7232 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-6463 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-7597 29.09.2013
- İstima Nedir?-7709 29.09.2013
- İstizah Nedir?-5496 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-6860 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-6455 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-6573 29.09.2013
- Kabil Nedir?-7481 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-6774 29.09.2013
- Kabz Nedir?-6130 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-6243 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-6321 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-6796 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-6134 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-6409 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-6557 29.09.2013
- İvaz Nedir?-6260 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-6415 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-6329 29.09.2013
- İzaa Nedir?-7127 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-6355 29.09.2013
- İzale Nedir?-7010 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-6554 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-5560 29.09.2013
- İbka Nedir?-5429 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-8416 29.09.2013
- İhtira Nedir?-7430 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-7775 29.09.2013
- İntihab Nedir?-7648 29.09.2013
- İzafe Nedir?-7506 29.09.2013
- Karabet Nedir?-6391 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-7138 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-6017 29.09.2013
- Kanun Nedir?-7156 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-6421 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-6888 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-5628 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-7507 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-6440 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-7458 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-6273 29.09.2013
- Kârine Nedir?-7648 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-7145 29.09.2013
- Kagir Nedir?-6051 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-6184 29.09.2013
- Karye Nedir?-7442 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-6019 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-6594 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5953 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-6887 29.09.2013
- Kaime Nedir?-6190 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-6077 29.09.2013
- Kaim Nedir?-5516 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-8859 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-7534 29.09.2013
- Kaide Nedir?-7014 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-5496 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-5655 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-6261 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-6557 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-5616 29.09.2013
- Kal' Nedir?-6185 29.09.2013
- İsticar Nedir?-7334 29.09.2013
- İs'af Nedir?-6802 29.09.2013
- İstiane Nedir?-5286 29.09.2013
- İsnad Nedir?-5686 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-5838 29.09.2013
- İsbât Nedir?-5507 29.09.2013
- İsâl Nedir?-6136 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-6151 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-6397 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-6482 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-7313 29.09.2013
- İrsen Nedir?-6564 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-6342 29.09.2013
- İrca Nedir?-5548 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-6761 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-6451 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-6505 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-7487 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-5664 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-5536 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-6724 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-6477 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-7323 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-7356 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-6588 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-5400 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-5294 29.09.2013
- İstihap Nedir?-6869 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-7414 29.09.2013
- İstifade Nedir?-6203 29.09.2013
- İstifa Nedir?-6321 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-5459 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-6314 29.09.2013
- İstida Nedir?-6289 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-6129 29.09.2013
- İstinad Nedir?-5625 29.09.2013
- İstisna Nedir?-6532 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-8766 29.09.2013
- İstimval Nedir?-7530 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-7066 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-5101 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-7515 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-6048 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-7346 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-7601 29.09.2013
- İşgal Nedir?-7405 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-7527 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-6356 29.09.2013
- İttiba Nedir?-7245 29.09.2013
- İstina Nedir?-6457 29.09.2013
- İştigal Nedir?-6210 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-6601 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-6593 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-7179 29.09.2013
- İtmam Nedir?-7201 29.09.2013
- İtfa Nedir?-6046 29.09.2013
- İta Nedir?-6466 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5936 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-7142 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-7351 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-7531 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-6306 29.09.2013
- İrae Nedir?-6815 29.09.2013
- İpotek Nedir?-7127 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-6814 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-6385 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-6335 29.09.2013
- İptal Nedir?-6367 29.09.2013
- İpka Nedir?-7453 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-6109 29.09.2013
- İras Nedir?-6376 29.09.2013
- İllet Nedir?-6511 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-7484 29.09.2013
- İlmî Nedir?-7191 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4963 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-7066 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-5327 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-6931 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5728 29.09.2013
- İmtina Nedir?-7370 29.09.2013
- İpham Nedir?-5744 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-6460 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-7371 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-6462 29.09.2013
- İndinde Nedir?-6373 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-7097 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-6376 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-5671 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5970 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-6106 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5967 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-7541 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-6880 29.09.2013
- İmha Nedir?-6828 29.09.2013
- İmdi Nedir?-6214 29.09.2013
- İmâr Nedir?-6346 29.09.2013
- İmâl Nedir?-7247 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-6268 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-6155 29.09.2013
- İltizam Nedir?-6372 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-7528 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-6651 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5942 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-5597 29.09.2013
- İntikal Nedir?-7181 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5635 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6247 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-6893 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-6053 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-8302 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-6132 29.09.2013
- İntac Nedir?-6638 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-5377 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-7409 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-6733 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-6216 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-7370 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-5352 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-6560 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-7152 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-6877 29.09.2013
- İlga Nedir?-6408 29.09.2013
- İntifa Nedir?-6726 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-6771 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-6008 29.09.2013
- İfraz Nedir?-6801 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-7256 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-6733 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-5385 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5926 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-6817 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5927 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-6956 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-6761 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-6840 29.09.2013
- İkâme Nedir?-6124 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-5379 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-6190 29.09.2013
- İhraz Nedir?-6235 29.09.2013
- İhmal Nedir?-6820 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-5313 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-7957 29.09.2013
- İhfa Nedir?-6839 29.09.2013
- İhdas Nedir?-6868 29.09.2013
- İhbar Nedir?-6453 29.09.2013
- İhâta Nedir?-6422 29.09.2013
- İhale Nedir?-6776 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-5455 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-7332 29.09.2013
- İktisap Nedir?-7087 29.09.2013
- İçtima Nedir?-6101 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-6525 29.09.2013
- İcazet Nedir?-7597 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-7078 29.09.2013
- İcbar Nedir?-6505 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-6439 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-6992 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-6397 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-6907 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-6391 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-5188 29.09.2013
- İktiza Nedir?-7155 29.09.2013
- İhraç Nedir?-7378 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-6814 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-6657 29.09.2013
- İktirân Nedir?-6215 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-5360 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-6208 29.09.2013
- İkraz Nedir?-6569 29.09.2013
- İkrar Nedir?-7213 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-6727 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5953 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-6846 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-6357 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-6500 29.09.2013
- İhtar Nedir?-6898 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-6654 29.09.2013
- İdame Nedir?-5432 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-6179 29.09.2013
- İfa Nedir?-5556 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-6980 29.09.2013
- İfade Nedir?-6096 29.09.2013
- İfham Nedir?-5586 29.09.2013
- İflas Nedir?-6100 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-6586 29.09.2013
- İfadat Nedir?-6224 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-6032 29.09.2013
- Hususî Nedir?-5466 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-6491 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5924 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-6114 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-5500 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-6153 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-5438 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5938 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-6941 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5915 29.09.2013
- İbraz Nedir?-6851 29.09.2013
- Islahât Nedir?-6783 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-6775 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-7016 29.09.2013
- İbra Nedir?-7327 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-7262 29.09.2013
- İade Nedir?-6133 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-7271 29.09.2013
- İaşe Nedir?-6370 29.09.2013
- İbâre Nedir?-6929 29.09.2013
- İcâb Nedir?-7148 29.09.2013
- İbka Nedir?-6402 29.09.2013
- İcar Nedir?-7252 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-7154 29.09.2013
- İbtida Nedir?-6304 29.09.2013
- Islah Nedir?-6916 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-7250 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-7206 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4870 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-6189 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-7310 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-5388 29.09.2013
- Izrar Nedir?-6042 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-7095 29.09.2013
- Hâss Nedir?-7369 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-6274 29.09.2013
- Havale Nedir?-6031 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-7280 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-6628 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-6406 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-7439 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-6016 29.09.2013
- Hazine Nedir?-5366 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-6847 29.09.2013
- Hedm Nedir?-6756 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-7314 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-7503 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-6709 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-7328 29.09.2013
- Huda Nedir?-6905 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-7015 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-5444 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-6850 29.09.2013
- Iskat Nedir?-5353 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-6142 29.09.2013
- Himaye Nedir?-7010 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-6967 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5952 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-5066 29.09.2013
- Hibe Nedir?-6369 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-6465 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-6297 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-6317 29.09.2013
- Hakk Nedir?-5195 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-6985 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-6883 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-5351 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-5659 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-6995 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-6129 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-6274 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-6219 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-5237 29.09.2013
- Halel Nedir?-6497 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-7320 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-6455 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-7294 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-6224 29.09.2013
- Hasren Nedir?-7386 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-7424 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-6412 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-6230 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-7088 29.09.2013
- Halita Nedir?-5916 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-6847 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-6984 29.09.2013
- Has Nedir?-5960 29.09.2013
- Hartama Nedir?-7273 29.09.2013
- Harnup Nedir?-7448 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-7732 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-7383 29.09.2013
- Hak Nedir?-6075 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-7292 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-6601 29.09.2013
- Gars Nedir?-6153 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-6092 29.09.2013
- Gasp Nedir?-5066 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-6347 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-6786 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-5124 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-6785 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-6154 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-7255 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-6981 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-7200 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-6170 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-6456 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-6996 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-6200 29.09.2013
- garp Nedir?-6926 29.09.2013
- Haiz Nedir?-6512 29.09.2013
- Hail Nedir?-5255 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-7034 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-5475 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-6232 29.09.2013
- Haciz Nedir?-7429 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-6742 29.09.2013
- Hacet Nedir?-5435 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-6021 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-6865 29.09.2013
- Grev Nedir?-6142 29.09.2013
- Girift Nedir?-7247 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-6288 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-6351 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5575 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5618 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5940 29.09.2013
- Galle Nedir?-6275 29.09.2013
- Gaip Nedir?-5324 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-6320 29.09.2013
- Gabin Nedir?-9127 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4839 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5837 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5620 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4827 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4947 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5040 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6942 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6907 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5684 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6931 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5713 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-6477 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6439 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5695 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5841 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6409 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5421 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-7027 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5796 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6909 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4982 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4907 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5961 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-7093 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6997 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4889 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6772 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5795 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6918 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6890 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5159 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6452 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5475 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6275 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5857 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6993 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5926 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-6425 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6508 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5785 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6013 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5862 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6619 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4968 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6471 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6765 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6321 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-7078 29.09.2013
- fetret Nedir?-5979 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6146 29.09.2013
- Fesih Nedir?-6899 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-6848 29.09.2013
- Fesh Nedir?-7093 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-6321 29.09.2013
- Ferd Nedir?-6055 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5006 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-6496 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6503 29.09.2013
- fevk Nedir?-6522 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6753 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5717 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4633 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5982 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5854 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6109 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5045 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-6572 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6435 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6949 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6897 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-6088 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5974 29.09.2013
- Farz Nedir?-6001 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5870 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4957 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5496 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6624 29.09.2013
- Fek Nedir?-6387 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5042 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5087 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-6195 29.09.2013
- Farz Nedir?-5787 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4969 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4990 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5699 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-6055 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-7019 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5189 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5556 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-7038 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6177 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-6649 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6308 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5936 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-6212 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-6324 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5828 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4972 29.09.2013
- Esham Nedir?-6167 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5244 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-7183 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-6906 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-6597 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6516 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-6055 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4855 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5180 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5938 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6529 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5520 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6614 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5711 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6862 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6195 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5768 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4878 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-6683 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6113 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6235 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-7144 29.09.2013
- Fek Nedir?-6527 29.09.2013
- fetret Nedir?-6061 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4700 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6006 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-6176 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5929 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5729 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-6020 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6813 29.09.2013
- fevk Nedir?-5948 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4967 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5067 29.09.2013
- Fehime Nedir?-7141 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6415 29.09.2013
- emtia Nedir?-5787 29.09.2013
- Emval Nedir?-6667 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-7074 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-6135 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-7006 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-6517 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5797 29.09.2013
- Eslem Nedir?-5222 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5253 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5820 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-6172 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-7205 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5172 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5231 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5958 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-6113 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5344 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-7132 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-6011 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6190 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6656 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5065 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5939 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6263 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5740 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-7015 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5880 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-7194 29.09.2013
- Edim Nedir?-6785 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-7348 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6986 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-7111 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-6896 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-6231 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5948 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-5710 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-7223 29.09.2013
- Ehil Nedir?-6718 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-5633 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-6136 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5824 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-5299 29.09.2013
- Esham Nedir?-6287 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5558 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-6795 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6956 29.09.2013
- emtia Nedir?-6010 29.09.2013
- Emval Nedir?-6732 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-6050 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5109 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-6081 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6232 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-6022 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-6005 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5452 29.09.2013
- Eda Nedir?-6866 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-6012 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-7199 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4805 29.09.2013
- Ferd Nedir?-6057 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5667 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5186 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6083 29.09.2013
- Fek Nedir?-6728 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5707 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-6099 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6958 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5669 29.09.2013
- Edeb Nedir?-6332 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-6845 29.09.2013
- fetret Nedir?-5734 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-6516 29.09.2013
- Desise Nedir?-5242 29.09.2013
- Devair Nedir?-5094 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-7225 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-7205 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-5735 29.09.2013
- Deyn Nedir?-5171 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-6062 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-5478 29.09.2013
- Donatan Nedir?-5656 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-7130 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6297 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6699 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-7469 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-5677 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-6123 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-7351 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-5767 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-6312 29.09.2013
- Dûr Nedir?-5225 29.09.2013
- Dûn Nedir?-6250 29.09.2013
- Farz Nedir?-6676 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6733 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5710 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4822 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6040 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5925 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6974 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4735 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6385 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6908 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6916 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6363 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6144 29.09.2013
- fevk Nedir?-4649 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6455 29.09.2013
- Bila Nedir?-6045 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-6120 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-6105 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-6907 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-6780 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-5729 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-6065 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5864 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-6457 29.09.2013
- bilahare Nedir?-7187 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-6194 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5854 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-7404 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-6087 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-6854 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-6934 29.09.2013
- Beyn Nedir?-6866 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-6182 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-6139 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-6883 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-6851 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-6844 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-6167 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-5430 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-7210 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-5454 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-6850 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-6128 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-5487 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-6427 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-7448 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-6984 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-6302 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-7168 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-6122 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-5282 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-6145 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-6273 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5965 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-7706 29.09.2013
- bisud Nedir?-6185 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-6412 29.09.2013
- Depozito Nedir?-6735 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-6253 29.09.2013
- Berhava Nedir?-7199 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-7365 29.09.2013
- Berât Nedir?-7296 29.09.2013
- Beraat Nedir?-7156 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-7463 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-5381 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-6384 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-5606 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-6582 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-7300 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4939 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-6682 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-7379 29.09.2013
- Delil Nedir?-6415 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5838 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-7381 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-6149 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-6232 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-5102 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-7350 29.09.2013
- Câmi Nedir?-6003 29.09.2013
- Cânî Nedir?-7264 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5690 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-6313 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-6372 29.09.2013
- Bono Nedir?-6061 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-6178 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-6016 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-7343 29.09.2013
- Butlan Nedir?-7243 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-6401 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-6093 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-7198 29.09.2013
- Câmia Nedir?-7103 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-6632 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-7274 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-7341 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-5238 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-6312 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-6229 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-5261 29.09.2013
- Derç Nedir?-5849 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-6934 29.09.2013
- Cevher Nedir?-6229 29.09.2013
- Ciro Nedir?-5447 29.09.2013
- Celile Nedir?-7183 29.09.2013
- Celpname Nedir?-7501 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-6542 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-5372 29.09.2013
- cenup Nedir?-7237 29.09.2013
- Cereme Nedir?-5654 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-7264 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-6485 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-7290 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-5811 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-5445 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-6443 29.09.2013
- Ceza Nedir?-6241 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-6814 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-6494 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5918 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-7241 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-5226 29.09.2013
- Cihet Nedir?-6298 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-6866 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-6923 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-7043 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-6873 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-6819 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5929 29.09.2013
- Defaât Nedir?-6036 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-6254 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-7153 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-6330 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-7010 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-6114 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-6688 29.09.2013
- Cüz Nedir?-6245 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-6015 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-6452 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-7339 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-5359 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5997 29.09.2013
- Cari Nedir?-6009 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-6615 29.09.2013
- Cebel Nedir?-7167 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-6293 29.09.2013
- Çek Nedir?-6529 29.09.2013
- Bayi Nedir?-5337 29.09.2013
- Bâb Nedir?-7341 29.09.2013
- Baki Nedir?-7124 29.09.2013
- Avdet Nedir?-6182 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-7485 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4940 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-6426 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-7183 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-6041 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5975 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-6540 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-7054 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-6235 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5877 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-7175 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-6924 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-6451 29.09.2013
- Belagat Nedir?-6296 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5948 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5912 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-6467 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-7618 29.09.2013
- Bariz Nedir?-7410 29.09.2013
- Basiret Nedir?-7242 29.09.2013
- Batıl Nedir?-6068 29.09.2013
- Becâ Nedir?-6917 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-6458 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-7281 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-6207 29.09.2013
- Bediî Nedir?-6837 29.09.2013
- Beher Nedir?-6460 29.09.2013
- Baîd Nedir?-7181 29.09.2013
- Amade Nedir?-7261 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-6293 29.09.2013
- Angaje Nedir?-7238 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-5584 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-6278 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-6364 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-6162 29.09.2013
- Amme Nedir?-5823 29.09.2013
- Âmm Nedir?-5268 29.09.2013
- Âmir Nedir?-6512 29.09.2013
- Âmil Nedir?-6152 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-6179 29.09.2013
- Amelî Nedir?-5319 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-7426 29.09.2013
- Amel Nedir?-6202 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-7036 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-6318 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5959 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-6158 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5962 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4934 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-7198 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-6677 29.09.2013
- Alât Nedir?-6257 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-6369 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-6261 29.09.2013
- Âkit Nedir?-6061 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-6499 29.09.2013
- Ayn Nedir?-6184 29.09.2013
- Amele Nedir?-6072 29.09.2013
- Âri Nedir?-7186 29.09.2013
- Avârız Nedir?-5330 29.09.2013
- Avans Nedir?-7159 29.09.2013
- Aval Nedir?-6344 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5999 29.09.2013
- Atıf Nedir?-7252 29.09.2013
- Ateh Nedir?-5151 29.09.2013
- Asrî Nedir?-6244 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-6083 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-5634 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5938 29.09.2013
- Arz Nedir?-6217 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5970 29.09.2013
- Arsa Nedir?-6135 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-6882 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-6447 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-7133 29.09.2013
- apostille Nedir?-5928 29.09.2013
- appel Nedir?-7230 29.09.2013
- Âra Nedir?-6078 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-6827 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-6056 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-6773 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-6217 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-5293 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-6521 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-6349 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5867 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-6438 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-6254 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-6762 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-6392 29.09.2013
- Ahar Nedir?-5663 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-7429 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-6550 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-5550 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-6202 29.09.2013
- Âhir Nedir?-7071 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-7131 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5984 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-5322 29.09.2013
- Azamî Nedir?-6799 29.09.2013
- Azil Nedir?-7035 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-7359 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5920 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-6283 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-7381 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-6617 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-6977 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-6944 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-6498 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-7218 29.09.2013
- Akar Nedir?-5430 29.09.2013
- Akamet Nedir?-6347 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-6961 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-7120 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-7338 29.09.2013
- Ahz Nedir?-7353 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-6329 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-6242 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-7001 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4876 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-6277 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5989 29.09.2013
- Acente Nedir?-7429 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-7053 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-7277 29.09.2013
- Aciz Nedir?-6225 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-7351 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-6226 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-6333 29.09.2013
- Adalet Nedir?-6913 29.09.2013
- Ada Nedir?-5827 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-6526 29.09.2013
- Acir Nedir?-4918 29.09.2013
- Adâd Nedir?-6548 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-6857 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-6023 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-6301 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-6679 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-6253 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-6693 29.09.2013
- Valör (Value Date)-6038 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -7192 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4965 29.09.2013
- Yatırım Fonları-6141 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-7039 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-6223 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-7590 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5743 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-5335 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-6108 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-6423 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-7335 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4971 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-5548 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-7173 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-7189 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-5501 29.09.2013
- Teknik Analiz-7226 29.09.2013
- Tahvil-6818 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-6234 29.09.2013
- Süre (Duration)-5710 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-6070 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-6152 29.09.2013
- Sterilizasyon-6396 29.09.2013
- Stagflasyon-6586 29.09.2013
- Spot Piyasa-6168 29.09.2013
- Spot Valör-6281 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5942 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-6053 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-6985 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-6900 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-6293 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-6368 29.09.2013
- Parite-7136 29.09.2013
- Petro-dolar-6676 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-6099 29.09.2013
- Portföy Teorileri-5078 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-5289 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-7325 29.09.2013
- Reeskont-7282 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-7300 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-6912 29.09.2013
- Revalüasyon-6878 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-6243 29.09.2013
- Risk-Getiri-7252 29.09.2013
- Risk Primi-6310 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-7002 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-7154 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-6271 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-6149 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5972 29.09.2013
- Samurai Bonds-7214 29.09.2013
- Resesyon-5369 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-6285 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-6375 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-5274 29.09.2013
- Likidite-7298 29.09.2013
- Likidite Riski-5785 29.09.2013
- Likidite Senetleri-5361 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-6123 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-6130 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-5503 29.09.2013
- Morotoryum-6529 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-6520 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-7141 29.09.2013
- Kur Riski-5876 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-6801 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5830 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-6481 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5771 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-6704 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-5553 29.09.2013
- Para Piyasası-5349 29.09.2013
- Para Politikası-5449 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-7894 29.09.2013
- Future-6202 29.09.2013
- Enflasyon-4882 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-6170 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-6104 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-6858 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-6711 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-5270 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-7247 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-6518 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-5212 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-7328 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -6790 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-5217 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-6632 29.09.2013
- Efektif-6425 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-6953 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-6111 29.09.2013
- Forward-6461 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-5425 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-6236 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-6270 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-7349 29.09.2013
- Konvertibilite-7381 29.09.2013
- Konsolidasyon-5552 29.09.2013
- Kesin Satış-5373 29.09.2013
- Kesin Alış-7345 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-7290 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-6639 29.09.2013
- İhale (Auction)-5266 29.09.2013
- Faktoring-7259 29.09.2013
- Forward-Forward-6314 29.09.2013
- Forfaiting-5826 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-6286 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-6977 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-6165 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-6207 29.09.2013
- Dolarizasyon-5520 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-6168 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-6858 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-6213 29.09.2013
- Cari Kur-6410 29.09.2013
- Çapraz kur-7291 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-6383 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-6881 29.09.2013
- Dealer-6042 29.09.2013
- Deflatör-6187 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-6307 29.09.2013
- Devalüasyon-6136 29.09.2013
- Dezenflasyon-6122 29.09.2013
- Deflasyon-7356 29.09.2013
- Disponibilite-6049 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-6293 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-7341 29.09.2013
- Arbitraj-6237 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5316 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-8033 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-7473 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-5319 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5763 29.09.2013
- Akreditif-6082 29.09.2013
- Banknot-7324 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-6657 29.09.2013
- Alış (Bid)-6754 29.09.2013
- Basit Faiz-6086 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-6557 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-6217 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-5543 29.09.2013
- Bileşik Faiz-5670 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5937 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-6178 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5580 29.09.2013
- Broker-6127 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-6160 29.09.2013
- Cari Açık-6822 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-7051 29.09.2013

 

1852---12055016