Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-7347 29.09.2013
- Zail Nedir?-7596 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-7015 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-6914 29.09.2013
- zahir Nedir?-7267 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-6992 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-6898 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-7097 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-7260 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-7028 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-7485 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-6897 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-7112 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-7024 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-7185 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-7051 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7321 29.09.2013
- Yed Nedir?-7109 29.09.2013
- Zamin Nedir?-7298 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6998 29.09.2013
- Ziya Nedir?-7064 29.09.2013
- zîr Nedir?-6914 29.09.2013
- zinhar Nedir?-6891 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-7555 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-7244 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-7401 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-7070 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-7500 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-7200 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-7067 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-7161 29.09.2013
- Zeval Nedir?-7049 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-7132 29.09.2013
- Varant Nedir?-6962 29.09.2013
- Varîd Nedir?-7453 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-6962 29.09.2013
- Vâris Nedir?-6650 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-7477 29.09.2013
- Vasi Nedir?-7340 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-7477 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-6824 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-6753 29.09.2013
- Varaka Nedir?-7147 29.09.2013
- usul Nedir?-6490 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-7094 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-7268 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-7018 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-7622 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-7293 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-7309 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-7034 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-6042 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-6202 29.09.2013
- Urup Nedir?-4998 29.09.2013
- Umur Nedir?-7095 29.09.2013
- Umranî Nedir?-6179 29.09.2013
- Umran Nedir?-5777 29.09.2013
- Vedia Nedir?-6138 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5636 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-7443 29.09.2013
- Yayla Nedir?-7186 29.09.2013
- Vehle Nedir?-7104 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-6317 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-6504 29.09.2013
- Yargı Nedir?-5172 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-5977 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-5386 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-5307 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-6215 29.09.2013
- Yapı Nedir?-7080 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-7690 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-7236 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-6247 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-6816 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-6042 29.09.2013
- Veli Nedir?-6933 29.09.2013
- Vekil Nedir?-6544 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5609 29.09.2013
- Velev Nedir?-5533 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-6810 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-5771 29.09.2013
- Verese Nedir?-6669 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-6030 29.09.2013
- Vesait Nedir?-5596 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-5857 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-6787 29.09.2013
- Velayet Nedir?-6808 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-7149 29.09.2013
- Terhin Nedir?-5880 29.09.2013
- Terkin Nedir?-6069 29.09.2013
- Termim Nedir?-6576 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-5901 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5637 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-7188 29.09.2013
- Tescil Nedir?-5864 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-6071 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-7087 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-7324 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-6955 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-6922 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-6894 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-8111 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-6368 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-5278 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-6458 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-6468 29.09.2013
- Tensip Nedir?-7143 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-5918 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-6197 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-5436 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-6628 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-6457 29.09.2013
- teşrik Nedir?-6673 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-6969 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-6784 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-6828 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-6138 29.09.2013
- Uhde Nedir?-6590 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-6964 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-6680 29.09.2013
- Trampa Nedir?-6711 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5753 29.09.2013
- tezyif Nedir?-6511 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-6979 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-5898 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-6029 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-6324 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-6536 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-5990 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-6762 29.09.2013
- Ulak Nedir?-6473 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-6090 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-6066 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5674 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-7146 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-6059 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-5495 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-6448 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-6346 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5845 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-6238 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-5982 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-7295 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-7224 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-5883 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-5959 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-6589 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-5443 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-6975 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-6047 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-6122 29.09.2013
- Tediye Nedir?-5791 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-6197 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-5325 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-5934 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-6653 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-6203 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-6415 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-6599 29.09.2013
- Teadül Nedir?-7167 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-7330 29.09.2013
- Teati Nedir?-6136 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-6006 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-5856 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-6400 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-5803 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-7104 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5900 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6628 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-6444 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-5880 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-5920 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-6796 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-6329 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-6054 29.09.2013
- Temlik Nedir?-6103 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-6105 29.09.2013
- Teminat Nedir?-6716 29.09.2013
- Temettü Nedir?-6680 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-6056 29.09.2013
- Temadi Nedir?-5917 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-6837 29.09.2013
- Telif Nedir?-6064 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-6889 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-5830 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-7089 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-6178 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-7419 29.09.2013
- Temellük Nedir?-6916 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-6206 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-7015 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-6071 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-6055 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-5746 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-6002 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-5245 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5645 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-6658 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-5359 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-6387 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-5970 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-5821 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-6281 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-6047 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-5924 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-5401 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-7138 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-5316 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-5443 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6558 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5805 29.09.2013
- Taht Nedir?-7191 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-7015 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-5955 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-6875 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-5205 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-5159 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-5947 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-6919 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-6972 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-6054 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-5848 29.09.2013
- Tadât Nedir?-5324 29.09.2013
- Tacir Nedir?-7377 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-6266 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-5931 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-5961 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-5142 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-5287 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-6512 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-5395 29.09.2013
- Şümul Nedir?-5205 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5649 29.09.2013
- Târik Nedir?-5983 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-4965 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-6945 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-5937 29.09.2013
- Tashih Nedir?-7073 29.09.2013
- Tarik Nedir?-5211 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-6634 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-6528 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-5965 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-6292 29.09.2013
- Tathir Nedir?-6984 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-6586 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-6332 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-6583 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5626 29.09.2013
- Takas Nedir?-6759 29.09.2013
- Tadil Nedir?-7035 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-6808 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-6032 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-6431 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-5937 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-6722 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-5964 29.09.2013
- Taksim Nedir?-5959 29.09.2013
- Taksir Nedir?-6126 29.09.2013
- Takyit Nedir?-6989 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4797 29.09.2013
- Talâk Nedir?-6510 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-6873 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-7078 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-6148 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-6334 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-5231 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-5928 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5071 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5144 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-7220 29.09.2013
- Sudur Nedir?-6954 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-5283 29.09.2013
- Sukut Nedir?-6548 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-5461 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-6411 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-6936 29.09.2013
- Sübût Nedir?-5725 29.09.2013
- Senevî Nedir?-6601 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-6272 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-6279 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-6807 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-5372 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-5277 29.09.2013
- Sin Nedir?-6886 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-6955 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-5967 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-5883 29.09.2013
- Senedât Nedir?-7205 29.09.2013
- Semere Nedir?-6495 29.09.2013
- Semen Nedir?-5713 29.09.2013
- Selef Nedir?-6623 29.09.2013
- Sükna Nedir?-6895 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-6295 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-7023 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-5271 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-5792 29.09.2013
- Şayian Nedir?-5928 29.09.2013
- Şefi Nedir?-6011 29.09.2013
- Şerait Nedir?-6079 29.09.2013
- Şerh Nedir?-6263 29.09.2013
- Şayi Nedir?-6520 29.09.2013
- Şerik Nedir?-5199 29.09.2013
- şira Nedir?-5858 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-6218 29.09.2013
- şimal Nedir?-5352 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-6249 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5565 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5533 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5584 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5820 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-6590 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-6615 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-5776 29.09.2013
- şark Nedir?-6437 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-6809 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-6861 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-6046 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-6528 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-5393 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-5277 29.09.2013
- Şamil Nedir?-6800 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4726 29.09.2013
- Şârih Nedir?-6588 29.09.2013
- Şagil Nedir?-5972 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-6705 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-6535 29.09.2013
- Râci Nedir?-6952 29.09.2013
- Rahin Nedir?-5405 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-7178 29.09.2013
- Rapt Nedir?-5976 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-5987 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-5635 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-6718 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5639 29.09.2013
- Rehin Nedir?-6979 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-5819 29.09.2013
- Refik Nedir?-6504 29.09.2013
- Parsel Nedir?-7190 29.09.2013
- Pafta Nedir?-6761 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-6349 29.09.2013
- Nukud Nedir?-6985 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-6342 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-6304 29.09.2013
- ortaç Nedir?-7303 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-5858 29.09.2013
- Olveche Nedir?-5254 29.09.2013
- Nümune Nedir?-6583 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-6521 29.09.2013
- Resen Nedir?-6574 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-5286 29.09.2013
- Otlak Nedir?-6722 29.09.2013
- Sari Nedir?-5131 29.09.2013
- Resim Nedir?-5447 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-5419 29.09.2013
- Selb Nedir?-5323 29.09.2013
- Sehim Nedir?-7002 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-6391 29.09.2013
- Sây Nedir?-7169 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-6741 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-6498 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-5838 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-7071 29.09.2013
- Salih Nedir?-6464 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-6047 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-6283 29.09.2013
- Rücu Nedir?-6981 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-5913 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-5955 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-5127 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-5976 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-5256 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-6033 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-5396 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-6663 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-5427 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-6944 29.09.2013
- Sahih Nedir?-6962 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-7220 29.09.2013
- Reşit Nedir?-6962 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-7399 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-6874 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-7613 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-7069 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-6946 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-5515 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-6950 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-6873 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-6478 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-5576 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-6189 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5719 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-6158 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-6639 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-5568 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5810 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-7075 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-6955 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-5958 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-5213 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-6164 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-6320 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-7186 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-5328 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-5925 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-7453 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-6720 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-5862 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-6671 29.09.2013
- Niza Nedir?-5871 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-5884 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-6985 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-5977 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-5187 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5623 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-6132 29.09.2013
- Nisap Nedir?-6572 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-5476 29.09.2013
- nısıf Nedir?-6628 29.09.2013
- Nısf Nedir?-6167 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-6260 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-6448 29.09.2013
- Nez' Nedir?-6413 29.09.2013
- Nevi Nedir?-5896 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-6746 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5790 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-6582 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-5893 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-5470 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-6616 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-6645 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-7032 29.09.2013
- Nema Nedir?-5683 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5627 29.09.2013
- Neseben Nedir?-6458 29.09.2013
- Navlun Nedir?-7059 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-5996 29.09.2013
- Nebât Nedir?-5126 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-5884 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-5391 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-6053 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-6176 29.09.2013
- müstemir Nedir?-6086 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-7027 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-6395 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-6613 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-5963 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-6677 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5718 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-6193 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-6312 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-7054 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-6425 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-6836 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-6156 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-6123 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-7037 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-4862 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-7154 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-7045 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-5977 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-5918 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-6430 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-5888 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-7124 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-6256 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-6924 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-5905 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-7309 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-6685 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-7125 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-6736 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-7102 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-6535 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-5967 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-6675 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-6911 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-6841 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-5919 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-4916 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-6378 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-5885 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-6912 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-4857 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-6727 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-6373 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-5510 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-6181 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-6871 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-5971 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-5354 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-5969 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5773 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-6104 29.09.2013
- Mülki Nedir?-6260 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-6513 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-5949 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-6028 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-5504 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-6954 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-6563 29.09.2013
- Mühür Nedir?-6112 29.09.2013
- Müflis Nedir?-5430 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-7000 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-5952 29.09.2013
- Müessir Nedir?-6977 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5813 29.09.2013
- Müesses Nedir?-5972 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-7047 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-5495 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-6714 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-5933 29.09.2013
- müntehap Nedir?-7057 29.09.2013
- Münselip Nedir?-6486 29.09.2013
- Münkir Nedir?-6945 29.09.2013
- Münkati Nedir?-6032 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-5849 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-6845 29.09.2013
- münhal Nedir?-6885 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-5294 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-5966 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-5890 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-6651 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-6456 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-6159 29.09.2013
- Münbais Nedir?-5212 29.09.2013
- Müncer Nedir?-5395 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-6702 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-5945 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-6536 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-6819 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-7057 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-7026 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-7798 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-7122 29.09.2013
- Mutad Nedir?-5324 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-5408 29.09.2013
- Muteber Nedir?-6007 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-7064 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-7442 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-7091 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-6274 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-6500 29.09.2013
- Muttali Nedir?-6362 29.09.2013
- musakka Nedir?-6206 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-6218 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-6381 29.09.2013
- Muris Nedir?-6264 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-5450 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-6798 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-4930 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-6398 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-6412 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-6060 29.09.2013
- Munkati Nedir?-5898 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-6521 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-5043 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-5312 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-5200 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-5213 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-5994 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-6282 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-6511 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-5350 29.09.2013
- Müddei Nedir?-5849 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-6463 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5676 29.09.2013
- Müddea Nedir?-7014 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-5785 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-7078 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-6358 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-5277 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-5849 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-6492 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-5878 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-7114 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-6954 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-6030 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-5991 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-6603 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-5219 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-7000 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-7024 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-6322 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-7022 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-6960 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-5902 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-5966 29.09.2013
- Muadil Nedir?-6512 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-6628 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-6952 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-5968 29.09.2013
- Muallak Nedir?-6251 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-6240 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-6577 29.09.2013
- Muavin Nedir?-5447 29.09.2013
- Mezun Nedir?-5941 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-5940 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-6622 29.09.2013
- Misillû Nedir?-6783 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-6239 29.09.2013
- Minval Nedir?-5427 29.09.2013
- Milk Nedir?-6100 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-5027 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-5283 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-6559 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-6225 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-5869 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-6225 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-6848 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-6606 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-5872 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-5798 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-6553 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-7716 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-5982 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-6934 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-6889 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-6378 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-5213 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-7315 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-6997 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-7026 29.09.2013
- Mucip Nedir?-5906 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-7258 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5684 29.09.2013
- Muhik Nedir?-6196 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-6482 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-5830 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-6003 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-6170 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-6543 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-6163 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-6682 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-5994 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-5880 29.09.2013
- Menafil Nedir?-5959 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-5851 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5672 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-6231 29.09.2013
- Memalik Nedir?-7085 29.09.2013
- Memnu Nedir?-6212 29.09.2013
- Memur Nedir?-6789 29.09.2013
- Men Nedir?-4655 29.09.2013
- Menba' Nedir?-6871 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-5456 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-6825 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-6614 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-5736 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-6822 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-6503 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-7072 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-5817 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-6747 29.09.2013
- Medar Nedir?-5751 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-6205 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-5867 29.09.2013
- meczum Nedir?-5292 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-7040 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-6245 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-6873 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5635 29.09.2013
- Mesul Nedir?-5082 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-6382 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-6724 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-5912 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-5979 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5759 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-6175 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-6334 29.09.2013
- Mesned Nedir?-6748 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-6098 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-6803 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-6194 29.09.2013
- Mesail Nedir?-6486 29.09.2013
- Menkul Nedir?-5999 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-6928 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-6230 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-5253 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5742 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4762 29.09.2013
- Mera Nedir?-6449 29.09.2013
- Merbut Nedir?-5210 29.09.2013
- Merhun Nedir?-5939 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-6246 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-6213 29.09.2013
- Mersule Nedir?-6525 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-5080 29.09.2013
- Maktu Nedir?-5234 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-6219 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-6837 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-5846 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-5467 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-6534 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-6043 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-6964 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-5844 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-6956 29.09.2013
- Makule Nedir?-5066 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-7220 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-6715 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-6597 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-6507 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-6338 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5538 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-5242 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-6899 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-7133 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5707 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-6473 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-5945 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-6558 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-7242 29.09.2013
- Malik Nedir?-5275 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-5925 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-5112 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-5893 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-5879 29.09.2013
- Mansub Nedir?-5936 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5531 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4779 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-5732 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-5362 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-6595 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5597 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-5302 29.09.2013
- Meail Nedir?-6469 29.09.2013
- Maznun Nedir?-5281 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-6766 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-6394 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-6455 29.09.2013
- Maruz Nedir?-5817 29.09.2013
- Mebi Nedir?-7041 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-5928 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-7378 29.09.2013
- Masarif Nedir?-6281 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-5273 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-6465 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-6454 29.09.2013
- Matbu Nedir?-6546 29.09.2013
- Matlab Nedir?-7091 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-6527 29.09.2013
- Matrah Nedir?-6932 29.09.2013
- Matuf Nedir?-5796 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-5316 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-6165 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-5941 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-6238 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-7183 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-5461 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-6973 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-5988 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-5889 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-5206 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-6811 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-6921 29.09.2013
- Kesb Nedir?-5727 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-5953 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-6292 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-7014 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-7041 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-5855 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-6554 29.09.2013
- Kavi Nedir?-6163 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5744 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-5740 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-6548 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-6105 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-5197 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-6838 29.09.2013
- Karz Nedir?-5923 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-6314 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-6994 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-6877 29.09.2013
- Kast Nedir?-5603 29.09.2013
- Kat' Nedir?-5921 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-5124 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-7083 29.09.2013
- Maada Nedir?-5133 29.09.2013
- Lükata Nedir?-5904 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-5920 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-7157 29.09.2013
- Layiha Nedir?-5464 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-7031 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-5868 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-6978 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-6880 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-6808 29.09.2013
- laakal Nedir?-5374 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-5784 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-6804 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-7228 29.09.2013
- Küşad Nedir?-6445 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-6016 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-6942 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-6372 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-5835 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-5399 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-5778 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-6681 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-5114 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-6161 29.09.2013
- Külfet Nedir?-6131 29.09.2013
- Küsur Nedir?-6595 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-6546 29.09.2013
- İrae Nedir?-6783 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-6007 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-7129 29.09.2013
- İstima Nedir?-7250 29.09.2013
- İstizah Nedir?-5239 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-6406 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-6012 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-6186 29.09.2013
- Kabil Nedir?-7032 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-6318 29.09.2013
- Kabz Nedir?-5666 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-5741 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-5880 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-6335 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5713 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-5932 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-6304 29.09.2013
- İvaz Nedir?-5835 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-6173 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-5868 29.09.2013
- İzaa Nedir?-6643 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-5875 29.09.2013
- İzale Nedir?-6532 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-6026 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-5292 29.09.2013
- İbka Nedir?-5169 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-7946 29.09.2013
- İhtira Nedir?-6973 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-7361 29.09.2013
- İntihab Nedir?-7128 29.09.2013
- İzafe Nedir?-7021 29.09.2013
- Karabet Nedir?-5953 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-6906 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-5737 29.09.2013
- Kanun Nedir?-6730 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-5943 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-6407 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-5411 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-7038 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-5996 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-7001 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-6021 29.09.2013
- Kârine Nedir?-7172 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-6703 29.09.2013
- Kagir Nedir?-5776 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5746 29.09.2013
- Karye Nedir?-6980 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5762 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-6316 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5628 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-6486 29.09.2013
- Kaime Nedir?-5924 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-5837 29.09.2013
- Kaim Nedir?-5304 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-8375 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-7038 29.09.2013
- Kaide Nedir?-6538 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-5263 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-5417 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-5963 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-6138 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-5335 29.09.2013
- Kal' Nedir?-5741 29.09.2013
- İsticar Nedir?-6893 29.09.2013
- İs'af Nedir?-6373 29.09.2013
- İstiane Nedir?-5074 29.09.2013
- İsnad Nedir?-5455 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-5585 29.09.2013
- İsbât Nedir?-5242 29.09.2013
- İsâl Nedir?-5871 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-5923 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-5906 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-6231 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-6866 29.09.2013
- İrsen Nedir?-6128 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-5902 29.09.2013
- İrca Nedir?-5318 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-6268 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-6007 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-6090 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-7028 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-5387 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-5296 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-6481 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-6219 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-6893 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-6887 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-6281 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-5181 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-5043 29.09.2013
- İstihap Nedir?-6426 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-6971 29.09.2013
- İstifade Nedir?-5845 29.09.2013
- İstifa Nedir?-5884 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-5252 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-5879 29.09.2013
- İstida Nedir?-5857 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-5701 29.09.2013
- İstinad Nedir?-5349 29.09.2013
- İstisna Nedir?-6253 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-8491 29.09.2013
- İstimval Nedir?-7084 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-6607 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-4870 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-7029 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-5797 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-6896 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-7144 29.09.2013
- İşgal Nedir?-6951 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-7075 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-5889 29.09.2013
- İttiba Nedir?-6819 29.09.2013
- İstina Nedir?-6153 29.09.2013
- İştigal Nedir?-5762 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-6368 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-6331 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-6676 29.09.2013
- İtmam Nedir?-6737 29.09.2013
- İtfa Nedir?-5769 29.09.2013
- İta Nedir?-6052 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5701 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-6674 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-6916 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-7077 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-5862 29.09.2013
- İrae Nedir?-6387 29.09.2013
- İpotek Nedir?-6659 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-6366 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-5930 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-5900 29.09.2013
- İptal Nedir?-6117 29.09.2013
- İpka Nedir?-7018 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-5857 29.09.2013
- İras Nedir?-6084 29.09.2013
- İllet Nedir?-6282 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-7199 29.09.2013
- İlmî Nedir?-6741 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4730 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-6615 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-5066 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-6452 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5496 29.09.2013
- İmtina Nedir?-6987 29.09.2013
- İpham Nedir?-5527 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-6025 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-6905 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-6001 29.09.2013
- İndinde Nedir?-5946 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-6673 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-5961 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-5372 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5730 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-5833 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5729 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-7111 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-6423 29.09.2013
- İmha Nedir?-6377 29.09.2013
- İmdi Nedir?-5794 29.09.2013
- İmâr Nedir?-6094 29.09.2013
- İmâl Nedir?-6764 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-6045 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-5907 29.09.2013
- İltizam Nedir?-5927 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-7095 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-6394 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5705 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-5384 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6732 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5404 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5822 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-6445 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5628 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-7796 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-5717 29.09.2013
- İntac Nedir?-6212 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-5156 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-6949 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-6254 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-5809 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-6937 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-5083 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-6303 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-6732 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-6420 29.09.2013
- İlga Nedir?-6132 29.09.2013
- İntifa Nedir?-6296 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-6343 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-5738 29.09.2013
- İfraz Nedir?-6334 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-6842 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-6316 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-5172 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5636 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-6343 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5772 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-6479 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-6332 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-6400 29.09.2013
- İkâme Nedir?-5691 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-5171 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-5928 29.09.2013
- İhraz Nedir?-5980 29.09.2013
- İhmal Nedir?-6398 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-5061 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-7436 29.09.2013
- İhfa Nedir?-6372 29.09.2013
- İhdas Nedir?-6425 29.09.2013
- İhbar Nedir?-6206 29.09.2013
- İhâta Nedir?-6166 29.09.2013
- İhale Nedir?-6361 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-5223 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-6890 29.09.2013
- İktisap Nedir?-6643 29.09.2013
- İçtima Nedir?-5678 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-6275 29.09.2013
- İcazet Nedir?-7131 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-6649 29.09.2013
- İcbar Nedir?-6090 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-6216 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-6518 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-6196 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-6462 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-5957 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-4982 29.09.2013
- İktiza Nedir?-6716 29.09.2013
- İhraç Nedir?-6919 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-6365 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-6235 29.09.2013
- İktirân Nedir?-5755 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-5118 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-5973 29.09.2013
- İkraz Nedir?-6162 29.09.2013
- İkrar Nedir?-6748 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-6290 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5711 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-6432 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-6118 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-6269 29.09.2013
- İhtar Nedir?-6430 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-6232 29.09.2013
- İdame Nedir?-5193 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-5761 29.09.2013
- İfa Nedir?-5334 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-6544 29.09.2013
- İfade Nedir?-5694 29.09.2013
- İfham Nedir?-5389 29.09.2013
- İflas Nedir?-5664 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-6121 29.09.2013
- İfadat Nedir?-5795 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-5790 29.09.2013
- Hususî Nedir?-5251 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-6059 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5732 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-5867 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-5273 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-5942 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-5254 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5684 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-6475 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5754 29.09.2013
- İbraz Nedir?-6427 29.09.2013
- Islahât Nedir?-6335 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-6357 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-6584 29.09.2013
- İbra Nedir?-6850 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-6860 29.09.2013
- İade Nedir?-5692 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-6808 29.09.2013
- İaşe Nedir?-6090 29.09.2013
- İbâre Nedir?-6481 29.09.2013
- İcâb Nedir?-6713 29.09.2013
- İbka Nedir?-6121 29.09.2013
- İcar Nedir?-6763 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-6714 29.09.2013
- İbtida Nedir?-5890 29.09.2013
- Islah Nedir?-6450 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-6831 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-6792 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4634 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-5750 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-6869 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-5164 29.09.2013
- Izrar Nedir?-5813 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-6650 29.09.2013
- Hâss Nedir?-6928 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-5841 29.09.2013
- Havale Nedir?-5790 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-6834 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-6377 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-6175 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-6992 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-5786 29.09.2013
- Hazine Nedir?-5162 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-6415 29.09.2013
- Hedm Nedir?-6357 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-6876 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-7039 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-6284 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-6894 29.09.2013
- Huda Nedir?-6469 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-6537 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-5239 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-6419 29.09.2013
- Iskat Nedir?-5144 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-5880 29.09.2013
- Himaye Nedir?-6552 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-6517 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5718 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-4856 29.09.2013
- Hibe Nedir?-6171 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-6325 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-5878 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-6068 29.09.2013
- Hakk Nedir?-4993 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-6558 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-6438 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-5115 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-5427 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-6552 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-5869 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-5829 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-5984 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-4964 29.09.2013
- Halel Nedir?-6063 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-6918 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-6010 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-6838 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-5804 29.09.2013
- Hasren Nedir?-6942 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-6968 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-6190 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-5837 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-6628 29.09.2013
- Halita Nedir?-5509 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-6388 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-6538 29.09.2013
- Has Nedir?-5730 29.09.2013
- Hartama Nedir?-6834 29.09.2013
- Harnup Nedir?-6989 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-7276 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-6968 29.09.2013
- Hak Nedir?-5805 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-6841 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-6167 29.09.2013
- Gars Nedir?-5706 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-5645 29.09.2013
- Gasp Nedir?-4846 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-6076 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-6363 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-4926 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-6352 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-5742 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-6777 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-6577 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-6729 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-5744 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-6035 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-6526 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-5961 29.09.2013
- garp Nedir?-6498 29.09.2013
- Haiz Nedir?-6097 29.09.2013
- Hail Nedir?-5037 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-6562 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-5247 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-5788 29.09.2013
- Haciz Nedir?-6960 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-6297 29.09.2013
- Hacet Nedir?-5230 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-5778 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-6425 29.09.2013
- Grev Nedir?-5899 29.09.2013
- Girift Nedir?-6815 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-5850 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-5899 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5321 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5375 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5704 29.09.2013
- Galle Nedir?-6038 29.09.2013
- Gaip Nedir?-5085 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-5884 29.09.2013
- Gabin Nedir?-8664 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4617 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5422 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5377 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4597 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4728 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4795 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6499 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6485 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5426 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6466 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5494 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-6088 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5986 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5247 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5407 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5986 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5177 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6621 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5534 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6474 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4755 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4667 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5737 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6637 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6563 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4680 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6357 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5387 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6477 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6459 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4934 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5983 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5238 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6005 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5598 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6565 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5671 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5983 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6086 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5541 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5809 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5641 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6169 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4735 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5992 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6331 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6057 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6643 29.09.2013
- fetret Nedir?-5545 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5794 29.09.2013
- Fesih Nedir?-6454 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-6419 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6658 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-6062 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5825 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4790 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-6056 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6056 29.09.2013
- fevk Nedir?-6056 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6308 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5460 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4422 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5564 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5578 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5868 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4833 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-6161 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5999 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6497 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6547 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5674 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5719 29.09.2013
- Farz Nedir?-5568 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5518 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4716 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5294 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6193 29.09.2013
- Fek Nedir?-5982 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4831 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4876 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5959 29.09.2013
- Farz Nedir?-5500 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4774 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4751 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5464 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5592 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6598 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4924 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5323 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6594 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5787 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-6204 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6077 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5704 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5980 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5866 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5583 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4766 29.09.2013
- Esham Nedir?-5917 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5034 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6742 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-6436 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-6144 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6064 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5624 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4631 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4957 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5517 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6100 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5295 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6171 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5311 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6439 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5962 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5513 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4741 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-6230 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5910 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5797 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6701 29.09.2013
- Fek Nedir?-6058 29.09.2013
- fetret Nedir?-5623 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4480 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5589 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5930 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5601 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5575 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5601 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6395 29.09.2013
- fevk Nedir?-5700 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4714 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4844 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6703 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6173 29.09.2013
- emtia Nedir?-5347 29.09.2013
- Emval Nedir?-6244 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-6644 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5916 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6545 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-6133 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5533 29.09.2013
- Eslem Nedir?-5009 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5054 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5369 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5937 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-6764 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4927 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5011 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5708 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5680 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5098 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-6655 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5631 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5784 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6279 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4833 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5511 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5970 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5493 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-6562 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5724 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-6743 29.09.2013
- Edim Nedir?-6359 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-6906 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6572 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6630 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-6435 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-5781 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5708 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-5477 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-6749 29.09.2013
- Ehil Nedir?-6296 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-5352 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-5701 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5656 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-5080 29.09.2013
- Esham Nedir?-5849 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5292 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-6337 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6531 29.09.2013
- emtia Nedir?-5617 29.09.2013
- Emval Nedir?-6268 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5602 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4904 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5645 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5999 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5782 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5773 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5205 29.09.2013
- Eda Nedir?-6377 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5776 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-6788 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4558 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5813 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5449 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4942 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5754 29.09.2013
- Fek Nedir?-6296 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5500 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5834 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6515 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5419 29.09.2013
- Edeb Nedir?-5916 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-6402 29.09.2013
- fetret Nedir?-5499 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-6266 29.09.2013
- Desise Nedir?-5002 29.09.2013
- Devair Nedir?-4921 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-6783 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-6807 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-5489 29.09.2013
- Deyn Nedir?-4951 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-5588 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-5262 29.09.2013
- Donatan Nedir?-5437 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-6611 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5883 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6284 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-7110 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-5435 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-5851 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-6934 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-5329 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-5840 29.09.2013
- Dûr Nedir?-5016 29.09.2013
- Dûn Nedir?-5831 29.09.2013
- Farz Nedir?-6256 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6292 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5497 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4599 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5799 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5677 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6517 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4498 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5964 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6498 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6482 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5956 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5908 29.09.2013
- fevk Nedir?-4416 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6026 29.09.2013
- Bila Nedir?-5794 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-5878 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-5863 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-6467 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-6365 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-5456 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-5626 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5607 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-6192 29.09.2013
- bilahare Nedir?-6721 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-5758 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5610 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-6928 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-5834 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-6424 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-6501 29.09.2013
- Beyn Nedir?-6412 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-5735 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-5666 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-6437 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-6347 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-6380 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-5697 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-5187 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-6753 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-5203 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-6395 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-5857 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-5230 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-5977 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-7001 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-6532 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-5865 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-6731 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-5708 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-5044 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-5909 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-5840 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5715 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-7222 29.09.2013
- bisud Nedir?-5927 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-5984 29.09.2013
- Depozito Nedir?-6265 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-5817 29.09.2013
- Berhava Nedir?-6814 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-6906 29.09.2013
- Berât Nedir?-6869 29.09.2013
- Beraat Nedir?-6696 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-7037 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-5145 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-6151 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-5387 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-6317 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-6849 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4708 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-6236 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-6928 29.09.2013
- Delil Nedir?-5999 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5601 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-6923 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-5768 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-5825 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-4872 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-6909 29.09.2013
- Câmi Nedir?-5763 29.09.2013
- Cânî Nedir?-6808 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5477 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-5888 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-5913 29.09.2013
- Bono Nedir?-5633 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-5765 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-5775 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-6874 29.09.2013
- Butlan Nedir?-6781 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-5971 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-5688 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-6820 29.09.2013
- Câmia Nedir?-6660 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-6186 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-6815 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-6902 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-5002 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-5873 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-5957 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-5023 29.09.2013
- Derç Nedir?-5620 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-6488 29.09.2013
- Cevher Nedir?-5815 29.09.2013
- Ciro Nedir?-5190 29.09.2013
- Celile Nedir?-6742 29.09.2013
- Celpname Nedir?-7027 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-6088 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-5156 29.09.2013
- cenup Nedir?-6731 29.09.2013
- Cereme Nedir?-5400 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-6820 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-6060 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-6850 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-5550 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-5206 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-6045 29.09.2013
- Ceza Nedir?-5790 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-6366 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-6051 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5662 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-6827 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-5008 29.09.2013
- Cihet Nedir?-5886 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-6427 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-6465 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-6588 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-6418 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-6370 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5684 29.09.2013
- Defaât Nedir?-5606 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-5814 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-6700 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-6092 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-6559 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-5655 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-6239 29.09.2013
- Cüz Nedir?-5801 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-5739 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-6174 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-6883 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-5118 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5738 29.09.2013
- Cari Nedir?-5765 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-6369 29.09.2013
- Cebel Nedir?-6698 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-5829 29.09.2013
- Çek Nedir?-6104 29.09.2013
- Bayi Nedir?-5105 29.09.2013
- Bâb Nedir?-6825 29.09.2013
- Baki Nedir?-6698 29.09.2013
- Avdet Nedir?-5733 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-6998 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4672 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-6163 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-6718 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-5594 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5638 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-6253 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-6608 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-5796 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5659 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-6704 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-6437 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-6173 29.09.2013
- Belagat Nedir?-5811 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5706 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5629 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-6135 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-7112 29.09.2013
- Bariz Nedir?-6911 29.09.2013
- Basiret Nedir?-6789 29.09.2013
- Batıl Nedir?-5623 29.09.2013
- Becâ Nedir?-6447 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-6188 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-6854 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-5701 29.09.2013
- Bediî Nedir?-6377 29.09.2013
- Beher Nedir?-6058 29.09.2013
- Baîd Nedir?-6730 29.09.2013
- Amade Nedir?-6834 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-5813 29.09.2013
- Angaje Nedir?-6773 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-5419 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-5994 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-5936 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-5694 29.09.2013
- Amme Nedir?-5573 29.09.2013
- Âmm Nedir?-4996 29.09.2013
- Âmir Nedir?-6215 29.09.2013
- Âmil Nedir?-5863 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-5723 29.09.2013
- Amelî Nedir?-5157 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-6950 29.09.2013
- Amel Nedir?-5762 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-6597 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-6071 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5677 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-5864 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5577 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4701 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-6661 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-6249 29.09.2013
- Alât Nedir?-6030 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-6115 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-5999 29.09.2013
- Âkit Nedir?-5704 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-6196 29.09.2013
- Ayn Nedir?-5676 29.09.2013
- Amele Nedir?-5653 29.09.2013
- Âri Nedir?-6713 29.09.2013
- Avârız Nedir?-5052 29.09.2013
- Avans Nedir?-6671 29.09.2013
- Aval Nedir?-6092 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5718 29.09.2013
- Atıf Nedir?-6805 29.09.2013
- Ateh Nedir?-4912 29.09.2013
- Asrî Nedir?-5808 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-5790 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-5419 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5678 29.09.2013
- Arz Nedir?-6060 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5714 29.09.2013
- Arsa Nedir?-5693 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-6395 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-6193 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-6632 29.09.2013
- apostille Nedir?-5580 29.09.2013
- appel Nedir?-6744 29.09.2013
- Âra Nedir?-5662 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-6335 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-5807 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-6311 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-5772 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-5046 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-6077 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-5872 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5656 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-5986 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-5774 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-6321 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-6134 29.09.2013
- Ahar Nedir?-5402 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-6964 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-6280 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-5312 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-5750 29.09.2013
- Âhir Nedir?-6591 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-6669 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5701 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-5106 29.09.2013
- Azamî Nedir?-6338 29.09.2013
- Azil Nedir?-6593 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-6861 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5685 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-6025 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-6914 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-6116 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-6480 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-6458 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-6258 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-6776 29.09.2013
- Akar Nedir?-5166 29.09.2013
- Akamet Nedir?-5865 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-6501 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-6631 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-6863 29.09.2013
- Ahz Nedir?-6852 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-5879 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-5777 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-6529 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4652 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-5997 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5721 29.09.2013
- Acente Nedir?-6971 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-6569 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-6836 29.09.2013
- Aciz Nedir?-5784 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-6894 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-5807 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-5878 29.09.2013
- Adalet Nedir?-6416 29.09.2013
- Ada Nedir?-5595 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-6188 29.09.2013
- Acir Nedir?-4643 29.09.2013
- Adâd Nedir?-6286 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-6363 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-5780 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-5921 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-6255 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-5808 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-6257 29.09.2013
- Valör (Value Date)-5788 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -6732 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4707 29.09.2013
- Yatırım Fonları-5715 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-6549 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-5752 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-7100 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5491 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-5060 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-5866 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-5969 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-6869 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4694 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-5312 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-6739 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-6817 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-5266 29.09.2013
- Teknik Analiz-6827 29.09.2013
- Tahvil-6368 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-5794 29.09.2013
- Süre (Duration)-5396 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-5805 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-5725 29.09.2013
- Sterilizasyon-5932 29.09.2013
- Stagflasyon-6148 29.09.2013
- Spot Piyasa-5737 29.09.2013
- Spot Valör-6003 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5657 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-5772 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-6531 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-6417 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-5865 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-6130 29.09.2013
- Parite-6684 29.09.2013
- Petro-dolar-6230 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-5675 29.09.2013
- Portföy Teorileri-4850 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-5028 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-6873 29.09.2013
- Reeskont-6834 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-6875 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-6469 29.09.2013
- Revalüasyon-6435 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-5803 29.09.2013
- Risk-Getiri-6806 29.09.2013
- Risk Primi-5847 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-6535 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-6705 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-5842 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-5761 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5731 29.09.2013
- Samurai Bonds-6761 29.09.2013
- Resesyon-5129 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-6041 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-5934 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-5048 29.09.2013
- Likidite-6830 29.09.2013
- Likidite Riski-5546 29.09.2013
- Likidite Senetleri-5112 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-5872 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-5721 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-5266 29.09.2013
- Morotoryum-6117 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-6054 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-6697 29.09.2013
- Kur Riski-5623 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-6349 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5602 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-6202 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5558 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-6468 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-5318 29.09.2013
- Para Piyasası-5142 29.09.2013
- Para Politikası-5208 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-7439 29.09.2013
- Future-5759 29.09.2013
- Enflasyon-4624 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-5706 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-5656 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-6395 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-6271 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-5016 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-6818 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-6259 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-4998 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-6869 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -6352 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-5004 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-6217 29.09.2013
- Efektif-6144 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-6462 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-5828 29.09.2013
- Forward-6220 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-5178 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-5787 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-5804 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-6898 29.09.2013
- Konvertibilite-6905 29.09.2013
- Konsolidasyon-5299 29.09.2013
- Kesin Satış-5126 29.09.2013
- Kesin Alış-6863 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-6818 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-6368 29.09.2013
- İhale (Auction)-5000 29.09.2013
- Faktoring-6814 29.09.2013
- Forward-Forward-6074 29.09.2013
- Forfaiting-5583 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-6057 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-6526 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-5745 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-5947 29.09.2013
- Dolarizasyon-5280 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-5679 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-6382 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-5787 29.09.2013
- Cari Kur-6123 29.09.2013
- Çapraz kur-6829 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-5932 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-6427 29.09.2013
- Dealer-5604 29.09.2013
- Deflatör-5906 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-5890 29.09.2013
- Devalüasyon-5710 29.09.2013
- Dezenflasyon-5889 29.09.2013
- Deflasyon-6888 29.09.2013
- Disponibilite-5773 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-5837 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-6863 29.09.2013
- Arbitraj-5984 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5116 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-7570 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-7020 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-5100 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5514 29.09.2013
- Akreditif-5668 29.09.2013
- Banknot-6842 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-6245 29.09.2013
- Alış (Bid)-6288 29.09.2013
- Basit Faiz-5838 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-6312 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-5786 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-5297 29.09.2013
- Bileşik Faiz-5432 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5666 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-5988 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5331 29.09.2013
- Broker-5693 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-5724 29.09.2013
- Cari Açık-6346 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-6606 29.09.2013

 

1852---11379181