Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-6321 29.09.2013
- Zail Nedir?-6510 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-5970 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-5907 29.09.2013
- zahir Nedir?-6283 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-5980 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-5883 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-6059 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-6259 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-6030 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-6493 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-5871 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-6117 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-5996 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-6182 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-5980 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6294 29.09.2013
- Yed Nedir?-6117 29.09.2013
- Zamin Nedir?-6280 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6020 29.09.2013
- Ziya Nedir?-6074 29.09.2013
- zîr Nedir?-5883 29.09.2013
- zinhar Nedir?-5915 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-6542 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-6248 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-6308 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-6062 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-6504 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-6204 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-6064 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-6131 29.09.2013
- Zeval Nedir?-6039 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-6077 29.09.2013
- Varant Nedir?-5909 29.09.2013
- Varîd Nedir?-6380 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-5950 29.09.2013
- Vâris Nedir?-5633 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-6471 29.09.2013
- Vasi Nedir?-6262 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-6428 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-5757 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-5729 29.09.2013
- Varaka Nedir?-6125 29.09.2013
- usul Nedir?-5447 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-6004 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-6172 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-5949 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-6536 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-6230 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-6283 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-5945 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-5160 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-5305 29.09.2013
- Urup Nedir?-4295 29.09.2013
- Umur Nedir?-6069 29.09.2013
- Umranî Nedir?-5326 29.09.2013
- Umran Nedir?-5067 29.09.2013
- Vedia Nedir?-5242 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-4922 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-6556 29.09.2013
- Yayla Nedir?-6222 29.09.2013
- Vehle Nedir?-6092 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-5501 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-5700 29.09.2013
- Yargı Nedir?-4497 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-5167 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-4737 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-4683 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-5392 29.09.2013
- Yapı Nedir?-6116 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-6725 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-6256 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-5289 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-5797 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-5229 29.09.2013
- Veli Nedir?-5964 29.09.2013
- Vekil Nedir?-5575 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-4946 29.09.2013
- Velev Nedir?-4877 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-5829 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-4935 29.09.2013
- Verese Nedir?-5728 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-5233 29.09.2013
- Vesait Nedir?-4781 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-5064 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-5846 29.09.2013
- Velayet Nedir?-5811 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-6131 29.09.2013
- Terhin Nedir?-5025 29.09.2013
- Terkin Nedir?-5174 29.09.2013
- Termim Nedir?-5586 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-4983 29.09.2013
- Tertip Nedir?-4953 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-6161 29.09.2013
- Tescil Nedir?-5019 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-5226 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-6056 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-6326 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-5973 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-5948 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-5916 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-7058 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-5479 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-4598 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-5633 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-5619 29.09.2013
- Tensip Nedir?-6135 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-5056 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-5321 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-4751 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-5625 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-5487 29.09.2013
- teşrik Nedir?-5673 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-6000 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-5736 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-5755 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-5293 29.09.2013
- Uhde Nedir?-5575 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-5954 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-5687 29.09.2013
- Trampa Nedir?-5694 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5066 29.09.2013
- tezyif Nedir?-5519 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-5956 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-5060 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-5151 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-5483 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-5708 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-5282 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-5740 29.09.2013
- Ulak Nedir?-5631 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-5220 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-5177 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-4829 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-6161 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-5227 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-4759 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-5581 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-5496 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5168 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-5375 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-5135 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-6207 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-6250 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-5076 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-5121 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-5575 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-4729 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-6004 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-5229 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-5267 29.09.2013
- Tediye Nedir?-4991 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-5361 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-4655 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-5126 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-5664 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-5336 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-5580 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-5644 29.09.2013
- Teadül Nedir?-6176 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-6251 29.09.2013
- Teati Nedir?-5298 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-5186 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-5033 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-5574 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-4977 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-6105 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5067 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5645 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-5590 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-5061 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-5051 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-5826 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-5515 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-5206 29.09.2013
- Temlik Nedir?-5233 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-5257 29.09.2013
- Teminat Nedir?-5735 29.09.2013
- Temettü Nedir?-5673 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-5215 29.09.2013
- Temadi Nedir?-5047 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-5870 29.09.2013
- Telif Nedir?-5216 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-5901 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-4977 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-6088 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-5300 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-6390 29.09.2013
- Temellük Nedir?-5897 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-5381 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-6002 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-5237 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-5212 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-4913 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-5164 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-4561 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-4986 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-5763 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-4667 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-5420 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-5121 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-4980 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-5433 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-5251 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-5102 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-4722 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-6156 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-4666 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-4760 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5560 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-4948 29.09.2013
- Taht Nedir?-6256 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-6058 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-5131 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-5930 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-4538 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-4510 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-5154 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-5926 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-5975 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-5173 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-5041 29.09.2013
- Tadât Nedir?-4516 29.09.2013
- Tacir Nedir?-6338 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-5422 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-5095 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-5147 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-4496 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-4637 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-5527 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-4692 29.09.2013
- Şümul Nedir?-4533 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-4971 29.09.2013
- Târik Nedir?-5179 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-4297 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-5952 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-5135 29.09.2013
- Tashih Nedir?-6067 29.09.2013
- Tarik Nedir?-4499 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-5674 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-5640 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-5137 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-5413 29.09.2013
- Tathir Nedir?-5982 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-5689 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-5502 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-5635 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-4862 29.09.2013
- Takas Nedir?-5749 29.09.2013
- Tadil Nedir?-6033 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-5838 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-5171 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-5583 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-5097 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-5643 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-5130 29.09.2013
- Taksim Nedir?-5116 29.09.2013
- Taksir Nedir?-5249 29.09.2013
- Takyit Nedir?-5980 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4113 29.09.2013
- Talâk Nedir?-5562 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-5908 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-6110 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-5320 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-5474 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-4539 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-5104 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4412 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4497 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-6232 29.09.2013
- Sudur Nedir?-5997 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-4634 29.09.2013
- Sukut Nedir?-5554 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-4784 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-5447 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-5990 29.09.2013
- Sübût Nedir?-4898 29.09.2013
- Senevî Nedir?-5651 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-5419 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-5429 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-5857 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-4691 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-4568 29.09.2013
- Sin Nedir?-5911 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-5955 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-5142 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-5014 29.09.2013
- Senedât Nedir?-6244 29.09.2013
- Semere Nedir?-5677 29.09.2013
- Semen Nedir?-4885 29.09.2013
- Selef Nedir?-5655 29.09.2013
- Sükna Nedir?-5939 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-5455 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-6054 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-4606 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-4982 29.09.2013
- Şayian Nedir?-5088 29.09.2013
- Şefi Nedir?-5177 29.09.2013
- Şerait Nedir?-5237 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5407 29.09.2013
- Şayi Nedir?-5552 29.09.2013
- Şerik Nedir?-4546 29.09.2013
- şira Nedir?-5039 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-5388 29.09.2013
- şimal Nedir?-4689 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-5396 29.09.2013
- Şufa Nedir?-4893 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-4825 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-4940 29.09.2013
- Şerh Nedir?-4998 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-5624 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-5648 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-4953 29.09.2013
- şark Nedir?-5587 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-5847 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-5879 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-5210 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-5538 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-4692 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-4609 29.09.2013
- Şamil Nedir?-5838 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4050 29.09.2013
- Şârih Nedir?-5578 29.09.2013
- Şagil Nedir?-5110 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-5683 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-5574 29.09.2013
- Râci Nedir?-5981 29.09.2013
- Rahin Nedir?-4743 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-6145 29.09.2013
- Rapt Nedir?-5107 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-5162 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-4815 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-5680 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-4978 29.09.2013
- Rehin Nedir?-5972 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-4998 29.09.2013
- Refik Nedir?-5524 29.09.2013
- Parsel Nedir?-6174 29.09.2013
- Pafta Nedir?-5723 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-5517 29.09.2013
- Nukud Nedir?-6026 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-5523 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-5516 29.09.2013
- ortaç Nedir?-6177 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-5074 29.09.2013
- Olveche Nedir?-4568 29.09.2013
- Nümune Nedir?-5626 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-5525 29.09.2013
- Resen Nedir?-5595 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-4642 29.09.2013
- Otlak Nedir?-5772 29.09.2013
- Sari Nedir?-4477 29.09.2013
- Resim Nedir?-4604 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-4767 29.09.2013
- Selb Nedir?-4698 29.09.2013
- Sehim Nedir?-5943 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-5547 29.09.2013
- Sây Nedir?-6138 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-5777 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-5524 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-5141 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-6012 29.09.2013
- Salih Nedir?-5467 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-5209 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-5426 29.09.2013
- Rücu Nedir?-6010 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-5072 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-5121 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-4438 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-5110 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-4585 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-5175 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-4687 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-5649 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-4748 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-5941 29.09.2013
- Sahih Nedir?-5956 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-6225 29.09.2013
- Reşit Nedir?-5956 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-6390 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-5930 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-6573 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-6091 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-5994 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-4786 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-6016 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-5932 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-5617 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-4730 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-5392 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-4895 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-5329 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-5680 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-4770 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5164 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-6125 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-5987 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-5127 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-4572 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-5310 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-5477 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-6232 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-4589 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-5083 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-6458 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-5744 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-5039 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-5678 29.09.2013
- Niza Nedir?-5067 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-5058 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-5976 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-5166 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-4517 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5011 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-5283 29.09.2013
- Nisap Nedir?-5620 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-4634 29.09.2013
- nısıf Nedir?-5680 29.09.2013
- Nısf Nedir?-5308 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-5470 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-5600 29.09.2013
- Nez' Nedir?-5461 29.09.2013
- Nevi Nedir?-5090 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-5766 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5095 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-5615 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-5097 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-4806 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-5636 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-5685 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-6061 29.09.2013
- Nema Nedir?-5026 29.09.2013
- Nesep Nedir?-4950 29.09.2013
- Neseben Nedir?-5467 29.09.2013
- Navlun Nedir?-6026 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-5163 29.09.2013
- Nebât Nedir?-4477 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-5069 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-4724 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-5215 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-5255 29.09.2013
- müstemir Nedir?-5182 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-6057 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-5580 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-5752 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-5179 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-5706 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5043 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-5382 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-5483 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-5999 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-5471 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-5812 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-5311 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-5261 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-6049 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-4200 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-6176 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-6033 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-5191 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-5134 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-5597 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-5079 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-6167 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-5424 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-5979 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-5060 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-6328 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-5710 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-6114 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-5746 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-6110 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-5491 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-5160 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-5705 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-5857 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-5820 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-5114 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-4212 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-5436 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-5066 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-5969 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-4202 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-5733 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-5468 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-4736 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-5334 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-5858 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-5152 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-4653 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-5150 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5128 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-5269 29.09.2013
- Mülki Nedir?-5428 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-5537 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-5127 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-5191 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-4794 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-5961 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-5574 29.09.2013
- Mühür Nedir?-5277 29.09.2013
- Müflis Nedir?-4749 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-6037 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-5128 29.09.2013
- Müessir Nedir?-5979 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5099 29.09.2013
- Müesses Nedir?-5152 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-5967 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-4657 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-5667 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-5108 29.09.2013
- müntehap Nedir?-6075 29.09.2013
- Münselip Nedir?-5636 29.09.2013
- Münkir Nedir?-5954 29.09.2013
- Münkati Nedir?-5196 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-5037 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-5908 29.09.2013
- münhal Nedir?-5927 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-4585 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-5072 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-5062 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-5680 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-5598 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-5293 29.09.2013
- Münbais Nedir?-4552 29.09.2013
- Müncer Nedir?-4707 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-5639 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-5101 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-5659 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-5753 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-6095 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-6016 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-6785 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-6121 29.09.2013
- Mutad Nedir?-4672 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-4724 29.09.2013
- Muteber Nedir?-5137 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-6046 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-6416 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-6094 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-5393 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-5624 29.09.2013
- Muttali Nedir?-5523 29.09.2013
- musakka Nedir?-5192 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-5421 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-5539 29.09.2013
- Muris Nedir?-5419 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-4670 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-5805 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-4233 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-5599 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-5522 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-5200 29.09.2013
- Munkati Nedir?-5062 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-5709 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-4357 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-4575 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-4562 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-4565 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-5068 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-5484 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-5534 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-4622 29.09.2013
- Müddei Nedir?-5011 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-5632 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-4931 29.09.2013
- Müddea Nedir?-6049 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-4958 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-6097 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-5554 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-4610 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-5013 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-5524 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-5083 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-6063 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-5982 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-5209 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-5157 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-5613 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-4542 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-5994 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-6024 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-5523 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-6051 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-6005 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-5074 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-5088 29.09.2013
- Muadil Nedir?-5556 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-5604 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-5992 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-5119 29.09.2013
- Muallak Nedir?-5431 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-5396 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-5578 29.09.2013
- Muavin Nedir?-4656 29.09.2013
- Mezun Nedir?-5118 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-5117 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-5624 29.09.2013
- Misillû Nedir?-5806 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-5434 29.09.2013
- Minval Nedir?-4776 29.09.2013
- Milk Nedir?-5260 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-4407 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-4631 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-5609 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-5429 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-5045 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-5408 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-5848 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-5638 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-5035 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-4988 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-5547 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-6724 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-5149 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-5922 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-5909 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-5544 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-4505 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-6340 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-5999 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-6034 29.09.2013
- Mucip Nedir?-5087 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-6248 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-4872 29.09.2013
- Muhik Nedir?-5391 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-5500 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-5022 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-5184 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-5347 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-5543 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-5362 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-5689 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-5154 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-5041 29.09.2013
- Menafil Nedir?-5070 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-5033 29.09.2013
- Mehil Nedir?-4880 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-5425 29.09.2013
- Memalik Nedir?-6129 29.09.2013
- Memnu Nedir?-5406 29.09.2013
- Memur Nedir?-5835 29.09.2013
- Men Nedir?-3995 29.09.2013
- Menba' Nedir?-5901 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-4658 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-5875 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-5622 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-4929 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-5837 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-5526 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-6087 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-5014 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-5793 29.09.2013
- Medar Nedir?-5085 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-5396 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-5050 29.09.2013
- meczum Nedir?-4661 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-6089 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-5417 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-5883 29.09.2013
- Mecra Nedir?-4971 29.09.2013
- Mesul Nedir?-4427 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-5418 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-5685 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-5073 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-5143 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5088 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-5331 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-5488 29.09.2013
- Mesned Nedir?-5791 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-5276 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-5800 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-5372 29.09.2013
- Mesail Nedir?-5443 29.09.2013
- Menkul Nedir?-5186 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-5953 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-5409 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-4586 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5042 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4106 29.09.2013
- Mera Nedir?-5465 29.09.2013
- Merbut Nedir?-4537 29.09.2013
- Merhun Nedir?-5114 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-5427 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-5396 29.09.2013
- Mersule Nedir?-5546 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-4413 29.09.2013
- Maktu Nedir?-4535 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-5417 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-5825 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-5019 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-4687 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-5555 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-5214 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-6001 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-5005 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-5987 29.09.2013
- Makule Nedir?-4420 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-6220 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-5762 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-5585 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-5511 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-5379 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-4855 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-4582 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-5898 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-6290 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-4881 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-5483 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-5115 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-5580 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-6175 29.09.2013
- Malik Nedir?-4573 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-5127 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-4472 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-5099 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-5071 29.09.2013
- Mansub Nedir?-5140 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-4873 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4113 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-4921 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-4693 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-5592 29.09.2013
- Mebde Nedir?-4925 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-4614 29.09.2013
- Meail Nedir?-5492 29.09.2013
- Maznun Nedir?-4613 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-5786 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-5584 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-5443 29.09.2013
- Maruz Nedir?-5006 29.09.2013
- Mebi Nedir?-6072 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-5110 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-6354 29.09.2013
- Masarif Nedir?-5448 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-4463 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-5489 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-5470 29.09.2013
- Matbu Nedir?-5580 29.09.2013
- Matlab Nedir?-6100 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-5559 29.09.2013
- Matrah Nedir?-5942 29.09.2013
- Matuf Nedir?-4995 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-4651 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-5343 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-5125 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-5414 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-6230 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-4790 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-6009 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-5161 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-5061 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-4545 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-5879 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-5983 29.09.2013
- Kesb Nedir?-4906 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-5134 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-5502 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-6025 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-6073 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-5035 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-5585 29.09.2013
- Kavi Nedir?-5342 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5088 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-4921 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-5601 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-5253 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-4543 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-5857 29.09.2013
- Karz Nedir?-5123 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-5494 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-6048 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-5924 29.09.2013
- Kast Nedir?-4815 29.09.2013
- Kat' Nedir?-5130 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-4469 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-6083 29.09.2013
- Maada Nedir?-4483 29.09.2013
- Lükata Nedir?-5046 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-5102 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-6199 29.09.2013
- Layiha Nedir?-4791 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-6036 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-5067 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-5983 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-5935 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-5843 29.09.2013
- laakal Nedir?-4659 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-4997 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-5834 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-6232 29.09.2013
- Küşad Nedir?-5467 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-5199 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-5999 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-5385 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-5033 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-4737 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-4986 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-5703 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-4419 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-5376 29.09.2013
- Külfet Nedir?-5319 29.09.2013
- Küsur Nedir?-5649 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-5552 29.09.2013
- İrae Nedir?-5812 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-5157 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-6168 29.09.2013
- İstima Nedir?-6287 29.09.2013
- İstizah Nedir?-4588 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-5471 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-5135 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-5288 29.09.2013
- Kabil Nedir?-6071 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-5481 29.09.2013
- Kabz Nedir?-4833 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-4944 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-5048 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-5388 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-4863 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-5109 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-5490 29.09.2013
- İvaz Nedir?-5015 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-5354 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-5033 29.09.2013
- İzaa Nedir?-5708 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-5085 29.09.2013
- İzale Nedir?-5587 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-5199 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-4639 29.09.2013
- İbka Nedir?-4508 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-6889 29.09.2013
- İhtira Nedir?-5983 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-6327 29.09.2013
- İntihab Nedir?-6143 29.09.2013
- İzafe Nedir?-6058 29.09.2013
- Karabet Nedir?-5176 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-6095 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-4940 29.09.2013
- Kanun Nedir?-5796 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-5123 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-5459 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-4771 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-6065 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-5178 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-6053 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-5214 29.09.2013
- Kârine Nedir?-6151 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-5750 29.09.2013
- Kagir Nedir?-4960 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-4939 29.09.2013
- Karye Nedir?-6021 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5063 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-5481 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-4956 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-5526 29.09.2013
- Kaime Nedir?-5146 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-5021 29.09.2013
- Kaim Nedir?-4650 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-7350 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-6035 29.09.2013
- Kaide Nedir?-5589 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-4600 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-4732 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-5125 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-5301 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-4635 29.09.2013
- Kal' Nedir?-4898 29.09.2013
- İsticar Nedir?-5925 29.09.2013
- İs'af Nedir?-5578 29.09.2013
- İstiane Nedir?-4394 29.09.2013
- İsnad Nedir?-4595 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-4764 29.09.2013
- İsbât Nedir?-4603 29.09.2013
- İsâl Nedir?-5059 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-5124 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-5122 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-5418 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-5872 29.09.2013
- İrsen Nedir?-5317 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-5108 29.09.2013
- İrca Nedir?-4637 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-5273 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-5181 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-5278 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-6070 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-4720 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-4640 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-5641 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-5414 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-5900 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-5909 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-5467 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-4517 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-4404 29.09.2013
- İstihap Nedir?-5611 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-6000 29.09.2013
- İstifade Nedir?-5065 29.09.2013
- İstifa Nedir?-5075 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-4517 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-5083 29.09.2013
- İstida Nedir?-5068 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-4890 29.09.2013
- İstinad Nedir?-4695 29.09.2013
- İstisna Nedir?-5443 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-7615 29.09.2013
- İstimval Nedir?-6112 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-5637 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-4233 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-6046 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-4993 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-5863 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-5980 29.09.2013
- İşgal Nedir?-6014 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-6008 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-5058 29.09.2013
- İttiba Nedir?-5872 29.09.2013
- İstina Nedir?-5281 29.09.2013
- İştigal Nedir?-4959 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-5564 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-5522 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-5641 29.09.2013
- İtmam Nedir?-5809 29.09.2013
- İtfa Nedir?-4941 29.09.2013
- İta Nedir?-5202 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5023 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-5723 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-5933 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-6083 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-5042 29.09.2013
- İrae Nedir?-5410 29.09.2013
- İpotek Nedir?-5692 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-5446 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-5134 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-5057 29.09.2013
- İptal Nedir?-5331 29.09.2013
- İpka Nedir?-6025 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-5076 29.09.2013
- İras Nedir?-5294 29.09.2013
- İllet Nedir?-5480 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-6250 29.09.2013
- İlmî Nedir?-5780 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4070 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-5625 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-4418 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-5465 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-4822 29.09.2013
- İmtina Nedir?-6015 29.09.2013
- İpham Nedir?-4870 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-5065 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-5950 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-5199 29.09.2013
- İndinde Nedir?-5150 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-5692 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-5146 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-4560 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-4916 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-5029 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-4867 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-6122 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-5450 29.09.2013
- İmha Nedir?-5399 29.09.2013
- İmdi Nedir?-5006 29.09.2013
- İmâr Nedir?-5276 29.09.2013
- İmâl Nedir?-5814 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-5205 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-5086 29.09.2013
- İltizam Nedir?-5125 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-6111 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-5578 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-4905 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-4738 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5799 29.09.2013
- İntikal Nedir?-4741 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5041 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-5474 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-4833 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-6765 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-4908 29.09.2013
- İntac Nedir?-5400 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-4501 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-6001 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-5300 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-4994 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-6007 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-4450 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-5500 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-5786 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-5591 29.09.2013
- İlga Nedir?-5290 29.09.2013
- İntifa Nedir?-5504 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-5518 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-4949 29.09.2013
- İfraz Nedir?-5349 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-5869 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-5505 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-4534 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-4794 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-5366 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-4987 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-5444 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-5416 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-5446 29.09.2013
- İkâme Nedir?-4869 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-4504 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-5100 29.09.2013
- İhraz Nedir?-5162 29.09.2013
- İhmal Nedir?-5430 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-4399 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-6407 29.09.2013
- İhfa Nedir?-5402 29.09.2013
- İhdas Nedir?-5469 29.09.2013
- İhbar Nedir?-5367 29.09.2013
- İhâta Nedir?-5361 29.09.2013
- İhale Nedir?-5412 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-4592 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-5887 29.09.2013
- İktisap Nedir?-5651 29.09.2013
- İçtima Nedir?-4854 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-5422 29.09.2013
- İcazet Nedir?-6150 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-5686 29.09.2013
- İcbar Nedir?-5275 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-5423 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-5544 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-5396 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-5517 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-5146 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-4337 29.09.2013
- İktiza Nedir?-5762 29.09.2013
- İhraç Nedir?-5949 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-5398 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-5265 29.09.2013
- İktirân Nedir?-4948 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-4443 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-5187 29.09.2013
- İkraz Nedir?-5345 29.09.2013
- İkrar Nedir?-5735 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-5488 29.09.2013
- İkmal Nedir?-4914 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-5461 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-5351 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-5450 29.09.2013
- İhtar Nedir?-5455 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-5446 29.09.2013
- İdame Nedir?-4520 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-4960 29.09.2013
- İfa Nedir?-4627 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-5561 29.09.2013
- İfade Nedir?-4894 29.09.2013
- İfham Nedir?-4710 29.09.2013
- İflas Nedir?-4879 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-5332 29.09.2013
- İfadat Nedir?-4978 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-4898 29.09.2013
- Hususî Nedir?-4535 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-5203 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5039 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-5044 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-4554 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-5095 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-4552 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-4851 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-5438 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-4945 29.09.2013
- İbraz Nedir?-5444 29.09.2013
- Islahât Nedir?-5500 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-5390 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-5560 29.09.2013
- İbra Nedir?-5818 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-5877 29.09.2013
- İade Nedir?-4804 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-5785 29.09.2013
- İaşe Nedir?-5233 29.09.2013
- İbâre Nedir?-5526 29.09.2013
- İcâb Nedir?-5747 29.09.2013
- İbka Nedir?-5263 29.09.2013
- İcar Nedir?-5795 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-5700 29.09.2013
- İbtida Nedir?-5067 29.09.2013
- Islah Nedir?-5451 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-5885 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-5853 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-3942 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-4906 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-5855 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-4467 29.09.2013
- Izrar Nedir?-4975 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-5660 29.09.2013
- Hâss Nedir?-5965 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-4989 29.09.2013
- Havale Nedir?-4951 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-5841 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-5530 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-5355 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-5993 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-4925 29.09.2013
- Hazine Nedir?-4504 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-5386 29.09.2013
- Hedm Nedir?-5364 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-5859 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-5999 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-5444 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-5900 29.09.2013
- Huda Nedir?-5466 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-5562 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-4564 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-5457 29.09.2013
- Iskat Nedir?-4450 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-5023 29.09.2013
- Himaye Nedir?-5508 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-5553 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-4904 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-4154 29.09.2013
- Hibe Nedir?-5331 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-5488 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-5065 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-5201 29.09.2013
- Hakk Nedir?-4323 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-5518 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-5580 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-4436 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-4712 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-5540 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-5035 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-4994 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-5145 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-4281 29.09.2013
- Halel Nedir?-5223 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-5959 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-5138 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-5887 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-4995 29.09.2013
- Hasren Nedir?-5923 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-5953 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-5339 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-4982 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-5622 29.09.2013
- Halita Nedir?-4687 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-5425 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-5528 29.09.2013
- Has Nedir?-4868 29.09.2013
- Hartama Nedir?-5844 29.09.2013
- Harnup Nedir?-5962 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-6288 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-5982 29.09.2013
- Hak Nedir?-4943 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-5854 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-5360 29.09.2013
- Gars Nedir?-4894 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-4812 29.09.2013
- Gasp Nedir?-4192 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-5284 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-5400 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-4264 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-5408 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-4948 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-5815 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-5623 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-5740 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-4944 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-5202 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-5594 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-5090 29.09.2013
- garp Nedir?-5554 29.09.2013
- Haiz Nedir?-5278 29.09.2013
- Hail Nedir?-4350 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-5541 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-4556 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-4980 29.09.2013
- Haciz Nedir?-5974 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-5495 29.09.2013
- Hacet Nedir?-4521 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-4991 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-5409 29.09.2013
- Grev Nedir?-5083 29.09.2013
- Girift Nedir?-5830 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-5001 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-5068 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4557 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4555 29.09.2013
- Garaz Nedir?-4875 29.09.2013
- Galle Nedir?-5251 29.09.2013
- Gaip Nedir?-4438 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-5055 29.09.2013
- Gabin Nedir?-7645 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3953 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4600 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4586 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3982 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4095 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4155 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5530 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5544 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4632 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5527 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4702 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5162 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5031 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4477 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4597 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5010 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4347 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5668 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4750 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5528 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4102 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4038 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4951 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5706 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5602 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4059 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5398 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4575 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5564 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5481 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4276 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5070 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4596 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5167 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4816 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5597 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4864 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5025 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5132 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4735 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5017 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4832 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5226 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4099 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5039 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5382 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5240 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5701 29.09.2013
- fetret Nedir?-4736 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4968 29.09.2013
- Fesih Nedir?-5497 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5470 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5714 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5259 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5019 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4160 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5089 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5136 29.09.2013
- fevk Nedir?-5114 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5357 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4660 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-3784 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4754 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4760 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5058 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4206 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5194 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5076 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5537 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5589 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4879 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4941 29.09.2013
- Farz Nedir?-4767 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4711 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4093 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4664 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5269 29.09.2013
- Fek Nedir?-5212 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4185 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4245 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5159 29.09.2013
- Farz Nedir?-4721 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4138 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4108 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4651 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4823 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-5624 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4133 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4651 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5638 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4997 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5264 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5269 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-4910 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5180 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5096 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4790 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4116 29.09.2013
- Esham Nedir?-5121 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-4407 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5795 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5489 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5141 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5133 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-4831 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4015 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4307 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4695 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5172 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4525 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5234 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4520 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5481 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5146 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4705 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4115 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5299 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5123 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4980 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5726 29.09.2013
- Fek Nedir?-5096 29.09.2013
- fetret Nedir?-4824 29.09.2013
- Fesih Nedir?-3792 29.09.2013
- Fesh Nedir?-4787 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5146 29.09.2013
- Ferd Nedir?-4807 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4762 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4812 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5422 29.09.2013
- fevk Nedir?-4904 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4085 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4214 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5781 29.09.2013
- Emtea Nedir?-5396 29.09.2013
- emtia Nedir?-4577 29.09.2013
- Emval Nedir?-5276 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5692 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5138 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-5578 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5181 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4726 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4376 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4423 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4583 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5139 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-5795 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4263 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4382 29.09.2013
- Etfal Nedir?-4920 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4854 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4431 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-5667 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4828 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-4998 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-5300 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4189 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4716 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5146 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4671 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5620 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-4951 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-5764 29.09.2013
- Edim Nedir?-5540 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-5939 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5615 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-5675 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-5453 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-4991 29.09.2013
- Ekser Nedir?-4909 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-4815 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-5795 29.09.2013
- Ehil Nedir?-5358 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-4545 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-4886 29.09.2013
- Elîm Nedir?-4866 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-4465 29.09.2013
- Esham Nedir?-5030 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-4461 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5342 29.09.2013
- Emtea Nedir?-5601 29.09.2013
- emtia Nedir?-4813 29.09.2013
- Emval Nedir?-5336 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-4800 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4278 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-4843 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5211 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4985 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-4980 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-4548 29.09.2013
- Eda Nedir?-5414 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5127 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-5815 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-3882 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5019 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4635 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4290 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-4996 29.09.2013
- Fek Nedir?-5364 29.09.2013
- Fehime Nedir?-4707 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5069 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5576 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4614 29.09.2013
- Edeb Nedir?-5112 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-5425 29.09.2013
- fetret Nedir?-4700 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-5449 29.09.2013
- Desise Nedir?-4359 29.09.2013
- Devair Nedir?-4290 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-5859 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-5885 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-4664 29.09.2013
- Deyn Nedir?-4327 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-4777 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-4588 29.09.2013
- Donatan Nedir?-4777 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-5603 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5109 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5353 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-6150 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-4787 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-5043 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-5963 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-4540 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-5031 29.09.2013
- Dûr Nedir?-4354 29.09.2013
- Dûn Nedir?-5038 29.09.2013
- Farz Nedir?-5317 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5356 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4719 29.09.2013
- Fesih Nedir?-3942 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5009 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4903 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5577 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3889 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5011 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5554 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5531 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5150 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5094 29.09.2013
- fevk Nedir?-3734 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5084 29.09.2013
- Bila Nedir?-4985 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-5081 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-5045 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-5519 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-5410 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-4811 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-4844 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-4800 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-5379 29.09.2013
- bilahare Nedir?-5751 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-4997 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-4804 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-5972 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-4985 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-5589 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-5573 29.09.2013
- Beyn Nedir?-5424 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-4912 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-4849 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-5473 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-5365 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-5438 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-4856 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-4507 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-5782 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-4536 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-5428 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-5044 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-4562 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-5147 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-6017 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-5565 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-5042 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-5778 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-4921 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-4387 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-5094 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-5029 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-4918 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-6257 29.09.2013
- bisud Nedir?-5099 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-5128 29.09.2013
- Depozito Nedir?-5297 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-5004 29.09.2013
- Berhava Nedir?-5872 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-5942 29.09.2013
- Berât Nedir?-5926 29.09.2013
- Beraat Nedir?-5736 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-6044 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-4491 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-5349 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-4748 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-5471 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-5889 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4066 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-5378 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-5966 29.09.2013
- Delil Nedir?-5193 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-4937 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-5963 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-4967 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-5018 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-4231 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-5921 29.09.2013
- Câmi Nedir?-4979 29.09.2013
- Cânî Nedir?-5846 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-4841 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-5066 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-5071 29.09.2013
- Bono Nedir?-4838 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-4954 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-4948 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-5932 29.09.2013
- Butlan Nedir?-5818 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-5155 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-4864 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-5880 29.09.2013
- Câmia Nedir?-5713 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-5328 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-5885 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-5946 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-4366 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-5076 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-5166 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-4360 29.09.2013
- Derç Nedir?-4814 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-5542 29.09.2013
- Cevher Nedir?-4998 29.09.2013
- Ciro Nedir?-4535 29.09.2013
- Celile Nedir?-5788 29.09.2013
- Celpname Nedir?-6024 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-5132 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-4500 29.09.2013
- cenup Nedir?-5794 29.09.2013
- Cereme Nedir?-4752 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-5838 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-5236 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-5896 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-4719 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-4530 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-5233 29.09.2013
- Ceza Nedir?-4985 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-5419 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-5242 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-4850 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-5873 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-4394 29.09.2013
- Cihet Nedir?-5104 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-5471 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-5519 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-5616 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-5459 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-5432 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-4900 29.09.2013
- Defaât Nedir?-4801 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-5033 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-5738 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-5282 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-5588 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-4823 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-5402 29.09.2013
- Cüz Nedir?-4843 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-4935 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-5359 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-5927 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-4443 29.09.2013
- Canîp Nedir?-4924 29.09.2013
- Cari Nedir?-4989 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-5545 29.09.2013
- Cebel Nedir?-5745 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-4997 29.09.2013
- Çek Nedir?-5313 29.09.2013
- Bayi Nedir?-4462 29.09.2013
- Bâb Nedir?-5866 29.09.2013
- Baki Nedir?-5709 29.09.2013
- Avdet Nedir?-4925 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-6036 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4013 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-5367 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-5765 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-4779 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-4843 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-5447 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-5638 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-4973 29.09.2013
- Bahri Nedir?-4846 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-5766 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-5473 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-5381 29.09.2013
- Belagat Nedir?-5012 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-4887 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-4820 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-5307 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-6146 29.09.2013
- Bariz Nedir?-5938 29.09.2013
- Basiret Nedir?-5795 29.09.2013
- Batıl Nedir?-4820 29.09.2013
- Becâ Nedir?-5461 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-5348 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-5869 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-4891 29.09.2013
- Bediî Nedir?-5433 29.09.2013
- Beher Nedir?-5232 29.09.2013
- Baîd Nedir?-5767 29.09.2013
- Amade Nedir?-5884 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-5025 29.09.2013
- Angaje Nedir?-5793 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-4780 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-5170 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-5099 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-4900 29.09.2013
- Amme Nedir?-4897 29.09.2013
- Âmm Nedir?-4335 29.09.2013
- Âmir Nedir?-5377 29.09.2013
- Âmil Nedir?-4970 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-4902 29.09.2013
- Amelî Nedir?-4482 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-5988 29.09.2013
- Amel Nedir?-4982 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-5603 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-5258 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-4882 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-5067 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-4802 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4039 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-5645 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-5455 29.09.2013
- Alât Nedir?-5223 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-5309 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-5173 29.09.2013
- Âkit Nedir?-4915 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-5365 29.09.2013
- Ayn Nedir?-4891 29.09.2013
- Amele Nedir?-4850 29.09.2013
- Âri Nedir?-5772 29.09.2013
- Avârız Nedir?-4399 29.09.2013
- Avans Nedir?-5717 29.09.2013
- Aval Nedir?-5280 29.09.2013
- Âtî Nedir?-4908 29.09.2013
- Atıf Nedir?-5880 29.09.2013
- Ateh Nedir?-4274 29.09.2013
- Asrî Nedir?-5002 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-4953 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-4791 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-4860 29.09.2013
- Arz Nedir?-5267 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-4903 29.09.2013
- Arsa Nedir?-4908 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-5401 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-5383 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-5626 29.09.2013
- apostille Nedir?-4777 29.09.2013
- appel Nedir?-5779 29.09.2013
- Âra Nedir?-4876 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-5344 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-4994 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-5344 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-4945 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-4412 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-5223 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-5063 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-4864 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-5162 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-4990 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-5362 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-5316 29.09.2013
- Ahar Nedir?-4592 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-5997 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-5484 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-4609 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-4926 29.09.2013
- Âhir Nedir?-5613 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-5714 29.09.2013
- Ahit Nedir?-4822 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-4469 29.09.2013
- Azamî Nedir?-5383 29.09.2013
- Azil Nedir?-5648 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-5873 29.09.2013
- Azimet Nedir?-4868 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-5199 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-5934 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-5310 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-5525 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-5495 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-5446 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-5798 29.09.2013
- Akar Nedir?-4496 29.09.2013
- Akamet Nedir?-5022 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-5530 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-5655 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-5904 29.09.2013
- Ahz Nedir?-5911 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-5073 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-4928 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-5570 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-3984 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-5161 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-4885 29.09.2013
- Acente Nedir?-6009 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-5610 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-5884 29.09.2013
- Aciz Nedir?-4991 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-5925 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-4987 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-5058 29.09.2013
- Adalet Nedir?-5439 29.09.2013
- Ada Nedir?-4930 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-5391 29.09.2013
- Acir Nedir?-3978 29.09.2013
- Adâd Nedir?-5459 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-5413 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-4954 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-5107 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-5444 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-5013 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-5300 29.09.2013
- Valör (Value Date)-4987 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -5777 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4038 29.09.2013
- Yatırım Fonları-4923 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-5554 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-4964 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-6100 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-4810 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-4417 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-5029 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-5171 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-5891 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4027 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-4640 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5743 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-5862 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-4613 29.09.2013
- Teknik Analiz-5896 29.09.2013
- Tahvil-5406 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-4983 29.09.2013
- Süre (Duration)-4758 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-5023 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-4918 29.09.2013
- Sterilizasyon-5117 29.09.2013
- Stagflasyon-5332 29.09.2013
- Spot Piyasa-4933 29.09.2013
- Spot Valör-5186 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-4856 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-4952 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-5569 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-5467 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-5080 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-5347 29.09.2013
- Parite-5737 29.09.2013
- Petro-dolar-5261 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-4856 29.09.2013
- Portföy Teorileri-4176 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-4413 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-5928 29.09.2013
- Reeskont-5893 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-5881 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-5524 29.09.2013
- Revalüasyon-5500 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-4965 29.09.2013
- Risk-Getiri-5871 29.09.2013
- Risk Primi-5012 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-5547 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-5741 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-5029 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-4975 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-4914 29.09.2013
- Samurai Bonds-5796 29.09.2013
- Resesyon-4468 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-5231 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-5118 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-4404 29.09.2013
- Likidite-5864 29.09.2013
- Likidite Riski-4855 29.09.2013
- Likidite Senetleri-4456 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-5028 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-4905 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-4626 29.09.2013
- Morotoryum-5329 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-5258 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-5735 29.09.2013
- Kur Riski-4814 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-5377 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-4810 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-5374 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-4895 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-5638 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-4677 29.09.2013
- Para Piyasası-4516 29.09.2013
- Para Politikası-4540 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-6444 29.09.2013
- Future-4969 29.09.2013
- Enflasyon-3953 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-4901 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-4788 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-5427 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-5311 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-4386 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-5889 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-5430 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-4359 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-5899 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -5376 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-4341 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-5396 29.09.2013
- Efektif-5312 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-5523 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-5019 29.09.2013
- Forward-5377 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-4523 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-5001 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-5006 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-5907 29.09.2013
- Konvertibilite-5936 29.09.2013
- Konsolidasyon-4625 29.09.2013
- Kesin Satış-4449 29.09.2013
- Kesin Alış-5882 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-5837 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-5529 29.09.2013
- İhale (Auction)-4379 29.09.2013
- Faktoring-5900 29.09.2013
- Forward-Forward-5275 29.09.2013
- Forfaiting-4920 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-5267 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-5552 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-4933 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-5130 29.09.2013
- Dolarizasyon-4600 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-4852 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-5423 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-4994 29.09.2013
- Cari Kur-5273 29.09.2013
- Çapraz kur-5880 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-5126 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-5466 29.09.2013
- Dealer-4788 29.09.2013
- Deflatör-5059 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-5092 29.09.2013
- Devalüasyon-4926 29.09.2013
- Dezenflasyon-5062 29.09.2013
- Deflasyon-5861 29.09.2013
- Disponibilite-4962 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-5072 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-5939 29.09.2013
- Arbitraj-5197 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4464 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-6622 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-6031 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-4443 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4858 29.09.2013
- Akreditif-4865 29.09.2013
- Banknot-5882 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-5425 29.09.2013
- Alış (Bid)-5450 29.09.2013
- Basit Faiz-4982 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-5516 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-4985 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-4502 29.09.2013
- Bileşik Faiz-4621 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-4839 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-5165 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4649 29.09.2013
- Broker-4869 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-4901 29.09.2013
- Cari Açık-5383 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-5635 29.09.2013

 

1852---9791579