Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-5556 29.09.2013
- Zail Nedir?-5711 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-5233 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-5178 29.09.2013
- zahir Nedir?-5580 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-5271 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-5163 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-5328 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-5538 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-5302 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-5768 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-5147 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-5361 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-5279 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-5476 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-5219 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-5558 29.09.2013
- Yed Nedir?-5403 29.09.2013
- Zamin Nedir?-5575 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-5302 29.09.2013
- Ziya Nedir?-5314 29.09.2013
- zîr Nedir?-5160 29.09.2013
- zinhar Nedir?-5188 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-5783 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-5554 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-5473 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-5366 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-5814 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-5439 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-5301 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-5383 29.09.2013
- Zeval Nedir?-5289 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-5370 29.09.2013
- Varant Nedir?-5182 29.09.2013
- Varîd Nedir?-5675 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-5235 29.09.2013
- Vâris Nedir?-4904 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-5745 29.09.2013
- Vasi Nedir?-5480 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-5674 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-5027 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-5005 29.09.2013
- Varaka Nedir?-5359 29.09.2013
- usul Nedir?-4715 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-5262 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-5433 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-5236 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-5781 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-5529 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-5591 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-5211 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-4562 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-4665 29.09.2013
- Urup Nedir?-3776 29.09.2013
- Umur Nedir?-5403 29.09.2013
- Umranî Nedir?-4735 29.09.2013
- Umran Nedir?-4584 29.09.2013
- Vedia Nedir?-4587 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-4446 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-5804 29.09.2013
- Yayla Nedir?-5533 29.09.2013
- Vehle Nedir?-5433 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-4839 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-5111 29.09.2013
- Yargı Nedir?-4026 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-4562 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-4231 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-4197 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-4817 29.09.2013
- Yapı Nedir?-5470 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-5944 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-5537 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-4583 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-5038 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-4652 29.09.2013
- Veli Nedir?-5294 29.09.2013
- Vekil Nedir?-4888 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-4464 29.09.2013
- Velev Nedir?-4390 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-5096 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-4312 29.09.2013
- Verese Nedir?-5033 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-4659 29.09.2013
- Vesait Nedir?-4179 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-4498 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-5140 29.09.2013
- Velayet Nedir?-5097 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-5412 29.09.2013
- Terhin Nedir?-4398 29.09.2013
- Terkin Nedir?-4575 29.09.2013
- Termim Nedir?-4910 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-4371 29.09.2013
- Tertip Nedir?-4443 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-5423 29.09.2013
- Tescil Nedir?-4421 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-4621 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-5310 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-5572 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-5247 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-5212 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-5212 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-6267 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-4876 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-4080 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-5070 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-4983 29.09.2013
- Tensip Nedir?-5399 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-4427 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-4684 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-4236 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-4933 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-4764 29.09.2013
- teşrik Nedir?-4975 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-5288 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-5057 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-5035 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-4695 29.09.2013
- Uhde Nedir?-4821 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-5231 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-4997 29.09.2013
- Trampa Nedir?-4976 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-4576 29.09.2013
- tezyif Nedir?-4819 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-5234 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-4498 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-4539 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-4846 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-5131 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-4806 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-5018 29.09.2013
- Ulak Nedir?-4993 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-4598 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-4595 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-4229 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-5412 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-4655 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-4270 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-4935 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-4934 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-4638 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-4771 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-4571 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-5520 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-5556 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-4480 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-4487 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-4879 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-4193 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-5308 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-4646 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-4672 29.09.2013
- Tediye Nedir?-4399 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-4788 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-4169 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-4522 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-4960 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-4730 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-5001 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-4943 29.09.2013
- Teadül Nedir?-5483 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-5603 29.09.2013
- Teati Nedir?-4762 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-4561 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-4431 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-4946 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-4398 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-5421 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-4446 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-4939 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-4974 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-4450 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-4417 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-5157 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-4902 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-4634 29.09.2013
- Temlik Nedir?-4627 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-4644 29.09.2013
- Teminat Nedir?-5013 29.09.2013
- Temettü Nedir?-4974 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-4650 29.09.2013
- Temadi Nedir?-4456 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-5150 29.09.2013
- Telif Nedir?-4581 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-5183 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-4375 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-5370 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-4693 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-5650 29.09.2013
- Temellük Nedir?-5173 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-4792 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-5280 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-4613 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-4645 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-4335 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-4562 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-4048 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-4522 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-5159 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-4163 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-4694 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-4466 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-4406 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-4813 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-4686 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-4475 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-4220 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-5486 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-4167 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-4286 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-4867 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-4349 29.09.2013
- Taht Nedir?-5557 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-5372 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-4545 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-5185 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-4022 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-4029 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-4615 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-5216 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-5256 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-4528 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-4451 29.09.2013
- Tadât Nedir?-3941 29.09.2013
- Tacir Nedir?-5600 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-4840 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-4489 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-4516 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-4004 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-4136 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-4828 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-4194 29.09.2013
- Şümul Nedir?-4057 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-4474 29.09.2013
- Târik Nedir?-4547 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-3803 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-5242 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-4563 29.09.2013
- Tashih Nedir?-5340 29.09.2013
- Tarik Nedir?-3998 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-4987 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-5043 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-4562 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-4801 29.09.2013
- Tathir Nedir?-5272 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-5075 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-4873 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-4922 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-4347 29.09.2013
- Takas Nedir?-5072 29.09.2013
- Tadil Nedir?-5344 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-5117 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-4545 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-5000 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-4494 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-4939 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-4511 29.09.2013
- Taksim Nedir?-4513 29.09.2013
- Taksir Nedir?-4679 29.09.2013
- Takyit Nedir?-5279 29.09.2013
- Takyit Nedir?-3625 29.09.2013
- Talâk Nedir?-4846 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-5191 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-5440 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-4715 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-4887 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-4039 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-4499 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-3945 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4010 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-5536 29.09.2013
- Sudur Nedir?-5273 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-4163 29.09.2013
- Sukut Nedir?-4867 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-4309 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-4740 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-5286 29.09.2013
- Sübût Nedir?-4310 29.09.2013
- Senevî Nedir?-5009 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-4783 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-4840 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-5156 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-4256 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-4059 29.09.2013
- Sin Nedir?-5193 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-5275 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-4563 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-4423 29.09.2013
- Senedât Nedir?-5536 29.09.2013
- Semere Nedir?-5075 29.09.2013
- Semen Nedir?-4318 29.09.2013
- Selef Nedir?-4935 29.09.2013
- Sükna Nedir?-5220 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-4851 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-5339 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-4143 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-4365 29.09.2013
- Şayian Nedir?-4467 29.09.2013
- Şefi Nedir?-4552 29.09.2013
- Şerait Nedir?-4609 29.09.2013
- Şerh Nedir?-4789 29.09.2013
- Şayi Nedir?-4855 29.09.2013
- Şerik Nedir?-4084 29.09.2013
- şira Nedir?-4439 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-4790 29.09.2013
- şimal Nedir?-4197 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-4754 29.09.2013
- Şufa Nedir?-4411 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-4326 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-4460 29.09.2013
- Şerh Nedir?-4379 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-4949 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-4967 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-4340 29.09.2013
- şark Nedir?-4989 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-5126 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-5153 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-4631 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-4861 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-4186 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-4143 29.09.2013
- Şamil Nedir?-5134 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-3528 29.09.2013
- Şârih Nedir?-4828 29.09.2013
- Şagil Nedir?-4519 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-4986 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-4856 29.09.2013
- Râci Nedir?-5302 29.09.2013
- Rahin Nedir?-4215 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-5456 29.09.2013
- Rapt Nedir?-4520 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-4570 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-4239 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-4963 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-4449 29.09.2013
- Rehin Nedir?-5281 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-4416 29.09.2013
- Refik Nedir?-4842 29.09.2013
- Parsel Nedir?-5487 29.09.2013
- Pafta Nedir?-5035 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-4889 29.09.2013
- Nukud Nedir?-5346 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-4957 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-4900 29.09.2013
- ortaç Nedir?-5366 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-4461 29.09.2013
- Olveche Nedir?-4057 29.09.2013
- Nümune Nedir?-4910 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-4847 29.09.2013
- Resen Nedir?-4863 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-4180 29.09.2013
- Otlak Nedir?-5001 29.09.2013
- Sari Nedir?-4017 29.09.2013
- Resim Nedir?-3996 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-4280 29.09.2013
- Selb Nedir?-4214 29.09.2013
- Sehim Nedir?-5221 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-4960 29.09.2013
- Sây Nedir?-5445 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-5083 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-4812 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-4649 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-5301 29.09.2013
- Salih Nedir?-4745 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-4592 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-4828 29.09.2013
- Rücu Nedir?-5275 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-4436 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-4514 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-3938 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-4550 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-4073 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-4585 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-4184 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-4920 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-4261 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-5247 29.09.2013
- Sahih Nedir?-5287 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-5558 29.09.2013
- Reşit Nedir?-5286 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-5668 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-5204 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-5667 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-5384 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-5279 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-4297 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-5298 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-5270 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-4987 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-4093 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-4814 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-4304 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-4714 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-4993 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-4144 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-4660 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-5457 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-5286 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-4543 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-4073 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-4659 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-4860 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-5535 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-4033 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-4433 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-5667 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-5041 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-4425 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-4947 29.09.2013
- Niza Nedir?-4458 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-4432 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-5229 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-4576 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-4019 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-4533 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-4665 29.09.2013
- Nisap Nedir?-4931 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-4022 29.09.2013
- nısıf Nedir?-4959 29.09.2013
- Nısf Nedir?-4668 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-4887 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-4941 29.09.2013
- Nez' Nedir?-4716 29.09.2013
- Nevi Nedir?-4469 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-5046 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-4573 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-4881 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-4531 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-4270 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-4895 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-4994 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-5368 29.09.2013
- Nema Nedir?-4530 29.09.2013
- Nesep Nedir?-4425 29.09.2013
- Neseben Nedir?-4716 29.09.2013
- Navlun Nedir?-5227 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-4578 29.09.2013
- Nebât Nedir?-3986 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-4471 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-4249 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-4591 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-4658 29.09.2013
- müstemir Nedir?-4558 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-5344 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-4986 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-5112 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-4535 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-5020 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-4564 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-4761 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-4835 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-5278 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-4731 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-5081 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-4728 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-4660 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-5329 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-3691 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-5426 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-5279 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-4601 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-4512 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-4985 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-4485 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-5451 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-4775 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-5222 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-4479 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-5638 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-4983 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-5412 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-4975 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-5409 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-4779 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-4563 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-5030 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-5122 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-5091 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-4529 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-3684 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-4704 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-4453 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-5251 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-3722 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-5008 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-4834 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-4214 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-4673 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-5107 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-4558 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-4141 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-4525 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-4680 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-4721 29.09.2013
- Mülki Nedir?-4833 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-4841 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-4568 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-4593 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-4314 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-5250 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-4874 29.09.2013
- Mühür Nedir?-4679 29.09.2013
- Müflis Nedir?-4281 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-5367 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-4559 29.09.2013
- Müessir Nedir?-5299 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-4608 29.09.2013
- Müesses Nedir?-4556 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-5293 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-4103 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-4963 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-4550 29.09.2013
- müntehap Nedir?-5365 29.09.2013
- Münselip Nedir?-5056 29.09.2013
- Münkir Nedir?-5270 29.09.2013
- Münkati Nedir?-4608 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-4442 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-5260 29.09.2013
- münhal Nedir?-5164 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-4093 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-4499 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-4459 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-4955 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-4992 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-4705 29.09.2013
- Münbais Nedir?-4059 29.09.2013
- Müncer Nedir?-4217 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-4923 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-4474 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-5059 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-5082 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-5420 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-5370 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-6039 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-5444 29.09.2013
- Mutad Nedir?-4155 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-4245 29.09.2013
- Muteber Nedir?-4531 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-5323 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-5700 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-5411 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-4805 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-5003 29.09.2013
- Muttali Nedir?-4902 29.09.2013
- musakka Nedir?-4502 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-4806 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-4957 29.09.2013
- Muris Nedir?-4832 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-4187 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-5122 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-3779 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-4973 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-4924 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-4615 29.09.2013
- Munkati Nedir?-4460 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-5159 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-3861 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-4129 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-4080 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-4098 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-4498 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-4942 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-4835 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-4178 29.09.2013
- Müddei Nedir?-4437 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-5033 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-4415 29.09.2013
- Müddea Nedir?-5359 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-4370 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-5415 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-4933 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-4137 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-4431 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-4818 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-4491 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-5347 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-5323 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-4643 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-4587 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-4898 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-4041 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-5309 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-5345 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-4933 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-5320 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-5299 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-4472 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-4454 29.09.2013
- Muadil Nedir?-4893 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-4911 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-5304 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-4551 29.09.2013
- Muallak Nedir?-4853 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-4832 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-4901 29.09.2013
- Muavin Nedir?-4071 29.09.2013
- Mezun Nedir?-4528 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-4495 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-4937 29.09.2013
- Misillû Nedir?-5128 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-4839 29.09.2013
- Minval Nedir?-4291 29.09.2013
- Milk Nedir?-4670 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-3908 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-4169 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-4922 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-4835 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-4467 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-4796 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-5136 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-4908 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-4445 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-4395 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-4863 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-5962 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-4543 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-5196 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-5216 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-4982 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-4060 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-5610 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-5334 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-5319 29.09.2013
- Mucip Nedir?-4485 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-5556 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-4245 29.09.2013
- Muhik Nedir?-4785 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-4777 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-4451 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-4609 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-4741 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-4849 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-4782 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-4996 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-4545 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-4481 29.09.2013
- Menafil Nedir?-4482 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-4425 29.09.2013
- Mehil Nedir?-4287 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-4843 29.09.2013
- Memalik Nedir?-5409 29.09.2013
- Memnu Nedir?-4835 29.09.2013
- Memur Nedir?-5135 29.09.2013
- Men Nedir?-3521 29.09.2013
- Menba' Nedir?-5222 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-4069 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-5195 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-4857 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-4326 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-5117 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-4800 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-5389 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-4423 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-5107 29.09.2013
- Medar Nedir?-4573 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-4777 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-4477 29.09.2013
- meczum Nedir?-4220 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-5415 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-4787 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-5217 29.09.2013
- Mecra Nedir?-4479 29.09.2013
- Mesul Nedir?-3995 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-4743 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-4996 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-4476 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-4548 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-4594 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-4679 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-4862 29.09.2013
- Mesned Nedir?-5113 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-4693 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-5113 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-4791 29.09.2013
- Mesail Nedir?-4779 29.09.2013
- Menkul Nedir?-4595 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-5212 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-4815 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-4093 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-4573 29.09.2013
- Menşe Nedir?-3634 29.09.2013
- Mera Nedir?-4779 29.09.2013
- Merbut Nedir?-4079 29.09.2013
- Merhun Nedir?-4502 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-4861 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-4786 29.09.2013
- Mersule Nedir?-4869 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-3894 29.09.2013
- Maktu Nedir?-4044 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-4850 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-5135 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-4400 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-4100 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-4882 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-4608 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-5295 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-4407 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-5266 29.09.2013
- Makule Nedir?-3953 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-5522 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-5060 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-4863 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-4835 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-4691 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-4365 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-4118 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-5181 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-5700 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-4282 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-4766 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-4502 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-4879 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-5486 29.09.2013
- Malik Nedir?-4075 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-4509 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-3979 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-4545 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-4436 29.09.2013
- Mansub Nedir?-4569 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-4404 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-3658 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-4344 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-4254 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-4912 29.09.2013
- Mebde Nedir?-4447 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-4095 29.09.2013
- Meail Nedir?-4782 29.09.2013
- Maznun Nedir?-4159 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-5079 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-4990 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-4782 29.09.2013
- Maruz Nedir?-4469 29.09.2013
- Mebi Nedir?-5385 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-4510 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-5613 29.09.2013
- Masarif Nedir?-4836 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-3845 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-4795 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-4768 29.09.2013
- Matbu Nedir?-4853 29.09.2013
- Matlab Nedir?-5392 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-4887 29.09.2013
- Matrah Nedir?-5269 29.09.2013
- Matuf Nedir?-4428 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-4179 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-4781 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-4531 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-4851 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-5534 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-4279 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-5344 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-4599 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-4449 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-4071 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-5187 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-5318 29.09.2013
- Kesb Nedir?-4297 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-4559 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-4936 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-5339 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-5353 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-4426 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-4878 29.09.2013
- Kavi Nedir?-4751 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-4574 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-4329 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-4924 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-4632 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-4056 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-5175 29.09.2013
- Karz Nedir?-4558 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-4916 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-5364 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-5229 29.09.2013
- Kast Nedir?-4222 29.09.2013
- Kat' Nedir?-4565 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-4000 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-5343 29.09.2013
- Maada Nedir?-3995 29.09.2013
- Lükata Nedir?-4463 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-4452 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-5524 29.09.2013
- Layiha Nedir?-4300 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-5354 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-4519 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-5263 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-5275 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-5134 29.09.2013
- laakal Nedir?-4217 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-4406 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-5098 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-5565 29.09.2013
- Küşad Nedir?-4767 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-4624 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-5281 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-4696 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-4460 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-4263 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-4381 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-5028 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-3930 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-4787 29.09.2013
- Külfet Nedir?-4727 29.09.2013
- Küsur Nedir?-4948 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-4810 29.09.2013
- İrae Nedir?-5105 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-4549 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-5445 29.09.2013
- İstima Nedir?-5597 29.09.2013
- İstizah Nedir?-4080 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-4764 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-4504 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-4702 29.09.2013
- Kabil Nedir?-5400 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-4880 29.09.2013
- Kabz Nedir?-4241 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-4352 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-4462 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-4679 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-4276 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-4562 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-4901 29.09.2013
- İvaz Nedir?-4385 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-4759 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-4396 29.09.2013
- İzaa Nedir?-4993 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-4503 29.09.2013
- İzale Nedir?-4869 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-4564 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-4165 29.09.2013
- İbka Nedir?-4007 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-6163 29.09.2013
- İhtira Nedir?-5336 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-5551 29.09.2013
- İntihab Nedir?-5469 29.09.2013
- İzafe Nedir?-5359 29.09.2013
- Karabet Nedir?-4610 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-5388 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-4378 29.09.2013
- Kanun Nedir?-5160 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-4539 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-4756 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-4301 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-5361 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-4580 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-5347 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-4656 29.09.2013
- Kârine Nedir?-5437 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-5065 29.09.2013
- Kagir Nedir?-4388 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-4353 29.09.2013
- Karye Nedir?-5327 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-4556 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-4909 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-4487 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-4852 29.09.2013
- Kaime Nedir?-4551 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-4441 29.09.2013
- Kaim Nedir?-4173 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-6547 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-5256 29.09.2013
- Kaide Nedir?-4884 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-4139 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-4231 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-4548 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-4717 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-4150 29.09.2013
- Kal' Nedir?-4282 29.09.2013
- İsticar Nedir?-5207 29.09.2013
- İs'af Nedir?-5006 29.09.2013
- İstiane Nedir?-3921 29.09.2013
- İsnad Nedir?-4003 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-4183 29.09.2013
- İsbât Nedir?-4157 29.09.2013
- İsâl Nedir?-4475 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-4537 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-4519 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-4877 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-5198 29.09.2013
- İrsen Nedir?-4767 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-4559 29.09.2013
- İrca Nedir?-4153 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-4559 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-4602 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-4674 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-5383 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-4270 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-4180 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-5032 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-4829 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-5235 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-5120 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-4877 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-4064 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-3920 29.09.2013
- İstihap Nedir?-5030 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-5275 29.09.2013
- İstifade Nedir?-4496 29.09.2013
- İstifa Nedir?-4506 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-4056 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-4502 29.09.2013
- İstida Nedir?-4463 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-4283 29.09.2013
- İstinad Nedir?-4215 29.09.2013
- İstisna Nedir?-4883 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-6948 29.09.2013
- İstimval Nedir?-5381 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-4912 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-3751 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-5376 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-4403 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-5147 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-5202 29.09.2013
- İşgal Nedir?-5309 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-5343 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-4474 29.09.2013
- İttiba Nedir?-5168 29.09.2013
- İstina Nedir?-4610 29.09.2013
- İştigal Nedir?-4358 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-5030 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-4964 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-4958 29.09.2013
- İtmam Nedir?-5121 29.09.2013
- İtfa Nedir?-4324 29.09.2013
- İta Nedir?-4637 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-4547 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-5040 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-5245 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-5383 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-4448 29.09.2013
- İrae Nedir?-4732 29.09.2013
- İpotek Nedir?-5006 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-4837 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-4552 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-4453 29.09.2013
- İptal Nedir?-4744 29.09.2013
- İpka Nedir?-5315 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-4514 29.09.2013
- İras Nedir?-4679 29.09.2013
- İllet Nedir?-4924 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-5570 29.09.2013
- İlmî Nedir?-5080 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-3597 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-4907 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-3922 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-4759 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-4330 29.09.2013
- İmtina Nedir?-5327 29.09.2013
- İpham Nedir?-4425 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-4356 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-5228 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-4607 29.09.2013
- İndinde Nedir?-4564 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-5016 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-4587 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-3979 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-4314 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-4424 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-4303 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-5424 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-4790 29.09.2013
- İmha Nedir?-4695 29.09.2013
- İmdi Nedir?-4416 29.09.2013
- İmâr Nedir?-4673 29.09.2013
- İmâl Nedir?-5137 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-4607 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-4475 29.09.2013
- İltizam Nedir?-4548 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-5408 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-4992 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-4307 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-4229 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5108 29.09.2013
- İntikal Nedir?-4276 29.09.2013
- İntikal Nedir?-4467 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-4762 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-4206 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5966 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-4300 29.09.2013
- İntac Nedir?-4826 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-4040 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-5293 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-4591 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-4414 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-5327 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-3968 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-4966 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-5068 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-5027 29.09.2013
- İlga Nedir?-4671 29.09.2013
- İntifa Nedir?-4944 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-4922 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-4375 29.09.2013
- İfraz Nedir?-4643 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-5157 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-4865 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-3999 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-4191 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-4663 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-4419 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-4761 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-4711 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-4709 29.09.2013
- İkâme Nedir?-4276 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-4036 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-4523 29.09.2013
- İhraz Nedir?-4579 29.09.2013
- İhmal Nedir?-4730 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-3888 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-5619 29.09.2013
- İhfa Nedir?-4683 29.09.2013
- İhdas Nedir?-4785 29.09.2013
- İhbar Nedir?-4799 29.09.2013
- İhâta Nedir?-4748 29.09.2013
- İhale Nedir?-4692 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-4117 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-5149 29.09.2013
- İktisap Nedir?-4917 29.09.2013
- İçtima Nedir?-4286 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-4871 29.09.2013
- İcazet Nedir?-5426 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-4993 29.09.2013
- İcbar Nedir?-4649 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-4870 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-4805 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-4813 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-4773 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-4607 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-3836 29.09.2013
- İktiza Nedir?-5052 29.09.2013
- İhraç Nedir?-5264 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-4693 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-4586 29.09.2013
- İktirân Nedir?-4354 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-3953 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-4597 29.09.2013
- İkraz Nedir?-4755 29.09.2013
- İkrar Nedir?-4931 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-4923 29.09.2013
- İkmal Nedir?-4315 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-4758 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-4740 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-4879 29.09.2013
- İhtar Nedir?-4760 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-4875 29.09.2013
- İdame Nedir?-4030 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-4332 29.09.2013
- İfa Nedir?-4149 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-4877 29.09.2013
- İfade Nedir?-4269 29.09.2013
- İfham Nedir?-4234 29.09.2013
- İflas Nedir?-4311 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-4747 29.09.2013
- İfadat Nedir?-4383 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-4270 29.09.2013
- Hususî Nedir?-4053 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-4629 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-4557 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-4413 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-4070 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-4534 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-4096 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-4274 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-4731 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-4351 29.09.2013
- İbraz Nedir?-4748 29.09.2013
- Islahât Nedir?-4930 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-4725 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-4836 29.09.2013
- İbra Nedir?-5091 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-5168 29.09.2013
- İade Nedir?-4219 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-5052 29.09.2013
- İaşe Nedir?-4603 29.09.2013
- İbâre Nedir?-4831 29.09.2013
- İcâb Nedir?-5024 29.09.2013
- İbka Nedir?-4681 29.09.2013
- İcar Nedir?-5095 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-5008 29.09.2013
- İbtida Nedir?-4460 29.09.2013
- Islah Nedir?-4736 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-5205 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-5190 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-3506 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-4312 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-5130 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-3968 29.09.2013
- Izrar Nedir?-4369 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-4963 29.09.2013
- Hâss Nedir?-5274 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-4401 29.09.2013
- Havale Nedir?-4361 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-5092 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-4929 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-4785 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-5326 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-4255 29.09.2013
- Hazine Nedir?-4059 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-4689 29.09.2013
- Hedm Nedir?-4686 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-5114 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-5193 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-4868 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-5180 29.09.2013
- Huda Nedir?-4740 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-4871 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-4048 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-4772 29.09.2013
- Iskat Nedir?-3972 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-4425 29.09.2013
- Himaye Nedir?-4782 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-4804 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-4335 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-3699 29.09.2013
- Hibe Nedir?-4765 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-4866 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-4449 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-4570 29.09.2013
- Hakk Nedir?-3803 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-4819 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-4973 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-3913 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-4211 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-4810 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-4446 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-4381 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-4542 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-3792 29.09.2013
- Halel Nedir?-4663 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-5242 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-4537 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-5178 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-4385 29.09.2013
- Hasren Nedir?-5189 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-5285 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-4775 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-4392 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-4878 29.09.2013
- Halita Nedir?-4058 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-4764 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-4858 29.09.2013
- Has Nedir?-4270 29.09.2013
- Hartama Nedir?-5142 29.09.2013
- Harnup Nedir?-5277 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-5586 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-5270 29.09.2013
- Hak Nedir?-4355 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-5108 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-4755 29.09.2013
- Gars Nedir?-4309 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-4191 29.09.2013
- Gasp Nedir?-3730 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-4738 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-4720 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-3783 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-4728 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-4391 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-5136 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-4939 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-5067 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-4343 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-4593 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-4927 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-4516 29.09.2013
- garp Nedir?-4833 29.09.2013
- Haiz Nedir?-4668 29.09.2013
- Hail Nedir?-3847 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-4802 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-4087 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-4405 29.09.2013
- Haciz Nedir?-5285 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-4922 29.09.2013
- Hacet Nedir?-4084 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-4376 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-4664 29.09.2013
- Grev Nedir?-4487 29.09.2013
- Girift Nedir?-5075 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-4415 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-4490 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3963 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3964 29.09.2013
- Garaz Nedir?-4281 29.09.2013
- Galle Nedir?-4681 29.09.2013
- Gaip Nedir?-3996 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-4478 29.09.2013
- Gabin Nedir?-6884 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-3458 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4001 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3995 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3541 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-3599 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3663 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4808 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4884 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4054 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4826 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4122 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4442 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4337 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3900 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4005 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4294 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3754 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4957 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4187 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4823 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-3631 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3538 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4324 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5012 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4908 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3584 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4685 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4004 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4869 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4773 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3808 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4366 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4116 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4601 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4231 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4918 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4270 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4338 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4437 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4159 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4405 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4232 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4516 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3607 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4301 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4701 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4633 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5027 29.09.2013
- fetret Nedir?-4143 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4350 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4762 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4778 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5013 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4666 29.09.2013
- Ferd Nedir?-4442 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-3701 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4371 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-4419 29.09.2013
- fevk Nedir?-4399 29.09.2013
- Etfal Nedir?-4637 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4066 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-3283 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4175 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4195 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-4454 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-3770 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4474 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-4361 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4794 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4880 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4275 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4347 29.09.2013
- Farz Nedir?-4175 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4129 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-3609 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4191 29.09.2013
- Fehime Nedir?-4574 29.09.2013
- Fek Nedir?-4632 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-3703 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-3751 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4531 29.09.2013
- Farz Nedir?-4128 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-3649 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-3634 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4073 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4265 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4955 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-3532 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4157 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-4936 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4411 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4540 29.09.2013
- Etfal Nedir?-4655 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-4325 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4624 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-4515 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4171 29.09.2013
- Eslem Nedir?-3651 29.09.2013
- Esham Nedir?-4507 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-3935 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5119 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-4767 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-4443 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-4442 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-4235 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-3591 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-3794 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4098 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4502 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-3923 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4516 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-3939 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4814 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4511 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4102 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-3625 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4637 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4548 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4399 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5025 29.09.2013
- Fek Nedir?-4385 29.09.2013
- fetret Nedir?-4214 29.09.2013
- Fesih Nedir?-3321 29.09.2013
- Fesh Nedir?-4202 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4538 29.09.2013
- Ferd Nedir?-4230 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4121 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4234 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-4706 29.09.2013
- fevk Nedir?-4321 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-3620 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-3755 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5122 29.09.2013
- Emtea Nedir?-4829 29.09.2013
- emtia Nedir?-3967 29.09.2013
- Emval Nedir?-4591 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5009 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4583 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-4867 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-4496 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4114 29.09.2013
- Eslem Nedir?-3927 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-3951 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4000 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-4555 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-5044 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-3762 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-3884 29.09.2013
- Etfal Nedir?-4336 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4275 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-3899 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-4930 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-4271 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-4403 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4616 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-3743 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4131 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4543 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4065 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4950 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-4347 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-5063 29.09.2013
- Edim Nedir?-4987 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-5220 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-4917 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-4980 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-4774 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-4382 29.09.2013
- Ekser Nedir?-4309 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-4327 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-5077 29.09.2013
- Ehil Nedir?-4663 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-3957 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-4321 29.09.2013
- Elîm Nedir?-4290 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-3975 29.09.2013
- Esham Nedir?-4415 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-3870 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-4649 29.09.2013
- Emtea Nedir?-4861 29.09.2013
- emtia Nedir?-4199 29.09.2013
- Emval Nedir?-4657 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-4215 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-3832 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-4249 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-4652 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4438 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-4362 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-4084 29.09.2013
- Eda Nedir?-4744 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-4681 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-5113 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-3417 29.09.2013
- Ferd Nedir?-4450 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4071 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-3793 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-4392 29.09.2013
- Fek Nedir?-4647 29.09.2013
- Fehime Nedir?-4119 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4492 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4898 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-4012 29.09.2013
- Edeb Nedir?-4526 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-4709 29.09.2013
- fetret Nedir?-4140 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-4850 29.09.2013
- Desise Nedir?-3874 29.09.2013
- Devair Nedir?-3781 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-5175 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-5189 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-4060 29.09.2013
- Deyn Nedir?-3844 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-4161 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-4122 29.09.2013
- Donatan Nedir?-4295 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-4894 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4547 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-4647 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-5469 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-4298 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-4479 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-5272 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-3992 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-4424 29.09.2013
- Dûr Nedir?-3863 29.09.2013
- Dûn Nedir?-4475 29.09.2013
- Farz Nedir?-4630 29.09.2013
- Fesh Nedir?-4700 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4181 29.09.2013
- Fesih Nedir?-3437 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4407 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-4341 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4881 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-3433 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4273 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4856 29.09.2013
- Fırka Nedir?-4869 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4606 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-4494 29.09.2013
- fevk Nedir?-3242 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-4389 29.09.2013
- Bila Nedir?-4382 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-4529 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-4434 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-4816 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-4714 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-4343 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-4256 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-4190 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-4802 29.09.2013
- bilahare Nedir?-5072 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-4409 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-4246 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-5283 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-4377 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-4972 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-4882 29.09.2013
- Beyn Nedir?-4737 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-4326 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-4251 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-4775 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-4644 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-4750 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-4261 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-4002 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-5123 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-4023 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-4732 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-4470 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-4079 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-4540 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-5311 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-4861 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-4454 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-5091 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-4342 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-3852 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-4550 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-4432 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-4318 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-5509 29.09.2013
- bisud Nedir?-4530 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-4533 29.09.2013
- Depozito Nedir?-4564 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-4436 29.09.2013
- Berhava Nedir?-5162 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-5240 29.09.2013
- Berât Nedir?-5207 29.09.2013
- Beraat Nedir?-5044 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-5335 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-3983 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-4788 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-4279 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-4932 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-5188 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-3587 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-4773 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-5299 29.09.2013
- Delil Nedir?-4603 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-4442 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-5230 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-4366 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-4432 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-3759 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-5241 29.09.2013
- Câmi Nedir?-4388 29.09.2013
- Cânî Nedir?-5121 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-4375 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-4483 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-4471 29.09.2013
- Bono Nedir?-4241 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-4323 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-4342 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-5245 29.09.2013
- Butlan Nedir?-5096 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-4562 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-4271 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-5179 29.09.2013
- Câmia Nedir?-5019 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-4756 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-5198 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-5255 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-3861 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-4502 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-4556 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-3863 29.09.2013
- Derç Nedir?-4231 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-4858 29.09.2013
- Cevher Nedir?-4392 29.09.2013
- Ciro Nedir?-4034 29.09.2013
- Celile Nedir?-5096 29.09.2013
- Celpname Nedir?-5316 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-4466 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-4047 29.09.2013
- cenup Nedir?-5112 29.09.2013
- Cereme Nedir?-4243 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-5120 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-4629 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-5206 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-4131 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-4028 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-4684 29.09.2013
- Ceza Nedir?-4408 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-4687 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-4663 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-4261 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-5173 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-3923 29.09.2013
- Cihet Nedir?-4560 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-4760 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-4826 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-4861 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-4751 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-4708 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-4259 29.09.2013
- Defaât Nedir?-4236 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-4473 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-5058 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-4711 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-4842 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-4231 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-4796 29.09.2013
- Cüz Nedir?-4133 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-4335 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-4750 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-5232 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-3908 29.09.2013
- Canîp Nedir?-4322 29.09.2013
- Cari Nedir?-4414 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-4917 29.09.2013
- Cebel Nedir?-5087 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-4410 29.09.2013
- Çek Nedir?-4690 29.09.2013
- Bayi Nedir?-4005 29.09.2013
- Bâb Nedir?-5171 29.09.2013
- Baki Nedir?-5025 29.09.2013
- Avdet Nedir?-4317 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-5384 29.09.2013
- Aynî Nedir?-3521 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-4773 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-5106 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-4204 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-4246 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-4854 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-4918 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-4378 29.09.2013
- Bahri Nedir?-4243 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-5060 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-4779 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-4778 29.09.2013
- Belagat Nedir?-4447 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-4338 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-4224 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-4689 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-5429 29.09.2013
- Bariz Nedir?-5246 29.09.2013
- Basiret Nedir?-5049 29.09.2013
- Batıl Nedir?-4222 29.09.2013
- Becâ Nedir?-4768 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-4767 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-5190 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-4301 29.09.2013
- Bediî Nedir?-4761 29.09.2013
- Beher Nedir?-4615 29.09.2013
- Baîd Nedir?-5110 29.09.2013
- Amade Nedir?-5218 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-4401 29.09.2013
- Angaje Nedir?-5118 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-4270 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-4581 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-4485 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-4322 29.09.2013
- Amme Nedir?-4398 29.09.2013
- Âmm Nedir?-3837 29.09.2013
- Âmir Nedir?-4759 29.09.2013
- Âmil Nedir?-4349 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-4276 29.09.2013
- Amelî Nedir?-4016 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-5267 29.09.2013
- Amel Nedir?-4396 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-4942 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-4653 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-4287 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-4511 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-4242 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-3568 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-4962 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-4896 29.09.2013
- Alât Nedir?-4621 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-4703 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-4578 29.09.2013
- Âkit Nedir?-4317 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-4766 29.09.2013
- Ayn Nedir?-4300 29.09.2013
- Amele Nedir?-4244 29.09.2013
- Âri Nedir?-5093 29.09.2013
- Avârız Nedir?-3926 29.09.2013
- Avans Nedir?-5024 29.09.2013
- Aval Nedir?-4684 29.09.2013
- Âtî Nedir?-4334 29.09.2013
- Atıf Nedir?-5179 29.09.2013
- Ateh Nedir?-3775 29.09.2013
- Asrî Nedir?-4393 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-4364 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-4340 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-4273 29.09.2013
- Arz Nedir?-4688 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-4318 29.09.2013
- Arsa Nedir?-4284 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-4678 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-4768 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-4942 29.09.2013
- apostille Nedir?-4174 29.09.2013
- appel Nedir?-5088 29.09.2013
- Âra Nedir?-4294 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-4646 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-4415 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-4689 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-4377 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-3956 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-4596 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-4434 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-4275 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-4596 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-4431 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-4632 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-4718 29.09.2013
- Ahar Nedir?-3998 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-5261 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-4862 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-4118 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-4355 29.09.2013
- Âhir Nedir?-4956 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-5004 29.09.2013
- Ahit Nedir?-4269 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-4010 29.09.2013
- Azamî Nedir?-4690 29.09.2013
- Azil Nedir?-4985 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-5189 29.09.2013
- Azimet Nedir?-4248 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-4630 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-5215 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-4750 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-4779 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-4812 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-4861 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-5097 29.09.2013
- Akar Nedir?-4005 29.09.2013
- Akamet Nedir?-4423 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-4826 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-4955 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-5209 29.09.2013
- Ahz Nedir?-5199 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-4458 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-4306 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-4894 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-3529 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-4588 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-4295 29.09.2013
- Acente Nedir?-5270 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-4931 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-5187 29.09.2013
- Aciz Nedir?-4418 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-5237 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-4382 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-4501 29.09.2013
- Adalet Nedir?-4779 29.09.2013
- Ada Nedir?-4443 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-4774 29.09.2013
- Acir Nedir?-3495 29.09.2013
- Adâd Nedir?-4837 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-4723 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-4366 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-4526 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-4838 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-4426 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-4600 29.09.2013
- Valör (Value Date)-4424 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -5093 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-3571 29.09.2013
- Yatırım Fonları-4378 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-4830 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-4383 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-5433 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-4332 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-3912 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-4385 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-4609 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-5239 29.09.2013
- Türev Piyasalar-3585 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-4160 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5063 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-5134 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-4129 29.09.2013
- Teknik Analiz-5161 29.09.2013
- Tahvil-4716 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-4408 29.09.2013
- Süre (Duration)-4282 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-4438 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-4308 29.09.2013
- Sterilizasyon-4535 29.09.2013
- Stagflasyon-4736 29.09.2013
- Spot Piyasa-4358 29.09.2013
- Spot Valör-4586 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-4236 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-4366 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-4920 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-4752 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-4500 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-4773 29.09.2013
- Parite-5033 29.09.2013
- Petro-dolar-4549 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-4263 29.09.2013
- Portföy Teorileri-3682 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-3958 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-5214 29.09.2013
- Reeskont-5222 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-5211 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-4820 29.09.2013
- Revalüasyon-4845 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-4371 29.09.2013
- Risk-Getiri-5195 29.09.2013
- Risk Primi-4404 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-4861 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-5013 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-4457 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-4412 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-4361 29.09.2013
- Samurai Bonds-5127 29.09.2013
- Resesyon-3957 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-4679 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-4529 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-3941 29.09.2013
- Likidite-5146 29.09.2013
- Likidite Riski-4375 29.09.2013
- Likidite Senetleri-3979 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-4454 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-4306 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-4157 29.09.2013
- Morotoryum-4757 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-4647 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-5035 29.09.2013
- Kur Riski-4225 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-4650 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-4267 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-4779 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-4410 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-5012 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-4176 29.09.2013
- Para Piyasası-4050 29.09.2013
- Para Politikası-4058 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-5744 29.09.2013
- Future-4353 29.09.2013
- Enflasyon-3473 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-4316 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-4208 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-4750 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-4605 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-3930 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-5202 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-4867 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-3876 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-5213 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -4679 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-3855 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-4817 29.09.2013
- Efektif-4743 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-4852 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-4402 29.09.2013
- Forward-4809 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-4025 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-4396 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-4403 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-5225 29.09.2013
- Konvertibilite-5277 29.09.2013
- Konsolidasyon-4090 29.09.2013
- Kesin Satış-3992 29.09.2013
- Kesin Alış-5183 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-5112 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-4911 29.09.2013
- İhale (Auction)-3896 29.09.2013
- Faktoring-5189 29.09.2013
- Forward-Forward-4730 29.09.2013
- Forfaiting-4445 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-4659 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-4832 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-4395 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-4560 29.09.2013
- Dolarizasyon-4126 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-4293 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-4703 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-4420 29.09.2013
- Cari Kur-4683 29.09.2013
- Çapraz kur-5196 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-4512 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-4745 29.09.2013
- Dealer-4191 29.09.2013
- Deflatör-4458 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-4557 29.09.2013
- Devalüasyon-4327 29.09.2013
- Dezenflasyon-4488 29.09.2013
- Deflasyon-5138 29.09.2013
- Disponibilite-4366 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-4517 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-5250 29.09.2013
- Arbitraj-4630 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-3990 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-5912 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-5288 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-3969 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4369 29.09.2013
- Akreditif-4270 29.09.2013
- Banknot-5159 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-4842 29.09.2013
- Alış (Bid)-4837 29.09.2013
- Basit Faiz-4392 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-4931 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-4404 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-3916 29.09.2013
- Bileşik Faiz-4023 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-4217 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-4532 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4132 29.09.2013
- Broker-4307 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-4315 29.09.2013
- Cari Açık-4692 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-4953 29.09.2013

 

1852---8645069